20 Adnodau Defnyddiol o’r Beibl Am Barchu Henuriaid

20 Adnodau Defnyddiol o’r Beibl Am Barchu Henuriaid
Melvin Allen

Adnodau o’r Beibl am barchu henuriaid

Rydyn ni i barchu ein henuriaid bob amser, boed yn rhieni i ni ai peidio. Un diwrnod byddwch chi'n tyfu i fyny ac yn cael eich parchu gan bobl iau yn union fel nhw. Cymerwch amser i wrando ar eu profiadau a'u doethineb i dyfu mewn gwybodaeth.

Os cymerwch amser i wrando arnynt fe welwch fod llawer o bobl oedrannus yn ddigrif, yn llawn gwybodaeth ac yn gyffrous.

Peidiwch byth ag anghofio gofalu am eich henuriaid gan eu helpu gyda'r hyn sydd ei angen arnynt a byddwch yn addfwyn bob amser gan ddangos caredigrwydd cariadus.

Dyfyniad

Parchwch eich henuriaid. Aethant drwy'r ysgol heb Google na Wikipedia.

Ffyrdd o barchu eich henoed

  • Rhowch eich amser a'ch cymorth i'r henoed. Ymweld â nhw mewn cartrefi nyrsio.
  • Dim bratiaith. Defnyddiwch foesau wrth siarad â nhw. Peidiwch â siarad â nhw fel y byddech chi'n ffrindiau.
  • Gwrandewch arnyn nhw. Gwrandewch ar straeon am eu bywyd.
  • Byddwch yn amyneddgar gyda nhw a byddwch yn ffrind.

Anrhydeddwch hwynt

1. Lefiticus 19:32 “ Cyfod yng ngŵydd yr henoed, a dangos parch at yr henoed. Ofnwch eich Duw. Fi ydy'r ARGLWYDD.

Gweld hefyd: 25 Adnodau Ysbrydoledig o’r Beibl Am Helpu Eraill Mewn Angen

2. 1 Pedr 5:5 Yn yr un modd, chwi sy'n iau, byddwch ddarostyngedig i'r henuriaid. Gwisgwch bob un ohonoch â gostyngeiddrwydd tuag at eich gilydd, oherwydd “Y mae Duw yn gwrthwynebu'r prou, ond yn rhoi gras i'r gostyngedig.”

3. Exodus 20:12 “Anrhydedda dy dad a'th fam,fel y byddo dy ddyddiau yn faith yn y wlad y mae yr Arglwydd dy Dduw yn ei rhoddi i ti.

4. Mathew 19:19 Anrhydedda dy dad a’th fam,’ a ‘caru dy gymydog fel ti dy hun.’”

5. Effesiaid 6:1-3 Chwi blant, ufuddhewch i’ch rhieni yn yr eglwys. Arglwydd, canys hyn sydd uniawn. “Anrhydedda dy dad a'th fam” (dyma'r gorchymyn cyntaf gydag addewid), “fel y byddo da i ti, ac y byddit fyw yn hir yn y wlad.

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud?

6. Timotheus 5:1-3  Peidiwch byth â siarad yn hallt â gŵr hŷn, ond apelio ato yn barchus fel y mynni at dy dad dy hun. Siaradwch â dynion iau fel y byddech chi'n ei wneud â'ch brodyr eich hun. Trin merched hyn fel dy fam, a thrin merched iau â phob purdeb fel y byddech chi'n chwiorydd eich hun. Gofalwch am unrhyw weddw sydd heb neb arall i ofalu amdani.

7. Hebreaid 13:17 Ufuddhewch i'ch arweinwyr ac ymostwng iddynt, oherwydd y maent yn cadw golwg ar eich eneidiau, fel y rhai fydd yn gorfod rhoi cyfrif. Gwnânt hyn â llawenydd ac nid â griddfan, oherwydd ni fyddai hynny o fantais i chwi.

8. Job 32:4 Yr oedd Elihw wedi aros cyn siarad â Job am eu bod yn hŷn nag ef.

9. Job 32:6 Atebodd Elihu fab Barachel y Busiad, "Yr wyf yn ifanc mewn blynyddoedd, a thithau'n hen; felly yr oeddwn yn ofnus ac yn ofnus i ddatgan fy marn i chwi.

Gwrandewch ar eu geiriau doeth

Gweld hefyd: 15 Adnodau Pwysig o’r Beibl Ynghŷd â Chario I Farwolaeth

10. 1 Brenhinoedd 12:6 Yna y BreninYmgynghorodd Rehoboam â'r hynaf oedd wedi gwasanaethu ei dad Solomon yn ystod ei oes. “Sut fyddech chi'n fy nghynghori i ateb y bobl hyn? ” gofynnodd.

11. Job 12:12 Doethineb sydd gyda'r henoed, a deall mewn hyd dyddiau.

12. Exodus 18:17-19 “Nid yw hyn yn dda!” ebychodd tad-yng-nghyfraith Moses. “Rydych chi'n mynd i wisgo'ch hun allan - a'r bobl hefyd. Mae'r swydd hon yn ormod o faich i chi ei thrin eich hun. Yn awr gwrandewch arnaf, a gadewch i mi roi gair o gyngor i chi, a bydded Duw gyda chi. Dylech barhau i fod yn gynrychiolydd y bobl gerbron Duw, gan ddod â'u hanghydfodau ato.

13.  Diarhebion 13:1 Y mae mab doeth yn gwrando ar gyfarwyddyd ei dad, ond nid yw gwatwarwr yn gwrando ar gerydd.

14. Diarhebion 19:20 Gwrandewch ar gyngor a derbyn addysg, er mwyn ichwi ennill doethineb yn y dyfodol.

15. Diarhebion 23:22 Gwrando ar dy dad a roddodd fywyd iti, a phaid â dirmygu dy fam pan heneiddio.

Gofalu am aelodau hynaf y teulu

16. 1 Timotheus 5:8 Ond os nad yw rhywun yn darparu ar gyfer ei berthnasau, ac yn enwedig ar gyfer aelodau o'i deulu, wedi gwadu'r ffydd ac yn waeth nag anghredadun.

Atgofion

17. Mathew 25:40 A bydd y Brenin yn eu hateb, 'Yn wir, rwy'n dweud wrthych, fel y gwnaethoch i'r un o'r rhai lleiaf. fy mrodyr hyn, chwi a'i gwnaethoch i mi.”

18. Mathew 7:12 “Felly beth bynnag a fynnoch i eraillewyllysio wneuthur i chwi, gwnewch hefyd iddynt hwy, canys hyn yw y Gyfraith a'r Prophwydi.

19. Deuteronomium 27:16 “Melltith ar unrhyw un sy'n dirmygu ei dad neu ei fam.” Yna bydd yr holl bobl yn dweud, "Amen!"

20. Hebreaid 13:16 A pheidiwch ag anghofio gwneud daioni a rhannu ag eraill, oherwydd gyda'r cyfryw ebyrth y mae Duw wrth ei fodd.
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.