50 epických biblických veršů o lásce k bližnímu (mocné)

50 epických biblických veršů o lásce k bližnímu (mocné)
Melvin Allen

Co říká Bible o lásce k bližnímu svému?

Zdá se, že svět kolem nás je vůči sobě ve velkém nepřátelství.

Zdá se, že fyzické násilí, zločiny proti lidskosti a nenávist se na nás valí ze všech stran.

V takových chvílích je důležité si uvědomit, co Bible říká o lásce k druhým.

Křesťanské citáty o lásce k bližnímu svému

"Čím více milujeme, tím více lásky můžeme nabídnout. Tak je to i s Boží láskou k nám. Je nevyčerpatelná."

Viz_také: 100 Realest Quotes About Fake Friends & Lidé (výroky)

"Láska je brána, kterou lidská duše přechází od sobectví ke službě."

Bible nám říká, abychom milovali své bližní a také své nepřátele; pravděpodobně proto, že jsou to většinou stejní lidé.Gilbert K. Chesterton

"Neztrácej čas tím, jestli miluješ svého bližního, ale chovej se tak, jako bys ho miloval." - C. S. Lewis

"Milujte druhé tak radikálně, že se budou divit proč."

"Nečekejte, až budou ostatní lidé milující, dávající, soucitní, vděční, odpouštějící, štědří nebo přátelští... jděte sami!"

"Ne každý je tvůj bratr nebo sestra ve víře, ale každý je tvůj bližní a ty musíš milovat svého bližního." Timothy Keller

Co znamená milovat bližního jako sebe sama?

Jako lidé jsme přirozeně zaměřeni na sebe. Jsme takoví, protože stále přebýváme ve svém hříchem prolezlém těle. To však může být skvělou aplikací. Protože se instinktivně postaráme o sebe - jíme, když nám tělo řekne, že máme hlad, za každou cenu se vyhýbáme bolestem srdce a bolesti - můžeme vidět, jak máme milovat druhé. Měli bychom instinktivně oslovit druhé a postarat se o ně.se stejným zápalem a pozorností, jakou věnujeme sami sobě. Určete způsoby, jak můžete být záměrní a starostliví vůči lidem kolem sebe.

1) Filipským 2,4 "Nezajímejte se jen o svůj život, ale zajímejte se o život druhých."

2) Římanům 15,1 "Proto ti z nás, kdo mají silnou víru, musí být trpěliví se slabostmi těch, jejichž víra není tak silná. Nesmíme myslet jen na sebe."

3) 3. kniha Mojžíšova 19,18 "Nikdy se nemsti. Nikdy nechovej zášť vůči nikomu ze svého lidu. Místo toho miluj svého bližního tak, jako miluješ sám sebe. Já jsem Hospodin."

4) Lukáš 10,27 "A on odpověděl: 'Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí a svého bližního jako sebe samého.'"

5) Římanům 13,8 "nikomu nic nedlužíme, jen se navzájem milovat, neboť kdo miluje svého bližního, naplnil Zákon."

6) Matouš 7,12 "a tak cokoli chcete, aby jiní činili vám, i vy čiňte jim, neboť toto je Zákon a Proroci."

7) Galatským 6,10 "Proto, když máme příležitost, prokazujme dobro všem lidem, zvláště těm, kteří jsou z rodiny víry."

Kdo je podle Bible můj bližní?

Naším sousedem nejsou jen lidé, kteří bydlí hned vedle nás. Naším sousedem je každý, koho potkáváme. Naším sousedem je skutečně každý, na koho narazíme, bez ohledu na to, odkud pochází nebo kam říká domov.

8) Deuteronomium 15,11 "V zemi budou vždy chudí lidé. Proto ti přikazuji, abys byl vstřícný ke svým izraelským spoluobčanům, kteří jsou ve tvé zemi chudí a potřební."

9) Koloským 3,23-24 "Pracujte pilně a radostně ve všem, co děláte, jako byste pracovali pro Pána, a ne jen pro své pány, 24 a pamatujte, že je to Pán Kristus, kdo vám zaplatí a dá vám plný podíl ze všeho, co mu patří. On je ten, pro koho skutečně pracujete."

10) Matouš 28,18-20 "Tehdy k nim Ježíš přistoupil a řekl: 'Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy, získávejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je poslouchat všechno, co jsem vám přikázal. A já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa.'"

11) Římanům 15,2 "Každý z nás ať se líbí svému bližnímu pro jeho dobro, aby ho budoval."

Boží láska nás nutí milovat své bližní.

