15 Adnod Ysbrydoledig o’r Beibl Am Goginio

15 Adnod Ysbrydoledig o’r Beibl Am Goginio
Melvin Allen

Adnodau o’r Beibl am goginio

Mae merched duwiol i wybod sut i goginio a rheoli cartref. Rydyn ni'n byw mewn cyfnod lle na all rhai merched hyd yn oed ferwi wy, rwy'n golygu ei fod yn chwerthinllyd.

Mae gwraig rinweddol yn siopa'n ddoeth ac yn gwneud beth sydd ganddi. Mae hi'n bwydo ei theulu yn faethlon. Os nad ydych chi'n gwybod sut i goginio dylech chi ddysgu a chredaf y dylai dynion wybod hefyd yn enwedig os nad ydych chi'n briod.

Dewch o hyd i lyfr coginio ac ymarferwch oherwydd bod ymarfer yn berffaith. Pan fyddaf yn coginio rhywbeth am y tro cyntaf mewn rhyw ffordd neu'i gilydd byddaf yn gwneud llanast, ond yn y pen draw byddaf yn ei feistroli.

Er enghraifft, y tro cyntaf i mi goginio reis roedd yn rhy swnllyd a llosg, yr ail dro roedd yn rhy ddyfrllyd, ond y trydydd tro dysgais o fy nghamgymeriadau a daeth allan yn berffaith a blasus.

Gwraig rinweddol

1. Titus 2:3-5 “Yn yr un modd mae merched hŷn i fod yn barchus mewn ymddygiad, nid yn athrodwyr nac yn gaethweision i lawer o win. Y maent i ddysgu yr hyn sydd dda, ac felly hyfforddi y merched ieuainc i garu eu gwŷr a'u plant, i fod yn hunanreolus, yn bur, yn gweithio gartref, yn garedig, ac yn ymostyngol i'w gwŷr eu hunain, fel na byddo gair Duw. difrïo.”

2. Diarhebion 31:14-15 “ Y mae hi fel llongau'r masnachwr; mae hi'n dod â bwyd iddi o bell. Mae hi'n codi tra mae hi eto'n nos ac yn darparu bwyd i'w theulu a dognau i'w morynion.”

3. Diarhebion 31:27-28“Mae hi’n gwylio popeth yn ei chartref yn ofalus ac yn dioddef dim o ddiogi . Y mae ei phlant yn cyfodi ac yn ei galw yn fendigedig; ei gŵr hefyd, ac y mae ef yn ei chanmol hi.”

Beth mae'r Beibl yn ei ddweud?

4. Eseciel 24:10 “Tyrn ar y boncyffion, cynnau'r tân, berwi'r cig yn dda, cymysgwch y peraroglau, a llosger yr esgyrn."

5. Genesis 9:2-3 “Bydd dy ofn a'th ofn ar holl fwystfilod y ddaear, ac ar holl adar y nefoedd, ar bopeth sy'n ymlusgo ar y ddaear ac ar yr holl bobl. pysgod y mor. Yn dy law di y maent yn cael eu danfon. Bydd pob peth teimladwy sydd yn fyw yn fwyd i chwi. Ac wrth i mi roi'r planhigion gwyrdd i chi, dwi'n rhoi popeth i chi."

Adnodau gwych i'w rhoi yn y gegin.

6. Mathew 6:11 “Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol.”

Gweld hefyd: 25 Adnod Pwysig o’r Beibl Ynghylch Euogfarnu O Bechod (Syfrdanol)

7. Salm 34:8 “O, blaswch a gwelwch fod yr Arglwydd yn dda! Gwyn ei fyd y dyn sy'n llochesu ynddo!”

8. Mathew 4:4 “Ond atebodd yntau, “Y mae'n ysgrifenedig: “Nid trwy fara yn unig y bydd byw dyn, ond trwy bob gair a ddaw o enau Duw.”

9. 1 Corinthiaid 10:31 “Felly, os ydych chi'n bwyta neu'n yfed, neu beth bynnag rydych chi'n ei wneud, gwnewch bopeth er gogoniant Duw.”

10. Ioan 6:35 “Dywedodd Iesu wrthynt, “Myfi yw bara'r bywyd; pwy bynnag a ddaw ataf fi, ni newyna, a phwy bynnag a gredo ynof fi, ni bydd syched byth.” – ( Tystiolaeth mai Iesu yw Duw)

11. Salm 37:25 “Rwyf wedi bodyn ifanc, ac yn awr yn hen, ond ni welais y cyfiawn yn cael ei adael, na'i blant yn erfyn am fara.”

Enghreifftiau

12. Genesis 25:29-31 “Pan oedd Jacob yn coginio stiw, daeth Esau i mewn o'r maes, ac roedd wedi blino'n lân. A dywedodd Esau wrth Jacob, “Gad imi fwyta peth o'r cawl coch hwnnw, oherwydd yr wyf wedi blino'n lân.” (Felly galwyd ei enw Edom. Dywedodd Jacob, "Gwerthwch i mi yn awr dy enedigaeth-fraint."

13. Ioan 21:9-10 “Wedi cyrraedd yno, cawsant frecwast yn eu disgwyl – pysgod yn coginio dros gyfnod o amser. tân siarcol, a pheth bara.” “Dewch â rhai o'r pysgod yr ydych newydd eu dal,” meddai Iesu.”

14. 1 Cronicl 9:31 “Matheia, Lefiad, a mab hynaf Salum y Corahiad , a'i ymddiriedwyd i bobi y bara a ddefnyddid yn yr offrymau.”

15. Genesis 19:3 “Ond pwysodd arnynt yn gryf, a throesant ato a mynd i mewn i'w dŷ, a gwnaeth iddynt wledd a pobi bara croyw, a hwy a fwytasant.”

Gweld hefyd: 25 Annog Adnodau o'r Beibl Er Cysur A Chryfder (Gobaith)Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.