70 hlavních biblických veršů o Božím plánu pro nás (Důvěřovat mu)

70 hlavních biblických veršů o Božím plánu pro nás (Důvěřovat mu)
Melvin Allen

Co říká Bible o Božím plánu?

Všichni jsme někdy zažili chvíle, kdy jsme se drbali na hlavě a přemýšleli: "Co dál?" Možná se právě teď nacházíte na takovém místě. Pokud jste na střední škole, možná přemýšlíte, zda jít na vysokou školu, nebo se věnovat řemeslu. Možná věříte, že vás v budoucnu čeká vysoká škola, ale jaká? A jaký obor? Možná jste nezadaní a přemýšlíte, jestli pro vás Bůh má někoho výjimečného. Možná potřebujete, abyste si udělalidůležité kariérní rozhodnutí a přemýšlíte, který krok udělat.

Mnozí z nás se ptají, jaký je Boží plán pro náš život - obecně i konkrétně. David napsal, že Bůh naplánoval náš život už v lůně matky: "Tvé oči viděly mou beztvarou podstatu a v tvé knize byly zapsány všechny dny, které mi byly určeny, když ještě nebylo ani jednoho z nich." (Žalm 139,16).

Rozbalme, co Boží slovo říká o Božím plánu s námi. Jaký je jeho konečný plán s vesmírem a jakou roli v jeho plánu hrajeme my jednotlivě? Jak můžeme poznat jeho konkrétní plán s námi?

Křesťanské citáty o Božím plánu

"Boží plány budou vždy větší a krásnější než všechna vaše zklamání."

"Nic nemůže zastavit Boží plán ve tvém životě."

"Boží plány s vaší budoucností jsou mnohem větší než všechny vaše obavy."

"Boží plán je větší než tvá minulost."

"On má plán a já mám cíl."

"Boží plán má větší smysl."

"Vize je schopnost vidět Boží přítomnost, vnímat Boží moc, soustředit se na Boží plán navzdory překážkám." Charles R. Swindoll

"Bůh má plán. Věř mu, žij ho a užívej si ho."

"Co Bůh pro tebe připravil, je pro tebe. Důvěřuj jeho načasování, důvěřuj jeho plánu."

"Boží plány s vámi jsou lepší než jakékoli plány, které máte sami se sebou. Nebojte se tedy Boží vůle, i když se liší od té vaší." Greg Laurie

"Boží plán je vždycky ten nejlepší. Někdy je ten proces bolestný a těžký. Ale nezapomeň, že když Bůh mlčí, dělá něco pro tebe."

Boží plán je vždy krásnější než naše přání.

"Nikdo neví, jaký je Boží plán pro tvůj život, ale spousta lidí to uhodne za tebe, pokud jim to dovolíš."

"Boží plány pro tvůj život daleko přesahují okolnosti tvého dne."

"Jsi tam, kde tě Bůh chce mít právě v tomto okamžiku. Každá zkušenost je součástí jeho božského plánu."

"Víra je důvěřovat Bohu, i když nerozumíš jeho plánu."

"Boží plán bude pokračovat podle Božího plánu." Aiden Wilson Tozer

Jaký je konečný Boží plán?

Slovy Johna Pipera: "Božím konečným plánem pro vesmír je oslavit se skrze žhavé uctívání krví vykoupené nevěsty."

Ježíš přišel poprvé, aby napravil to, co se pokazilo v zahradě Eden, když Adam a Eva neposlechli Boha a do světa vstoupil hřích a smrt. V jeho prozřetelnosti existoval Boží konečný plán od základů světa - ještě předtím, než byli Adam a Eva stvořeni (Zjevení 13,8; Matouš 25,34; 1. Petr 1,20).

"Tohoto člověka, vydaného podle předem stanoveného plánu a Boží prozřetelnosti, jste rukama bezbožných lidí přibili na kříž a vydali na smrt. Bůh ho však znovu vzkřísil a ukončil tak muka smrti, protože nebylo možné, aby byl držen v její moci." (Sk 2,23-24)

Viz_také: 20 důležitých biblických veršů o jednom Bohu (Existuje jen jeden Bůh?)

