25 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am Gristnogion Lucwarm

25 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am Gristnogion Lucwarm
Melvin Allen

Adnodau o’r Beibl am Gristnogion llugoer

Hoffwn ddechrau drwy ddweud bod y rhan fwyaf o’r bobl mewn eglwysi heddiw yn dröedigion ffug llugoer. Mae pobl bob amser yn gofyn a ydw i'n Gristion llugoer? Weithiau mae person yn gredwr anaeddfed gwan yn unig, ond ni fydd yn aros felly.

Yna, dro arall mae person yn llugoer, un troed i mewn ac un troed allan, ac yn meddwl ar gam ei fod yn cael ei achub. Hoffwn ychwanegu hefyd y gall hyd yn oed y cryfaf o Gristnogion weithiau golli sêl neu wrthgiliwr, ond ni fyddant yn aros yn y cyflwr hwnnw oherwydd bydd Duw yn eu disgyblu ac yn dod â nhw i edifeirwch.

Edifarhewch am eich pechodau a chredwch yn yr Arglwydd Grist heddiw a byddwch gadwedig. Bydd llawer yn mynd o flaen Duw ac yn cael eu gwadu Nefoedd a digofaint Duw fydd arnynt.

Pethau am Gristnogion llugoer.

1. Dim ond pan fydd ganddynt broblem y dônt at Dduw.

2. Eu Cristnogaeth nhw yw beth all Duw ei wneud i mi? Sut gall Ef wneud fy mywyd yn well?

3. Nid ydynt yn ufuddhau i Air Duw a hyd yn oed yn ceisio troelli'r Ysgrythur i gyfiawnhau pechod. Maen nhw'n galw ufuddhau i'r Beibl yn gyfreithlondeb neu'n radical.

4. Maen nhw'n meddwl eu bod nhw'n Gristnogion oherwydd eu bod nhw'n gwneud gweithredoedd da neu'n mynd i'r eglwys. Maen nhw'n byw fel cythreuliaid 6 diwrnod yr wythnos ac yn sanctaidd ddydd Sul.

5. Maen nhw'n cyfaddawdu â'r byd oherwydd dyma'r dewis mwyaf poblogaidd.

6. Dim ond Cristnogion sydd eisiau arnyn nhwam eu bod yn ofni uffern.

7. Nid oes ganddynt edifeirwch. Nid ydynt yn wir ddrwg gennym am eu pechodau ac nid ydynt am newid.

8. Maen nhw'n meddwl eu bod nhw'n cael eu hachub oherwydd eu bod nhw'n cymharu eu hunain ag eraill o'u cwmpas.

9. Nid ydynt byth neu yn anaml yn rhannu eu ffydd .

10. Y mae mwy o ofal ganddynt am yr hyn y mae eraill yn ei feddwl yn hytrach na'r Arglwydd.

11. Nid oes ganddynt chwantau newydd am Grist ac ni wnaethant erioed.

12. Nid ydynt yn fodlon aberthu. Os byddant yn aberthu bydd yn agos at ddim ac ni fydd yn effeithio arnynt o gwbl.

13. Maen nhw wrth eu bodd yn dweud pethau fel peidiwch â barnu.

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud?

1. Datguddiad 3:14-16 At angel yr eglwys yn Laodicea, ysgrifenna: Dyma eiriau'r Amen, y tyst ffyddlon a chywir, tywysog creadigaeth Duw. Yr wyf yn gwybod eich gweithredoedd, nad ydych yn oer nac yn boeth. Hoffwn pe baech yn un neu'r llall! Felly, oherwydd eich bod yn llugoer—ddim yn boeth nac yn oer—rwyf ar fin eich poeri allan o'm ceg.

2. Mathew 7:16-17 Fe allwch chi eu canfod wrth ymddwyn, yn union fel y gallwch chi adnabod coeden wrth ei ffrwyth. Nid oes angen i chi byth ddrysu grawnwin gyda llwyni drain neu ffigys ac ysgall. Gellir adnabod gwahanol fathau o goed ffrwythau yn gyflym trwy archwilio eu ffrwythau.

3. Mathew 23:25-28 Gwae chwi, athrawon y gyfraith a Phariseaid, ragrithwyr! Rydych chi'n glanhau'r tu allan i'r cwpan adysgl, ond y tu mewn y maent yn llawn o drachwant a hunan-foddhad. Pharisead dall! Yn gyntaf, glanhewch y tu mewn i'r cwpan a'r ddysgl, ac yna bydd y tu allan hefyd yn lân. “Gwae chwi, athrawon y gyfraith a Phariseaid, ragrithwyr! Yr wyt fel beddrodau gwyngalchog, yn edrych yn hardd ar y tu allan ond ar y tu mewn yn llawn o esgyrn y meirw a phopeth aflan. Yn yr un modd, ar y tu allan yr ydych yn ymddangos i bobl fel cyfiawn ond ar y tu mewn yr ydych yn llawn rhagrith a drygioni.

