25 Adnodau Ysbrydoledig o’r Beibl Am Helpu Eraill Mewn Angen

25 Adnodau Ysbrydoledig o’r Beibl Am Helpu Eraill Mewn Angen
Melvin Allen

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud am helpu eraill?

Mae’r Ysgrythur yn dweud wrthym y dylai Cristnogion ystyried buddiannau eraill a helpu’r rhai mewn angen. Os bydd rhywun yn gofyn ichi weddïo drostynt, gweddïwch. Os bydd rhywun yn erfyn am ychydig o ddŵr, bwyd, neu arian, yna rhowch ef iddynt. Pan fyddwch chi'n gwneud y pethau cyfiawn hyn rydych chi'n gwneud ewyllys Duw, yn gweithio i Dduw, ac yn dod â hapusrwydd a bendithion i eraill.

Peidiwch â helpu eraill ar gyfer sioe neu gydnabyddiaeth fel rhai enwogion rhagrithiol sy'n troi camerâu ymlaen dim ond i helpu rhywun.

Peidiwch â chalon flinedig, ond â chalon gariadus.

Gweithred o garedigrwydd at Grist yw pob gweithred o garedigrwydd at eraill.

Rwy'n eich annog i ddechrau heddiw a rhoi help llaw i eraill mewn angen.

Ni ddylem gyfyngu ar helpu pobl i roi arian, bwyd a dillad iddynt yn unig. Weithiau mae angen rhywun yno i wrando ar bobl.

Weithiau dim ond geiriau o ddoethineb sydd eu hangen ar bobl. Meddyliwch am y nifer o wahanol ffyrdd y gallwch chi helpu'r anghenus heddiw.

Dyfyniadau Cristnogol am helpu eraill

“Sut mae cariad yn edrych? Mae ganddo'r dwylo i helpu eraill. Mae ganddo'r traed i gyflymu at y tlawd a'r anghenus. Mae ganddo lygaid i weld diflastod ac eisiau. Mae ganddo glustiau i glywed ocheneidiau a gofidiau dynion. Dyna sut olwg sydd ar gariad.” Awstin

“Mae Duw wedi ein dewis ni i helpu ein gilydd.” Smith Wigglesworth

“Mae ynadim byd harddach na rhywun sy'n mynd allan o'u ffordd i wneud bywyd yn brydferth i eraill.” Mandy Hale

“Cymeriad da yw'r garreg fedd orau. Bydd y rhai oedd yn dy garu ac a gafodd help gennych chi yn cofio amdanoch chi pan fydd pethau anghofio wedi gwywo. Cerf dy enw ar galonnau, nid ar farmor.” Charles Spurgeon

“Ydych chi erioed wedi sylwi faint o fywyd Crist a dreuliwyd yn gwneud pethau caredig?” Henry Drummond

“Mae Cristion yn datguddio gwir ostyngeiddrwydd trwy ddangos addfwynder Crist, trwy fod bob amser yn barod i gynnorthwyo eraill, trwy lefaru geiriau caredig a chyflawni gweithredoedd anhunanol, sydd yn dyrchafu ac yn arddel y genadwri sancteiddiolaf a ddaeth. ein byd ni.”

“Gall gweithredoedd bach, o'u lluosi â miliynau o bobl, drawsnewid y byd.”

“Cymeriad da yw'r garreg fedd orau. Bydd y rhai oedd yn dy garu ac a gafodd help gennych chi yn cofio amdanoch chi pan fydd pethau anghofio wedi gwywo. Cerf dy enw ar galonnau, nid ar farmor.” Charles Spurgeon

“Yn rhywle ar hyd y ffordd, rhaid inni ddysgu nad oes dim byd mwy na gwneud rhywbeth i eraill.” Martin Luther King Jr.

“Ceisiwch faint y mae Duw wedi'i roi i chi, a chymerwch beth sydd ei angen arnoch; mae angen y gweddill ar eraill.” ― Sant Awstin

“Helpu pobl i ganfod a gwybod daioni Duw.”

“Nid yw Duw yn mynd i fendithio nod a ysgogir gan drachwant, cenfigen, euogrwydd, ofn, neu falchder. Ond mae'n anrhydeddu eich nod hynny ywwedi’i ysgogi gan awydd i ddangos cariad ato ac at eraill, oherwydd mae bywyd yn ymwneud â dysgu sut i garu.” Rick Warren

“Mae’r boddhad melysaf yn gorwedd, nid wrth ddringo’ch Everest eich hun, ond wrth helpu dringwyr eraill.” – Max Lucado

Beth mae Duw yn ei ddweud am helpu eraill?

