20 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am Ddeallusrwydd

20 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am Ddeallusrwydd
Melvin Allen

Adnodau o’r Beibl am ddeallusrwydd

O ble mae deallusrwydd yn dod? O ble mae moesoldeb yn dod? Ni all byd-olwg anffyddiwr roi cyfrif am y cwestiynau hyn. Ni all cudd-wybodaeth ddod o ddiffyg deallusrwydd.

Daw pob deallusrwydd oddi wrth Dduw. Dim ond gan rywun sy'n dragwyddol y gallai'r byd fod wedi'i greu ac mae'r Ysgrythur yn dweud mai dyna yw Duw.

Mae Duw yn anfeidrol ddeallus ac Ef yw'r unig fod a allai fod wedi creu bydysawd mor gymhleth sydd â phopeth yn ei le mor berffaith.

Duw sy'n gwneud cefnforoedd, dyn o'r gorau yn gwneud pyllau. Peidiwch â gadael i neb eich twyllo. Ni all gwyddoniaeth roi atebion o hyd! Gan honni eu bod yn ddoeth, daethant yn ffyliaid.

Dyfyniadau

  • “Mae digon o dystiolaeth o sgìl goruchaf yn strwythur y llaw ddynol yn unig i brofi bodolaeth, deallusrwydd a charedigrwydd Duw yn y wyneb holl dwyllodrusrwydd anffyddlondeb." A. B. Simpson
  • “Nid oes sgrin waeth i rwystro’r Ysbryd allan na hyder yn ein deallusrwydd ein hunain.” John Calvin
  • “Nid a yw rhywun yn credu yn Nuw ai peidio yw dilysnod deallusrwydd, ond ansawdd y prosesau sy’n sail i’ch credoau.” – Alister McGrath

Doethineb y byd.

1. 1 Corinthiaid 1:18-19 Canys ffolineb yw neges y groes i'r rhai sy'n byw. yn trengu, ond i ninnau sydd yn cael ei achub gallu Duw. Oherwydd y mae'n ysgrifenedig: “Ibydd yn dinistrio doethineb y doeth; deallusrwydd y deallus byddaf yn rhwystredig."

Gweld hefyd: 15 Annog Adnodau o’r Beibl Ar Gyfer Cardiau Gwella’n Iach

2. 1 Corinthiaid 1:20-21 Ble mae'r doeth? Ble mae athro'r gyfraith? Pa le y mae athronydd yr oes hon ? Oni wnaeth Duw ynfyd ddoethineb y byd ? Oherwydd oherwydd yn noethineb Duw nid oedd y byd, trwy ei ddoethineb, yn ei adnabod, fe foddlonwyd Duw trwy ffolineb yr hyn a bregethwyd i achub y rhai sy'n credu.

3. Salm 53:1-2 I'r Prif Gerddor ar Mahalath, Maschil, Salm Dafydd. Yr ynfyd a ddywedodd yn ei galon, Nid oes Duw. Llygredig ydynt, ac a wnaethant anwiredd ffiaidd: nid oes neb a wna dda. Edrychodd Duw i lawr o'r nef ar blant dynion, i edrych a oedd unrhyw un deallgar yn ceisio Duw.

Ofn yr Arglwydd.

4. Diarhebion 1:7 Ofn yr ARGLWYDD yw sylfaen gwybodaeth gywir, ond y mae ffyliaid yn dirmygu doethineb a disgyblaeth.

5. Salm 111:10 Dechreuad doethineb yw ofn yr ARGLWYDD: deall da sydd gan y rhai oll a wnânt ei orchmynion ef: ei foliant sydd yn dragywydd.

6. Diarhebion 15:33 Ofn yr ARGLWYDD yw cyfarwyddyd doethineb, a daw gostyngeiddrwydd o flaen anrhydedd.

Amseroedd gorffen: Bydd cynnydd mewn deallusrwydd.

7. Daniel 12:4 Ond tydi, Daniel, cadw'r broffwydoliaeth hon yn gyfrinach; seliwch y llyfr hyd amser y diwedd, pryd y bydd llawer yn rhuthro yma ayno, a bydd gwybodaeth yn cynyddu.

Oddi uchod y daw doethineb.

