25 povzbudivých veršů z Bible o víře v sebe sama

25 povzbudivých veršů z Bible o víře v sebe sama
Melvin Allen

Biblické verše o víře v sebe sama

Mnoho lidí se ptá, zda je víra v sebe biblická? Odpověď zní ne. Je to ta nejhorší rada, jakou vám může někdo dát. Písmo jasně říká, že kromě Krista nemůžete udělat nic. Doporučuji vám, abyste přestali věřit v sebe. Povede to jen k selhání a pýše. Pokud vám Bůh říká, abyste něco udělali, neočekává, že to uděláte sami.

Pokud neudělá cestu, Jeho záměr nebude naplněn. Dříve jsem věřil sám sobě a řeknu vám, jak.

Bůh mi dal zaslíbení a zjevil mi svou vůli. Ve dnech, kdy jsem četl Písmo, modlil se, evangelizoval, byl to dobrý den.

Důvěřoval jsem sám sobě, takže jsem si myslel, že mi Bůh požehná a bude pokračovat ve svém zaslíbení, protože jsem byl dobrý.

Viz_také: 15 důležitých biblických veršů o zhýralosti

Ve dnech, kdy jsem nečetl Písmo, jak jsem měl, možná se mi v hlavě objevila bezbožná myšlenka, neevangelizoval jsem , bojoval jsem. Měl jsem takové myšlení, že mi Bůh nepomůže, protože jsem dnes neudělal nic dobrého.

Moje radost vycházela ze mě samotného, což vedlo k pocitu odsouzení. Naše radost by měla vždy vycházet z dokonalých zásluh Ježíše Krista. Když procházíte zkouškami, neposlouchejte, když vám někdo říká: "Věřte v sebe." Ne, důvěřujte Pánu! Slíbil, že nám pomůže v časech protivenství.

Písmo nikdy neříká, abys našel sílu v sobě, protože já je slabé, já je hříšné. Bůh říká: "Já budu tvou silou." Pokud jsi spasen, nejsi spasen proto, že jsi věřil v sebe nebo v dobré věci, které jsi udělal. Pokud jsi spasen, je to jen proto, že jsi uvěřil v Krista, který je jediný, kdo tě spasí. Věřit v sebe vede ke hříchu.

Začneš si myslet, že jsi lepší, než ve skutečnosti jsi. Začneš si myslet, že život zvládnu sám. Víra v to, co pro tebe Kristus udělal na kříži, vede ke změně života. Bůh slibuje, že své děti učiní podobnějšími Kristu. Když procházíš těžkými časy, budeš se modlit o pomoc sám k sobě, nebo se budeš modlit k Pánu?

On je jediný, kdo ti může pomoci. Když zjistíš, že bojuješ s hříchem, řekneš si: "Budu se jen trochu víc snažit," nebo se budeš modlit k Duchu svatému o pomoc a sílu? Sám nic nezmůžu, ale můj všemohoucí Bůh ano.

Viz_také: Překlad Bible NIV a ESV (11 hlavních rozdílů, které je třeba znát)

Citáty

  • "Nemá smysl říkat lidem: "Ať se vaše srdce netrápí," pokud nedokončíte verš a neřeknete: "Věřte v Boha, věřte i v Krista." Alexander MacLaren
  • "Není tu žádný svatý, který by mohl Bohu přebít. Bůh se ještě nikdy nepřekonal." Charles Spurgeon

Nedůvěřujte sami sobě.

1. Přísloví 28,26 Kdo spoléhá na vlastní rozum, je blázen , ale kdo chodí v moudrosti, bude vysvobozen.

2. Přísloví 12,15 Cesta blázna je správná v jeho vlastních očích, ale kdo poslouchá radu, je moudrý.

3. Jan 15,5 Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti; kdo zůstává ve mně a já v něm, ten přináší hojné ovoce, neboť beze mne nemůžete dělat nic.

