80 hlavních biblických veršů o budoucnosti a naději (Nebojte se)

80 hlavních biblických veršů o budoucnosti a naději (Nebojte se)
Melvin Allen

Co říká Bible o budoucnosti?

Bůh zná budoucnost, protože všechno stvořil. Dnešek je zmatený a budoucnost se zdá být nepředvídatelná. Mnoho lidí je ve stresu, bojí se, pochybuje a je nejistých. Ale my víme, kdo drží zítřek. Nikdo nedrží zítřek. Náš zítřek je v Božích rukou. Možná nevíme, co nás zítra čeká, ani jaká bude naše budoucnost, ale víme, že Bůh to ví a má s naší budoucností navždy plány.

Mnozí se domnívají, že mají konečnou kontrolu nad svým životem. Mnozí se domnívají, že mají svůj život pod kontrolou, ale každý den přináší nové překážky, ale my máme na své straně Boha, který nás řídí, protože nikdo jiný k tomu není způsobilý! Bůh má na starosti celou minulost, přítomnost i budoucnost, kterou má položenou před očima. Najděte svou budoucnost v tom, který vás stvořil a chce pro váš život dobro.

Křesťanské citáty o budoucnosti

"Nikdy se nebojte svěřit neznámou budoucnost známému Bohu." Corrie Ten Boom

"Budoucnost je tak jasná, jak jasná jsou Boží zaslíbení." William Carey

"Svěřte minulost Božímu milosrdenství, přítomnost jeho lásce a budoucnost jeho prozřetelnosti." Svatý Augustin

"Musíte se naučit, musíte se nechat poučit Bohem, že jediný způsob, jak se zbavit své minulosti, je vytvořit z ní budoucnost. Bůh nic nepromarní." Phillips Brooks

"Boží milost nás nepřivedla k životu a pak nás nenechala, abychom si vystačili se svými skutky. Milost nás neospravedlnila jen v minulosti, ale udržuje nás i v přítomnosti a vysvobodí nás i v budoucnosti." Randy Alcorn

"Boha zajímá vaše budoucnost a vaše vztahy více než vás." Billy Graham

"Zanechte rozbitou, nezvratnou minulost v Božích rukou a vykročte s ním do nepřemožitelné budoucnosti." Oswald Chambers

"Bůh může přinést pokoj do vaší minulosti, smysl do vaší přítomnosti a naději do vaší budoucnosti."

Zná Bůh budoucnost?

Bůh zná minulost, budoucnost a všechno mezi tím, spolu s každou možnou změnou, protože je mimo čas a nad ním. Stvořitel nepodléhá času, ani hmotě či prostoru jako lidé. Bůh může vidět všechno, včetně budoucnosti, protože není omezen lineárním časem jako my. Bůh nám ukázal věčnost a čas, ale ne mimo naši vlastní chronologii. Budoucnost je pro nás důležitá.Bůh ví, co nás čeká (Kazatel 3,11).

Pouze Bůh má schopnost stát na počátku a správně předpovědět závěr, protože je vševědoucí. Je si vědom všeho, co je skutečné a představitelné, a jako věčný, vševědoucí Bůh prožil naše včerejšky, dnešky i zítřky, minulost, přítomnost i budoucnost. Proto je Bůh počátek i konec, Alfa i Omega (Zjevení 21,6).

Bůh je v Písmu opakovaně zobrazen jako ten, kdo ví, co se stane. Bůh ví o všem, co bude, a to nejen selektivně, ale vyčerpávajícím způsobem. Bůh skutečně předkládá svou znalost budoucnosti jako důkaz svého božství v Izajášovi 46,8-10: "Já jsem Bůh a není mi rovného, od počátku oznamuji konec a věci, které se ještě nestaly, od dávných časů říkám: 'Má rada obstojí a já uskutečním všechno, co semůj cíl."

1. Kazatel 3,11 (ESV) "Učinil všechno krásné ve svém čase. Vložil také věčnost do lidského srdce; nikdo však nemůže pochopit, co Bůh učinil od počátku až do konce."

