25 užitečných biblických veršů o falešných obviněních

25 užitečných biblických veršů o falešných obviněních
Melvin Allen

Viz_také: 60 mocných biblických veršů o Satanovi (Satan v Bibli)

Biblické verše o falešných obviněních

Být z něčeho falešně obviněn je vždy frustrující, ale nezapomeňte, že Ježíš, Job a Mojžíš byli obviněni neprávem. Někdy se to stane z toho, že se někdo něco neprávem domnívá, a jindy je to ze závisti a nenávisti. Zachovejte klid, neodplácejte zlem, obhajujte svůj případ tím, že budete mluvit pravdu, a pokračujte v čestném a poctivém jednání.

Viz_také: Překlad Bible CSB a ESV: (11 hlavních rozdílů, které je třeba znát)

Citace

Čisté svědomí se směje falešným obviněním.

Co říká Bible?

1. Exodus 20,16 " Nesmíš křivě svědčit proti svému bližnímu.

2. Exodus 23,1 "Nesmíš šířit falešné pomluvy. Nesmíš spolupracovat se zlými lidmi tím, že budeš lhát při svědectví.

3. Deuteronomium 5:20 Nevydávej nečestné svědectví proti svému bližnímu.

4. Přísloví 3,30 Nehádej se s člověkem bezdůvodně , když ti neublížil.

Požehnaný

5. Matouš 5,10-11 Bůh žehná těm, kdo jsou pronásledováni pro správné jednání, neboť jim patří nebeské království." Bůh vám žehná, když se vám lidé posmívají a pronásledují vás, lžou o vás a říkají proti vám všelijaké zlé věci, protože jste moji následovníci.

6. 1 Petr 4,14 I kdyby vás pro Kristovo jméno haněli, jste blahoslavení, protože na vás spočívá Duch slávy a Boží.

Biblické příklady

7. Žalm 35,19-20 Nedopusť, aby se nade mnou škodolibě vysmívali ti, kdo jsou mými nepřáteli bez příčiny, nedopusť, aby zlovolně mhouřili oči ti, kdo mě bezdůvodně nenávidí. Nemluví pokojně, ale vymýšlejí křivé obvinění proti těm, kdo v zemi žijí pokojně.

8. Žalm 70,3 Ať se zhrozí nad svou hanbou, neboť si řekli: "Aha! Teď ho máme!"

9. Lukáš 3,14 I vojáci se ho ptali: "A my, co máme dělat?" On jim řekl: "Nevymáhejte od nikoho peníze hrozbami ani falešným obviněním a spokojte se se svým platem." A on jim odpověděl: "Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne.

Připomínky

10. Izajáš 54,17 V onen nadcházející den však žádná zbraň obrácená proti tobě neuspěje. Umlčíš každý hlas, který se pozvedne, aby tě obvinil. Těchto výhod požívají Hospodinovi služebníci; jejich obhajoba bude pocházet ode mne. Já, Hospodin, jsem promluvil!

11. Přísloví 11,9 Bezbožník by svými ústy zahubil svého bližního , ale poznáním se spravedliví vysvobozují.

Zkoušky

12. Jakub 1,2-3 Považujte to za čistou radost, bratři a sestry, kdykoli čelíte různým zkouškám, protože víte, že zkouška vaší víry plodí vytrvalost.

13. Jakub 1,12 Blessed je člověk, který zůstává pevný ve zkoušce, neboť když obstojí ve zkoušce, dostane korunu života , kterou Bůh zaslíbil těm, kdo ho milují.

Neodplácejte zlem

14. 1 Petr 3,9 Neodplácejte zlým za zlé a urážkou za urážku, ale naopak žehnejte, neboť k tomu jste byli povoláni, abyste získali požehnání.

15. Přísloví 24,29 Neříkej: "Udělám mu to, co on udělal mně; vrátím tomu člověku, co udělal." Ať je to tak, jak to udělal.

Zůstaňte v klidu

16. Exodus 14,14 Sám Hospodin bude za tebe bojovat. Jen zůstaň klidný."

17. Přísloví 14,29 Kdo je trpělivý, má velký rozum , ale ten, kdo je vznětlivý, projevuje pošetilost.

18. 2. Timoteovi 1:7 Bůh nám totiž nedal ducha strachu, ale moci, lásky a sebeovládání.

19. 1 Petr 3,16 Mějte dobré svědomí, abyste, když vás někdo pomlouvá, zahanbili ty, kdo vám pomlouvají vaše dobré chování v Kristu.

20. 1 Petr 2,19 Bůh má totiž radost z toho, když děláte, co víte, že je správné, a trpělivě snášíte nespravedlivé zacházení.

Mluvte pravdu: Pravda poráží lež

21. Přísloví 12,19 Pravdivé rty trvají věčně, ale lživý jazyk je jen na chvíli.

22. Zachariáš 8,16 Ale toto musíte dělat: Říkejte si navzájem pravdu. Vynášejte ve svých soudech rozsudky, které jsou spravedlivé a vedou k pokoji.

23. Efezským 4,2 5 Proto, když jste odložili lež, ať každý z vás mluví pravdu se svým bližním, neboť jsme údy jedni druhých.

Hledejte Boží pomoc

24. Žalm 55,22 Svěřte svá břemena Hospodinu a on se o vás postará. Nedopustí, aby zbožní uklouzli a padli.

25. Žalm 121,2 Má pomoc přichází od Hospodina, který stvořil nebe i zemi.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.