Ježíš přišel, aby zemřel místo nás a vykoupil spásu pro všechny, kdo v něj vloží svou víru. Druhou částí Božího konečného plánu je jeho druhý příchod.

"Neboť sám Pán sestoupí z nebe s křikem, s hlasem archanděla a s Boží polnicí, a mrtví v Kristu vstanou první. Potom my, kteří jsme naživu a zůstáváme, budeme spolu s nimi uchváceni na oblacích, abychom se setkali s Pánem v povětří, a tak budeme stále s Pánem." (1. Tesalonickým 4:16-17)

"Syn člověka totiž přijde ve slávě svého Otce se svými anděly a odplatí každému podle toho, co udělal." (Matouš 16,27)

Během jeho tisícileté vlády se svatými na zemi bude Satan spoután v Propasti. Na konci tisíciletí dojde ke konečné bitvě s ďáblem a falešným prorokem a budou uvrženi do ohnivého jezera spolu s každým, jehož jméno není zapsáno v Beránkově knize života. (Zjevení 20).

Pak nebe a země pominou a nahradí je nové Boží nebe a země - nepředstavitelné krásy a slávy, kde nebude hřích, nemoc, smrt ani smutek. (Zjevení 21-22).

A to nás přivádí ke konečnému Božímu plánu pro církev a věřící. Po svém ukřižování a předtím, než Ježíš vystoupil na nebesa, vydal své Velké poslání:

"Byla mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy, učte všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého, učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal, a hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa." (Matouš 28,19-20)

Jako věřící máme klíčovou roli v Božím mistrovském plánu - oslovit ztracené a přivést je do Božího království. On nás pověřil, abychom tuto část jeho plánu řídili!

A to nás přivádí zpět k Piperově "do běla rozpálené bohoslužbě krví vykoupené nevěsty", která vyvyšuje a oslavuje Boha. To snad děláme už teď! Jen živá církev přitáhne ztracené do království. Budeme uctívat po celou věčnost, spolu s anděly a svatými: "Pak jsem uslyšel něco jako hlas velkého zástupu a jako zvuk mnoha vod a jako zvuk mocného pískotuhřmělo a říkalo: "Aleluja, neboť Hospodin, náš Bůh, Všemohoucí, kraluje!" (Zjevení 19,6).

1. Zjevení 13,8 (BKR) "A budou se mu klanět všichni, kdo přebývají na zemi, jejichž jména nejsou zapsána v knize života Beránka zabitého od založení světa".

2. Sk 2,23-24 "Tento člověk vám byl vydán podle promyšleného Božího plánu a prozřetelnosti a vy jste ho s pomocí bezbožných lidí usmrtili přibitím na kříž. 24 Ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých a vysvobodil ho z muk smrti, protože bylo nemožné, aby ho smrt udržela v moci".

3. Matouš 28,19-20 "Jděte tedy, získávejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého 20 a učte je poslouchat všechno, co jsem vám přikázal. A já jsem jistě s vámi po všechny dny až do skonání světa."

4. 1 Timoteovi 2,4 (ESV) "který chce, aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznání pravdy."

5. Efezským 1,11 "V něm jsme získali dědictví, protože jsme byli předurčeni podle záměru toho, který všechno koná podle plánu své vůle."

6. Jan 3,16 "Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný."

7. Římanům 5,12-13 "A tak jako skrze jednoho člověka přišel do světa hřích a skrze hřích smrt, a tak přišla smrt na všechny lidi, protože všichni zhřešili - 13 Jistě, hřích byl na světě dříve, než byl dán Zákon, ale tam, kde není Zákona, se hřích nikomu nepočítá na vrub."

8. Efezským 1,4 (ESV) "jako nás v něm vyvolil před založením světa, abychom byli před ním svatí a bezúhonní. V lásce".

9. Matouš 24,14 "A toto evangelium o království bude hlásáno po celém světě na svědectví všem národům a pak přijde konec."

10. Efezským 1,10 "aby se uskutečnilo, až se naplní časy - aby se pod Kristem dosáhlo jednoty všeho na nebi i na zemi".

11. Izajáš 43,7 "Každý, kdo je nazýván mým jménem, koho jsem stvořil ke své slávě , koho jsem utvořil a stvořil."

Jaký je Boží plán pro můj život?

