21 Adnodau Defnyddiol o’r Beibl Am Fedi’r Hyn Rydych chi’n Ei Heu (2022)

21 Adnodau Defnyddiol o’r Beibl Am Fedi’r Hyn Rydych chi’n Ei Heu (2022)
Melvin Allen

Gweld hefyd: 50 Adnod Ysbrydoledig o'r Beibl Am Ddydd San Ffolant

Adnodau o'r Beibl Ynglŷn â medi'r hyn rydych chi'n ei hau

Mae gan yr Ysgrythur lawer i'w ddweud am hau a medi. Mae ffermwyr yn plannu hadau ac yn casglu'r cynhaeaf. Pan fydd Duw yn dweud y byddwch chi'n medi'r hyn rydych chi'n ei hau, mae'n golygu y byddwch chi'n byw gyda chanlyniadau eich gweithredoedd.

Achos ac effaith ydyw yn y bôn. Nid yw Cristnogion yn credu mewn karma oherwydd mae hynny'n gysylltiedig ag ailymgnawdoliad a Hindŵaeth , ond os dewiswch fyw mewn drygioni byddwch yn mynd i Uffern am dragwyddoldeb.

Os trowch oddi wrth eich pechodau a chredwch yng Nghrist, byddwch yn mynd i'r Nefoedd. Cofiwch bob amser fod canlyniadau i bopeth mewn bywyd.

Dyfyniadau Cristnogol am fedi’r hyn rydych chi’n ei hau

“Da neu ddrwg byddwch chi bob amser yn medi’r hyn rydych chi’n ei hau – byddwch chi bob amser yn cynaeafu canlyniadau eich dewisiadau.” – Randy Alcorn

“Rydych chi bob amser yn cynaeafu'r hyn rydych chi'n ei blannu.”

“Peidiwch â barnu bob dydd yn ôl y cynhaeaf rydych chi'n ei fedi ond yn ôl yr hadau rydych chi'n eu plannu.”

“Yr hyn a blanwn ym mhridd myfyrdod, fe'i fedi yng nghynhaeaf y gweithredoedd.” Meister Eckhart

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud am fedi’r hyn yr ydych yn ei hau?

1. 2 Corinthiaid 9:6 Dyma’r pwynt: bydd pwy bynnag sy’n hau yn gynnil hefyd yn medi’n gynnil , a bydd pwy bynnag sy'n hau yn hael hefyd yn medi'n hael.

2. Galatiaid 6:8 Bydd y rhai sy'n byw yn unig i fodloni eu natur bechadurus eu hunain yn cynaeafu pydredd a marwolaeth o'r natur bechadurus honno. Ond y rhai syddbyw i ryngu bodd yr Ysbryd bydd cynhaeaf bywyd tragywyddol o'r Ysbryd.

3. Diarhebion 11:18 Y mae'r drygionus yn ennill cyflog twyllodrus, ond y mae'r un sy'n hau cyfiawnder yn ennill gwobr sicr.

4. Diarhebion 14:14 Bydd y di-ffydd yn cael ei dalu'n llawn am eu ffyrdd, a'r rhai da yn cael eu talu am eu ffyrdd nhw.

Rhoi, hau, a medi

5. Luc 6:38 Rhoddwch, ac fe roddir i chwi. Bydd mesur da, wedi'i wasgu i lawr, wedi'i ysgwyd gyda'i gilydd, yn rhedeg drosodd, yn cael ei roi yn eich glin. Oherwydd gyda'r mesur a ddefnyddiwch fe'i mesurir yn ôl i chi."

Gweld hefyd: 25 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am Gristnogion Lucwarm

6. Diarhebion 11:24 Mae un person yn rhoi o’i wirfodd, ac eto’n ennill mwy; mae un arall yn atal yn ormodol, ond yn dod i dlodi.

