25 Annog Adnodau o'r Beibl Er Cysur A Chryfder (Gobaith)

25 Annog Adnodau o'r Beibl Er Cysur A Chryfder (Gobaith)
Melvin Allen

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud am gysur?

Mor syfrdanol yw bod gennym Dduw cysur a thangnefedd i’n cynorthwyo yn amser ein hangen. Mae'r Ysbryd Glân, a elwir hefyd yn gysurwr, yn byw y tu mewn i gredinwyr.

Gweld hefyd: 25 Prif Adnodau o’r Beibl Am Fwlio Eraill (Cael eu Bwlio)

Gallwn weddïo arno am gysur, anogaeth, a nerth beunyddiol. Bydd yn helpu i’n hatgoffa o eiriau ffyddlon Duw pryd bynnag rydyn ni’n brifo neu’n digalonni mewn bywyd.

Rho i Dduw bopeth sydd yn dy galon. Ni allaf esbonio'r heddwch anhygoel y mae Duw yn ei roi trwy weddi.

Ni all unrhyw beth yn y byd hwn gymharu. Dewch inni ddysgu mwy gyda’r adnodau cysurus hyn o’r Beibl.

Dyfyniadau Cristnogol am gysur

“Un ffordd o gael cysur yw pledio addewid Duw mewn gweddi, dangoswch Ei lawysgrifen iddo; Mae Duw yn dyner ei Air.” Thomas Manton

“Mae Iesu Grist yn gysur i Gristnogion ac yn llid i’r byd.” Woodrow Kroll

Mae nerth Duw yn ein gwneud ni'n gryf; Mae ei gysur yn ein cysuro. Gydag Ef, nid ydym yn rhedeg mwyach; rydyn ni'n gorffwys.” Dillon Burroughs

Gweld hefyd: 25 Annog Adnodau o'r Beibl Am Sefyll Gadarn

Ein cysur mwyaf mewn tristwch yw gwybod mai Duw sy'n rheoli.

Duw cysur adnodau o’r Beibl

1. Eseia 51:3 Bydd yr ARGLWYDD yn cysuro Israel eto ac yn trugarhau wrth ei hadfeilion. Bydd ei diffeithwch yn blodeuo fel Eden, a'i diffeithwch diffrwyth fel gardd yr ARGLWYDD. Bydd llawenydd a llawenydd i'w cael yno. Bydd caneuon o ddiolchgarwch yn llenwi'r awyr.

2. Salm 23:4Hyd yn oed pan gerddaf trwy'r dyffryn tywyllaf, nid ofnaf, oherwydd yr wyt yn agos i mi. Mae eich gwialen a'ch staff yn fy amddiffyn ac yn fy nghysuro.

3. 2 Corinthiaid 1:5 Po fwyaf yr ydym yn dioddef dros Grist, y mwyaf y bydd Duw yn cawod i ni â'i gysur trwy Grist.

4. Eseia 40:1 Cysura, cysura fy mhobl, medd eich Duw.

5. Salm 119:50 Dyma fy nghysur yn fy nghystudd, fod dy addewid yn rhoi bywyd i mi.

6. Rhufeiniaid 15:4-5 Oherwydd y mae pob peth a ysgrifennwyd yn y gorffennol wedi ei ysgrifennu er ein haddysg ni, er mwyn i ni gael gobaith trwy ddycnwch a thrwy anogaeth yr ysgrythurau. Yn awr bydded i Dduw dygnwch a chysur roi undod i chwi â'ch gilydd yn unol â Christ Iesu,

7. Eseia 51:12 “ Myfi, ie myfi, yw'r un sy'n eich cysuro. Felly pam yr ydych yn ofni bodau dynol yn unig, sy'n gwywo fel y glaswellt ac yn diflannu? Ac eto yr ydych wedi anghofio'r ARGLWYDD, eich Creawdwr, yr hwn a estynnodd y nefoedd fel canopi a gosod seiliau'r ddaear. A fyddwch chi'n parhau mewn ofn parhaus o ormeswyr dynol? A fyddwch yn parhau i ofni dicter eich gelynion? Ble mae eu llid a'u dicter yn awr? Mae wedi mynd!

Iesu yn wylo dros ein gofidiau

8. Ioan 11:33-36 Pan welodd Iesu hi yn wylo, a'r Iddewon oedd wedi dod gyda hi hefyd yn wylo, fe wedi ei syfrdanu yn fawr mewn ysbryd a thrallodus. “Ble wyt ti wedi ei osod e?” gofynnodd. “Dewch agwel, Arglwydd,” atebasant hwy. Iesu yn wylo. Yna dywedodd yr Iddewon, "Gwelwch sut yr oedd yn ei garu ef!"

9. Salm 56:8 Yr wyt yn cadw fy holl ofidiau. Rydych chi wedi casglu fy holl ddagrau yn eich potel. Yr wyt wedi cofnodi pob un yn dy lyfr.

Gweddi am gysur ac iachâd

10. Salm 119:76-77 Yn awr bydded i'th gariad di-ffael fy nghysuro, yn union fel addawaist i mi, dy was. Amgylchyna fi â'th drugareddau tyner fel y caf fyw, oherwydd y mae dy gyfarwyddiadau yn hyfrydwch i mi.