2. Izajáš 46,9-10 "Pamatujte na věci dávné, ty dávné: Já jsem Bůh, a není jiného, já jsem Bůh, a není mi podobného. 10 Od počátku oznamuji konec, od dávných časů, co ještě přijde. Říkám: "Můj záměr obstojí a učiním vše, co se mi zlíbí." 11 A tak se stane, že se mi zlíbí." 12. Izajáš 46,9-10 "Já jsem Bůh, a není jiného, já jsem Bůh, a není mi podobného.

3. Římanům 11,33 "Ó, jak hluboké je bohatství Boží moudrosti a poznání! Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy a nevyzpytatelné jeho cesty!".

4. Přísloví 16,4 "Hospodin učinil všechno pro svůj záměr - i bezbožníky pro den neštěstí."

5. Zjevení 21,6 "Řekl mi: "Stalo se. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Žíznivému dám vodu bez nároku na odměnu z pramene vody života.""

6. Izajáš 40,13-14 (NASB) "Kdo řídil ducha Hospodinova, nebo jak ho informoval jeho rádce? 14 S kým se radil a kdo mu dával rozum? A kdo ho učil cestě spravedlnosti a vyučoval ho poznání, a informoval ho o cestě rozumu?" "A kdo ho učil cestě spravedlnosti a vyučoval ho poznání, a informoval ho o cestě rozumu?"

7. Zjevení 1,8 "Já jsem Alfa a Omega, praví Pán Bůh, který je, byl a přijde - Všemohoucí."

8. Žalm 90,2 (NIV) "Dříve než se zrodily hory nebo než jsi zplodil celý svět, od věků až na věky jsi Bůh."

9. Micheáš 5,2 (BKR) "Ale ty, Betléme Efratský, ačkoli jsi malý mezi tisíci Judskými, přece z tebe vyjde mi ten, kterýž má býti knížetem v Izraeli, jehož vycházení jest od starodávna, od věků."

10. 1 Jan 3,20 (ESV) "Kdykoli nás totiž naše srdce odsuzuje, Bůh je větší než naše srdce a ví všechno."

11. Jób 23,13 "Ale on stojí sám a kdo mu může odporovat? Dělá, co se mu zlíbí."

12. Matouš 10,29-30 (ESV) "Cožpak se neprodávají dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich nespadne na zem mimo vašeho Otce. 30 Ale i vlasy na vaší hlavě jsou všechny sečteny."

13. Žalm 139,1-3 "Zkoumal jsi mě, Hospodine, a znáš mě. 2 Víš, kdy sedím a kdy vstávám, z dálky vnímáš mé myšlenky. 3 Rozpoznáváš mé vycházení i uléhání, znáš všechny mé cesty."

Viz_také: Překlad Bible NIV a ESV (11 hlavních rozdílů, které je třeba znát)

14. Žalm 139,15-16 "Nebyl před tebou skryt můj rámec, když jsem vznikal ve skrytosti, když jsem byl utkán v hlubinách země. 16 Tvé oči viděly mé nezformované tělo, všechny dny, které mi byly určeny, byly zapsány v tvé knize dříve, než jeden z nich vznikl." 17. Žalm 139,15-16 "Nebyl před tebou skryt můj rámec, když jsem vznikal ve skrytosti, když jsem byl utkán v hlubinách země.

15. Efezským 2:10 (HCSB) "Jsme přece jeho stvoření, stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich chodili."

Co říká Bible o předpovídání budoucnosti?

Celá Bible vede k předpovídání budoucnosti a k Božímu rozsáhlému poznání, které je přesně znázorněno v již splněných písmech. Biblická proroctví se nemohou splnit náhodou; pocházejí od toho, kdo všechno stvořil. Pouze znalost budoucnosti dokazuje Boží věčnost. Proto proroctví e pravdivá, což dokazuje, že Bůh může předpovídat budoucnost.

Bible, včetně jejího prorockého obsahu, je vždy naprosto správná. Stále existují biblické předpovědi, které se teprve musí naplnit. Můžeme očekávat, že všechny předpovědi se naplní, protože Bůh zná budoucnost. Události v Božím plánu se odvíjejí podle jeho plánu. Víme, kdo řídí budoucnost: biblický jediný pravý, osobní, věčný a vševědoucí Bůh.

