30 povzbudivých biblických veršů o nejistotě (Powerful Read)

30 povzbudivých biblických veršů o nejistotě (Powerful Read)
Melvin Allen

Biblické verše o nejistotě

Život je plný vzestupů a pádů. Pokud si myslíme, že v životě jde jen o to, abychom byli šťastní, budeme těžce zklamáni. Pokud si myslíme, že Bůh chce jen to, abychom byli šťastní, budeme si myslet, že naše náboženství selhalo, když nejsme šťastní.

Potřebujeme mít bezpečný biblický pohled na svět a zdravou teologii, která nás podrží, když čelíme nejistotám života.

Citáty

  • "Když vám v noci nedá spát nejistota, zavřete oči a myslete na něco, co je jisté - na Boží lásku."
  • "Víra není pocit. Je to rozhodnutí důvěřovat Bohu, i když se cesta před námi zdá nejistá."
  • "Čekání na Boha vyžaduje ochotu snášet nejistotu, nosit v sobě nezodpovězenou otázku a pozvedat k Bohu srdce, kdykoli se vtírá do myšlenek."
  • "Víme, že Bůh má vše pod kontrolou, a všichni někdy zažíváme vzestupy a pády, máme strach a nejistotu. Někdy se musíme i každou hodinu modlit a udržovat si pokoj v Bohu a připomínat si Boží zaslíbení, která nikdy nezklamou." Nick Vujicic
  • "Musíme vstoupit do určité nejistoty. Bez víry není možné se Bohu líbit." - Craig Groeschel

Důvěra v Boha v těžkých časech

Bible nás učí, že nás čekají těžké časy. Nejsme vůči nim imunní. Nejsme tu proto, abychom "teď žili co nejlépe". To se stane až v nebi. Jsme povoláni k tomu, abychom zde ve světě poznamenaném hříchem pracovali, abychom rostli v posvěcení a oslavovali Boha ve všem, k čemu nás povolal.

My lidé jsme náchylní k tomu, abychom se nechali unášet svými emocemi. V jednu chvíli jsme šťastní, jak jen to jde, a hned vzápětí se můžeme bez většího tlaku propadnout do hlubin zoufalství. Bůh není náchylný k takovýmto úletům emocí. Je stálý a neměnný. Bůh přesně ví, co naplánoval, co se stane dál - a je bezpečné mu důvěřovat bez ohledu na to, jak se cítíme.

Viz_také: Mohou křesťané jíst vepřové maso? Je to hřích? (Hlavní pravda)

1. " Vložte na něj všechny své starosti, protože on se o vás stará." 1 Petr 5,7

2. "Což jsem ti nepřikázal: Buď silný a statečný, neboj se a nestrachuj se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, je s tebou, kamkoli půjdeš." Jozue 1,9

3. "Nepostihlo vás žádné pokušení, které by nebylo běžné člověku. Bůh je věrný a nedopustí, abyste byli pokoušeni nad své síly, ale spolu s pokušením vám poskytne i únikovou cestu, abyste to mohli vydržet." 1. Korintským 10,13

4. "Neboj se, neboť já jsem s tebou, neděs se, neboť já jsem tvůj Bůh, já tě posiluji, já ti pomohu, podepřu tě svou spravedlivou pravicí." Izajáš 41,10

5. 2. Paralipomenon 20,15-17 "Řekl: "Poslouchejte, králi Jóšafate a všichni, kdo žijí v Judsku a Jeruzalémě! Toto vám říká Hospodin: 'Nebojte se a nezoufejte kvůli tomuto obrovskému vojsku. Vždyť bitva nepatří vám, ale Bohu. 16 Zítra proti nim vytáhněte. Budou stoupat průsmykem Siz a najdete je na konci rokle v Jeruelově poušti. 17 Vynebudou muset bojovat v této bitvě. Zaujměte pozice, stůjte pevně a uvidíte vysvobození, které vám dá Hospodin, Judovi a Jeruzalému. Nebojte se, nenechte se odradit. Vyjděte jim zítra vstříc a Hospodin bude s vámi."

6. Římanům 8,28 "A my víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému, těm, kdo jsou povoláni podle jeho záměru."

7. Žalm 121,3-5 "Nenechá tvou nohu uklouznout - ten, kdo nad tebou bdí, nedřímá. 4 Vskutku, ten, kdo bdí nad Izraelem, nedřímá ani nespí. 5 Hospodin nad tebou bdí - Hospodin je tvůj stín po tvé pravici."

Připomeňte si

V dobách zmatků a nejistoty je důležité, abychom si připomínali Boží pravdu. Boží slovo je naším kompasem. Bez ohledu na to, co se s námi děje fyzicky nebo emocionálně, můžeme spočinout v jistotě, že Bůh nám v Bibli zjevil stálou a spolehlivou pravdu.

8. " Upírejte svou mysl k věcem, které jsou nahoře, ne k těm, které jsou na zemi." Koloským 3,2

9. "Neboť ti, kdo žijí podle těla, zaměřují svou mysl na tělesné věci, ale ti, kdo žijí podle Ducha, zaměřují svou mysl na věci Ducha." Římanům 8,5

10. "Konečně, bratři, cokoli je pravdivé, cokoli je čestné, cokoli je spravedlivé, cokoli je čisté, cokoli je krásné, cokoli je chvályhodné, je-li v tom nějaká dokonalost, je-li v tom něco hodného chvály, o tom přemýšlejte." Filipským 4,8

Boží aktivní láska k nám

Jsme Boží děti. Miluje nás činnou láskou. To znamená, že v našem životě neustále působí k našemu dobru a ke své slávě. Nedává události do pohybu a chladně od nich neustupuje. Je s námi a pečlivě nás vede.

