Překlad Bible NIV a ESV (11 hlavních rozdílů, které je třeba znát)

Překlad Bible NIV a ESV (11 hlavních rozdílů, které je třeba znát)
Melvin Allen

Mezi některými lidmi se vedou velké debaty o tom, který překlad je nejlepší. Někteří lidé milují ESV, NKJV, NIV, NLT, KJV atd.

Odpověď je složitá. Dnes však porovnáme dva populární překlady Bible, NIV a ESV.

Původ

NIV - Nová mezinárodní verze je anglický překlad Bible. V roce 1965 se sešly různé výbory Křesťanské reformované církve a Národního sdružení evangelikálů. Jednalo se o naddenominační a mezinárodní skupinu. První tisk byl proveden v roce 1978.

ESV - Anglická standardní verze byla představena v roce 1971. Jednalo se o upravenou verzi revidované standardní verze. Skupina překladatelů ji vytvořila s cílem vytvořit velmi doslovný překlad původního textu.

Čitelnost

NIV - Cílem překladatelů bylo najít rovnováhu mezi čitelností a doslovným obsahem.

ESV - Překladatelé se snažili o velmi doslovný překlad textu. Ačkoli se ESV čte velmi snadno, působí poněkud intelektuálštěji než NIV.

Rozdíl ve srozumitelnosti obou překladů by byl velmi malý.

Rozdíly v překladu Bible

NIV - Cílem překladatelů bylo vytvořit "přesný, krásný, jasný a důstojný překlad vhodný pro veřejnou i soukromou četbu, vyučování, kázání, memorování a liturgické použití".Překlad je známý tím, že je "myšlenka za myšlenkou" nebo "dynamický ekvivalent", nikoli "slovo za slovem".

ESV - Z těchto dvou verzí je tato nejblíže původnímu textu hebrejské Bible. Jedná se o doslovný překlad hebrejského textu. Překladatelé kladou důraz na přesnost "slovo za slovem".

Viz_také: 25 důležitých biblických veršů o jiných bozích

Porovnání biblických veršů

NIV

Jan 17,4 "Přinesl jsem ti slávu na zemi tím, že jsem dokončil dílo, které jsi mi dal vykonat."

Jan 17,25 "Otče spravedlivý, i když tě svět nezná, já tě znám a vědí, že ty jsi mě poslal."

Jan 17,20 "Nemodlím se jen za ně, ale i za ty, kdo skrze jejich poselství uvěří ve mne."

Genesis 1:2 "Země pak byla beztvará a prázdná, tma byla nad hladinou hlubin a Duch Boží se vznášel nad vodami."

Efezským 6,18 "A modlete se v Duchu při všech příležitostech se všemi druhy modliteb a proseb. S tímto vědomím buďte bdělí a stále se modlete za všechen Pánův lid."

1. Samuelova 13,4 "Celý Izrael tedy uslyšel zprávu: "Saul napadl filištínskou výspu, a tak se Izrael stal Filištínům nepohodlným." A lid byl svolán, aby se připojil k Saulovi a Gilgálu."

1 Jan 3,8 "Ten, kdo dělá, co je hříšné, je z ďábla, protože ďábel hřeší od počátku. Boží Syn se zjevil proto, aby zničil ďáblovo dílo."

Římanům 3:20 "Nikdo tedy nebude před Bohem prohlášen za spravedlivého na základě skutků Zákona, ale skrze Zákon si uvědomujeme svůj hřích."

1 Jan 4,16 "A tak poznáváme a spoléháme na lásku, kterou má Bůh k nám. Bůh je láska. Kdo žije v lásce, žije v Bohu a Bůh v něm."

ESV

Jan 17,4 "Oslavil jsem tě na zemi, když jsem vykonal dílo, které jsi mi dal."

Jan 17,25 "Otče spravedlivý, i když tě svět nezná, já tě znám a oni vědí, že jsi mě poslal."

Jan 17:20 "Neprosím jen za ně, ale i za ty, kdo ve mne uvěří skrze jejich slovo."

