50 Adnod Epig o'r Beibl Am Garu Dy Gymydog (Pwerus)

50 Adnod Epig o'r Beibl Am Garu Dy Gymydog (Pwerus)
Melvin Allen

Beth mae'r Beibl yn ei ddweud am garu dy gymydog?

Y mae'r byd o'n cwmpas i'w weld yn elyniaethus iawn â'n gilydd.

>Ymddengys fod cam-drin corfforol, troseddau yn erbyn dynolryw, a chasineb yn dod atom o bob ochr.

Yn ystod cyfnod fel hwn y mae’n bwysig cofio beth mae’r Beibl yn ei ddweud am garu eraill.

Dyfyniadau Cristnogol am garu dy gymydog

“Po fwyaf yr ydym yn ei garu, y mwyaf o gariad sydd gennym i'w gynnig. Felly y mae gyda chariad Duw tuag atom ni. Mae'n ddihysbydd.”

“Cariad yw'r drws y mae'r enaid dynol yn mynd trwyddo o hunanoldeb i wasanaeth.”

Mae'r Beibl yn dweud wrthym am garu ein cymdogion, a hefyd i garu ein gelynion; mae'n debyg oherwydd mai'r un bobl ydyn nhw ar y cyfan. Gilbert K. Chesterton

“Peidiwch â gwastraffu amser yn poeni a ydych chi'n caru eich cymydog; gweithredu fel petaech yn gwneud hynny.” – C.S. Lewis

“Caru eraill mor radical nes eu bod yn meddwl tybed pam.”

“Peidiwch ag aros i bobl eraill fod yn gariadus, yn rhoi, yn dosturiol, yn ddiolchgar, yn faddau, yn hael neu’n gyfeillgar … arwain y ffordd!”

“Nid yw pawb yn frawd neu chwaer i chi yn y ffydd, ond mae pawb yn gymydog i chi, a rhaid i chi garu eich cymydog.” Timothy Keller

Beth mae caru dy gymydog fel rwyt ti’n dy garu dy hun yn ei olygu?

Rydym ni fel bodau dynol yn naturiol yn hunan-ganolog. Rydyn ni fel hyn oherwydd ein bod ni'n dal i drigo yn ein cnawd sy'n frith o bechod. Fodd bynnag, gall hyn olygutrwy weddïau llawer.”

39) 1 Thesaloniaid 5:16-18 “Llawenhewch bob amser, gweddïwch yn wastadol, diolchwch ym mhob amgylchiad; oherwydd hyn yw ewyllys Duw ar eich cyfer yng Nghrist Iesu.”

40) Philipiaid 1:18-21 “Ie, a byddaf yn llawenhau, oherwydd gwn hynny trwy eich gweddïau a chymorth Ysbryd Iesu Grist. bydd hyn yn troi allan am fy ymwared, gan mai dyna yw fy nisgwyliad eiddgar a'm gobaith na fydd arnaf gywilydd o gwbl, ond y bydd Crist gyda gwroldeb llawn yn awr fel bob amser yn cael ei anrhydeddu yn fy nghorff, pa un ai trwy fywyd ai trwy farwolaeth. Canys byw yw Crist i mi, a marw yw elw.”

41) Iago 5:16 “Felly cyffeswch eich troseddau i'ch gilydd a gweddïwch dros eich gilydd er mwyn i chi gael eich iacháu. Mae gweddi effeithiol y cyfiawn yn bwerus iawn.”

42) Actau 1:14 “Yr oedden nhw i gyd yn ymuno’n gyson mewn gweddi, gyda’r gwragedd a Mair mam Iesu, a chyda’i frodyr.”

43) 2 Corinthiaid 1:11 “Ymunwch â ni yn y gwaith hwn. Rho help llaw inni trwy weddi fel y bydd llawer yn diolch am y rhodd a ddaw inni pan fydd Duw yn ateb gweddïau cynifer.”

44) Rhufeiniaid 12:12 “Byddwch lawen mewn gobaith, yn amyneddgar mewn cystudd , ffyddlon mewn gweddi.”