4. Lukáš 18,9-14 Některým, kteří věřili sami v sebe, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, řekl toto podobenství: "Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili, jeden farizeus a druhý celník." Farizeus se postavil a modlil se sám k sobě toto: "Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé: podvodníci, nespravedliví, cizoložníci, ba ani jako tento celník." "Postím sedvakrát týdně; platím desátky ze všeho, co dostanu." Ale celník, který stál opodál, ani nechtěl pozvednout oči k nebi, ale bil se v prsa a říkal: "Bože, buď milostiv mně, hříšníkovi!" "Říkám vám, že tento člověk šel do svého domu spíše ospravedlněn než ten druhý; neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, ale kdo se ponižuje, bude povýšen." A tak se stalo.

5. Izajáš 64,6 B ale my všichni jsme jako nečistá věc a všechny naše spravedlnosti jsou jako špinavé hadry; a všichni vadneme jako listí a naše nepravosti nás jako vítr odnesly.

Místo toho důvěřujte Pánu.

6. 2. Korintským 1,9 Ve skutečnosti jsme očekávali, že zemřeme. Ale díky tomu jsme se přestali spoléhat sami na sebe a naučili se spoléhat jen na Boha, který křísí mrtvé.

7. Přísloví 3,26 Neboť Hospodin bude tvou jistotou a ochrání tvou nohu před uvíznutím.

8. Přísloví 3,5-6 Důvěřuj Hospodinu celým svým srdcem a nespoléhej na svůj rozum; mysli na něj na všech svých cestách a on tě povede po správných stezkách.

S Pánovou silou (ne s vaší vlastní) můžete udělat a překonat cokoli.

9. Žalm 18,32-34 Bůh, který mě vybavil silou a mou cestu učinil bezúhonnou. Učinil mé nohy jako nohy jelena a postavil mě bezpečně na výšiny. Vycvičil mé ruce k boji, takže mé paže mohou ohnout bronzový luk.

10. Exodus 15,2-3 Hospodin je má síla a píseň, stal se mou záchranou, je můj Bůh a já mu připravím příbytek, Bůh mého otce a já ho vyvýším. Hospodin je muž války, Hospodin je jeho jméno.

11. Filipským 4,13 Všechno mohu skrze toho, který mě posiluje.

12. Žalm 28,7 Hospodin je má síla a můj štít, v něho doufá mé srdce a je mi pomoženo, mé srdce jásá a svým zpěvem mu vzdávám díky.

13. 1 Paralipomenon 16,11 Hledejte Hospodina a jeho sílu, stále ho hledejte.

14. Efezským 6,10 Konečně, bratři moji, buďte silní v Pánu a v moci jeho síly.

Při plnění Boží vůle se nemůžeme řídit sami.

15. Přísloví 20,2 4 Kroky člověka řídí Hospodin. Jak tedy může někdo rozumět své vlastní cestě?

16. Přísloví 19,21 Mnoho je plánů v srdci člověka, ale Hospodinův záměr zvítězí.

17. Jeremiáš 10,23 Hospodine, vím, že cesta člověka není v něm samém, není v člověku, který chodí, aby řídil jeho kroky.

18. Přísloví 16,1 Můžeme si dělat vlastní plány, ale Hospodin dává správnou odpověď.

Pán je na vaší straně.

19. Deuteronomium 31:6 Buď silný a statečný, neboj se jich, ani se jich nelekej, neboť Hospodin, tvůj Bůh, to je ten, který jde s tebou; nezklame tě, ani tě neopustí.

20. Izajáš 41,10 Neboj se, neboť já jsem s tebou, neděs se, neboť já jsem tvůj Bůh, já tě posiluji, já ti pomohu, podepřu tě svou spravedlivou pravicí.

21. Židům 13,6 Abychom mohli směle říci: Hospodin je můj pomocník , a nebudu se bát, co mi člověk udělá.

Pro Boha není nic nemožné, a tak využijte jeho sílu.

22. Jeremiáš 32,27 Hle, já jsem Hospodin, Bůh všeho těla; je pro mě něco příliš těžké?

23. Matouš 19,26 Ježíš se na ně podíval a řekl: "U člověka je to nemožné, ale u Boha je možné všechno."

24. Jób 42,1-2 Tehdy Jób Hospodinu odpověděl: "Vím, že ty můžeš všechno a nikdo tě nemůže zastavit.

Připomínka

25. 2. Timoteovi 1:7 Bůh nám totiž nedal ducha strachu, ale moci, lásky a sebeovládání.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.