8. Diarhebion 2:6-7 Canys yr ARGLWYDD sy'n rhoi doethineb ! O'i enau ef y daw gwybodaeth a deall. Rhydd drysor o synnwyr cyffredin i'r gonest . Mae'n darian i'r rhai sy'n cerdded yn gywir.

9. Iago 3:17 Ond yn gyntaf oll y mae doethineb oddi uchod yn bur. Mae hefyd yn heddychlon, yn addfwyn bob amser, ac yn barod i ildio i eraill. Mae'n llawn o drugaredd a gweithredoedd da. Nid yw'n dangos ffafriaeth ac y mae bob amser yn ddiffuant.

10. Colosiaid 2:2-3 Fy nod yw iddynt gael eu calonogi a'u huno mewn cariad, er mwyn iddynt feddu ar gyfoeth llawn dealltwriaeth, er mwyn iddynt wybod dirgelwch Duw, sef Crist, yn yr hwn y cuddiwyd holl drysorau doethineb a gwybodaeth.

11. Rhufeiniaid 11:33 O ddyfnder cyfoeth doethineb a gwybodaeth Duw! mor anchwiliadwy yw ei farnedigaethau, a'i ffyrdd heibio yn canfod!

12. Iago 1:5  Os oes gan unrhyw un ohonoch ddiffyg doethineb, gofynned gan Dduw, yr hwn sydd yn rhoi i bawb yn hael, ac nid yw'n edliw; ac a roddir iddo.

Atgofion

13. Rhufeiniaid 1:20 Oherwydd ers creu'r byd mae rhinweddau anweledig Duw - ei dragwyddol allu a'i natur ddwyfol - wedi eu gweld yn glir, yn cael eu deall oddi wrth yr hyn a wnaed, fel bod pobl heb esgus.

14. 2 Pedr 1:5 Am yr union reswm hwn, gwnewchpob ymdrech i ychwanegu at eich ffydd ddaioni; ac i ddaioni, gwybodaeth.

15. Eseia 29:14 Am hynny, unwaith eto, syfrdanaf y bobl hyn â rhyfeddod; bydd doethineb y doeth yn darfod, a deallusrwydd y deallus yn diflannu.

16. Diarhebion 18:15 Mae pobl ddeallus bob amser yn barod i ddysgu. Mae eu clustiau yn agored am wybodaeth.

Gweld hefyd: Bod yn Gonest Gyda Duw: (5 Cam Pwysig i'w Gwybod)

17. 1 Corinthiaid 1:25 Oherwydd y mae ffolineb Duw yn ddoethach na doethineb ddynol, a gwendid Duw yn gryfach na nerth dynol.

Enghreifftiau

18. Exodus 31:2-5 Wele, yr wyf wedi galw ar ei enw Besalel fab Uri, fab Hur, o lwyth Jwda, a llanwais ef ag Ysbryd Duw, â gallu a deallusrwydd, â gwybodaeth a phob crefft, i ddyfeisio cynlluniau celf, i weithio mewn aur, arian, ac efydd, i dorri meini i'w gosod, ac i gerfio pren, i weithio. ym mhob crefft.

19. 2 Cronicl 2:12 A Hiram a ychwanegodd: Clod i'r ARGLWYDD, Duw Israel, yr hwn a wnaeth nefoedd a daear! Mae wedi rhoi mab doeth i'r Brenin Dafydd, wedi'i gynysgaeddu â deallusrwydd a dirnadaeth, a fydd yn adeiladu teml i'r ARGLWYDD a phalas iddo'i hun.

20. Genesis 3:4-6 “Ni fyddwch farw!” atebodd y sarff y wraig. “Mae Duw yn gwybod yr agorir dy lygaid cyn gynted ag y bwytai, a byddi fel Duw yn gwybod da a drwg.” Roedd y wraig yn argyhoeddedig. Gwelodd hi fod y goedenhardd a'i ffrwyth yn edrych yn flasus, ac yr oedd arni eisiau y doethineb a roddai iddi. Felly cymerodd hi rai o'r ffrwyth a'i fwyta. Yna hi a roddodd rai i'w gŵr, yr hwn oedd gyda hi, ac efe a'i bwytasodd hefyd.
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.