45) Philipiaid 1:19 “Oherwydd gwn y bydd hyn yn troi allan i’m gwaredigaeth trwy eich gweddïau a darpariaeth Ysbryd Iesu Grist.”

Caru ein gelynion

Dywedir wrthym hefyd i garu ein gelynion. hwnyn golygu ein bod i'w gweld fel y mae Duw yn eu gweld - pechaduriaid mewn angen dirfawr am Waredwr, pechaduriaid sydd angen clywed yr Efengyl, pechaduriaid a oedd fel yr oeddem unwaith: colledig. Nid oes yn rhaid i ni adael i'n gelynion gerdded drosom ni, a chaniateir i ni amddiffyn ein hunain a'n teulu. Fe'n gorchmynnir o hyd i lefaru'r gwir mewn cariad, hyd yn oed wrth ein gelynion.

Gofyn i'r Arglwydd, sut y gelli di garu rhywun yn well na fedri di gyd-dynnu ag ef. Efallai bod caru nhw yn gweddïo drostynt. Efallai ei fod yn ceisio eu deall. Efallai ei fod yn ceisio dod o hyd i rywbeth i'w garu amdanyn nhw. Os yn bosibl, gadewch i ni ymladd i gysylltu a charu hyd yn oed y rhai sy'n anodd eu caru ar adegau.

46) Colosiaid 3:14 “Yn bennaf oll, gadewch i gariad arwain eich bywyd, oherwydd wedyn bydd yr holl eglwys yn aros gyda'i gilydd mewn cytgord perffaith.”

47) Marc 10:45 “Oherwydd ni ddaeth hyd yn oed Mab y dyn i gael ei wasanaethu, ond i weinidogaethu, ac i roi ei einioes yn bridwerth dros lawer.”

48) Ioan 13:12-14 “Ar ôl golchi eu traed, fe wisgodd ei wisg eilwaith ac eistedd i lawr a gofyn, “Ydych chi'n deall beth roeddwn i'n ei wneud? 13 Rydych chi'n fy ngalw i'n 'Athro' ac yn 'Arglwydd', ac rydych chi'n iawn, oherwydd dyna ydw i. 14 A chan fy mod i, eich Arglwydd a'ch Athro, wedi golchi eich traed chwi, dylech olchi traed eich gilydd.”

49) Luc 6:27-28 “Ond wrthoch chi sy'n gwrando dw i'n dweud: Carwch eich elynion, gwnewch dda i'r rhai sy'n eich casáu, bendithiwch y rhai sy'n eich melltithio, gweddïwch dros y rhai sy'n cam-drin

50) Mathew 5:44 “Ond rwy'n dweud wrthych, carwch eich gelynion, a gweddïwch dros y rhai sy'n eich erlid.”

Casgliad

Yn aml, gall caru eraill fod yn beth anodd iawn. Mae'n rhaid i ni garu pechaduriaid eraill. Mae'n rhaid i ni garu pobl a fydd yn fwy na thebyg yn ein brifo ni ar ryw adeg. Nid yw caru eraill yn rhywbeth y gallwn ei wneud yn ein nerth ein hunain – dim ond trwy nerth Crist y gallwn garu eraill fel y mae Ef.

cais gwych. Gan y byddwn yn reddfol yn gofalu am ein hunain - rydym yn bwyta pan fydd ein corff yn dweud ein bod yn newynog, rydym yn osgoi torcalon a phoen ar bob cyfrif - gallwn weld sut yr ydym i garu eraill. Dylem yn reddfol estyn allan a gofalu am eraill gyda'r un brwdfrydedd a sylw ag yr ydym yn ei roi i ni ein hunain. Nodwch ffyrdd y gallwch chi fod yn fwriadol a gofalgar gyda'r rhai o'ch cwmpas.

1) Philipiaid 2:4 “Peidiwch â bod â diddordeb yn eich bywyd eich hun yn unig ond ymddiddori ym mywydau pobl eraill.”

2) Rhufeiniaid 15:1 “Felly, y rhai ohonom sydd bod â ffydd gref rhaid bod yn amyneddgar â gwendidau'r rhai nad yw eu ffydd mor gryf. Rhaid inni beidio â meddwl amdanom ein hunain yn unig.”