4. Eseia 29:13 Mae'r Arglwydd yn dweud: “Mae'r bobl hyn yn dod yn agos ataf â'u genau ac yn fy anrhydeddu â'u gwefusau, ond mae eu calonnau ymhell oddi wrthyf. Mae eu haddoliad i mi yn seiliedig ar y rheolau dynol yn unig a ddysgwyd iddynt.”

5. Titus 1:16 Y maent yn honni eu bod yn adnabod Duw, ond trwy eu gweithredoedd y maent yn ei wadu. Maent yn ffiaidd, yn anufudd ac yn anaddas i wneud unrhyw beth da.

6. Marc 4:15-19 Mae rhai pobl fel had ar hyd y llwybr, lle mae'r gair wedi ei hau. Cyn gynted ag y byddant yn ei glywed, Satan yn dod ac yn cymryd i ffwrdd y gair a hauwyd ynddynt. Y mae eraill, megis hadau wedi eu hau ar leoedd creigiog, yn clywed y gair ac ar unwaith yn ei dderbyn yn llawen. Ond gan nad oes ganddynt wreiddyn, dim ond amser byr y maent yn para. Pan ddaw helynt neu erledigaeth oherwydd y gair, maent yn cwympo i ffwrdd yn gyflym. Ereill, megis had wedi eu hau ym mysg drain, a glywant y gair; ond gofidiau y bywyd hwn, twyll cyfoeth a chwantauoherwydd daw pethau eraill i mewn a thagu'r gair, gan ei wneud yn ddiffrwyth.

Bydd popeth llugoer yn cael ei fwrw i uffern.

7. Mathew 7:20-25 Felly, wrth eu ffrwyth byddwch yn eu hadnabod. Nid pawb sy'n dweud wrthyf, "Arglwydd, Arglwydd, sy'n mynd i mewn i deyrnas nefoedd, ond dim ond yr un sy'n gwneud ewyllys fy Nhad yr hwn sydd yn y nefoedd." Bydd llawer yn dweud wrthyf ar y diwrnod hwnnw, Arglwydd, Arglwydd, oni phroffwydasom yn dy enw ac yn dy enw di yn bwrw allan gythreuliaid, a gwneud llawer o wyrthiau yn dy enw? Yna dywedaf wrthynt yn blaen, nid oeddwn erioed yn eich adnabod. I ffwrdd oddi wrthyf, y drwgweithredwyr! Am hynny y mae pob un sy'n clywed y geiriau hyn gennyf fi ac yn eu rhoi ar waith yn debyg i ŵr doeth a adeiladodd ei dŷ ar y graig. Disgynnodd y glaw, cododd y ffrydiau, a chwythodd y gwyntoedd a churo yn erbyn y tŷ hwnnw; eto ni syrth- iodd, oblegid yr oedd ei sylfaen ar y graig.

Maen nhw'n gwrthod gwrando ar Air Duw.

8. 2 Timotheus 4:3-4 Oherwydd fe ddaw'r amser pan na fydd pobl yn goddef athrawiaeth gadarn. Yn hytrach, i weddu i'w chwantau eu hunain, byddant yn casglu o'u cwmpas nifer fawr o athrawon i ddweud yr hyn y mae eu clustiau cosi am ei glywed. Byddan nhw'n troi eu clustiau oddi wrth y gwirionedd ac yn troi o'r neilltu at fythau.

9. 1 Ioan 3:8-10 Y diafol sy'n gwneud gweithred o bechu, oherwydd y mae diafol wedi bod yn pechu o'r dechrau. Y rheswm yr ymddangosodd Mab Duw oedd i ddinystrio gweithredoedd ydiafol. Nid oes neb a aned o Dduw yn arfer pechu, canys y mae had Duw yn aros ynddo, ac ni all ddal ati i bechu oherwydd ei fod wedi ei eni o Dduw. Wrth hyn y mae yn amlwg pwy sydd yn blant i Dduw, a phwy sydd blant y diafol: pwy bynnag nid yw yn arfer cyfiawnder, nid yw o Dduw, a'r hwn nid yw yn caru ei frawd.

10. Hebreaid 10:26 Os ydym yn fwriadol yn dal ati i bechu ar ôl inni dderbyn gwybodaeth y gwirionedd, ni adewir aberth dros bechodau.

Mae popeth ar gyfer sioe.

