Mohou křesťané cvičit jógu? (Je cvičení jógy hřích?) 5 pravd

Mohou křesťané cvičit jógu? (Je cvičení jógy hřích?) 5 pravd
Melvin Allen

Mnoho lidí se ptá, zda je jóga hřích? Stále slyšíme o křesťanech, kteří cvičí jógu, ale domnívám se, že neznají pravdu. Jóga má démonické kořeny a nelze ji oddělit od hinduismu a jejím cílem je splynutí s vesmírem.

Jóga vytváří falešnou představu, která říká, že už nejste stvořením. Jóga odvádí od Boží slávy a říká, že všechno je Bůh. Abyste se spojili s Bohem, potřebujete Ježíše. S jógou se snažíte být jedno s Bohem, místo abyste byli stvořením.

Bible nám říká, že máme rozjímat o Božím slově, ale neříká nám, abychom si vyčistili mysl.

Žalm 119,15-17 Rozjímám o tvých přikázáních a přemýšlím o tvých cestách. Těší mě tvá nařízení, tvé slovo nezanedbávám. Buď dobrý ke svému služebníku, dokud žiji, abych poslouchal tvé slovo.

Žalm 104:34 Kéž se mu líbí mé rozjímání, neboť se raduji v Hospodinu.

Žalm 119,23-24 I knížata seděla a mluvila proti mně, ale tvůj služebník rozjímal o tvých ustanoveních. I tvá svědectví jsou mou rozkoší a mými rádci.

Neexistuje nic takového jako křesťanská jóga, je to jen křesťanské označení něčeho, co je démonické.

Ďábel je velmi lstivý, pokud jde o to, jak lidi přimět, aby něco dělali. Vždy si musíte vzpomenout na příběh Adama a Evy. 1. Mojžíšova 3,1: "Had byl lstivější než všechna divoká zvířata, která Hospodin Bůh stvořil. Řekl ženě: 'Opravdu Bůh řekl: 'Nesmíte jíst z žádného stromu v zahradě'?" A tak se žena zeptala: "Cožpak Bůh řekl, že nesmíte jíst z žádného stromu v zahradě?"

Efezským 6,11-13 Odějte se plnou Boží zbrojí, abyste mohli obstát proti ďáblovým úkladům. Náš boj totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládcům, proti mocnostem, proti světským vládcům této temnoty, proti duchovním silám zla v nebesích. Proto si vezměte plnou Boží zbroj, abyste mohli obstát.v den zlý a po vykonání všeho obstát.

Viz_také: 25 alarmujících biblických veršů o zlodějích

Cvičení a protahování není problém, ale Bůh by nepodporoval démonické praktiky.

Jóga je hinduismus a nesmí se praktikovat. Dělal Ježíš jógu, nebo se modlil k Bohu? Jóga pochází z pohanského životního stylu a liší se od křesťanství, nemáme praktikovat věci z jiných náboženství.

Římanům 12,1-2 Proto vás, bratři a sestry, vybízím, abyste vzhledem k Božímu milosrdenství přinášeli svá těla jako živou oběť, svatou a Bohu milou - to je vaše pravá a správná bohoslužba. Nepřizpůsobujte se vzoru tohoto světa, ale proměňujte se obnovou své mysli. Pak budete moci zkoušet a schvalovat, co je Boží vůle - jeho dobrá, příjemná a dokonalá vůle.

1 Timoteovi 4,1 Duch svatý nám jasně říká, že v posledních časech se někteří odvrátí od pravé víry, budou následovat klamné duchy a učení pocházející od démonů.

Ďábel dělá věci, které jsou špatné, tak nevinné, ale pokud vás to odděluje od Ježíše, jak je to nevinné?

Otevíráte své tělo duchovním útokům, zlým vlivům a věcem, které vás mohou odvést od Krista, jako je falešné náboženství.

1 Jan 4,1 Milí přátelé, nevěřte každému duchu, ale zkoumejte duchy, zda jsou od Boha, protože do světa vyšlo mnoho falešných proroků.

1. Korintským 10:21 Nemůžete pít kalich Páně a zároveň kalich démonů, nemůžete mít podíl jak na Pánově stole, tak na stole démonů.

Nesmíme věřit každému duchu, i když se může zdát dobrý.

Prosím, pokud se někdo chce přiblížit Bohu, modlete se a rozjímejte nad Biblí. Nevyčišťujte si mysl a necvičte jógu.

Filipským 4,7 Tehdy zakusíte Boží pokoj, který přesahuje vše, co můžeme pochopit. Jeho pokoj bude střežit vaše srdce a mysl, když budete žít v Kristu Ježíši.

1 Timoteovi 6,20-21 Timoteji, střež, co ti bylo svěřeno do péče. Odvrať se od bezbožného tlachání a od protichůdných myšlenek, které se falešně nazývají poznáním, Někteří lidé se následováním takových bláznovství odchýlili od víry. Ať je Boží milost s tebou se všemi.

Jan 14,6 "Ježíš odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne."

Bonus

Efezským 2,2 v němž jste žili, když jste se řídili cestami tohoto světa a vládce vzdušného království, ducha, který nyní působí v těch, kdo jsou neposlušní.

Viz_také: 25 hlavních biblických veršů o duševních problémech a nemocechMelvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.