3) Lefiticus 19:18 “Peidiwch byth â dial. Peidiwch byth â dal dig yn erbyn unrhyw un o'ch pobl. Yn hytrach, carwch eich cymydog fel yr ydych yn caru eich hun. Myfi yw’r Arglwydd.”

4) Luc 10:27 “Ac efe a atebodd, ‘Câr yr Arglwydd dy Dduw â’th holl galon, ac â’th holl enaid, ac â’th holl nerth, ac â dy holl feddwl, a’th gymydog fel ti dy hun.”

5) Rhufeiniaid 13:8 “Does dim dyled ar neb ond i garu eich gilydd; oherwydd y mae'r hwn sy'n caru ei gymydog wedi cyflawni'r gyfraith.”

6) Mathew 7:12 “Felly beth bynnag a fynnoch i eraill ei wneud i chwi, gwnewch iddynt hwythau hefyd, oherwydd dyma'r Gyfraith a'r proffwydi. ”

7) Galatiaid 6:10 “Fel y mae gennym ni gyfle, gwnawn ddaioni i bawb, yn enwedig iddynt hwy.sy'n perthyn i deulu'r ffydd.”

Pwy yw fy nghymydog yn ôl y Beibl?

Nid y bobl sy'n byw nesaf atom ni yn unig yw ein cymydog. Ein cymydog yw'r un rydyn ni'n dod ar ei draws. Mae ein cymydog mewn gwirionedd yn unrhyw un rydyn ni'n dod ar ei draws, ni waeth o ble maen nhw'n dod neu'n galw adref.

8) Deuteronomium 15:11 “Bydd tlodion yn y wlad bob amser. Am hynny yr wyf yn gorchymyn i ti fod yn agored i'th gyd-Israeliaid, y tlawd a'r anghenus yn dy wlad.”

9) Colosiaid 3:23-24 “Gweithiwch yn galed ac yn siriol ym mhopeth a wnei, yn union fel petaech. yn gweithio i'r Arglwydd ac nid i'ch meistri yn unig, 24 gan gofio mai'r Arglwydd Crist sy'n mynd i dalu i chi, gan roi i chi eich cyfran lawn o'r holl eiddo ef. Ef yw'r un yr ydych yn gweithio iddo mewn gwirionedd.”

10) Mathew 28:18-20 “Yna daeth Iesu atyn nhw a dweud, ‘Mae pob awdurdod yn y nef ac ar y ddaear wedi ei roi i mi. Felly ewch, a gwnewch ddisgyblion o'r holl genhedloedd, gan eu bedyddio yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân, a dysgwch iddynt ufuddhau i bopeth a orchmynnais i chwi. Ac yn sicr yr wyf fi gyda chwi bob amser, hyd eithaf yr oes.”

Gweld hefyd: 25 Annog Adnodau o'r Beibl Am Gystudd

11) Rhufeiniaid 15:2 “Bydded i bob un ohonom foddhau ei gymydog er ei les, i’w adeiladu ef.”

Mae cariad Duw yn ein gorfodi ni i garu ein cymdogion

Gorchmynnir ni i garu eraill. Nid galwad i ganiatáu i bobl eraill gerdded drosom ni yw hwn. Nid yw hwn ychwaith yngalw i anwybyddu'r gorchmynion Beiblaidd eraill megis siarad y gwir mewn cariad. Hyd yn oed os yw'n wirionedd y byddai'n well ganddyn nhw beidio â'i glywed, rydyn ni i'w siarad yn dyner ac allan o gariad.

Mae caru eraill oherwydd cariad Duw yn sylweddoliad fod Duw yn ein caru ni mor llwyr a ffyrnig fel ein bod ni i ddangos yr un cariad i eraill. Mae Duw yn ein caru ni â chariad cenfigennus - ni fydd yn caniatáu unrhyw beth yn ein bywyd a fydd yn rhwystro ein perthynas ag Ef. Felly y dylai ein cariad ni yrru eraill at Grist.

12) Effesiaid 2:10 “Oherwydd gwaith Duw ydym ni, wedi ein creu yng Nghrist Iesu i wneud gweithredoedd da, y rhai a baratôdd Duw ymlaen llaw inni eu gwneud.”