Bůh má pro vás určitý plán. všechny Jednou z částí tohoto plánu je výše zmíněné Velké poslání. Máme Boží pokyn oslovovat ztracené - ty, kteří jsou blízko, i ty, kteří nejsou osloveni po celém světě. Měli bychom cílevědomě plnit Ježíšovo poslání - může to znamenat pořádání biblického studia pro hledající sousedy nebo misionářskou službu v zahraničí, a vždy by to mělo býtzahrnovat modlitby a dary na misijní dílo. Měli bychom hledat konkrétní Boží vedení, co můžeme individuálně udělat, abychom následovali jeho plán.

Naše posvěcení je druhou nedílnou součástí Božího plánu pro všechny věřící.

"Neboť to je Boží vůle, vaše posvěcení, to jest, abyste se zdržovali smilstva" (1. Tesalonickým 4,3).

Posvěcení znamená proces, kdy se stáváme svatými - neboli oddělenými pro Boha. Zahrnuje sexuální čistotu a proměnu naší mysli tak, abychom odmítli normy světa a nahradili je Božími normami.

"Proto vás, bratři a sestry, vybízím, abyste z Božího milosrdenství vydávali svá těla jako živou a svatou oběť, příjemnou Bohu, což je vaše duchovní bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto světu, ale proměňujte se obnovou své mysli, abyste dokázali, co je Boží vůle, co je dobré, příjemné a dokonalé." (Římanům 12,1-2)

"Vyvolil nás v něm před založením světa, abychom byli před ním svatí a bezúhonní." (Efezským 1:4)

Možná si říkáte: "Dobře, tak to je Boží vůle. obecný vůli pro můj život, ale co je Jeho specifické vůle pro můj život? Pojďme to prozkoumat!

12. 1. Tesalonickým 5,16-18 "Radujte se stále, 17 modlete se bez ustání, 18 děkujte za všech okolností, neboť taková je Boží vůle v Kristu Ježíši pro vás."

13. Římanům 12,1-2 "Proto vás, bratři a sestry, vybízím, abyste vzhledem k Božímu milosrdenství přinášeli svá těla jako živou oběť, svatou a Bohu milou - to je vaše pravá a náležitá bohoslužba. 2 Nepřizpůsobujte se vzoru tohoto světa, ale proměňujte se obnovou své mysli. Pak budete moci zkoušet a schvalovat, co je Boží vůle - jeho dobrá, příjemná a dokonalá vůle." (Řím. 12,1-2).

14. Skutky 16,9-10 "V noci měl Pavel vidění, v němž stál muž z Makedonie a prosil ho: "Pojď do Makedonie a pomoz nám." 10 Po Pavlově vidění jsme se ihned připravili k odchodu do Makedonie a usoudili jsme, že nás Bůh povolal, abychom jim hlásali evangelium."

15. 1. Korintským 10:31 "Ať už tedy jíte nebo pijete nebo děláte cokoli, všechno dělejte k Boží slávě."

15. Matouš 28,16-20 "Jedenáct učedníků pak odešlo do Galileje na horu, kam jim Ježíš řekl, aby šli. 17 Když ho spatřili, klaněli se mu, ale někteří pochybovali. 18 Ježíš k nim přistoupil a řekl: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. 19 Jděte tedy a získávejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i SvatéhoDucha, 20 a učit je poslouchat všechno, co jsem vám přikázal. A já jsem jistě s vámi po všechny dny až do konce světa."

16. 1 Tesalonickým 4:3 "Neboť taková je Boží vůle, i vaše posvěcení, abyste se zdržovali smilstva."

17. Efezským 1,4 "Podle toho, jak nás v něm vyvolil před založením světa, abychom před ním byli svatí a bezúhonní v lásce."

18. Římanům 8,28-30 "A víme, že Bůh ve všem působí pro dobro těch, kdo ho milují, kdo byli povoláni podle jeho záměru. 29 Neboť ty, které Bůh předurčil, také předurčil, aby byli připodobněni obrazu jeho Syna, aby byl prvorozený mezi mnoha bratry a sestrami. 30 A ty, které předurčil, také povolal; ty, které povolal, také ospravedlnil; ty, které ospravedlnil, takétaké oslaven."

