15 Adnodau Defnyddiol o’r Beibl Am Sgorwyr

15 Adnodau Defnyddiol o’r Beibl Am Sgorwyr
Melvin Allen

Adnodau o'r Beibl am watwarwyr

Dyma ddiffiniad dirmyg Webster – mynegiant o ddirmyg neu ddirmyg. Mae gwatwarwyr wrth eu bodd yn gwatwar yr Arglwydd , ond mae Duw wedi ei gwneud yn glir yn ei air na chaiff ei watwar. Trwy'r dydd maent yn gwawdio Cristnogaeth , pechod, a chredinwyr. Ni allwch ddysgu unrhyw beth iddynt oherwydd eu bod wedi caledu eu calonnau ac ni fyddant yn gwrando ar y gwir. Maent yn atal y gwirionedd yn eu calonnau ac mae balchder yn eu harwain i uffern.

Roedd gwawdwyr yn fy ngalw i'n enwau fel bigot, dwp, moron, ffwlbri, ond mae'r Ysgrythur yn ei gwneud hi'n glir pwy yw'r ffyliaid go iawn. Dywed yr ynfyd yn ei galon, “Nid oes Duw— Salm 14:1. Y dyddiau hyn rydyn ni'n darganfod bod llawer o bobl ffug yn dirmygu ffyrdd cywir yr Arglwydd. Nid yw yr hyn a ystyrid yn bechod yn ol yn y dydd yn bechod mwyach. Mae pobl yn defnyddio gras Duw i fwynhau anlladrwydd. A ydych yn gwrthryfela ac yn dirmygu Gair Duw? A ydych yn cymryd enw Duw yn ofer?

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud?

1. Diarhebion 24:8-9 “Gelwir y sawl sy'n bwriadu gwneud drwg yn berson cynllwyngar. Y mae cynllun ffôl yn bechod, a'r gwatwarwr yn ffiaidd gan bobl.”

2. Diarhebion 3:33-34 “Y mae melltith yr ARGLWYDD ar deulu'r drygionus, ond y mae'n bendithio cartref y cyfiawn. Er ei fod yn ddirmygus i watwarwyr trahaus, eto mae’n dangos ffafriaeth i’r gostyngedig.”

3. Diarhebion 1:22 “Am ba hyd y byddwch chi'n bobl hygoelcaru bod mor hygoelus? Am ba hyd y bydd eich gwatwarwyr yn cael llawenydd yn eich gwatwar? Am ba hyd y bydd ffyliaid yn casau gwybodaeth?”

4. Diarhebion 29:8-9 “ Y mae pobl warthus yn llidio dinas, ond y mae'r doethion yn troi ymaith ddigofaint. Os bydd rhywun doeth yn mynd i'r llys gyda rhywun ffôl, nid oes heddwch, boed yn ddig neu'n chwerthin. Mae pobl waedlyd yn casáu rhywun ag uniondeb; am yr uniawn, y maent yn ceisio ei einioes ef.”

5. Diarhebion 21:10-11 “Y mae archwaeth y drygionus yn chwennych drwg; ni ddangosir ffafr i'w gymydog yn ei lygaid. Pan gosbir gwatwarwr, daw'r naïf yn ddoeth; pan gaiff y doeth ei ddysgu, y mae'n ennill gwybodaeth.”

Ni allwch gywiro gwatwarwyr. Ni wrandawant.

6. Diarhebion 13:1 “Y mae mab doeth yn derbyn disgyblaeth ei dad, ond nid yw gwatwarwr yn gwrando ar gerydd.”

Barn

7. Diarhebion 19:28-29 “Y mae tyst drwg yn gwneud hwyl am ben tegwch, ac mae pobl ddrwg yn caru'r hyn sy'n ddrwg. Bydd pobl sy'n gwneud hwyl am ben doethineb yn cael eu cosbi, a bydd cefnau'r ffôl yn cael eu curo.”

8. Rhufeiniaid 2:8-9 “ Ond i’r rhai sy’n hunan-geisiol ac yn gwrthod y gwirionedd ac yn dilyn drygioni, bydd digofaint a dicter. Bydd trallod a thrallod i bob bod dynol sy'n gwneud drwg: yn gyntaf i'r Iddew, ac yna i'r Cenhedloedd.”

Atgofion

9. Mathew 12:36-37 “Ond yr wyf yn dweud wrthych, mai pob gair segur a lefaro dynion, y maent.yn rhoddi cyfrif o hono yn nydd y farn . Oherwydd trwy dy eiriau y'th gyfiawnheir, a thrwy dy eiriau y'th gondemnir.”

10. Diarhebion 10:20-21 “Arian dewis yw tafod y cyfiawn, ond nid oes fawr o werth i galon y drygionus. Y mae gwefusau'r cyfiawn yn maethu llawer, ond y mae ffyliaid yn marw oherwydd diffyg synnwyr.”

Gweld hefyd: 25 Adnod Pwysig o’r Beibl Am Berffeithrwydd (Bod yn Berffaith)

11. Diarhebion 18:21 “Y mae marwolaeth a bywyd yn nerth y tafod, a bydd y rhai sy'n ei garu yn bwyta ei ffrwythau.”

Enghreifftiau

12. Salm 44:13-16 “Gwnaethost ni yn waradwydd i'n cymdogion, yn wawd a dirmyg y rhai o'n cwmpas. Gwnaethost ni yn eiriau geiriau ymhlith y cenhedloedd; y mae'r bobloedd yn ysgwyd eu pennau atom. Dw i’n byw mewn gwarth drwy’r dydd, ac mae fy wyneb wedi’i orchuddio â chywilydd gan wawd y rhai sy’n fy ngwawdio a’m gwaradwyddo, oherwydd y gelyn, sy’n benderfynol o ddial.”

13. Job 16:10-11 “Y mae pobl wedi agor eu genau i'm herbyn, wedi taro fy ngrudd mewn gwawd; y maent yn uno i'm herbyn. Y mae Duw yn fy ngadael at ddynion drwg, ac yn fy nhaflu i ddwylo dynion drygionus.”

14. Salm 119:21-22 “Yr wyt yn ceryddu'r trahaus, y rhai melltigedig, y rhai sy'n crwydro oddi wrth dy orchmynion. Symud oddi wrthyf eu gwatwar a dirmyg, oherwydd cadwaf dy ddeddfau.”

Gweld hefyd: 30 Prif Adnodau'r Beibl Am Negyddol A Meddyliau Negyddol

15. Salm 35:15-16 “Ond wedi i mi faglu, dyma nhw'n ymgasglu mewn llawenydd; ymgasglodd ymosodwyr i'm herbyn heb yn wybod i mi. Maent yn athrod fi yn ddi-baid. Fel yyn annuwiol y gwatwarasant yn faleisus; rhincian eu dannedd ataf.”

Bonws

Iago 4:4 “Chwi odinebwyr a godinebwyr, oni wyddoch chwi fod cyfeillgarwch y byd yn elyniaeth i Dduw? pa un bynnag a fyddo yn gyfaill i'r byd, y mae yn elyn i Dduw."
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.