13) Hebreaid 6:10 “Oherwydd nid yw Duw yn anghyfiawn i anghofio eich gwaith a'r cariad a ddangosasoch tuag at ei enw, wrth wasanaethu a pharhau i wasanaethu'r saint.”

14) 1 Corinthiaid 15:58 “Fy mrodyr a chwiorydd annwyl, arhoswch yn gadarn—byddwch yn ddiysgog—gwnewch lawer o weithredoedd da yn enw Duw, a gwybyddwch nad yw eich holl lafur am ddim pan fyddo i Dduw.”

15) 1 Ioan 3:18 “Blant bychain, gadewch inni garu nid mewn gair na siarad, ond mewn gweithred a gwirionedd.”

16) Ioan 3:16 “Canys felly y carodd Duw y byd, iddo roi ei unig Fab, fel na choller pwy bynnag a gredo ynddo ef, ond cael bywyd tragwyddol.”

Rhannu’r efengyl â’n cymdogion

Gorchmynnir i ni rannu’r efengyl ag eraill. Dywedodd Iesu wrthym am hynny yn y Comisiwn Mawr.Rydyn ni i rannu'r efengyl gyda'n cymdogion - y bobl yn ein cyffiniau agos, yn ogystal ag ochr arall y byd.

Cyhoeddwn wirionedd Efengyl Crist, mai Ef yn unig yw’r unig ffordd at Dduw a bod yn rhaid inni edifarhau a gosod ein ffydd ynddo. Dyma sut rydyn ni'n caru eraill yn wirioneddol.

17) Hebreaid 13:16 “Peidiwch ag esgeuluso gwneud yr hyn sy'n dda a rhannu, oherwydd mae Duw

yn fodlon ar y fath ebyrth.”

18) 2 Corinthiaid 2:14 “Ond i Dduw y bo’r diolch, sydd bob amser yn ein harwain fel caethion yng ngorymdaith fuddugoliaethus Crist ac yn ein defnyddio i ledaenu arogl ei wybodaeth amdano ym mhobman.”

19) Rhufeiniaid 1:9 “Mae Duw yn gwybod pa mor aml dw i’n gweddïo drosoch chi. Ddydd a nos yr wyf yn dod â thi a'th anghenion mewn gweddi at Dduw, yr hwn yr wyf yn ei wasanaethu â'm holl galon trwy ledaenu'r Newyddion Da am ei Fab.”

Gwasanaethu a rhoi eich cymydog yn gyntaf

Un ffordd y gallwn ni rannu cariad Crist ag eraill yw trwy eu gwasanaethu. Pan fyddwn ni'n gwasanaethu eraill mae'n ffordd ddiriaethol o ddangos ein bod ni'n caru eraill fel rydyn ni'n ein caru ein hunain, a'n bod ni'n eu rhoi nhw yn gyntaf.

Yr ydym i gyd yn ddrylliedig ac yn anghenus. Mae angen Gwaredwr arnom ni i gyd. Ond mae gennym ni i gyd hefyd anghenion corfforol a bydd angen help llaw yn awr ac yn y man. Trwy weinidogaethu i'r anghenion corfforol hyn, dangoswn dosturi mewn ffordd gredadwy iawn.

20) Galatiaid 5:13-14 “Chwi fy mrodyr a chwiorydd, cawsom ein galw i fod yn rhydd. Ond peidiwch â defnyddio eich rhyddid iymbleseru yn y cnawd; yn hytrach, gwasanaethwch eich gilydd yn ostyngedig mewn cariad. Oherwydd y mae'r gyfraith gyfan wedi ei chyflawni trwy gadw'r un gorchymyn hwn: ‘Câr dy gymydog fel ti dy hun.”

21) 1 Pedr 4:11 “Pwy bynnag sy'n siarad, sydd i wneud hynny fel un sy'n llefaru ymadroddion Duw. ; mae pwy bynnag sy'n gwasanaethu i wneud hynny fel un sy'n gwasanaethu trwy'r nerth y mae Duw yn ei gyflenwi; fel y gogonedder Duw ym mhob peth trwy Iesu Grist, i'r hwn y perthyn y gogoniant a'r arglwyddiaeth byth bythoedd. Amen.”

