15 Adnodau Pwysig o'r Beibl Ynghylch Deg Gorchymyn Duw

15 Adnodau Pwysig o'r Beibl Ynghylch Deg Gorchymyn Duw
Melvin Allen

Beth mae'r Beibl yn ei ddweud am y Deg Gorchymyn?

Mae llawer o bobl ar gam yn meddwl eu bod yn Gristnogion oherwydd eu bod yn ufuddhau i'r Deg Gorchymyn, yn ufuddhau i'r Beibl, ac yn bobl dda. Sut gallwch chi gael eich achub trwy eich rhinweddau eich hun os torrwch un o orchmynion Duw? Mae Duw yn dymuno perffeithrwydd ac ni allwch chi byth gyrraedd hynny.

Os ydych chi'n meddwl eich bod chi'n cael eich achub trwy ufuddhau i'r Deg Gorchymyn gadewch i ni weld a ydych chi'n cael eich cadw. Os ydych chi erioed wedi casáu rhywun mae hynny'n golygu eich bod chi'n llofrudd. Os ydych chi erioed wedi chwantau at y rhyw arall mae hynny'n golygu eich bod yn odinebwr. Beth sy'n llenwi'ch meddyliau fwyaf? Am beth neu pwy ydych chi bob amser yn meddwl? Yno y mae dy Dduw. Os ydych chi wedi dweud celwydd neu ddwyn rhywbeth hyd yn oed y pethau lleiaf rydych chi'n gelwyddog ac yn lleidr. Os ydych chi erioed wedi siarad yn ôl neu wedi rholio eich llygaid at eich rhieni ni wnaethoch chi eu hanrhydeddu. Os ydych chi erioed wedi bod eisiau rhywbeth nad oedd yn eiddo i chi mae hynny'n bechod.

Os yw Duw yn eich barnu trwy rai o'r Gorchmynion yn unig, yr ydych yn mynd i uffern am dragwyddoldeb. Os ydych chi'n meddwl eich bod chi'n mynd i'r Nefoedd trwy fynd i'r eglwys neu ufuddhau i'r Beibl, ofnwch. Gwybydd dy fod yn bechadur mewn angen am Waredwr. Mae Duw wedi'i wahanu'n sanctaidd oddi wrth bob drwg a chan ein bod ni'n bobl ddrwg nid ydym yn cwrdd â'i safonau. Mae gennym ni obaith. Daeth Duw i lawr yn y cnawd a bu Iesu Grist yn byw bywyd perffaith ac fe aeth ar y groes honno a chymryd arno ddigofaint Duw yr ydym yn ei haeddu. Yr unig ffordd i gymoditi i Dduw sanctaidd a chyfiawn oedd i Dduw ei Hun ddod i lawr.

Edifarhewch a chredwch yn yr Arglwydd Iesu Grist. Bu farw, claddwyd, ac atgyfododd am eich pechodau. Nid ydych yn ei haeddu, ond roedd yn dal i garu chi. Nid yw Cristion yn mynd i ddweud bod Crist wedi marw drosof Gallaf bechu'r cyfan rydw i eisiau. Mae hynny'n dangos nad ydych chi wedi'ch trosi mewn gwirionedd. Byddwch yn ufudd i'r Arglwydd oherwydd bod eich calon wedi'i thynnu at Grist, rydych chi'n ei garu, ac rydych chi'n ddiolchgar am yr hyn y mae wedi'i wneud. Nid oes unrhyw Gristion yn gwrthryfela yn erbyn Gair Duw ac yn byw bywyd parhaus o bechod. Byddwn yn dal i bechu oherwydd ein bod yn dal yn bechaduriaid, ond nid yw ein dymuniadau i bechu. Mae ein dymuniadau ar gyfer Crist mae'r cyfan amdano. Nid yw'n ymwneud â mynd allan o uffern. Carodd Crist chi a bu farw drosoch. Ar wahân iddo fe allwch chi ddim hyd yn oed anadlu.

Bydd Duw yn gweithio yn eich bywyd i'ch gwneud ar ddelw Crist a byddwch yn greadigaeth newydd. Byddwch yn dechrau gwahanu oddi wrth y byd. Byddwch yn casáu'r pethau y mae Duw yn eu casáu a byddwch yn caru'r pethau y mae Duw yn eu caru. Mae rhai yn tyfu'n arafach nag eraill, ond bydd twf yn eich taith ffydd os ydych chi'n wirioneddol achubol. Iesu Grist yw'r unig ffordd i mewn i'r Nefoedd. Edifarhewch a rhowch eich ymddiried ynddo Ef yn unig am iachawdwriaeth.

Beth yw’r Deg Gorchymyn yn y Beibl?

