15 užitečných biblických veršů o posměvačích

15 užitečných biblických veršů o posměvačích
Melvin Allen

Biblické verše o posměvačích

Zde je definice pohrdání podle Webstera - výraz opovržení nebo posměchu. Posměváčci se rádi vysmívají Pánu , ale Bůh ve svém slově jasně řekl, že se nenechá vysmívat. Celý den se vysmívají křesťanství , hříchu a věřícím. Nemůžete je nic naučit, protože mají zatvrzelé srdce a nechtějí naslouchat pravdě. Potlačují pravdu ve svých srdcích a pýcha je v nichvede je do pekla.

Posměváčci mi nadávali do fanatiků, hlupáků, blbců, bláznů, ale Písmo jasně říká, kdo jsou skuteční blázni. Blázen říká ve svém srdci: "Není Boha - Žalm 14,1. V dnešní době zjišťujeme, že mnoho falešných konvertitů pohrdá správnými cestami Páně. To, co se kdysi považovalo za hřích, dnes už hříchem není. Lidé využívají Boží milost k tomu, aby se oddávali prostopášnosti. Bouříte se?a pohrdáte Božím slovem? Berete Boží jméno nadarmo?

Viz_také: 15 důležitých biblických veršů o tajných hříších (děsivé pravdy)

Co říká Bible?

1. Přísloví 24,8-9 "Ten, kdo plánuje zlo, bude nazván intrikánem. Hloupý plán je hřích a posměvač je lidem odporný."

2. Přísloví 3,33-34 "Hospodinovo prokletí dopadá na domácnost bezbožníků, ale domu spravedlivých žehná. Ačkoli se vysmívá domýšlivým posměváčkům, pokorným prokazuje přízeň." (Přísloví 3,33-34).

3. Přísloví 1,22 "Jak dlouho se vám, důvěřivcům, bude líbit, že jste tak důvěřiví? Jak dlouho budete vy, posměváčci, nacházet radost ve svém posměchu? Jak dlouho budete vy, blázni, nenávidět poznání?".

4. Přísloví 29,8-9 " Posměvační lidé rozněcují město, ale ti, kdo jsou moudří, odvracejí hněv. Jde-li moudrý člověk k soudu s hloupým, není klidu, ať se zlobí, nebo směje. Krvežízniví lidé nenávidí někoho poctivého, pokud jde o poctivého, usilují o jeho život."

5. Přísloví 21,10-11 "Chuť bezbožníka touží po zlu, jeho bližnímu se v jeho očích neprojevuje přízeň. Když je posměváček potrestán, naivní zmoudří, když je moudrý poučen, získá poznání." (Přísloví 21,10-11).

Posměváčky nenapravíte. Nebudou vás poslouchat.

6. Přísloví 13,1 "Moudrý syn přijímá otcovu kázeň, ale posměváček napomenutí neposlouchá."

Rozsudek

7. Přísloví 19,28-29 "Zlý svědek si dělá legraci ze spravedlnosti a bezbožní lidé milují to, co je zlé. Lidé, kteří si dělají legraci z moudrosti, budou potrestáni a záda nerozumných lidí budou bita."

8. Římanům 2,8-9 " Ale na ty, kdo hledají sami sebe a odmítají pravdu a následují zlo, přijde hněv a zloba. Na každého člověka, který páchá zlo, přijde soužení a trápení: nejprve na Žida, potom na pohana."

Připomínky

9. Matouš 12,36-37 "Ale já vám říkám, že z každého planého slova, které lidé řeknou, budou skládat účty v den soudu. Neboť svými slovy budeš ospravedlněn a svými slovy budeš odsouzen." (Mt 12,36-37).

10. Přísloví 10,20-21 "Jazyk spravedlivého je vybrané stříbro, ale srdce bezbožníka má malou cenu. Rty spravedlivého živí mnohé, ale blázni umírají pro nedostatek rozumu."

11. Přísloví 18,21 "Smrt i život jsou v moci jazyka a ti, kdo ho milují, budou jíst jeho plody.".

Příklady

12. Žalm 44,13-16 "Učinil jsi nás posměchem našim sousedům, výsměchem a posměchem okolí. Učinil jsi nás pořekadlem mezi národy, národy nad námi kroutí hlavou. Žiji v hanbě po celý den a má tvář je zahalena hanbou kvůli posměškům těch, kdo mi nadávají a pomlouvají mě, kvůli nepříteli, který se chystá k pomstě." Žalm 44,13-16

Viz_také: Být upřímný k Bohu: (5 důležitých kroků, které je třeba znát)

13. Jób 16,10-11 "Lidé proti mně otevřeli ústa, v posměch mi uhodili do tváře, spojili se proti mně. Bůh mě nechává napospas zlým lidem, vrhá mě do rukou bezbožníků." (Jób 16,10-11).

14. Žalm 119,21-22 "Ty káráš zpupné, kteří jsou prokletí, ty, kdo se odchylují od tvých příkazů. Odstraň ode mne jejich pohrdání a opovržení, neboť zachovávám tvá ustanovení."

15. Žalm 35,15-16 "Když jsem však klopýtl, shromáždili se v radosti, útočníci se proti mně shromáždili bez mého vědomí. Pomlouvali mě bez ustání. Jako bezbožníci se mi zlomyslně posmívali, skřípali na mě zuby."

Bonus

Jakub 4:4 "Cizoložníci a cizoložnice, copak nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem?" Kdo se tedy chce přátelit se světem, je nepřítelem Božím."
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.