22) Effesiaid 6:7 “Gwasanaethu ag ewyllys da fel i’r Arglwydd ac nid i ddyn.”

23) Titus 2:7-8 “Ym mhob peth a osodwyd esiampl iddynt trwy wneuthur yr hyn sydd dda. Yn eich dysgeidiaeth dangoswch uniondeb, difrifoldeb 8 a chadernid lleferydd na ellir ei gondemnio, fel y bydd y rhai sy'n eich gwrthwynebu yn codi cywilydd arnynt oherwydd nad oes ganddynt ddim drwg i'w ddweud amdanom.”

24) Luc 6:38 “ Rhoddwch, a rhoddir i chwi. Bydd mesur da, wedi'i wasgu i lawr, wedi'i ysgwyd gyda'i gilydd a rhedeg drosodd, yn cael ei dywallt i'ch glin. Oherwydd gyda'r mesur a ddefnyddiwch, fe'i mesurir i chwi.”

25) Diarhebion 19:17 “Pwy bynnag sy'n hael tuag at y tlawd, sy'n rhoi benthyg i'r Arglwydd, ac yn talu'n ôl iddo am ei weithred.”

Sut i garu dy gymydog?

Mae cariad yn dosturiol ac yn garedig

Mae gwasanaethu yn ffordd o ddangos trugaredd. Cariad yw tosturi. Caredigrwydd yw Cariad. Ni allwch garu rhywun os byddwch yn gwrthod gwneud tosturi. Ni allwch garu rhywun os ydych chigwrthod bod yn garedig. Mae diffyg tosturi a bod yn angharedig ill dau yn ganolog iddyn nhw eu hunain, sy’n anghariadus.

Gweld hefyd: 25 Adnodau Pwysig o'r Beibl Ynghylch Purdan

26) Mathew 5:16 “ Bydded i’ch goleuni ddisgleirio cymaint gerbron dynion, fel y gwelont eich gweithredoedd da yn gogoneddus. eich Tad yn y nefoedd.”

27) 2 Corinthiaid 1:4 “sy’n ein cysuro ni yn ein holl orthrymder, er mwyn inni allu cysuro’r rhai sydd mewn unrhyw gyfyngder, gyda’r diddanwch yr ydym ni ein hunain ynddo. wedi eich cysuro gan Dduw.”

Byw yn hael tuag at eraill

Ffordd arall o garu eraill yw byw yn hael. Dyma ffordd arall o fod yn garedig a thosturiol. Mae hefyd yn ffordd arall o roi eraill o flaen ein hunain. Mae angen inni ofalu’n hael, rhoi’n hael, a charu’n hael. Oherwydd y mae Duw yn gwbl hael tuag aton ni.

28) Mathew 6:2 “Pan fyddwch chi'n rhoi i'r tlodion, peidiwch ag ymffrostio yn ei gylch, gan gyhoeddi eich rhoddion â thrwmpedau fel y mae'r actorion yn ei wneud. PEIDIWCH â rhoi eich elusen yn y synagogau ac ar y strydoedd; yn wir, peidiwch â rhoi o gwbl os ydych chi'n rhoi oherwydd eich bod chi eisiau cael eich canmol gan eich cymdogion. Mae’r bobl hynny sy’n rhoi er mwyn medi mawl eisoes wedi derbyn eu gwobr.”

29) Galatiaid 6:2 “ Cariwch feichiau eich gilydd, ac fel hyn byddwch yn cyflawni cyfraith Crist.”

30) Iago 2:14-17 “Pa ddaioni, frodyr a chwiorydd annwyl, os dywedwch fod gennych ffydd ond nad ydych yn ei ddangos trwy eich gweithredoedd? A all y math hwnnw offydd achub unrhyw un? 15 Tybiwch eich bod yn gweld brawd neu chwaer heb fwyd na dillad, 16 a'ch bod yn dweud, “Ffarwel a chael diwrnod da; arhoswch yn gynnes a bwyta'n iach”—ond yna nid ydych yn rhoi unrhyw fwyd na dillad i'r person hwnnw. Pa les mae hynny'n ei wneud? 17Felly ti'n gweld, dydy ffydd ar ei phen ei hun ddim yn ddigon. Oni bai ei fod yn gwneud gweithredoedd da, y mae'n farw ac yn ddiwerth.”