Co dělat, když nerozumíte Božímu plánu?

Všichni v životě zažíváme chvíle, kdy nerozumíme Božímu plánu. Možná stojíme na křižovatce a potřebujeme učinit zásadní rozhodnutí, nebo na nás doléhají okolnosti a my nevíme, co se děje.

Někteří lidé prostě chtějí otevřít Bibli a nechat na sebe vyskočit konkrétní Boží plán. A ano, část našeho plánu se nachází v Božím slově a Bůh chce, abychom o něj usilovali se vší pílí - milovali Boha a milovali druhé, nesli jeho evangelium k nedosaženým, chodili v poslušnosti jeho příkazům atd. Je nepravděpodobné, že by vám Bůh zjevil svůj konkrétní plán pro váš život, pokud nejstenásledovat jeho obecnou vůli zjevenou v jeho Slově, protože jsou spolu pevně spjaty.

Ale zatímco Boží obecný plán pro tebe, mě a všechny věřící je stejný, specifika se liší člověk od člověka. Bůh nás obdařil různými duchovními dary. Konečný cíl je stejný - budovat Kristovo tělo. (1 Kor 12) Ale každý z nás to bude dělat jedinečně. Bůh také dal každému z nás jedinečné osobnosti a přirozené schopnosti. A všichni pocházíme z odlišných prostředí s různýmiZkušenosti, které každému z nás dávají různorodou znalostní základnu. Proto je dobré znát své duchovní dary, přirozené schopnosti, vzdělání, zkušenosti a dovednosti - zvážení všech těchto faktorů vám může pomoci pochopit Boží plán pro vaši kariéru a službu v církvi.

Modlitba je klíčová pro pochopení Božího plánu. Pokud jste na rozpacích ohledně svého dalšího postupu, svěřte ho Bohu v modlitbě. Budete překvapeni, jak modlitba k Bohu o vaší situaci něco změní. Buďte něžní a naslouchejte tichému hlasu Ducha svatého, který vás vede. Je obzvlášť pravděpodobné, že se tak stane, když se modlíte.

Jeden křesťan se ucházel o práci, a přestože měl bohaté zkušenosti a dobré reference, nic se nedělo. Na začátku byl pozván na pracovní pohovor, který dopadl dobře, ale situace ve firmě se změnila a měli jen místo na částečný úvazek. O dva měsíce později se muž se svou ženou modlili a žena najednou řekla: "Kontaktuj Tracyho!" (Tracy byl nadřízenýTen muž to udělal a ukázalo se, že Tracy pro něj má nyní místo na plný úvazek! Během modlitby ho Duch svatý pobídl.

Vyhledejte zbožnou radu! Pomáhá, když máte Duchem svatým naplněnou osobu, se kterou můžete probrat svou situaci. Může to být váš pastor nebo pevně věřící člověk v církvi, případně člen rodiny nebo přítel. Bůh k vám často promluví prostřednictvím jiné osoby, která je moudrá, citlivá pro Ducha svatého a může vám pomoci zvážit vaše možnosti.

19. Žalm 48,14 "Neboť takový je Bůh. On je náš Bůh na věky věků a povede nás, dokud nezemřeme." A takový je Bůh.

20. Žalm 138,8 "Hospodin mě ospravedlní, tvá láska, Hospodine, trvá navěky - neopouštěj díla svých rukou."

21. 1 Jan 5,14 "To je ta důvěra, kterou máme před ním, že když o něco prosíme podle jeho vůle, on nás vyslyší."

22. Jeremiáš 42,3 "Modlete se, aby nám Hospodin, váš Bůh, sdělil, jak máme žít a co máme dělat."

23. Koloským 4,3 "Modlete se zároveň i za nás, aby nám Bůh otevřel dveře pro slovo, abychom mohli hlásat Kristovo tajemství, pro které jsem byl i já uvězněn."

24. Žalm 119,133 "Veď mé kroky svým slovem, abych nebyl přemožen zlem."

