15 Annog Adnodau o’r Beibl Ar Gyfer Cardiau Gwella’n Iach

15 Annog Adnodau o’r Beibl Ar Gyfer Cardiau Gwella’n Iach
Melvin Allen

Adnodau o’r Beibl ar gyfer cardiau gwella lles

Pan fydd gennym ni ffrindiau neu aelodau o’r teulu sy’n sâl mae bob amser yn wych cael cardiau gwella’n dda yn fuan. Fel Cristnogion rydyn ni i ysgwyddo beichiau ein gilydd. Gweddïwch yn barhaus dros eich anwyliaid a bydded i’r Ysgrythurau hyn gael eu defnyddio i’w dyrchafu. Boed iddo eu hatgoffa nhw a chithau hefyd mai ein Duw Hollalluog sy’n rheoli pob sefyllfa.

Dyfyniad

“Anfon dymuniadau da i chi am eich gwellhad cyflym ac iechyd da.”

Beth mae'r Beibl yn ei ddweud?

1. 3 Ioan 1:2 Annwyl gyfaill, rwy'n gobeithio bod popeth yn iawn arnat, a'th fod mor iach yn eich corff â yr ydych yn gryf mewn ysbryd. (Yr Ysgrythurau Ysbryd Glân)

Gweld hefyd: 25 Prif Adnodau’r Beibl Am Fwyd Ac Iechyd (Bwyta’n Iawn)

2. Numeri 6:24-26 Bydded i'r Arglwydd eich bendithio a'ch amddiffyn. Bydded i'r Arglwydd wenu arnat a bod yn drugarog wrthych. Boed i'r Arglwydd ddangos ei ffafr i chi a rhoi ei heddwch i chi.

3. Jeremeia 31:25 Byddaf yn adnewyddu'r blinedig ac yn bodloni'r gwan.

4. Eseia 41:13 Canys myfi yw yr ARGLWYDD dy Dduw, yr hwn a ymafl yn dy ddeheulaw ac a ddywed wrthyt, Nac ofna; Byddaf yn eich helpu.

5. Seffaneia 3:17 Y mae'r ARGLWYDD dy Dduw gyda thi, y rhyfelwr nerthol sy'n achub. Bydd yn ymhyfrydu ynot ti; yn ei gariad ni bydd yn eich ceryddu mwyach, ond yn llawenhau o'ch plegid â chanu.

Cryfder

6. Eseia 40:29 Mae'n rhoi nerth i'r gwan a nerth i'r di-rym.

7. Salm 29:11 Yr ARGLWYDDyn rhoddi nerth i'w bobl ; bendithia'r ARGLWYDD ei bobl â heddwch.

8. Salm 28:7 Yr ARGLWYDD yw fy nerth a'm tarian; ynddo ef y mae fy nghalon yn ymddiried, ac fe'm cynorthwyir; y mae fy nghalon yn gorfoleddu, ac â'm cân diolchaf iddo. (Adnodau o'r Beibl am fod yn ddiolchgar)

Bydd yn gwylio drosoch.

9. Salm 145:20-21 Mae'r ARGLWYDD yn gofalu am bawb sy'n ei garu, ond pawb. y drygionus a ddinistria efe. Bydd fy ngenau yn llefaru mewn mawl i'r ARGLWYDD. Molianned pob creadur ei enw sanctaidd byth bythoedd. (Adnodau Moli Duw)

10. Salm 121:7 Bydd yr ARGLWYDD yn dy gadw rhag pob niwed – bydd yn gwylio dros dy fywyd.

11. Salm 121:8 bydd yr ARGLWYDD yn gwylio'ch dyfodiad a'ch mynd yn awr ac am byth.

Heddwch

12. Ioan 14:27  Yr wyf yn gadael i chwi dangnefedd, fy nhangnefedd yr wyf yn ei roi i chwi: nid fel y mae'r byd yn ei roi, yr wyf yn ei roi i chwi. Paid â gofidio dy galon, ac nac ofna.

13. Colosiaid 3:15 A llywodraethed tangnefedd Duw yn eich calonnau, i'r hwn hefyd y'ch galwyd yn un corff; a byddwch ddiolchgar.

14. Philipiaid 4:6-7 peidiwch â phryderu dim, ond ym mhob peth trwy weddi ac ymbil ynghyd â diolchgarwch, bydded eich deisyfiadau yn hysbys i Dduw. A bydd tangnefedd Duw, yr hwn sydd uwchlaw pob deall, yn gwarchod eich calonnau a'ch meddyliau yng Nghrist Iesu.

Atgof

15. Mathew 19:26 Ond edrychodd Iesu arnyn nhw aDywedodd, “Gyda dyn y mae hyn yn amhosibl, ond gyda Duw y mae pob peth yn bosibl.”

Bonws

Salm 27:1 Yr ARGLWYDD yw fy ngoleuni a'm hiachawdwriaeth; pwy a ofnaf ? Yr ARGLWYDD yw cadarnle fy mywyd; rhag pwy yr ofnaf? (Peidiwch ag ofni adnodau o'r Beibl)

Gweld hefyd: Pantheism Vs Panentheism: Diffiniadau & Egluro CredoauMelvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.