31) Effesiaid 4:28 “Os lleidr wyt ti, rho'r gorau i ladrata. Yn hytrach, defnyddiwch eich dwylo ar gyfer gwaith caled da, ac yna rhoddwch yn hael i eraill mewn angen.”

32) 1 Ioan 3:17 “Ond pwy bynnag sydd ganddo nwyddau'r byd hwn, ac yn gweld ei frawd mewn angen, ac yn cau i fyny ei galon oddi wrtho, sut y mae cariad Duw yn aros ynddo?”

33) Actau 20:35 “Ym mhob peth yr wyf wedi dangos i chi fod yn rhaid inni, trwy weithio'n galed fel hyn, helpu'r rhai gwan a cofia eiriau'r Arglwydd Iesu, fel y dywedodd ei hun, 'Mellach yw rhoi na derbyn.”

Y mae caru dy gymdogion yn golygu maddau iddynt

Un o'r ffyrdd anoddaf y gallwn garu eraill yw maddau iddynt. Pan ddaw rhywun atom a gofyn am faddeuant, fe'n gorchmynnir i'w roi iddynt. Mae hyn oherwydd bod Duw bob amser yn rhoi maddeuant pan fydd rhywun yn edifeiriol. Dyma sut mae Ef yn dangos Ei drugaredd a’i gariad tuag atom – ac felly dylem adlewyrchu Ei drugaredd a’i gariad tuag at eraill. Nid yw maddeuant yn golygu y dylem fod o gwmpas rhywun sy'n ceisio ein niweidio neu sy'n anedifar.

34) Effesiaid 4:32 “Byddwch garedig wrth eich gilydd, yn dyner eich calon, gan faddau i'ch gilydd, fel y maddeuodd Duw yng Nghrist i chwi.”

Caru ein cymdogion trwy weddïo drostynt

Un ffordd y gallwn tyfu yn ein cariad at eraill yw gweddïo drostynt. Gofynnwch i Dduw faich ein calonnau drostynt, a’n helpu ni i garu eraill fel y mae Ef yn ein caru ni. Trwy weddïo dros bobl, fe ddechreuon ni eu gweld nhw fel mae Duw yn eu gweld nhw – a’n calonnau ni’n mynd yn feddal tuag atyn nhw. Rwy'n eich annog i fod yn fwriadol. Gofynnwch i'r rhai o'ch cwmpas sut y gallwch chi weddïo drostynt.

35) Rhufeiniaid 12:1-2 “Felly, rwy’n eich annog chi, frodyr a chwiorydd, o ystyried trugaredd Duw, i offrymu eich cyrff yn aberth byw, sanctaidd a phleser i Dduw – dyma eich gwir. ac addoliad priodol. 2 Paid ag ufuddhau i batrwm y byd hwn, ond yn hytrach gael ei drawsnewid trwy adnewyddiad eich meddwl. Yna byddwch chi'n gallu profi a chymeradwyo beth yw ewyllys Duw - ei ewyllys da, ei fodd, a'i berffaith.”

36) Rhufeiniaid 5:6-7 “Oherwydd pan oeddem ni'n dal heb nerth, mewn amser priodol Crist farw dros yr annuwiol. 7 Canys prin y bydd un cyfiawn farw; ac eto efallai i ddyn da y byddai rhywun hyd yn oed yn meiddio marw.”

37) 1 Timotheus 2:1 “Yr wyf yn eich annog, yn gyntaf oll, i weddïo dros bawb. Gofynnwch i Dduw eu helpu; eiriol ar eu rhan, a diolch drostynt.”

38) 2 Corinthiaid 1:11 “Rhaid i chithau hefyd ein cynorthwyo trwy weddi, fel y bydd llawer yn diolch ar ein rhan am y fendith a roddwyd inni.
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.