25. 1. Korintským 12,7-11 "Každému je však dán projev Ducha ke společnému dobru. 8 Jednomu je skrze Ducha dáno poselství moudrosti, jinému poselství poznání skrze téhož Ducha, 9 jinému víra skrze téhož Ducha, jinému dary uzdravování skrze téhož Ducha, 10 jinému zázračné schopnosti, jinému proroctví, jinému rozlišovánímezi duchy, jinému mluvení různými druhy jazyků a ještě jinému výklad jazyků. 11 To všechno je dílem jednoho a téhož Ducha a on je každému rozděluje, jak sám určí."

26. Žalm 119,105 "Tvé slovo je svítilnou pro mé nohy, světlem na mé cestě."

27. Přísloví 3,5 "Důvěřuj Hospodinu celým svým srdcem a nespoléhej na svůj rozum."

28. Matouš 14,31 "Ježíš hned vztáhl ruku a chytil ho." "Máš malou víru," řekl, "proč jsi pochyboval?" Ježíš mu odpověděl: "Nevím."

29. Přísloví 19,21 "Mnoho je plánů v mysli člověka, ale Hospodinův záměr obstojí."

30. Izajáš 55,8-9 (ESV "Neboť mé myšlenky nejsou vaše myšlenky a vaše cesty nejsou mé cesty, je výrok Hospodinův. 9 Jako jsou nebesa vyšší než země, tak jsou mé cesty vyšší než vaše cesty a mé myšlenky vyšší než vaše myšlenky."

31. Jeremiáš 33,3 "Volej ke mně a já ti odpovím a povím ti velké a skryté věci, o kterých jsi nevěděl."

Biblické verše o důvěře v Boží plán

Božímu plánu můžeme porozumět a důvěřovat mu díky tomu, že známe Boží slovo. Bible vám neposkytne všechny podrobnosti, ale pokud dobře znáte Bibli a víte, jak Bůh působil skrze různé lidi a okolnosti, můžete získat vhled do své vlastní situace a posílit svou víru.

Abyste si tuto biblickou důvěru vybudovali, musíte být denně ve Slově a rozjímat o tom, co čtete. Kladete si otázky: Jaké důsledky má tato pasáž na mou současnou situaci? Proč to Bůh řekl? Kam vedl ten biblický scénář? Jak ten biblický člověk projevil důvěru, i když nerozuměl tomu, co se děje?

32. Jeremiáš 29,11 (B21) "Vždyť já znám plány, které mám s vámi," prohlašuje Hospodin, "plány, které vám mají prospět a ne uškodit, plány, které vám mají dát naději a budoucnost."

33. Žalm 37,5 (SNC) "Svěřte svou cestu Hospodinu, důvěřujte mu, a on ji uskuteční."

34. Žalm 62,8 "Důvěřujte mu v každé chvíli, lidi, vylijte si před ním srdce. Bůh je naše útočiště."

35. Žalm 9,10 (NASB) "A ti, kdo znají tvé jméno, v tebe doufají, neboť ty, Hospodine, jsi neopustil ty, kdo tě hledají."

Viz_také: Překlad Bible NIV a CSB: (11 hlavních rozdílů, které je třeba znát)

36. Žalm 46,10-11 "Říká: "Buďte klidní a vězte, že já jsem Bůh, budu vyvýšen mezi národy, budu vyvýšen na zemi. 11 Všemohoucí Hospodin je s námi, Bůh Jákobův je naše pevnost." 12. Žalm 46,10-11 "Všemohoucí Hospodin je s námi, Bůh Jákobův je naše pevnost."

37. Žalm 56,3-4 "Když se bojím, skládám v tebe svou důvěru. 4 V Boha, jehož slovo chválím - v Boha doufám a nebojím se. Co mi mohou udělat obyčejní smrtelníci?".

38. Jeremiáš 1,5 (NLT) "Znal jsem tě, ještě než jsem tě stvořil v lůně tvé matky. Než ses narodil, vyčlenil jsem tě a ustanovil tě svým prorokem národům."

39. Žalm 32,8 "Budu tě poučovat a učit tě, kudy máš jít, budu ti radit, když na tebe budu s láskou hledět".

40. Žalm 9,10 "Ti, kdo znají tvé jméno, v tebe doufají, vždyť ty, Hospodine, jsi nikdy nenechal samotné ty, kdo tě hledají."