Máme přikázáno milovat druhé. To není výzva k tomu, abychom dovolili druhým lidem, aby po nás šlapali. Není to ani výzva k ignorování dalších biblických přikázání, jako je mluvení pravdy v lásce. I když je to pravda, kterou by raději neslyšeli, máme ji říkat jemně a z lásky.

Milovat druhé kvůli Boží lásce znamená uvědomit si, že Bůh nás miluje tak dokonale a prudce, že máme druhým projevovat stejnou lásku. Bůh nás miluje žárlivou láskou - nedovolí, aby se v našem životě objevilo něco, co by bránilo našemu vztahu s ním. Stejně tak by naše láska měla vést druhé ke Kristu.

12) Efezským 2:10 "Jsme přece Boží dílo, stvoření v Kristu Ježíši ke konání dobrých skutků, které nám Bůh předem připravil."

13) Židům 6,10 "Bůh přece není nespravedlivý, aby zapomněl na vaše dílo a lásku, kterou jste prokázali jeho jménu, když jste sloužili a stále sloužíte svatým."

14) 1. Korintským 15,58 "Moji milí bratři a sestry, zůstaňte pevně usazeni, buďte neochvějní, konejte mnoho dobrých skutků ve jménu Božím a vězte, že všechna vaše práce není zbytečná, když je pro Boha."

15) 1 Jan 3,18 "Dítka, nemilujme slovem nebo řečí, ale skutkem a pravdou."

16) Jan 3,16 "Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný."

Sdílení evangelia s našimi sousedy

Máme přikázáno sdílet evangelium s ostatními. Ježíš nám to řekl ve Velkém poslání. Máme sdílet evangelium se svými bližními - s lidmi v našem nejbližším okolí i na druhém konci světa.

Hlásáme Kristovu pravdu evangelia, že on sám je jedinou cestou k Bohu a že je třeba činit pokání a věřit v něj. Takto skutečně milujeme druhé.

17) Židům 13,16 "Nezanedbávejte konání dobra a rozdělování se, neboť Bůh je

spokojeni s takovými oběťmi."

18) 2. Korintským 2,14 "Ale díky Bohu, který nás vždy vede jako zajatce v Kristově vítězném průvodu a používá nás, abychom všude šířili vůni jeho poznání."

19) Římanům 1,9 "Bůh ví, jak často se za vás modlím. Dnem i nocí vás i vaše potřeby přináším v modlitbě Bohu, kterému z celého srdce sloužím tím, že šířím radostnou zvěst o jeho Synu."

Služba bližnímu a její upřednostňování

Jedním ze způsobů, jak můžeme sdílet Kristovu lásku s druhými, je sloužit jim. Když sloužíme druhým, je to hmatatelný způsob, jak ukázat, že milujeme druhé tak, jako milujeme sami sebe, a že je stavíme na první místo.

Všichni jsme zlomení a potřební. Všichni potřebujeme Spasitele. Ale všichni máme také fyzické potřeby a budeme čas od času potřebovat pomocnou ruku. Tím, že sloužíme těmto fyzickým potřebám, projevujeme soucit velmi věrohodným způsobem.

20) Galatským 5,13-14 "Vy, moji bratři a sestry, jsme byli povoláni ke svobodě. Své svobody však nevyužívejte k tělesným radovánkám, ale sloužte si navzájem pokorně v lásce. Celý Zákon se totiž naplňuje v dodržování tohoto jediného příkazu: 'Miluj svého bližního jako sebe samého.'"

21) 1 Petr 4,11 "Kdo mluví, má tak činit jako ten, kdo mluví Boží výroky; kdo slouží, má tak činit jako ten, kdo slouží silou, kterou dává Bůh, aby byl ve všem oslaven Bůh skrze Ježíše Krista, jemuž patří sláva a vláda na věky věků. Amen."

22) Efezským 6,7 "Sloužit s dobrou vůlí jako Pánu, a ne jako člověku."

Viz_také: 30 povzbudivých citátů o tom, jak jít v životě dál (Letting Go)

23) Titovi 2,7-8 "Ve všem jim dávejte příklad tím, že děláte, co je dobré. Ve svém učení prokazujte poctivost, vážnost 8 a zdravou řeč, která se nedá odsoudit, aby se ti, kdo vám odporují, styděli, že o nás nemají co špatného říci."

24) Lukáš 6,38 " Dávejte, a bude vám dáno. Dobrá míra, stlačená, protřepaná a přetékající, bude vám nalita do klína. Neboť jakou mírou měříte, takovou vám bude odměřeno."