1. Rhufeiniaid 15:2-3 “ Dylen ni helpu eraill i wneud yr hyn sy’n iawn a’u hadeiladu i fyny yn yr Arglwydd. Oherwydd ni chafodd hyd yn oed Crist fyw i blesio ei hun. Fel y dywed yr Ysgrythurau, “Y mae sarhad y rhai sy'n dy sarhau, O Dduw, wedi syrthio arnaf fi.”

2. Eseia 58:10-11 “ Porthwch y newynog , a helpwch y rhai sydd mewn helbul. Yna bydd dy oleuni yn tywynnu allan o'r tywyllwch, a'r tywyllwch o'th amgylch mor ddisglair a chanol dydd. Bydd yr ARGLWYDD yn dy arwain bob amser, gan roi dŵr i chi pan fyddwch chi'n sych ac yn adfer eich cryfder. Byddwch fel gardd wedi'i dyfrio'n dda, fel ffynnon bythol. “

3. Deuteronomium 15:11 “Bydd rhai tlawd yn y wlad bob amser. Dyna pam yr wyf yn gorchymyn ichi rannu'n rhydd â'r tlodion a chydag Israeliaid eraill mewn angen. “

4. Actau 20:35 “Trwy'r holl bethau hyn, yr wyf wedi dangos i chi fod yn rhaid inni, trwy weithio fel hyn, helpu'r rhai gwan, a chofio geiriau'r Arglwydd Iesu a ddywedodd ef ei hun, yn fwy bendigedig i roddi na derbyn. “

5. Luc 6:38 “ Rhowch, a byddwch yn derbyn . Rhoddir llawer i chi. Wedi'i wasgu i lawr, ei ysgwyd gyda'i gilydd, a rhedeg drosodd, mae'nbydd yn arllwys i'ch glin. Y ffordd rydych chi'n ei rhoi i eraill yw'r ffordd y bydd Duw yn ei rhoi i chi.”

6. Luc 12:33-34 “ Gwerthwch eich eiddo, a rhowch i'r anghenus. Rhoddwch i chwi eich hunain fagiau arian nad ydynt yn heneiddio, â thrysor yn y nefoedd nad yw'n methu , lle nad oes lleidr yn nesáu ac nad oes gwyfyn yn dinistrio. Canys lle mae dy drysor, yno y bydd dy galon hefyd. “

7. Exodus 22:25 “ Os rhoddwch fenthyca arian i un o'm pobl yn eich plith sy'n anghenus, peidiwch â'i drin fel bargen fusnes; dim llog. “

Cydweithwyr Duw ydyn ni.

8. 1 Corinthiaid 3:9 “Oherwydd llafurwyr ydym ni gyda Duw: hwsmonaeth Duw ydych chi, adeilad Duw ydych chi. “

9. 2 Corinthiaid 6:1 “Fel cydweithwyr Duw rydyn ni’n eich annog chi i beidio â derbyn gras Duw yn ofer. “

Y ddawn i helpu eraill

10. Rhufeiniaid 12:8 “Os yw i annog, rhoddwch anogaeth; os yw'n rhoi, yna rhowch yn hael; os arwain, gwna yn ddyfal; os am ddangos trugaredd, gwna yn siriol. “

11. 1 Pedr 4:11 “Oes gennych chi’r ddawn i siarad? Yna llefara fel petai Duw ei hun yn siarad trwoch chi. Oes gennych chi'r ddawn o helpu eraill? Gwnewch hynny gyda'r holl nerth ac egni y mae Duw yn ei gyflenwi. Yna bydd popeth a wnewch yn dod â gogoniant i Dduw trwy Iesu Grist. Pob gogoniant a gallu iddo byth bythoedd! Amen. “

Cau eich clustiau i’r rhai mewn angen.