41. Izajáš 26,3 (BKR) "Ty zachováváš v dokonalém pokoji toho, jehož mysl se upíná k tobě, neboť v tebe doufá."

42. Žalm 18,6 "Ve svém trápení jsem volal k Hospodinu, volal jsem ke svému Bohu o pomoc. Ze svého chrámu vyslyšel můj hlas, mé volání se dostalo před něj, do jeho uší".

43. Jozue 1,9 "Což jsem ti nepřikázal? Buď silný a statečný! Netřes se a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, je s tebou, kamkoli půjdeš."

44. Přísloví 28,26 "Ti, kdo spoléhají sami na sebe, jsou blázni, ale ti, kdo chodí v moudrosti, jsou v bezpečí."

45. Marek 5,36 "Když Ježíš uslyšel, co říkají, řekl mu: "Neboj se, jen věř."

Boží plán je lepší než náš

To souvisí s výše uvedeným faktorem důvěry. Někdy se bojíme "pustit a nechat Boha", protože se obáváme, že by to mohlo skončit katastrofou. Občas dokonce Boha vůbec nezapojíme do dění - prostě si děláme vlastní plány, aniž bychom se s ním poradili. Boží slovo před takovým jednáním varuje:

"Pojďte, vy, kteří říkáte: "Dnes nebo zítra půjdeme do takového a takového města, strávíme tam rok, budeme podnikat a vyděláme na tom." Vy však nevíte, jaký bude váš zítřejší život. Jste totiž jen pára, která se na chvíli objeví a pak zmizí. Místo toho byste měli říkat: "Chce-li Pán, budeme žít a také dělat to či ono."" (Jak 4,13-15).

Musíme si uvědomit, že Bůh je pro nás!

"Víme, že Bůh působí, aby všechno napomáhalo k dobrému těm, kdo milují Boha, těm, kdo jsou povoláni podle jeho záměru." (Římanům 8,28)

Přemýšlejte o tom - nemáme tušení, co přinese budoucnost, takže veškeré plány, které si děláme, podléhají neustálé revizi - jak jsme se všichni přesvědčili při pandemii! Ale Bůh zná budoucnost!

Při vytváření plánů bychom neměli zapomínat na to, abychom je předkládali Bohu a hledali jeho moudrost a vedení. Mohou to být například velký plány, jako je manželství nebo kariéra, nebo "drobné" plány, jako je to, co si dát na dnešní seznam "to do". Ať už jsou velké nebo malé, Bůh vás s potěšením vede po správné cestě. Zjistíte, že když začnete hledat. Jeho plánovat, místo abyste vše dělali sami, že se vám otevřou dveře a vše zapadne na své místo.

46. Žalm 33,11 "Ale Hospodinovy plány jsou pevné navěky, záměry jeho srdce po všechna pokolení."

47. Přísloví 16,9 "Lidé ve svých srdcích plánují, kam se mají ubírat, ale Hospodin určuje jejich kroky."

48. Přísloví 19,21 "Mnoho je plánů v srdci člověka, ale Hospodinův záměr převládá."

49. Izajáš 55,8-9 "Neboť moje myšlenky nejsou vaše myšlenky a vaše cesty nejsou moje cesty, je výrok Hospodinův. 9 Jako jsou nebesa vyšší než země, tak jsou mé cesty vyšší než vaše cesty a mé myšlenky vyšší než vaše myšlenky."

50. Římanům 8,28 "A víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému, těm, kdo jsou povoláni podle jeho záměru."

51. Přísloví 16,3 "Svěř své skutky Hospodinu a tvé myšlenky se upevní."

52. Jób 42:2 "Vím, že můžeš všechno a že žádný tvůj záměr nemůže být zmařen."

53. Jakub 4,13-15 "Poslyšte, vy, kteří říkáte: "Dnes nebo zítra půjdeme do toho či onoho města, strávíme tam rok, budeme tam podnikat a vydělávat peníze." 14 Vždyť ani nevíte, co bude zítra. Co je váš život? Jste mlha, která se na chvíli objeví a pak zmizí. 15 Místo toho byste měli říkat: "Je-li to Pánova vůle, budeme žít a dělat to či ono." 16 Ať se vám to líbí, nebo ne.