25) Přísloví 19,17 "Kdo je štědrý k chudým, půjčuje Hospodinu a on mu jeho čin odplatí."

Jak milovat bližního?

Láska je soucitná a laskavá

Služba je způsob, jak projevit soucit. Láska je soucit. Láska je laskavost. Nemůžete někoho milovat, pokud odmítáte obdarovat soucitem. Nemůžete někoho milovat, pokud odmítáte být laskaví. Nedostatek soucitu a nelaskavost jsou v jádru zaměřeny na sebe, což je nelaskavé.

26) Matouš 5,16 "Ať vaše světlo svítí před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a oslavovali vašeho Otce v nebesích."

27) 2. Korintským 1,4 "který nás potěšuje ve všech našich souženích, abychom mohli potěšit ty, kdo jsou v jakémkoli soužení, tou útěchou, kterou jsme my sami potěšováni Bohem."

Žijte velkoryse vůči ostatním

Dalším způsobem, jak milovat druhé, je žít velkoryse. Je to další způsob, jak být laskavý a soucitný. Je to také další způsob, jak dávat druhým přednost před sebou samým. Musíme se velkoryse starat, velkoryse dávat a velkoryse milovat. Bůh je k nám totiž štědrý v hojnosti.

28) Matouš 6,2 "Když dáváte chudým, nechlubte se tím a neohlašujte své dary hlásnými troubami, jak to dělají herci. Nedávejte svou almužnu bezostyšně v synagogách a na ulicích; ba nedávejte vůbec, jestliže dáváte proto, že chcete být chváleni svými bližními. Lidé, kteří dávají proto, aby sklidili chválu, už dostali svou odměnu."

29) Galatským 6,2 "Neste si navzájem břemena, a tak naplníte Kristův zákon.".

30) Jakub 2,14-17 "K čemu je to dobré, milí bratři a sestry, když říkáte, že máte víru, ale neprojevujete ji svými skutky? Může taková víra někoho zachránit? 15 Představte si, že vidíte bratra nebo sestru, kteří nemají jídlo ani oblečení, 16 a řeknete: "Sbohem a šáteček, zůstaňte v teple a dobře se najezte" - ale pak tomu člověku nedáte ani jídlo, ani oblečení. K čemu je to dobré? 17 Tak vidíte,Víra sama o sobě nestačí. Pokud neprodukuje dobré skutky, je mrtvá a zbytečná."

31) Efezským 4,28 "Jsi-li zloděj, přestaň krást. Místo toho používej své ruce k dobré a tvrdé práci a pak štědře rozdávej druhým, kteří to potřebují."

32) 1. Janova 3,17 "Ale kdo má statky tohoto světa a vidí svého bratra v nouzi, a zavírá před ním své srdce, jak v něm zůstává Boží láska?"

33) Skutky 20,35 "Ve všem jsem vám ukázal, že usilovnou prací musíme pomáhat slabým a pamatovat na slova Pána Ježíše, jak sám řekl: 'Blaženější je dávat než brát'."

Milovat své bližní znamená odpouštět jim.

Jedním z nejtěžších způsobů, jak můžeme milovat druhé, je odpouštět jim. Když za námi někdo přijde a požádá nás o odpuštění, máme přikázáno mu ho udělit. Je to proto, že Bůh vždy uděluje odpuštění, když někdo činí pokání. Tak nám projevuje své milosrdenství a lásku - a tak bychom měli odrážet jeho milosrdenství a lásku vůči druhým. Odpuštění neznamená, že bychom měli být kolem sebe.někdo, kdo se nám snaží ublížit nebo kdo není kajícný.

34) Efezským 4,32 " Buďte k sobě navzájem laskaví , dobrosrdeční, odpouštějte si navzájem, jako Bůh v Kristu odpustil vám".

Milovat své bližní tím, že se za ně modlíme

Jedním ze způsobů, jak můžeme růst v lásce k druhým, je modlit se za ně. Pros Boha, aby zatížil naše srdce pro ně a pomohl nám milovat druhé tak, jak On miluje nás. Tím, že se za lidi modlíme, jsme je začali vidět tak, jak je vidí Bůh - a naše srdce se vůči nim stává měkkým. Povzbuzuji vás, abyste byli cílevědomí. Zeptejte se lidí kolem sebe, jak se za ně můžete modlit.

35) Římanům 12,1-2 "Proto vás, bratři a sestry, vybízím, abyste vzhledem k Božímu milosrdenství přinášeli svá těla jako živou oběť, svatou a Bohu milou - to je vaše pravá a správná bohoslužba. 2 Nepřizpůsobujte se vzoru tohoto světa, ale proměňujte se obnovou své mysli. Pak budete moci zkoušet a schvalovat, co je Boží vůle - jeho dobrá, příjemná a dokonalá vůle."