1. Exodus 20:3 “Rhaid i chi beidio â chael unrhyw dduw arall ond fi.

2. Exodus 20:4-6 “ Na wna i ti dy hun ddelw ar ffurfunrhyw beth yn y nefoedd uchod, neu ar y ddaear isod, neu yn y dyfroedd isod. Paid ag ymgrymu iddynt na'u haddoli, oherwydd yr wyf fi, yr A RGLWYDD dy Dduw, yn Dduw eiddigus na oddef dy serch at unrhyw dduwiau eraill. Yr wyf yn gosod pechodau'r rhieni ar eu plant; effeithir ar y teulu cyfan - hyd yn oed plant yn y drydedd a'r bedwaredd genhedlaeth o'r rhai sy'n fy ngwrthod. Ond yr wyf yn rhoi cariad di-ffael am fil o genedlaethau ar y rhai sy'n fy ngharu ac yn ufuddhau i'm gorchmynion.

3. Exodus 20:7 “Peidiwch â chymryd enw'r ARGLWYDD eich Duw yn ofer, oherwydd ni fydd yr ARGLWYDD yn gadael yr un sy'n cymryd ei enw yn ofer yn ddigosb.

4. Exodus 20:8-10 “ Cofiwch gadw'r dydd Saboth trwy ei gadw'n sanctaidd. Mae gennych chwe diwrnod bob wythnos ar gyfer eich gwaith arferol, ond mae'r seithfed dydd yn ddydd Saboth o orffwys wedi'i gysegru i'r ARGLWYDD eich Duw. Ar y diwrnod hwnnw ni chaiff neb yn eich cartref wneud unrhyw waith. Mae hyn yn cynnwys chi, eich meibion ​​a'ch merched, eich gweision a'ch gweision, eich anifeiliaid, ac unrhyw estroniaid sy'n byw yn eich plith.

5. Exodus 20:12 “Anrhydedda dy dad a'th fam, er mwyn estyn dy ddyddiau yn y wlad y mae'r ARGLWYDD dy Dduw yn ei rhoi iti.

6. Exodus 20:13 Na ladd.

7. Exodus 20:14 “Paid â godineb.

8. “Na ddwg gamdystiolaeth yn erbyn dy gymydog.

9. Exodus 20:15 “Peidiwch â dwyn.

10. Exodus20:17 “Peidiwch â chwennych tŷ eich cymydog. Paid â chwennych gwraig dy gymydog, gwas neu was, ych nac asyn, na dim arall sy'n perthyn i'th gymydog.”

Duw yn ysgrifennu ei gyfraith ar ein calonnau.

11. Rhufeiniaid 2:15 Maent yn dangos bod gwaith y gyfraith wedi ei ysgrifennu ar eu calonnau, tra bod eu cydwybod hefyd yn tystio, a'u meddyliau croes yn eu cyhuddo neu hyd yn oed yn eu hesgusodi.

12. Hebreaid 8:10 Dyma'r cyfamod y byddaf yn ei sefydlu â phobl Israel ar ôl yr amser hwnnw, medd yr Arglwydd. Byddaf yn rhoi fy nghyfreithiau yn eu meddyliau ac yn eu hysgrifennu ar eu calonnau. Byddaf yn Dduw iddynt, a hwythau'n bobl i mi.

Gweld hefyd: 15 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am Addysgu Gartref

13. Hebreaid 10:16 “Dyma'r cyfamod a wnaf â hwy ar ôl yr amser hwnnw, medd yr Arglwydd. Rhoddaf fy neddfau yn eu calonnau, ac ysgrifennaf hwynt ar eu meddyliau.”

14. Jeremeia 31:33  Dyma'r cyfamod a wnaf â thŷ Israel ar ôl y dyddiau hynny, medd yr ARGLWYDD: rhoddaf fy nghyfraith o'u mewn, ac fe'i hysgrifennaf ar eu calonnau. . A myfi a fyddaf yn Dduw iddynt, a hwythau yn bobl i mi.

Atgof

15. Rhufeiniaid 7:7-11 Beth a ddywedwn ni, felly? A ydyw y ddeddf yn bechadurus ? Yn sicr ddim! Serch hynny, ni fyddwn wedi gwybod beth oedd pechod oni bai am y gyfraith. Oherwydd ni fyddwn yn gwybod beth oedd trachwant mewn gwirionedd pe na bai'r gyfraith wedi dweud, “Na chwennych. ” Ond pechu, gan achub ar y cyflea roddwyd trwy'r gorchymyn, yn cynnyrchu ynof fi bob math o trachwant. Canys heblaw y ddeddf, yr oedd pechod yn farw. Unwaith roeddwn yn fyw ar wahân i'r gyfraith; ond pan ddaeth y gorchymyn, daeth pechod yn fyw, a minnau a fu farw. Cefais fod yr union orchymyn a fwriadwyd i ddod â bywyd yn dod â marwolaeth mewn gwirionedd. Am bechod, gan fachu ar y cyfle a roddwyd gan y gorchymyn, a'm twyllodd, a thrwy'r gorchymyn a'm rhoddodd i farwolaeth.

Bonws

Galatiaid 2:21 Nid wyf yn trin gras Duw yn ddiystyr. Oherwydd os gallai cadw'r gyfraith ein gwneud ni'n iawn gyda Duw, yna nid oedd angen i Grist farw.

Gweld hefyd: Ydy Rhyw Geneuol yn Bechod? (Y Gwirionedd Beiblaidd ysgytwol i Gristnogion)Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.