54. Žalm 147,5 "Veliký je náš Pán a mocný v síle, jeho rozum nemá hranic."

Čekání na Boží načasování

Čekání na Boží načasování neznamená pasivní nicnedělání v mezidobí. Když čekáme na Boží načasování, aktivně uznáváme jeho svrchovanost v našich okolnostech a naši poslušnost vůči němu. Jeho plán.

Vzpomeňte si na krále Davida - prorok Samuel ho pomazal za příštího krále, když byl David ještě teenager. Ale král Saul byl stále naživu! Přestože mu Bůh zjevil jeho osud, David musel čekat roky na Boží načasování. A musel čekat, když byl na útěku před Saulem - skrýval se v jeskyních a žil na poušti. (1 Samuelova 16-31) Mnoho biblických žalmů je výkřikem Davidova srdce: "Když?????? Bůh -když????"

Nicméně David dělal čekat na Boha. I když měl možnost vzít Saulovi život - manipulovat událostmi - rozhodl se tak neučinit. Naučil se, že čekat na Boha znamená spoléhat se na Boha - a ne na sebe. Uvědomil si, že statečnost a síla pramení z důvěry v Boží načasování, a tak mohl říci: "Buďte silní a ať se vaše srdce odváží, všichni, kdo čekáte na Hospodina." (Žalm 31,24).

A zatímco David čekal, učil se více o Bohu a učil se poslušnosti. Ponořil se do Božího slova. Boží zákony mu přinášely útěchu v jeho putování a čekání:

"Když si vzpomenu na tvá dávná pravidla, utěšuji se, Hospodine. ...Tvá ustanovení jsou mými písněmi v domě mého pobytu. V noci vzpomínám na tvé jméno, Hospodine, a zachovávám tvůj zákon." (Žalm 119,52.54-55)

55. Žalm 27,14 "Čekejte na Hospodina, buďte silní, ať se vaše srdce odváží, ano, čekejte na Hospodina."

56. Žalm 130,5 "Na Hospodina čekám, má duše čeká, v jeho slovo doufám."

57. Izajáš 60,22 "Z nejmenší rodiny se stane tisíc lidí a z nejmenší skupiny mocný národ. V pravý čas to já, Hospodin, učiním."

58. Žalm 31,15 "Mé časy jsou v tvé ruce, zachraň mě z rukou mých nepřátel a mých pronásledovatelů!"

59. 2 Petr 3,8-9 "Nezapomínejte však, milí přátelé, na jedno: U Pána je den jako tisíc let a tisíc let jako jeden den. 9 Pán není pomalý v plnění svého slibu, jak někteří chápou pomalost. Naopak, je s vámi trpělivý, nechce, aby někdo zahynul, ale aby každý dospěl k pokání."

60. Kazatel 3,1 "Všechno má svůj čas a každá činnost pod nebem svůj čas."

61. Žalm 31,24 "Buďte silní a odvažte se, kdo doufáte v Hospodina."

62. Žalm 37,7 "Buďte klidní před Hospodinem a trpělivě na něj čekejte, netrapte se, když se lidem daří na jejich cestách, když uskutečňují své zlé plány."

Můžeš pokazit Boží plán pro svůj život?

Ano! A ne - protože Boží svrchované plány pokračují bez ohledu na to, co děláme. Bůh není překvapen ničím, co děláme. Nejlepším příkladem je Samson. (Soudců 13-16) Bůh uzdravil Samsonovu matku z neplodnosti a řekl jí svůj plán pro jejího syna: zachránit Izrael z rukou Filištínů. Ale když Samson dospěl, stále se romanticky a sexuálně zaplétal s filištínskými ženami - proti vůli svých rodičů.varování a proti Božímu zákonu. Navzdory jeho hříchu si ho Bůh přesto použil k uskutečnění svých záměrů proti Filištínům - dal Samsonovi velkou sílu, aby přemohl kruté vládce Izraele.

Samsonova slabost pro nesprávné ženy však nakonec způsobila, že ztratil Boží nadpřirozenou sílu. Nakonec se nechal zajmout - Filištíni mu vydloubli oči a spoutali ho jako vězněného otroka. I tehdy mu Bůh vrátil sílu a on zabil 3000 Filištínů (a sebe) tím, že zbořil sloupy chrámu a všechny rozdrtil.