Pouze Bůh může předpovídat budoucnost, lidé mají prorokovat pouze to, co jim Bůh přesně řekne, ale sami budoucnost předpovídat nemohou. Kazatel 8,7 říká: "Protože nikdo nezná budoucnost, kdo může někomu říci, co přijde?" Víme, že odpovědí je Bůh! Bible dále v 5. Mojžíšově 18,10-12 říká, že věštění je ohavnost.

16. Kazatel 8,7 "Protože nikdo nezná budoucnost, kdo může někomu jinému říci, co přijde?"

17. Deuteronomium 18,10-12 "Ať se mezi tebou nenajde nikdo, kdo obětuje svého syna nebo dceru v ohni, kdo provozuje věštění nebo čarodějnictví, vykládá věštby, zabývá se čarodějnictvím 11 nebo kouzlí, kdo je médiem nebo spiritistou nebo kdo se radí s mrtvými. 12 Každý, kdo dělá tyto věci, je Hospodinu odporný; kvůli stejným odporným praktikám Hospodin, tvůj Bůh, vyženety národy před vámi."

18. Zjevení 22,7 (NASB) "A hle, přijdu rychle. Blaze tomu, kdo zachovává slova proroctví této knihy."

19. Zjevení 1,3 "Blaze tomu, kdo hlasitě čte slova tohoto proroctví, a blaze těm, kdo slyší a poslouchají, co je v něm napsáno, protože čas se přiblížil."

20. 2 Petr 1,21 "Proroctví totiž nikdy nemělo původ v lidské vůli, ale proroci, ačkoli byli lidmi, mluvili od Boha, když je provázel Duch svatý."

Příprava na budoucnost Biblické verše

Jakub 4,13-15 říká: "Poslouchejte, vy, kteří říkáte: "Dnes nebo zítra půjdeme do toho či onoho města, budeme podnikat a vydělávat peníze. Ani zítřek nedokážete předpovědět. Váš život? Jste prchavá mlha." Místo toho byste měli říkat: "Chce-li Pán, budeme žít a dělat to či ono." Naše duše se dočkají celé budoucnosti, pokud budeme následovat Boha.

My plánujeme, ale Bůh má lepší plány (Přísloví 16,1-9). Člověk se snaží zachránit poklady na zemi, ale my můžeme mít jen poklady v nebi (Matouš 6,19-21). Takže ano, křesťané by si měli dělat plány do budoucna, ale s pohledem upřeným na Boha a věčnost, ne na pozemské cesty zaměřené na peníze, úspěch a pozemské věci. On má plány, které nám pomohou prosperovat a dají nám naději, a tyto plány jsou lepší než naševlastní.

Bible říká, že Bůh nechce, aby nikdo strávil věčnost bez něj (2 Petr 3,9). Bohu na naší věčnosti záleží natolik, že vytvořil plán. Naše budoucnost je v Božích rukou. Jeho plánem je, abychom s ním byli navěky spojeni. Náš hřích nás však od Boha odřízl. Připravil se poslat Ježíše, aby zemřel za naše hříchy, vstal z mrtvých a dal nám nový život. Můžeme mít budoucnost s Bohem, protože Ježíš vzal na sebe věčnost.náš trest za hřích.

Při vytváření plánů se poraďte s Bohem. I když můžeme plánovat budoucnost, Bible nás učí, že rozhoduje Bůh. Proto je moudré se za budoucnost modlit. Plánujte pečlivě s využitím Božího rozlišování. Moudrost vytváří vhodné směry jednání, rozlišování vybírá ten nejlepší. Plány do budoucna vyžadují moudrost. Moudří lidé využívají informace a znalosti, aby jednali správně. Moudrost nám pomáhá plánovat dopředu. moudrostnám pomáhá rozpoznat vzory a vytěžit biblické myšlenky, abychom mohli žít podle Bible.

