21 Adnod Ysbrydoledig o’r Beibl Am Flodau Haul (Dyfyniadau Epig)

21 Adnod Ysbrydoledig o’r Beibl Am Flodau Haul (Dyfyniadau Epig)
Melvin Allen

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud am flodau’r haul?

Gall credinwyr ddysgu llawer o flodau. Nid yn unig y maent yn adgoffa hardd o'n Duw gogoneddus, fe welir yr efengyl a thyfiant ysbrydol mewn blodau, os edrychwn yn fanwl.

Duw a greodd ac a gynlluniodd flodau haul

1. Genesis 1:29 A dywedodd Duw, Wele, rhoddais i chwi bob llysieuyn yn dwyn had, yr hwn sydd ar wyneb yr holl ddaear, a phob coeden, yn yr hwn y mae ffrwyth coeden yn dwyn had; i chwi y bydd yn fwyd.”

Gweld hefyd: 15 Adnodau Pwysig o'r Beibl Ynghylch Deg Gorchymyn Duw

Eseia 40:28 (ESV) “Onid adnabuost? Onid ydych wedi clywed? Yr Arglwydd yw'r Duw tragwyddol, Creawdwr terfynau'r ddaear. Nid yw'n llewygu nac yn blino; ei ddeall yn anchwiliadwy. – (Adnodau Beiblaidd y Greadigaeth)

Blodau’r haul yn rhoi gogoniant i Dduw

3. Numeri 6:25 “Bydded i'r Arglwydd lewyrchu ei wyneb arnat, a bod yn drugarog wrthyt.”

4. Iago 1:17 “Y mae pob rhodd dda a pherffaith oddi uchod, yn disgyn oddi wrth Dad y goleuni nefol, yr hwn nid yw yn newid fel cysgodion symud.”

5. Salm 19:1 “Y nefoedd sydd yn cyhoeddi gogoniant Duw; y mae'r awyr yn cyhoeddi gwaith ei ddwylo.”

6. Rhufeiniaid 1:20 “Oherwydd y mae ei briodoleddau anweledig, sef ei dragwyddol allu a’i natur ddwyfol, wedi eu dirnad yn eglur, byth er creadigaeth y byd, yn y pethau a wnaed. Felly maen nhw heb esgus.”

Gweld hefyd: 15 Adnod Pwysig o’r Beibl Am Bechodau Cyfrinachol (Gwirioneddau Brawychus)

7. Salm 8:1 (NIV) “Arglwydd, ein Harglwydd, sutmawreddog yw dy enw ar yr holl ddaear! Gosodaist dy ogoniant yn y nefoedd.”

Bydd blodau'r haul yn pylu, ond mae Duw yn dragwyddol

Nid yw cariad Duw byth yn pylu!

8. Job 14:2 “Fel blodyn y mae'n dod allan ac yn gwywo. Mae hefyd yn ffoi fel cysgod, ac nid yw'n aros.”

9. Datguddiad 22:13 “Myfi yw Alffa ac Omega, y cyntaf a’r olaf, y dechrau a’r diwedd.”

10. Iago 1:10 “Ond dylai'r cyfoethog ymfalchio yn eu darostyngiad, oherwydd byddant yn marw fel blodeuyn gwyllt.”

11. Eseia 40:8 “Y glaswellt sydd yn gwywo, y blodeuyn yn gwywo: ond gair ein Duw ni a saif byth.”

12. Eseia 5:24 “Felly, wrth i dân fwyta sofl a glaswellt sych yn cael ei amlyncu gan fflamau, felly bydd i bopeth y maen nhw'n ei gyfrif i'r dyfodol - bydd eu gwreiddiau'n pydru, bydd eu blodau'n gwywo ac yn hedfan i ffwrdd fel llwch, oherwydd gwrthodasant dderbyn cyfraith y Tragwyddol, Ar- glwydd byddinoedd nefol ; Yr oeddent yn gwawdio ac yn dirmygu gair Sanct Israel.”

13. Salm 148:7-8 “Molwch yr Arglwydd o’r ddaear. Molwch ef, greaduriaid y môr mawr a holl ddyfnderoedd y cefnfor, 8 mellt a chenllysg, eira a niwl, gwyntoedd cryfion yn ufuddhau i'w orchmynion.”

14. Eseia 40:28 “Onid ydych chi wedi gwybod? Onid ydych wedi clywed? Yr Arglwydd yw'r Duw tragwyddol, Creawdwr terfynau'r ddaear. Nid yw'n llewygu nac yn blino; y mae ei ddeall yn anchwiliadwy.”

15. 1Timotheus 1:17 “Yn awr i'r Brenin tragwyddol, anfarwol, anweledig, yr unig Dduw, y byddo anrhydedd a gogoniant byth bythoedd. Amen.”

Y mae Duw yn gofalu am flodau’r haul

Os yw Duw yn gofalu am flodau’r maes, pa faint mwy y mae Duw yn gofalu amdanoch ac yn eich caru?

16. Luc 12:27-28 “Edrychwch ar y lilïau a sut maen nhw'n tyfu. Nid ydynt yn gweithio nac yn gwneud eu dillad, ac eto nid oedd Solomon yn ei holl ogoniant wedi ei wisgo mor hardd ag y maent. Ac os yw Duw yn gofalu mor rhyfeddol am y blodau sydd yma heddiw ac yn cael eu taflu i'r tân yfory, bydd yn sicr o ofalu amdanoch chi. Pam fod gennych chi gyn lleied o ffydd?”

17. Mathew 17:2 “Yno y cafodd ei weddnewid o'u blaen nhw. Yr oedd ei wyneb yn disgleirio fel yr haul, a'i ddillad cyn wynned a'r goleuni.”

18. Salm 145:9-10 (KJV) “Daionus yw’r Arglwydd i bawb: a’i drugareddau sydd dros ei holl weithredoedd. 10 Dy holl weithredoedd a'th foliannant, O Arglwydd; a'th saint a'th fendithiant.”

19. Salm 136:22-25 “Fe'i rhoddodd yn anrheg i Israel, ei was. Bydd ei gariad ffyddlon yn para am byth. 23 Cofiodd amdanom ni pan gorchfygwyd ni. Bydd ei gariad ffyddlon yn para am byth. 24 Gwaredodd ni rhag ein gelynion. Bydd ei gariad ffyddlon yn para am byth. 25 Mae'n darparu bwyd i bob peth byw. Bydd ei gariad ffyddlon yn para am byth.”

Pan drown at y Mab, derbyniwn olau Duw

Yn debyg i flodyn yr haul, mae arnom angen y (Mab) i fyw a rhodio yn y goleuni. Mae Iesuunig wir ffynhonnell bywyd. A ydych yn ymddiried yng Nghrist yn unig am iachawdwriaeth? Ydych chi'n cerdded yn y golau?

20. Ioan 14:6 “Dywedodd Iesu wrtho, “Myfi yw'r ffordd, a'r gwirionedd, a'r bywyd; nid oes neb yn dyfod at y Tad ond trwof fi.”

21. Salm 27:1 (KJV) “Yr Arglwydd yw fy ngoleuni a'm hiachawdwriaeth; pwy a ofnaf? yr Arglwydd yw nerth fy mywyd; rhag pwy yr ofnaf?”
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.