Samson je skvělým příkladem toho, že si nás Bůh používá navzdory nám samotným. Ale mnohem lépe se to daří pro nás když spolupracujeme s Božím plánem a soustředíme se na něj, aniž bychom se rozptylovali věcmi tohoto světa - "upíráme oči na Ježíše, původce a dovršitele víry." (Židům 12,2) Samson stále plnil Boží záměry, ale jako slepý otrok v řetězech.

63. Izajáš 46,10 "Od počátku oznamuji konec, od dávných časů, co má ještě přijít. Říkám: "Můj záměr obstojí a učiním vše, co se mi zlíbí.""

64. Izajáš 14,24 "Hospodin zástupů přísahal: "Jistě, jak jsem naplánoval, tak se stane, jak jsem zamýšlel, tak to bude stát."

65. Izajáš 25,1 "Hospodine, ty jsi můj Bůh, budu tě vyvyšovat, budu chválit tvé jméno, neboť jsi konal divy - dávné plány - v dokonalé věrnosti."

66. Židům 12,2 "upíráme oči na Ježíše, průkopníka a dovršitele víry. Pro radost, která mu byla uložena, snesl kříž, pohrdl jeho potupou a usedl po pravici Božího trůnu."

67. Jób 26,14 "A to jsou jen vnější okraje jeho skutků, jak slabý je šepot, který o něm slyšíme! Kdo tedy může pochopit hřmění jeho moci?"

Jak zůstat v Boží vůli?

V Boží vůli zůstanete, když budete denně umírat sami sobě a své tělo přinášet jako živou oběť Bohu. V Boží vůli zůstanete, když ho budete milovat celým svým srdcem, duší, tělem a silou a když budete milovat druhé tak, jako milujete sami sebe. V Boží vůli zůstanete, když se budete soustředit především na poznávání Boha a na to, abyste ho poznali - až do konce světa. V Boží vůli zůstanete, když se rozhodnetenechat Ho, aby proměnil vaši mysl, místo abyste přijímali hodnoty světa.

V Boží vůli zůstanete, když budete používat dary, které vám dal, abyste sloužili a budovali Kristovo tělo. Když každý den odevzdáte Bohu a budete hledat jeho vedení, zůstanete v jeho dokonalé vůli a obdržíte krásná požehnání, která na vás touží vylít. Když nenávidíte zlo a usilujete o posvěcení a svatost, líbíte se Bohu - i když občas klopýtnete. Když kráčíte v pokoře.a cti vůči druhým a Bohu, plníte jeho vůli.

68. Římanům 12,2 "Nepřizpůsobujte se tomuto světu, ale proměňujte se obnovou své mysli, abyste zkouškou rozpoznali, co je vůle Boží, co je dobré, milé a dokonalé."

69. Římanům 14,8 "Neboť žijeme-li, žijeme Pánu, a umíráme-li, umíráme Pánu. Ať už tedy žijeme, nebo umíráme, patříme Pánu."

70. Koloským 3,17 "A cokoli děláte slovem nebo skutkem, všechno dělejte ve jménu Pána Ježíše a skrze něj děkujte Bohu Otci."

71. Galatským 5,16-18 "Proto říkám: Choďte podle Ducha, a nebudete uspokojovat žádosti těla. 17 Tělo totiž touží po tom, co je proti Duchu, a Duch po tom, co je proti tělu. Jsou ve vzájemném rozporu, takže si nedělejte, co chcete. 18 Když se však necháte vést Duchem, nejste pod zákonem."

Závěr

Bůh tě stvořil s osudem. Vybavil tě vším, co potřebuješ, abys uskutečnil jeho plán pro svůj život. Pokud máš pocit, že ti chybí moudrost, abys věděl, co máš dělat, požádej našeho štědrého Boha - On chce Raduje se, když hledáš jeho vedení. Boží vůle je dobrá, příjemná a dokonalá. (Římanům 12,2) Když se Bohu podřídíš a dovolíš mu, aby proměnil tvou mysl, naplníš plán, který s tebou má.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.