Víra nám pomáhá plánovat budoucnost tím, že se soustředíme na Boha a pouze na Boha. Bůh určuje naši cestu, my můžeme plánovat budoucnost (Iz 48,17). V budoucnu se může stát, že věci nepůjdou podle plánu. Víra v Boha nám umožní věřit, že Jeho plány jsou lepší než naše vlastní. Abychom získali věčnost, potřebujeme víru v Pána. Plánování a studium Jeho cest nám navíc pomáhá vyhnout se hříchu. Podle Bible se hříchu vyhýbají ti, kteříhledat radu, jsou moudří. Proto bychom měli při finančním, právním či jiném plánování hledat biblickou radu.

21. Jakub 4,13-15 "Poslyšte, vy, kteří říkáte: "Dnes nebo zítra půjdeme do toho či onoho města, strávíme tam rok, budeme podnikat a vydělávat peníze." 14 Proč ani nevíte, co bude zítra. Co je váš život? Jste mlha, která se na chvíli objeví a pak zmizí. 15 Místo toho byste měli říkat: "Je-li to vůle Páně, budeme žít a dělat to či ono." 16 Ať se to stane zítra, nebo pozítří.

22. Přísloví 6,6-8 "Jdi k mravenci, ty lenochu, uvažuj o jeho cestách a buď moudrý. 7 Který nemá vůdce, dozorce ani vládce, 8 v létě si obstarává potravu a ve žních sbírá."

23. Izajáš 48,17 "Toto praví Hospodin - tvůj Vykupitel, Svatý Izraele: "Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který tě učí, co je pro tebe nejlepší, který tě vede po cestě, po níž máš jít." 23. Izajáš 48,18 "Já jsem Hospodin, tvůj Bůh.

24. Lukáš 21,36 "Buďte stále bdělí. Modlete se, abyste měli sílu uniknout všemu, co se má stát, a obstát před Synem člověka."

25. Ezechiel 38:7 "Připrav se a připrav se, ty i všechny tvé oddíly, které se kolem tebe shromáždily, a buď jim na stráži."

26. Kazatel 9,10 "Cokoli tvá ruka najde k činu, dělej to ze všech sil, neboť v říši mrtvých, kam se chystáš, není ani práce, ani plánování, ani vědění, ani moudrosti."

27. Přísloví 27,23 "Dbej na to, abys znal stav svých stád, pečlivě se věnuj svým dobytčatům".

28. Přísloví 24,27 "Připrav si práci venku, připrav si vše na poli a potom si postav svůj dům."

29. Přísloví 19,2 "Touha bez poznání není dobrá, a kdo spěchá nohama, mine svou cestu."

30. Přísloví 21,5 "Plány pilných přinášejí hojnost, stejně jako spěch vede k chudobě."

31. Přísloví 16,9 "Lidé ve svých srdcích plánují, kam se mají ubírat, ale Hospodin určuje jejich kroky."

Naděje pro budoucnost

Život přináší mnoho zkoušek a bojů, které mohou ztěžovat život a často jej činí nevděčným. Bez naděje však nemůžeme přežít tento život do dalšího, protože k přežití potřebujeme víru v Boha a jeho ujištění. Naštěstí je Bůh naší nadějí pro budoucnost, protože nám poskytuje věčný život.

Ve Zjevení 21,3 se píše: "A slyšel jsem silný hlas od trůnu: "Hle, Boží příbytek je s člověkem. Bude s nimi bydlet a oni budou jeho lidem a sám Bůh bude s nimi jako jejich Bůh." Jakou lepší naději můžeme mít než vědomí, že Bůh na nás čeká a připravuje pro nás domov!

Především se musíme bez váhání držet Boha s vírou a vědět, že to, co Bůh říká, je pravda (Židům 10,23). On věděl dříve, než začal čas, jaký plán nás k němu přivede (Titovi 1,2). "Milovaní, nyní jsme Boží děti, a co budeme, se ještě neukázalo; ale víme, že až se ukáže, budeme mu podobní, protože ho uvidíme takového, jaký je. A každý, kdo v něj takto doufá, se očišťuje jakoje čistý (1 Jan 3,2-3)."

32. Žalm 71,5 "Vždyť ty jsi má naděje, svrchovaný Pane, má důvěra od mého mládí."