36) Římanům 5,6-7 "Vždyť když jsme ještě byli bez síly, Kristus v pravý čas zemřel za bezbožné. 7 Sotva totiž někdo zemře za spravedlivého, ale za dobrého člověka by se snad někdo dokonce odvážil zemřít."

37) 1 Timoteovi 2,1 "Především tě vyzývám, aby ses modlil za všechny lidi. Pros Boha, aby jim pomohl, přimlouvej se za ně a děkuj za ně."

38) 2. Korintským 1,11 "I vy nám musíte pomáhat modlitbou, aby za nás mnozí děkovali za požehnání, které nám bylo uděleno modlitbami mnohých."

39) 1. Tesalonickým 5,16-18 "Radujte se vždycky, modlete se stále, děkujte za všech okolností, neboť to je Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši."

40) Filipským 1,18-21 "Ano, i já se budu radovat, neboť vím, že díky vašim modlitbám a pomoci Ducha Ježíše Krista to dopadne k mému vysvobození, jak to dychtivě očekávám a doufám, že se vůbec nebudu stydět, ale že s plnou odvahou nyní jako vždy budu ctít Krista na svém těle, ať už životem, nebo smrtí. Neboť žít je pro mě Kristus a zemřít je zisk."

41) Jakub 5,16 "Vyznávejte si tedy navzájem svá provinění a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Účinná modlitba spravedlivého člověka je velmi mocná."

42) Skutky apoštolů 1,14 "Všichni se neustále modlili společně s ženami, s Marií, matkou Ježíšovou, a s jeho bratry."

43) 2. Korintským 1,11 "Připojte se k nám v tomto díle. Podejte nám pomocnou ruku modlitbou, aby mnozí děkovali za dar, který nám přichází, když Bůh vyslyší modlitby tolika lidí."

44) Římanům 12,12 "Buďte radostní v naději, trpěliví v soužení, věrní v modlitbě."

45) Filipským 1,19 "Vím totiž, že se to obrátí k mému vysvobození skrze vaše modlitby a ustanovení Ducha Ježíše Krista."

Milovat naše nepřátele

Je nám také řečeno, že máme milovat své nepřátele. To znamená, že se na ně máme dívat tak, jak se na ně dívá Bůh - na hříšníky, kteří zoufale potřebují Spasitele, na hříšníky, kteří potřebují slyšet evangelium, na hříšníky, kteří byli takoví, jako jsme byli kdysi my: ztracení. Nemusíme nechat své nepřátele, aby po nás chodili, a smíme chránit sebe a svou rodinu. Stále máme přikázáno mluvit pravdu v lásce, a to i svým nepřátelům.

Zeptejte se Pána, jak můžete lépe milovat někoho, s kým si možná nerozumíte. Možná, že milovat je znamená modlit se za ně. Možná, že se jim snažíte porozumět. Možná, že se snažíte najít něco, co byste na nich mohli milovat. Pokud je to možné, bojujme za to, abychom se spojili a milovali i ty, které je někdy těžké milovat.

46) Koloským 3,14 "Ať váš život vede především láska, protože pak bude celá církev v dokonalé harmonii."

47) Marek 10,45 "Syn člověka přece nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé."

48) Jan 13,12-14 "Když jim umyl nohy, znovu si oblékl plášť, posadil se a zeptal se: "Rozumíte, co jsem dělal? 13 Říkáte mi 'Učiteli' a 'Pane', a máte pravdu, protože to jsem já. 14 A protože jsem vám já, váš Pán a Učitel, umyl nohy, měli byste si navzájem umývat nohy." 15 "A co jste dělali vy?" zeptal se.

49) Lukáš 6,27-28 "Ale vám, kteří posloucháte, říkám: Milujte své nepřátele, čiňte dobře těm, kdo vás nenávidí, žehnejte těm, kdo vás proklínají, modlete se za ty, kdo s vámi špatně zacházejí.

50) Matouš 5:44 "Ale já vám říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují."

Závěr

Milovat druhé může být často velmi obtížné. Musíme milovat jiné hříšníky. Musíme milovat lidi, kteří nám v určitém okamžiku pravděpodobně ublíží. Milovat druhé není něco, co bychom mohli dělat ve vlastní moci - pouze skrze Kristovu moc jsme schopni milovat druhé tak, jak to dělá On.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.