11. "Pohleďte, jak velkou láskou nás Otec obdařil, že se nazýváme Božími dětmi! A to také jsme! Svět nás nezná proto, že neznal jeho." 1 Jan 3,1

12. "A tak poznáváme a spoléháme na lásku, kterou má Bůh k nám. Bůh je láska. Kdo žije v lásce, žije v Bohu a Bůh v něm." 1 Jan 4,16

13. "Hospodin se nám zjevil v minulosti a řekl: "Miloval jsem vás věčnou láskou, přitahoval jsem vás neutuchající laskavostí." Jeremiáš 31,3

14. "Věz tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh věrný, zachovává svou smlouvu lásky do tisíce pokolení těch, kdo ho milují a zachovávají jeho přikázání." 5. Mojžíšova 7,9

15. "Tvé oči viděly mou podstatu, když jsem byl ještě nezformovaný. A ve tvé knize byly všechny zapsány, dny pro mě utvořené, když jich ještě nebylo. Jak vzácné jsou mi také tvé myšlenky, Bože, jak velký je jejich součet!" Žalm 139,16-17.

Zaměřte se na Ježíše

Svět nás neustále táhne a snaží se nás vtáhnout do sebe, abychom byli plní sebezbožňování. Rozptýlení, stres, nemoci, chaos, strach. To všechno volá naši pozornost. Bible nás však učí, že musíme ukáznit svou mysl, abychom ji měli zaměřenou na Ježíše. Jeho postavení má být středem našich myšlenek, protože on jediný sedí po Boží pravici.

16. "A on je hlavou těla, církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých, a ve všem může být přednější." Koloským 1,18

Viz_také: Víra metodistů a presbyteriánů: (10 hlavních rozdílů)

17. "Upřeme svůj zrak na Ježíše, zdroj a dokonalého naší víry, který pro radost, jež ho čekala, snesl kříž, pohrdl potupou a usedl po pravici Božího trůnu." Židům 12,2

18. "Ty udržuješ v dokonalém pokoji toho, jehož mysl se upíná k tobě, protože v tebe doufá." Izajáš 26,3

19. "Protože na mě zaměřil svou lásku, vysvobodím ho. Budu ho chránit, protože zná mé jméno. Když ke mně bude volat, odpovím mu. Budu s ním v jeho tísni. Vysvobodím ho a poctím ho." Žalmy 91,14-15

20. "Stále vzhlížíme k Hospodinu, svému Bohu, pro jeho milosrdenství, tak jako služebníci upírají oči na svého pána, jako otrokyně sleduje svou paní pro sebemenší signál." Žalm 123,2

21. "Ne, milí bratři, nedosáhl jsem toho, ale soustředím se na jednu věc: zapomínám na minulost a hledím vpřed na to, co je přede mnou." Filipským 3,13-14

22. "Jestliže jste tedy byli vzkříšeni s Mesiášem, zaměřte se na to, co je nahoře, kde Mesiáš sedí po Boží pravici." Koloským 3,1

Síla uctívání

Uctívání je, když se obracíme ke svému Spasiteli a klaníme se mu. Uctívání Boha je pro nás způsob, jak se cvičit v tom, abychom se soustředili na Krista. Tím, že zaměřujeme svou pozornost na Boží vlastnosti a na jeho pravdy, ho naše srdce uctívá: našeho Pána a Stvořitele.

23. "Hospodine, ty jsi můj Bůh, budu tě vyvyšovat a chválit tvé jméno, neboť jsi v dokonalé věrnosti učinil podivuhodné věci, věci dávno naplánované." Izajáš 25,1

24. "Ať vše, co má dech, chválí Hospodina. Chvalte Hospodina." Žalm 150,6

25. "Chval Hospodina, duše má, celá má nejhlubší bytost chval jeho svaté jméno." Žalm 103,1

26. "Tvá je, Pane, největší a moc a sláva a velebnost a nádhera, neboť všechno na nebi i na zemi je tvé. Tvé je, Pane, království, ty jsi vyvýšen jako hlava nade vším." 1. Paralipomenon 29,11

Nikdy se nevzdávejte

Život je těžký. Zůstat věrný na naší křesťanské cestě je také těžké. V Bibli je mnoho veršů, které nám přikazují, abychom vytrvali. Nesmíme se vzdát, bez ohledu na to, jak se cítíme. Ano, život je často těžší, než můžeme unést, tehdy se spoléháme na sílu, kterou nás uschopní Duch svatý. On nám umožní vydržet všechno: jen díky své síle.

27. "Všechno mohu skrze toho, který mě posiluje." Filipským 4,13

28. "A neunavujme se nyní v konání dobra, neboť v pravý čas budeme sklízet, pokud se nevzdáme." Galatským 6,9

29. "Neboj se, neboť já jsem s tebou, neděs se, neboť já jsem tvůj Bůh, já tě posiluji, já ti pomohu, podepřu tě svou spravedlivou pravicí." Izajáš 41,10

30. Matouš 11,28 "Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi, a já vám dám odpočinout."

Závěr

Nenechte se chytit do pasti, že křesťanský život je snadný. Bible je plná varování, že život je plný problémů a nejistoty - a je plná zdravé teologie, která nám v těchto chvílích pomáhá. Musíme se soustředit na Krista a uctívat jen jeho. On je toho hoden a je věrný, aby nás vysvobodil.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.