33. Jeremiáš 29,11 "Vždyť já znám plány, které mám s vámi," prohlašuje Hospodin, "plány, které vám mají prospět a ne uškodit, plány, které vám mají dát naději a budoucnost."

34. Žalm 33,22 (NLT) "Ať nás obklopí tvá neutuchající láska, Hospodine, neboť naše naděje je jen v tobě."

35. Žalm 9,18 "Vždyť na chudé se nezapomíná navždy a naděje chudých nezaniká navěky."

36. Římanům 15,13 "Ať vás Bůh naděje naplní veškerou radostí a pokojem, když v něj doufáte, abyste mocí Ducha svatého překypovali nadějí."

37. Židům 10,23 "Držme se neochvějně vyznání své naděje, neboť ten, kdo ji slíbil, je věrný."

38. 1. Korintským 15,19 "Máme-li naději jen pro tento život v Kristu, jsme ze všech lidí nejvíc k politování."

39. Žalm 27,14 "Trpělivě čekejte na Hospodina, buďte silní a odvážní. Trpělivě čekejte na Hospodina!"

40. Žalm 39,7 "Ale co teď, Hospodine, očekávám? Moje naděje je v tobě."

41. Titovi 1,2 "v naději na věčný život, který Bůh, jenž nemůže lhát, už dávno slíbil".

42. Zjevení 21,3 "A uslyšel jsem silný hlas od trůnu: "Hle, Boží příbytek je nyní mezi lidmi a on bude bydlet s nimi. Budou jeho lidem a sám Bůh bude s nimi a bude jejich Bohem.""

43. Žalm 42,11 "Proč jsi, duše má, sklíčená, proč jsi ve mně tak znepokojená? Vkládej svou naději v Boha, vždyť já ho ještě budu chválit, svého Spasitele a svého Boha."

44. Žalm 26,1 "Ospravedlň mě, Hospodine, vždyť jsem chodil poctivě, v Hospodina jsem neochvějně doufal."

45. Žalm 130,5 "Očekávám Hospodina, čekám a svou naději vkládám v jeho slovo."

46. Žalm 39,7 "A teď, Hospodine, na co čekám? Moje naděje je v tobě."

47. Žalm 119,74 "Kéž mě vidí ti, kdo se tě bojí, a radují se, neboť jsem doufal v tvé slovo."

48. Žalm 40,1 "Trpělivě jsem čekal na Hospodina, naklonil se ke mně a vyslyšel mé volání."

49. Židům 6,19 "Tuto naději máme jako kotvu pro duši, pevnou a bezpečnou. Vchází do vnitřní svatyně za oponou."

50. Žalm 119,114 "Ty jsi mé útočiště a můj štít, ve tvé slovo jsem vložil svou naději."

51. Žalm 42,5 "Proč jsi sklíčená, má duše, proč je ve mně ten neklid? Vkládej svou naději v Boha, vždyť ho ještě budu chválit za spásu jeho přítomnosti."

52. Žalm 37,7 "Buďte klidní před Hospodinem a trpělivě na něj čekejte, nerozčilujte se, když se lidem daří na jejich cestách, když provádějí zlé plány."

53. Žalm 146,5 "Blaze tomu, jehož pomoc je v Bohu Jákobově, jehož naděje je v Hospodinu, jeho Bohu."

54. Žalm 62,5 "Jen v Bohu odpočívej, duše má, neboť od něho pochází má naděje."

55. Žalm 37,39 "Spása spravedlivých je od Hospodina, on je jejich pevnost v čase soužení."

56. Římanům 12,12 (BKR) "radujíce se v naději, trpěliví v soužení, vytrvalí v modlitbě".

57. 1. Tesalonickým 1,3 "Pamatujíce bez přestání na vaše dílo víry, práci lásky a trpělivost naděje v Pánu našem Ježíši Kristu před Bohem a Otcem naším."

58. Římanům 15,4 "Neboť cokoli bylo dříve napsáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom trpělivostí a útěchou z Písma měli naději."

59. Žalm 119,50 "To je má útěcha v trápení, že mi tvé zaslíbení dalo život."