11. Salm 119:81-82 Y mae fy enaid yn llewygu gan hiraethu am dy iachawdwriaeth, ond rhoddais fy ngobaith yn dy air. Mae fy llygaid yn pallu, wrth chwilio am dy addewid; Rwy'n dweud, "Pryd y byddwch yn fy nghysuro?"

12.  Eseia 58:9 Yna byddwch yn galw, a bydd yr ARGLWYDD yn ateb; byddi'n crio am help, a bydd yn dweud: Dyma fi. “Os gwnei i ffwrdd ag iau gormes , gyda'r pwyntio bys a siarad maleisus .

Mae Duw yn ein cysuro ni yn ein treialon er mwyn inni gysuro eraill.

13 2 Corinthiaid 1:3-4 Pob mawl i Dduw, Tad ein Harglwydd Iesu Grist. Duw yw ein Tad trugarog a ffynhonnell pob diddanwch. Mae'n ein cysuro ni yn ein holl drafferthion fel y gallwn gysuro eraill. Pan fyddan nhw mewn trallod, byddwn ni'n gallu rhoi'r un cysur iddyn nhw mae Duw wedi'i roi i ni.

14. 2 Corinthiaid 1:6-7 Hyd yn oed pan fyddwn yn cael ein pwyso i lawr gan helbulon, mae hynny er eich cysur a'ch iachawdwriaeth! Canys pan fyddwn ni ein hunain yn cael ein cysuro, byddwnyn sicr cysuro chi. Yna gallwch chi'n amyneddgar ddioddef yr un pethau rydyn ni'n eu dioddef. Yr ydym yn hyderus, wrth i chwi rannu ein dioddefiadau, y byddwch chwithau hefyd yn rhan o'r diddanwch y mae Duw yn ei roi i ni.

15. 1 Thesaloniaid 5:11 Am hynny, cysurwch eich gilydd, ac adeiladwch eich gilydd, fel yr ydych chwithau yn ei wneud. .

Canfod noddfa a chysur yn yr Arglwydd.

16. Salm 62:6-8 Yn wir, ef yw fy nghraig a'm hiachawdwriaeth; efe yw fy nghaer, ni'm hysgydwir. Mae fy iachawdwriaeth a'm hanrhydedd yn dibynnu ar Dduw; efe yw fy nghraig nerthol, fy noddfa. Ymddiriedwch ynddo bob amser, chwi bobl; tywalltwch eich calonnau iddo, oherwydd Duw yw ein noddfa.

17. Salm 91:4-5 Bydd yn eich gorchuddio â'i blu, ac o dan ei adenydd fe gewch loches. Ei wirionedd ef yw dy darian a'th arfwisg. Nid oes angen i chi ofni dychryn y nos, saethau sy'n hedfan yn ystod y dydd.

Peidiwch ag ofni

18. Deuteronomium 3:22 Nac ofnwch hwynt: canys yr Arglwydd dy Dduw efe a ymladd drosot.

19. Salm 27:1 Yr Arglwydd yw fy ngoleuni a'm hiachawdwriaeth; pwy a ofnaf ? yr Arglwydd yw nerth fy mywyd; rhag pwy yr ofnaf?

20. Salm 23:1-3  Yr Arglwydd yw fy mugail; Mae gen i bopeth sydd ei angen arnaf. Mae'n gadael i mi orffwys mewn dolydd gwyrdd;

mae'n fy arwain ar lan ffrydiau heddychlon. Mae'n adnewyddu fy nerth. Mae'n fy arwain ar hyd llwybrau cywir, gan ddod ag anrhydedd i'w enw.

Llaw nerthol Duw

21. Salm 121:5 Yr ARGLWYDDyn gwylio drosot yr ARGLWYDD yw dy gysgod ar dy ddeheulaw;

22. Salm 138:7 Er imi gerdded yng nghanol trallod, yr wyt yn cadw fy mywyd. Yr wyt yn estyn dy law yn erbyn dicter fy ngelynion; â'th ddeheulaw yr wyt yn fy achub.

Atgofion

23. 2 Corinthiaid 4:8-10 Yr ydym yn cael ein gorthrymu ym mhob ffordd , ond heb ein malurio; yn ddryslyd, ond heb ei yrru i anobaith; yn cael ei erlid, ond heb ei wrthod ; cael ei daro i lawr, ond nid ei ddinistrio; gan gario marwolaeth Iesu yn y corff bob amser, er mwyn i fywyd Iesu hefyd gael ei amlygu yn ein cyrff ni.

24. Salm 112:6 Yn sicr ni chaiff y cyfiawn byth ei ysgwyd; byddant yn cael eu cofio am byth.

25. Salm 73:25-26 Pwy sydd gennyf yn y nefoedd ond tydi? Dw i'n dy ddymuno di'n fwy na dim byd ar y ddaear. Gall fy iechyd fethu, a gwanhau fy ysbryd, ond Duw sy'n dal yn nerth fy nghalon; ef yw fy un i am byth.

Bonws

2 Thesaloniaid 2:16-17 “Yn awr bydded i'n Harglwydd Iesu Grist ei hun a Duw ein Tad, yr hwn a'n carodd ni, a thrwy ei ras ef a roddodd inni gysur tragwyddol. a gobaith rhyfeddol, cysuro a'ch cryfhau ymhob peth da a wnewch ac a ddywedwch. “
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.