7. Diarhebion 11:25 Bydd person hael yn ffynnu; bydd pwy bynnag sy'n adnewyddu eraill yn cael ei adfywio.

8. Diarhebion 21:13 Bydd pwy bynnag sy'n cau eu clustiau at gri y tlawd hefyd yn gweiddi ac nid yn cael ei ateb.

Drwg: Dyn yn medi yr hyn y mae yn ei hau

9. Galatiaid 6:7 Paid â thwyllo; ni ellir gwatwar Duw. Mae dyn yn medi yr hyn y mae'n ei hau.

10. Diarhebion 22:8 Bydd pwy bynnag sy'n hau anghyfiawnder yn medi trallod, a gwialen ei lid ef yn pallu.

11. Job 4:8-9 Mae fy mhrofiad yn dangos y bydd y rhai sy'n plannu helbul ac yn meithrin drygioni yn cynaeafu'r un peth. Mae anadl gan Dduw yn eu dinistrio. Maen nhw'n diflannu mewn ffrwydrad o'i ddicter.

12. Diarhebion 1:31 byddan nhw'n bwyta ffrwyth eu ffyrdd ac yn cael eu llenwi â ffrwyth eu ffyrdd.eu cynlluniau.

13. Diarhebion 5:22 Y mae gweithredoedd drwg y drygionus yn eu caethiwo; y mae rhaffau eu pechodau yn eu dal yn gadarn.

Hu hadau cyfiawnder

14. Galatiaid 6:9 Peidiwch â blino gwneud yr hyn sy'n dda, oherwydd ar yr amser iawn byddwn yn medi cynhaeaf—os nid ydym yn rhoi'r gorau iddi.

15. Iago 3:17-18 Ond yn gyntaf oll y mae'r doethineb sy'n dod o'r nef yn bur; yna tangnefeddus, ystyriol, ymostyngol, llawn trugaredd a ffrwythau da, diduedd a didwyll. Mae tangnefeddwyr sy'n hau mewn heddwch yn medi cynhaeaf cyfiawnder.

16. Ioan 4:36 Hyd yn oed nawr mae'r sawl sy'n medi yn tynnu cyflog ac yn cynaeafu cnwd i fywyd tragwyddol, er mwyn i'r heuwr a'r medelwr lawenhau gyda'i gilydd.

17. Salm 106:3-4 Mor fendithiol yw'r rhai sy'n hyrwyddo cyfiawnder, ac yn gwneud yr hyn sy'n iawn bob amser! Cofia fi, O Arglwydd, pan fyddi di'n dangos ffafr i'th bobl! Sylwch arnaf, pan esgorwch,

18. Hosea 10:12 Heuwch gyfiawnder i chwi eich hunain, medi cariad di-ffael. Torwch i chwi eich hunain y tir heb ei aredig, canys y mae yn amser i geisio yr Arglwydd, nes iddo ddyfod a chawodydd ymwared i chwi.

Barn

19. 2 Corinthiaid 5:9-10 Felly yr ydym yn ei wneud yn nod i ni ei blesio ef, pa un a ydym gartref yn y corff ai oddi wrtho. . Canys rhaid i ni oll ymddangos gerbron brawdle Crist, er mwyn i bob un ohonom dderbyn yr hyn sy'n ddyledus i ni am y pethau a wnaed tra yn y corff, boed hynny.da neu ddrwg.

20. Jeremeia 17:10 “Myfi, yr Arglwydd, sy'n chwilio'r galon ac yn profi'r meddwl, i roi pob un yn ôl ei ffyrdd, yn ôl ffrwyth ei weithredoedd.”

Enghreifftiau o fedi yr hyn yr ydych yn ei hau yn y Beibl

21. Hosea 8:3- 8 Ond y mae Israel wedi gwrthod yr hyn sydd dda; bydd gelyn yn ei erlid. Gosodasant frenhinoedd heb fy nghaniatâd; dewisant dywysogion heb fy nghymeradwyaeth i. Gyda'u harian a'u haur gwnânt eilunod iddynt eu hunain i'w dinistr eu hunain. Samaria, taflu allan eich llo-eilunod! Mae fy dicter yn llosgi yn eu herbyn. Am ba hyd y byddant yn analluog i burdeb ? Maen nhw o Israel! Mae'r llo hwn—gweithiwr metel wedi'i wneud; nid Duw ydyw. Bydd yn cael ei dorri'n ddarnau, y llo hwnnw o Samaria. “ Maen nhw'n hau'r gwynt ac yn medi'r corwynt . Nid oes gan y coesyn ben; ni chynhyrcha flawd. Pe bai'n cynhyrchu grawn, byddai tramorwyr yn ei lyncu. Israel a lyncwyd; yn awr y mae hi ymhlith y cenhedloedd fel rhywbeth nad oes neb ei eisiau.
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.