60. 1. Korintským 13,13 "A nyní zbývají tyto tři: víra, naděje a láska, ale největší z nich je láska."

61. Římanům 8,25 "Doufáme-li však v to, co ještě nevidíme, trpělivě to očekáváme."

62. Izajáš 46,4 "Až do tvého stáří a šedin jsem to já, já jsem ten, kdo tě podepře. Já jsem tě stvořil a já tě ponesu, já tě podepřu a já tě zachráním."

63. Žalm 71,9 "Neopouštěj mě v mém stáří, neopouštěj mě, když mi docházejí síly."

64. Filipským 3,14 "Tlačím se k cíli, abych získal cenu, pro kterou mě Bůh povolal do nebe v Kristu Ježíši."

Svěřit Bohu své plány do budoucna

Ačkoli je naše lidské chápání omezené, můžeme se přesto o krok vrátit a zvážit své plány do budoucna z nové perspektivy. Ukvapené plány vedou k chudobě, ale pilné plány k prosperitě (Přísloví 21,5). Používání Bible usnadňuje vytváření plánů a důvěru v Boží pomoc, protože je plná užitečných rad týkajících se hospodaření, vztahů a dalších témat. Co je však důležitější, Bůh vám říká, žetvé budoucí plány v jeho slovech tím, že ti ukáže, jak máš následovat jeho cestu.

Prvním krokem k tomu, abyste Bohu svěřili svou budoucnost, je vzdát se své pýchy a rozhodnout se následovat Jeho plán. "Každý, kdo má pyšné srdce, je Hospodinu ohavný; i kdyby se spojili, nikdo neunikne trestu." (Přísloví 16,5)

Bůh je autorem našich životů a předstírat, že nad nimi máme nějakou kontrolu, je špatné a vede to k bezvěrectví.

Za druhé, svěřte se Hospodinu. On zná každý váš krok a každý váš nádech, který uděláte dříve, než ho uděláte. Uvědomte si, že Bůh nakonec řídí všechno, co děláte. Jeremiáš 29,11 říká: "Vždyť znám myšlenky, které mám s vámi, praví Hospodin, myšlenky pokoje, ne zlého, abych vám dal budoucnost a naději." Dejte si záležet na každodenní četbě Bible a všimnete si, že se vaše plány zlepší.když ho ve všech ohledech stavíš na první místo.

Za třetí, soustřeďte se na přítomnost a nechte Boha, aby se staral o zítřek a všechny následující dny. Místo starostí o budoucnost se soustřeďte na Boží slávu a jeho současné dílo ve vašem životě tím, že budete trpělivě čekat. Pokračujte v hledání jeho vůle a čekejte na něj. On na vás nikdy nezapomene, neopustí vás a jeho záměry nezklamou.

Děláme si starosti o jídlo, oblečení, zůstatky na účtech, úspory, pojištění, zdraví, kariéru a zaměstnání. Sami si určujeme svou kariéru, práci a plat a spoléháme se na vlastní inteligenci při každodenní existenci. Myslíme si, že můžeme plánovat dopředu, ale ve skutečnosti potřebujeme Boha, aby určil naši cestu tím, že se budeme spoléhat na něj, a ne na sebe. Bible uvádí, že ti, kdo věří v Boha, nikdy neselžou, zatímco ti, kdo se spoléhají sami na sebe, vždycky selžou.

Když se přimkneme k Bohu, On nám udělá cestu. Ti, kdo hledají Boha čistým srdcem, ho najdou. Jakmile najdeme Boha, nemáme žádné potřeby, protože On nám je poskytuje nebo mění naše přání tak, aby byla v souladu s jeho touhami. Bůh nikdy nezklame ty, kdo mu důvěřují, hledají ho a nacházejí. Když se řídíme Božím slovem, Duch svatý nás povede. Bůh nás bude řídit v každé situaci.

65. Přísloví 3,5-6 "Důvěřuj Hospodinu celým svým srdcem a nespoléhej na svůj rozum. 6 Na všech svých cestách ho uznávej a on ti urovná stezky."