Genesis 1:2 "Země byla bez tvaru a prázdná a nad propastí byla tma. A Duch Boží se vznášel nad vodami."

Efezským 6,18 "Modlete se v každém čase v Duchu svatém, se vší modlitbou a prosbou. K tomu bděte se vší vytrvalostí a proste za všechny svaté."

1. Samuelova 13,4 "Celý Izrael slyšel, že Saul porazil filištínskou posádku a že se Izrael stal pro Filištínce zápachem. Lid byl svolán, aby se připojil k Saulovi do Gilgalu."

1 Jan 3,8 "Kdo se snaží hřešit, je z ďábla, neboť ďábel hřeší od počátku. Boží Syn se zjevil proto, aby zničil ďáblovy skutky."

Římanům 3:20 "Ze skutků Zákona totiž žádný člověk nebude před ním ospravedlněn, protože skrze Zákon přichází poznání hříchu."

1. Jana 4,16 "Tak jsme poznali a uvěřili lásce, kterou má Bůh k nám. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm."

Viz_také: 15 užitečných biblických veršů o tom, jak někoho využít

Revize

NIV - Došlo k několika revizím. The New International Version UK, The New International Reader's Version a Today's New International Version. Poslední z nich změnila zájmena, aby vytvořila větší genderovou inkluzivitu. Ta byla předmětem velké kritiky a v roce 2009 vyšla z tisku.

ESV - V roce 2007 vyšla první revize. V roce 2011 vydalo nakladatelství Crossway druhou revizi. V roce 2016 pak vyšlo vydání ESV Permanent Text Edition. V roce 2017 vyšla verze, která zahrnovala apokryfy.

Cílová skupina

NIV - NIV je často vybírán pro děti, mládež i dospělé.

ESV - Jak bylo uvedeno v článku o srovnání ESV a NASB, tento překlad Bible je vhodný pro široké publikum.

Popularita

NIV - Tento překlad bible byl vydán ve více než 450 milionech výtisků. Jedná se o první významný překlad, který se odklonil od KJV.

ESV - Jedná se o jeden z nejoblíbenějších překladů Bible na trhu.

Výhody a nevýhody obou

NIV - Tento překlad působí velmi přirozeně a je velmi srozumitelný. Čtení má velmi přirozený průběh. Mnohé však bylo obětováno. Zdá se, že někteří interpreti vnutili textu svůj vlastní překlad přidáváním nebo ubíráním slov ve snaze zůstat věrní tomu, co považovali za ducha textu.

ESV - Tento překlad je srozumitelný, ale zároveň velmi doslovně přeložený. Zachovává mnoho teologických termínů používaných ve starších překladech. Jedná se o jeden z nejlépe "doslovných" překladů. V tomto překladu se však ztrácí část umělecké krásy starších překladů. Někteří lidé považují jazyk v některých verších za příliš archaický.

Pastoři

Pastoři, kteří používají NIV - David Platt, Max Lucado, Rick Warren, Charles Stanley.

Pastoři, kteří používají ESV - John Piper, Albert Mohler, R. Kent Hughes, R. C. Sproul, Ravi Zacharias, Francis Chan, Matt Chandler, Bryan Chapell, Kevin DeYoung.

Studijní bible na výběr

Nejlepší studijní bible NIV

  • Studijní bible NIV Life Application
  • NIV Archeologická bible
  • NIV Zondervan Study Bible

Nejlepší studijní bible ESV

  • Studijní bible ESV
  • Studijní bible reformace

Další překlady Bible

K říjnu 2019 byla Bible přeložena do 698 jazyků. Nový zákon byl přeložen do 1548 jazyků. A některé části Bible byly přeloženy do 3 384 jazyků. Existuje několik dalších překladů, které lze použít, například překlad NASB.

Který překlad Bible si mám vybrat?

Volba mezi překlady je nakonec osobní záležitostí. Udělejte si průzkum a modlete se za to, který z nich byste měli používat.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.