35 povzbudivých veršů z Bible o uzdravení zlomeného srdce

35 povzbudivých veršů z Bible o uzdravení zlomeného srdce
Melvin Allen

Život může být zdrcující i pro ty nejsilnější lidi. Pokud jsme upřímní, všichni jsme nějakým způsobem, v nějaké podobě nebo formě zažili bolest zlomeného srdce. Otázka zní: Co s tím zlomeným srdcem uděláte? Odpočíváte v něm, nebo ho odevzdáte Pánu a dovolíte mu, aby vás uzdravil, potěšil, povzbudil a vylil na vás svou lásku? Dostanete se k jeho Slovu, abyste si ho přečetli a odpočinuli si v jeho zaslíbeních?

Můžeme se obrátit k Bohu, protože On slyší naše volání. Jednou z nejkrásnějších věcí na důvěře v Pána je vědomí, že "Bůh ví." Ví, jak se cítíte a čím procházíte. Zná vás důvěrně. A konečně, svrchovaný Bůh tohoto vesmíru ví, jak vám pomoci. Povzbuzuji vás, abyste si přečetli tyto útěšné verše a pak se v modlitbě utíkali k Pánu a ztišili se před ním.

Křesťanské citáty o uzdravení zlomeného srdce

"Bůh používá rozbité věci. Je třeba rozbité půdy, aby se urodila úroda, rozbitých mraků, aby se urodil déšť, rozbitého obilí, aby se urodil chléb, rozbitého chleba, aby se urodila síla. Je to rozbitá alabastrová skříňka, která vydává vůni. Je to Petr, který hořce pláče, ale vrací se k větší moci než kdy jindy." Vance Havner

"Bůh může uzdravit zlomené srdce, ale musíte mu dát všechny kousky."

"Zlomené srdce může napravit jen Bůh."

Viz_také: 15 užitečných biblických veršů o posměvačích

Co říká Bible o zlomeném srdci?

1. Žalm 73,26 "Mé tělo a mé srdce mohou selhat, ale Bůh je síla mého srdce a můj úděl navěky."

2. Žalm 34,18 "Hospodin je blízko k těm, kdo jsou zlomeného srdce, a zachraňuje zdrcené v duchu."

3. Žalm 147,3 "On uzdravuje zlomená srdce a obvazuje jejich rány".

4. Matouš 11,28-30 "Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce, a naleznete odpočinutí pro své duše. Mé jho je totiž snadné a mé břemeno lehké."

5. Jeremiáš 31,25 "Osvěžím unavené a nasytím zemdlené."

6. Žalm 109,16 "Neboť nikdy nepomyslel na to, že by projevoval laskavost, ale pronásledoval chudé, nuzné a se zlomeným srdcem až k jejich smrti."

7. Žalm 46,1 "Bůh je naše útočiště a síla, vždy přítomná pomoc v časech soužení."

8. Žalm 9,9 "Hospodin je útočištěm utlačovaných, pevností v časech soužení." (Žl 9,9).

Nebojte se

9. Žalm 23,4 (BKR) "Ano, i kdybych šel údolím stínu smrti, nebudu se bát ničeho zlého, neboť ty art se mnou; tvá hůl a tvůj kyj mě utěšují."

10. Izaiáš 41,10 " Neboj se tedy, neboť já jsem s tebou, neděs se, neboť já jsem tvůj Bůh. Posílím tě a pomohu ti, podepřu tě svou spravedlivou pravicí."

11. Izajáš 41,13 "Neboť já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který se chopí tvé pravice a řekne ti: Neboj se, já ti pomohu."

12. Římanům 8,31 "Co tedy máme říci na tyto věci? Když je Bůh s námi, kdo může být proti nám?".

Svěřte své zlomené srdce Bohu v modlitbě

13. 1 Petr 5,7 "Svěřte mu všechny své starosti, neboť on se o vás stará."

14. Žalm 55,22 Svěřte své starosti Hospodinu a on vás podepře; nikdy nenechá spravedlivého, aby se otřásl.

15. Žalm 145,18 Hospodin je blízko všem, kdo ho vzývají, všem, kdo ho vzývají v pravdě.

16. Matouš 11,28 (B21) "Pojďte ke mně všichni, kdo jste unavení a obtížení, a já vám dám odpočinout."

Blahoslavení se zlomeným srdcem

17. Žalm 34,8 Ochutnejte a vizte, že Hospodin je dobrý, blaze tomu, kdo se k němu utíká.

18. Jeremiáš 17,7 "Blaze člověku, který doufá v Hospodina, jehož nadějí je Hospodin.

19. Přísloví 16,20 Kdo dává pozor na poučení, prospívá, a blahoslavený je ten, kdo doufá v Hospodina.

Pokoj a naděje pro lidi se zlomeným srdcem

20. Jan 16,33 Řekl jsem vám to, abyste ve mně měli pokoj. Ve světě budete mít soužení. Ale vezměte na vědomí, já jsem přemohl svět."

21. Jan 14,27 Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám. Ne takový, jaký dává svět, vám dávám. Ať se vaše srdce nermoutí a nebojí.

22. Efezským 2,14 "Neboť on sám je náš pokoj, který nás oba učinil jedním a ve svém těle zbořil zeď rozdělující nepřátelství."

Slyší volání spravedlivých.

23. Žalm 145,19 (ESV) "Plní přání těch, kdo se ho bojí, slyší jejich volání a zachraňuje je."

24. Žalm 10,17 Ty, Hospodine, slyšíš přání soužených, povzbuzuješ je, nasloucháš jejich volání,

25. Izajáš 61,1 "Duch svrchovaného Hospodina je nade mnou, neboť Hospodin mě pomazal, abych přinesl chudým dobrou zprávu. Poslal mě, abych potěšil ty, kdo mají zlomené srdce, a abych zvěstoval, že zajatci budou propuštěni a vězňové osvobozeni."

Viz_také: Náboženství vs. vztah s Bohem: 4 biblické pravdy, které je třeba znát

26. Žalm 34,17 "Spravedliví volají a Hospodin je slyší, vysvobozuje je ze všech jejich soužení."

Povzbuzování k důvěře v Pána Písma

27. Přísloví 3,5-6 Důvěřuj Hospodinu celým svým srdcem a nespoléhej na svůj rozum. Na všech svých cestách ho uznávej a on ti urovná stezky.

28. Přísloví 16,3 Svěř své dílo Hospodinu, a tvé plány se upevní.

29. Žalm 37,5 Svěřte svou cestu Hospodinu, důvěřujte mu a on bude jednat.

Připomínky

30. 2. Korintským 5:7 "Žijeme přece z víry, ne z pohledu."

31. Přísloví 15,13 "Srdce plné radosti a dobrota dělá veselou tvář, ale když je srdce plné smutku, duch je zdrcen."

32. Izajáš 40,31 "ale ti, kdo čekají na Hospodina, obnoví svou sílu, vznesou se na křídlech jako orli, budou běhat a neunaví se, budou chodit a neumdlí."

33. Filipským 4,13 "Všechno mohu skrze toho, který mě posiluje."

34. 1. Korintským 13,7 "Láska všechno snáší, všemu věří, ve všechno doufá, všechno vydrží.""

35. Židům 13,8 "Ježíš Kristus je stejný včera i dnes i navěky."
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.