Viz_také: 15 povzbudivých veršů o ranní modlitbě

66. Přísloví 21,5 "Plány pilných vedou jistě k hojnosti, ale každý, kdo je ukvapený, přijde jen k chudobě."

67. Žalm 37,3 "Důvěřujte Hospodinu a čiňte dobro, přebývejte v zemi a užívejte bezpečnou pastvu."

68. Izajáš 12,2 "Bůh je jistě má spása, budu doufat a nebudu se bát. Hospodin, sám Hospodin, je má síla a má obrana, stal se mou spásou."

69. Marek 5,36 "Když Ježíš uslyšel, co říkají, řekl mu: "Neboj se, jen věř."

70. Žalm 9,10 "Ti, kdo znají tvé jméno, v tebe doufají, neboť ty, Hospodine, jsi nikdy neopustil ty, kdo tě hledají."

Modlitba za budoucnost

V listu Filipanům 4,6 se píše: "O nic se nestarejte, ale ve všem se modlete a proste s díkůvzdáním, aby vaše prosby byly předloženy Bohu." V podstatě bychom se měli modlit za všechno, od probuzení až po usnutí a za všechno mezi tím. Čím více se modlíme, tím více se spoléháme na Boha a tím více se naše plány a budoucnost shodují s jeho cíli.

Kromě toho se modlete za člověka, kterým byste chtěli být zítra, za rok nebo za pět let, za někoho, kdo jde správnou cestou nejen pro úspěšnou budoucnost, ale i pro budoucnost věčnou. Nakonec se modlete za návyky, kterých se zbavíte, za talenty, kterým se naučíte, a za požehnání, která obdržíte.

Každý den, ať už si to uvědomujete, nebo ne, děláte změny v sobě a ve svém životě. Vaše modlitby v budoucnosti mohou tyto změny usměrnit. Nečekejte tedy s modlitbou až do budoucnosti, ale začněte hned a představujte si budoucnost, kterou vaše modlitby mohou pomoci vytvořit. Mějte na paměti, že máme tendenci modlit se tak, jako by Bůh nechtěl dodržet své sliby a že ho musíme prosit o splnění našich přání. Jeho přání nejsou taková, jaká si přejeme.s naším, a On si vybere to, co je pro nás nejlepší, i když to není to, co chceme my.

Navíc Síla modlitby může být někdy silou, která vás udrží na nohou. Nemusí vždy změnit vaše okolnosti, ale dodává vám odvahu jim čelit. Když se však modlíte, vaše břemeno je zvednuto a neseno Spasitelem, který nesl kříž na Kalvárii. Pokud Bohu věříte, zbavuje vás břemene, protože si uvědomujete, že vám chce požehnat mnohem víc, než si přejete vy.A jeho schopnost dávat je podstatně větší než vaše schopnost přijímat.

Obtížnou součástí upřímné modlitby je důvěra v Boha, že pro vás udělá to, co sami nemůžete udělat, a to svým tempem, i když často chceme okamžité odpovědi nebo výsledky. Samozřejmě očekáváme, že naše modlitby budou vyslyšeny hned, ne-li dříve. Ale abyste mohli snít ve velkém a usilovně se modlit, musíte nejprve dlouze přemýšlet.

"Domnívám se totiž, že utrpení tohoto času nestojí za srovnání s budoucí slávou, která nám má být zjevena." Římanům 8,18 nám říká, abychom se zaměřili na budoucnost, kterou Bůh zjevil ve Slově, protože ta nás k němu přivede. Věčnost začíná vírou skrze čtení Božího Slova a následování jeho cest a následnou modlitbou za jeho vedení ve všech věcech, aby se naše cíle a touhy změnily na jeho cesty.

71. Filipským 4,6 "O nic se nestarejte, ale v každé situaci předkládejte Bohu své prosby v modlitbě a prosbě s díkůvzdáním."

72. Marek 11,24 "Proto vám říkám: Cokoli si přejete, když se modlíte, věřte, že to dostanete, a budete to mít."

73. Koloským 4,2 "Pokračujte v modlitbě a bděte v ní s díkůvzdáním."

74. 1 Jan 5,14 "To je ta důvěra, s níž se obracíme k Bohu: že prosíme-li o něco podle jeho vůle, on nás slyší."

