20 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am Arwahanrwydd

20 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am Arwahanrwydd
Melvin Allen

Adnodau o’r Beibl am arwahanrwydd

Ni ddylai Cristnogion byth ynysu eu hunain oddi wrth gredinwyr eraill. Nid yn unig y mae’n beryglus, ond os ydym am hyrwyddo teyrnas Dduw sut gallwn ni ei wneud os ydyn ni’n gwahanu ein hunain oddi wrth bobl eraill? Rydyn ni i roi eraill o flaen ein hunain, ond mae unigedd yn dangos hunanoldeb a bydd yn rhwystro eich twf ysbrydol.

Ni wnaeth Duw ni i fod yn unig. Rydyn ni i gyd yn rhan o gorff Crist ac rydyn ni i gael cymdeithas â'n gilydd. A fyddai’n well gan y diafol ddod ar ôl i grŵp o gredinwyr gael cymdeithas ac adeiladu ei gilydd yng Nghrist neu a fyddai’n well ganddo ddod ar ôl crediniwr unigol sy’n ei chael hi’n anodd?

Gwnaeth Duw ein harfogi â phethau i'w defnyddio er daioni, nid i'w gwastraffu. Os ydych chi'n Gristion ac nad ydych chi'n mynd i'r eglwys dewch o hyd i un duwiol Beiblaidd. Os nad ydych chi'n cael cymrodoriaeth â chredinwyr eraill yn rheolaidd, dechreuwch heddiw. Mae'n rhaid i ni weithio gyda'n gilydd a helpu eraill yn eu hamser o angen ac yn ein hamser o angen bydd gennym ni eraill i'n helpu ni hefyd.

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud?

1. Diarhebion 18:1 Y mae'r un sydd wedi ei ynysu ei hun yn ceisio ei chwantau ei hun; y mae yn gwrthod pob barn gadarn.

2. Genesis 2:18 Dywedodd yr ARGLWYDD Dduw, “Nid yw'n dda i'r dyn fod ar ei ben ei hun. Byddaf yn gwneud cynorthwyydd addas iddo.”

3. Y Pregethwr 4:9-10  Mae dau berson yn well eu byd nag un, oherwydd gallant helpu ei gilydd i lwyddo. Os bydd un person yn cwympo, bydd ygall eraill estyn allan a helpu. Ond mae rhywun sy'n cwympo ar ei ben ei hun mewn trwbl go iawn.

4. Pregethwr 4:12 Gall rhywun sy'n sefyll ar ei ben ei hun gael ei ymosod a'i drechu, ond gall dau sefyll gefn wrth gefn a goresgyn. Mae tri hyd yn oed yn well, oherwydd nid yw llinyn pleth triphlyg yn hawdd ei dorri.

5. Pregethwr 4:11 Yn yr un modd, gall dau berson sy'n gorwedd yn agos at ei gilydd gadw ei gilydd yn gynnes. Ond sut y gall un fod yn gynnes yn unig?

Mae cymdeithas Gristnogol yn hanfodol.

6. Hebreaid 10:24-25 A gadewch inni ystyried sut y gallwn ysgogi ein gilydd tuag at gariad a gweithredoedd da, heb ildio i gyd-gyfarfod, fel y mae rhai yn arfer gwneud, ond calonogi eich gilydd—a mwy fyth wrth weld y Dydd yn agosau.

7. Philipiaid 2:3-4 Peidiwch â gwneud dim o uchelgais neu ddychmygiad hunanol, ond mewn gostyngeiddrwydd cyfrifwch eraill yn fwy arwyddocaol na chi eich hunain. Gadewch i bob un ohonoch edrych nid yn unig i'w ddiddordebau ei hun, ond hefyd i fuddiannau pobl eraill.

8. Rhufeiniaid 15:1 Dylem ni, y rhai cryf, oddef ffaeleddau'r gwan, a pheidio â phlesio ein hunain.

9. Galatiaid 6:2 Cariwch feichiau eich gilydd, ac fel hyn byddwch yn cyflawni cyfraith Crist.

10. Hebreaid 13:1-2 Carwch eich gilydd fel brodyr a chwiorydd. Peidiwch ag anghofio dangos lletygarwch i ddieithriaid, oherwydd trwy wneud hynny mae rhai pobl wedi dangos lletygarwch i angylion heb yn wybod iddo. (Carwch eich gilydd adnodau yn yBeibl)

Mae unigedd yn ein hagor ni i ymosodiad ysbrydol. Pechod, iselder, hunanoldeb, dicter, ac ati.

11. 1 Pedr 5:8 Byddwch yn sobr; byddwch yn wyliadwrus. Y mae dy wrthwynebydd y diafol yn procio o gwmpas fel llew yn rhuo, yn ceisio rhywun i'w ddifa.

12. Genesis 4:7 Os gwnewch yr hyn sy'n iawn, oni chewch eich derbyn? Ond os na wnewch yr hyn sy'n iawn, y mae pechod yn cwrcwd wrth eich drws; mae'n dymuno eich cael, ond rhaid i chi lywodraethu arno.

13.  Rhufeiniaid 7:21 Felly dw i'n gweld y gyfraith hon ar waith: Er fy mod i eisiau gwneud daioni, drwg sydd gyda mi.

Atgof

Gweld hefyd: 25 Adnodau Ysbrydoledig o’r Beibl Ynghylch Gwasanaethu’r Tlodion

14. 1 Thesaloniaid 5:14 Ac yr ydym yn erfyn arnoch, frodyr a chwiorydd, rhybuddiwch y rhai sy'n segur ac yn aflonyddu, anogwch y digalon, cynorthwywch y gwan , byddwch yn amyneddgar gyda phawb.

Nid yw corff Crist yn gweithredu ar ei ben ei hun, mae'n cyd-weithio.

15. Rhufeiniaid 12:5 felly yng Nghrist yr ydym ni, er yn llawer, yn ffurfio un corff, a phob aelod yn perthyn i bawb arall.

16. 1 Corinthiaid 12:14 Oes, mae gan y corff lawer o wahanol rannau, nid un rhan yn unig.

17. 1 Corinthiaid 12:20-21 Fel y mae, y mae llawer o rannau, ond un corff. Ni all y llygad ddweud wrth y llaw, "Dydw i ddim angen chi!" Ac ni all y pen ddweud wrth y traed, "Nid oes arnaf eich angen chi!"

Gweld hefyd: Calfiniaeth Vs Arminiaeth: 5 Gwahaniaeth Mawr (Pa Sydd Sy'n Feiblaidd?)

Ond mae amser bob amser pan fydd yn rhaid i chi fod ar eich pen eich hun gyda Duw a gweddïo.

18. Mathew 14:23 Wedi iddo anfon y tyrfaoedd ymaith, efe a aeth i fyny i'r mynydd gan Mr.Ei Hun i weddio ; a phan aeth hi yn hwyr, yr oedd Efe yno yn unig.

19. Luc 5:16 Ond byddai'n cilio i leoedd anghyfannedd ac yn gweddïo.

20. Marc 1:35 Yn gynnar iawn yn y bore, tra roedd hi'n dal yn dywyll, cododd Iesu, gadawodd y tŷ a mynd i ffwrdd i le unig, lle roedd yn gweddïo.
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.