12.Diarhebion 21:13 “Pwy bynnag sy'n cau ei glust at gri y tlawd, bydd yn galw ei hun ac nid yw'n cael ei ateb. “

13. Diarhebion 14:31 “Y mae'r sawl sy'n gorthrymu'r tlawd yn sarhau ei Greawdwr, ond y mae'r un sy'n hael i'r anghenus yn ei anrhydeddu. “

14. Diarhebion 28:27 “Pwy bynnag sy'n rhoi i'r tlawd, ni bydd eisiau, ond bydd y sawl sy'n cuddio ei lygaid yn cael llawer o felltith. “

Ffydd heb weithredoedd sydd farw

Nid yw’r darnau hyn yn dweud ein bod yn gadwedig trwy ffydd a gweithredoedd. Mae'n dweud bod ffydd yng Nghrist nad yw'n arwain at weithredoedd da yn ffydd ffug. Bydd gwir ffydd yng Nghrist yn unig am iachawdwriaeth yn newid eich bywyd.

Gweld hefyd: 25 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am Gristnogion Lucwarm

15. Iago 2:15-17 “Tybiwch eich bod yn gweld brawd neu chwaer heb fwyd na dillad, a'ch bod yn dweud, “Ffarwel a chael diwrnod da; arhoswch yn gynnes a bwyta'n iach” - ond yna nid ydych chi'n rhoi unrhyw fwyd na dillad i'r person hwnnw. Pa les mae hynny'n ei wneud? Felly rydych chi'n gweld, nid yw ffydd ynddo'i hun yn ddigon. Oni bai ei fod yn cynhyrchu gweithredoedd da, mae'n farw ac yn ddiwerth. “

16. Iago 2:19-20 “Yr ydych yn credu mai un Duw sydd. Da! Mae hyd yn oed y cythreuliaid yn credu hynny - ac yn crynu. Y ffôl, a wyt ti eisiau tystiolaeth fod ffydd heb weithredoedd yn ddiwerth? “

Meddylia am eraill cyn dy hun

17. Eseia 1:17 “Dysgwch wneud daioni; ceisio cyfiawnder, gorthrwm cywir; dygwch gyfiawnder i'r amddifad, erfyniwch achos y weddw. “

18. Philipiaid 2:4 “Peidiwch â phoeni am eich buddiannau eich hun, ondpoeni hefyd am fuddiannau pobl eraill. “

19. Diarhebion 29:7 “ Y mae’r duwiol yn gofalu am hawliau’r tlawd; nid oes ots gan y drygionus o gwbl. “

Gweld hefyd: 15 Adnod Epig o’r Beibl Am Fod Pob Pechod yn Gyfartal (Llygaid Duw)

20. Diarhebion 31:9 “Agor dy enau, barn yn gyfiawn, a phled achos y tlawd a'r anghenus. “

Cynorthwyo eraill trwy weddi

21. Job 42:10 “A’r Arglwydd a adferodd ffawd Job, wedi iddo weddïo dros ei gyfeillion . A’r Arglwydd a roddodd i Job ddwywaith cymaint ag oedd ganddo o’r blaen. “

22. 1 Timotheus 2:1 “Yn gyntaf oll, felly, yr wyf yn annog i ymbil, gweddïau, ymbil, a diolchgarwch dros bawb. “

Enghreifftiau o helpu eraill yn y Beibl

23. Luc 8:3 “Joanna gwraig Chusa, rheolwr teulu Herod; Susanna; a llawer eraill. Roedd y merched hyn yn helpu i'w cefnogi allan o'u modd eu hunain.

24. Job 29:11-12 “Pwy bynnag a'm clywodd yn siarad yn dda amdanaf, a'r rhai a'm gwelodd yn fy nghanmol am imi achub y tlodion oedd yn llefain am gymorth, a'r amddifaid oedd heb un i'w cynorthwyo. . “

25. Mathew 19:20-22 “Dywedodd y llanc wrtho, “Yr holl bethau hyn a gedwais o'm hieuenctid i fyny: pa ddiffyg eto y dywedais Iesu wrtho, Os mynni fod yn berffaith, dos a gwerth yr hyn sydd gennyt, a dyro i'r tlodion, a thi a gei drysor yn y nef: a thyred, a chanlyn fi. Ond pan glybu y llanc y dywediad hwnnw, efe a aeth ymaith yn drist: canys yr oedd ganddo feddiannau mawr.“

Bonws

Marc 12:31 “A’r ail sydd gyffelyb, sef hyn, Câr dy gymydog fel ti dy hun. Nid oes gorchymyn arall mwy na'r rhain.”
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.