75. 1. Paralipomenon 16,11 "Hledejte Hospodina a jeho sílu, stále ho hledejte."

76. Jeremiáš 29,12 "Tehdy ke mně budete volat, přijdete a budete se ke mně modlit a já vás vyslyším."

Bůh drží budoucnost ve svých rukou

Bůh zjevně zná budoucnost, protože může prorokovat o věcech, které se ještě nestaly: "Pamatujte na dávné věci, které už dávno minuly, neboť já jsem Bůh a není mi rovného, který od počátku oznamuje konec a od dávných časů věci, které se nestaly, a říká: 'Můj záměr se naplní a já vykonám všechno, co se mi líbí'," jak je uvedeno v Izajášovi 46,9-10.

Budoucnost může být děsivá. Někdy jsme pod tlakem, abychom si všechno vyřešili sami. Uprostřed tohoto tlaku na dokonalé uspořádání našeho života nám Bůh připomíná, že on je pánem a že nemusíme a ani bychom neměli plánovat svůj osud sami. Boží plán pro náš život je mnohem lepší než cokoli, co bychom mohli vymyslet sami.

"Neboj se tedy, neboť já jsem s tebou, neděs se, neboť já jsem tvůj Bůh," prohlašuje Bůh v Izajáši 41,10. "Posilním tě a pomohu ti, svou spravedlivou pravicí tě podepřu." Nemusíme se bát budoucnosti, protože Bůh drží naši budoucnost a má podrobnou mapu naší cesty, a dokonce i cesty pro případ, že sejdeme z cesty. Bůh s tebou ještě neskončil, ať už ve tvém životě dělá cokoli.To je ještě větší důkaz toho, že Bůh má s vaší budoucností úžasný plán. Bůh vás nepovede jen krátkou dobu a pak vás nechá, abyste si vše vyřešili sami.

Bůh vás nikdy neopustí ani nezavrhne. Bůh je ve vašem životě stálý a můžete mu důvěřovat, že drží váš osud ve svých dokonalých a všemocných rukou. Zapomeňte tedy na starosti a zmatky z tohoto světa. Místo toho se soustřeďte na Pána, který vás má ve svých rukou, připraven vás vést a pohánět do správné budoucnosti, do věčnosti.

77. Římanům 8,18 "Domnívám se, že naše nynější utrpení není hodno srovnání s budoucí slávou, která se na nás zjeví."

78. Izajáš 41,10 "Neboj se, neboť já jsem s tebou, neboj se, neboť já jsem tvůj Bůh, já tě posiluji, já ti pomohu, podepřu tě svou spravedlivou pravicí."

80. Matouš 6,34 "Proto se nestarejte o zítřek, neboť zítřek se bude starat sám o sebe. Stačí mu jeho vlastní starosti."

81. Žalm 27,10 "I kdyby mě otec i matka opustili, Hospodin mě přijme."

82. Žalm 63,8 "K tobě se upínám, tvá pravice mě podpírá."

83. Přísloví 23,18 "Jistě máš naději do budoucna a tvá naděje nebude odříznuta."

Závěr

Bible říká, že rozumní lidé plánují budoucnost, včetně křesťanů Ti jsou však povoláni k tomu, aby se na budoucnost dívali skrze víru, protože Bůh má lepší plány než člověk. Bůh plánoval dopředu, když poslal Ježíše, aby zemřel za naše hříchy, čímž ukázal svou velkou schopnost vidět budoucnost a řešit problémy, které člověk nedokáže. Bez něj bychom nebyli naživu ani bychom nebyli schopni dosáhnout věčnosti.

Měli bychom si uspořádat svou pozemskou i věčnou budoucnost tak, jak to udělal On. Nejprve musíme dát přednost Bohu, protože On má v rukou naši budoucnost. Potom, když se připravujeme na svůj pozemský osud modlitbou, rozlišováním a pomocí druhých, měli bychom pamatovat na Boží plán. Pokud se naše plány změní, plňme Boží vůli. Důvěřujme Božímu plánu, protože naše plány jsou předurčeny k selhání.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.