11. Mathew 6:1 Gwyliwch! Peidiwch â gwneud eich gweithredoedd da yn gyhoeddus, i gael eich edmygu gan eraill, oherwydd byddwch yn colli'r wobr oddi wrth eich Tad yn y nefoedd.

12. Mathew 23:5-7 Y mae popeth a wnânt yn cael ei wneud er mwyn i bobl ei weld; maent yn caru y lle o anrhydedd mewn gwleddoedd a'r eisteddleoedd pwysicaf yn y synagogau; maent wrth eu bodd yn cael eu cyfarch â pharch yn y marchnadoedd a chael eu galw’n ‘Rabbi’ gan eraill.

Maen nhw'n caru'r byd.

13. 1 Ioan 2:15-17 Paid â charu'r byd, na'r pethau sydd yn y byd. Os yw neb yn caru'r byd, nid yw cariad y Tad ynddo ef. Canys yr hyn oll sydd yn y byd, chwant y cnawd, a chwant y llygaid, a balchder y bywyd, nid yw o'r Tad, ond o'r byd. A'r byd sydd yn myned heibio, a'i chwantau: ond yr hwn sydd yn gwneuthur yewyllys Duw sydd yn aros yn dragywydd.

14. Iago 4:4 Chwi odinebwyr! Onid ydych chi'n sylweddoli bod cyfeillgarwch â'r byd yn eich gwneud chi'n elyn i Dduw? Dw i'n ei ddweud eto: Os wyt ti eisiau bod yn ffrind i'r byd, rwyt ti'n gwneud dy hun yn elyn i Dduw.

Rydych chi wedi'ch achub trwy ffydd a ffydd yn unig, ond nid yw tröedigaeth ffug yn dangos unrhyw waith oherwydd nid yw'n greadigaeth newydd.

15. Iago 2:26 Megis y mae'r corff heb yr ysbryd wedi marw, felly y mae ffydd heb weithredoedd wedi marw.

16. Iago 2:17 Yn yr un modd, mae ffydd ar ei phen ei hun, os nad yw'n cael ei gweithredu, wedi marw.

17. Iago 2:20 Chi ffôl, a wyt ti eisiau tystiolaeth fod ffydd heb weithredoedd yn ddiwerth?

Atgofion

18. 2 Timotheus 3:1-5 Ond nodwch hyn: Bydd amseroedd ofnadwy yn y dyddiau diwethaf. Bydd pobl yn gariadon iddyn nhw eu hunain, yn gariadon arian, yn ymffrostgar, yn falch, yn sarhaus, yn anufudd i'w rhieni, yn anniolchgar, yn annuw, heb gariad, yn anfaddeugar, yn athrodus, heb hunanreolaeth, yn greulon, nid yn gariadon i'r da, yn fradwrus, yn frech, beichiogi , sy'n caru pleser yn hytrach na chariadon Duw yn meddu ar ffurf o dduwioldeb ond yn gwadu ei rym. Heb unrhyw beth i'w wneud â phobl o'r fath.

Gweld hefyd: 25 Annog Adnodau o'r Beibl Er Cysur A Chryfder (Gobaith)

19. 1 Corinthiaid 5:11 Ond yn awr yr wyf yn ysgrifennu atoch i beidio ag ymgyfeillachu ag unrhyw un sy'n honni ei fod yn frawd neu'n chwaer, ond sy'n rhywiol anfoesol neu'n farus, yn eilunaddolwr neu'n athrodwr, yn feddwyn neu'n feddwyn. swindler. Peidiwch â bwyta hyd yn oed gyda o'r fathpobl.

Nid yw Cristnogion cynnes Luc am ymwadu â nhw eu hunain.

20. Mathew 16:24 Yna dywedodd Iesu wrth ei ddisgyblion, "Pwy bynnag sy'n dymuno bod yn ddisgybl i mi, rhaid iddo ymwadu ag ef ei hun a chodi ei groes a'm canlyn i."

21. Mathew 10:38 Nid yw'r sawl nad yw'n codi eu croes ac yn fy nilyn i yn deilwng ohonof fi.

Archwiliwch eich hunain

22. 2 Corinthiaid 13:5 Archwiliwch eich hunain i weld a ydych yn y ffydd; profwch eich hunain. Onid ydych chi'n sylweddoli bod Crist Iesu ynoch chi—oni bai, wrth gwrs, eich bod chi'n methu'r prawf?

Gweld hefyd: Beth Yw'r Gollyngiadau Yn Y Beibl? (7 gollyngiad)

Edifarhewch a chredwch yn yr Arglwydd Iesu Grist.

23. Actau 26:18 i agor eu llygaid, er mwyn iddynt droi o dywyllwch i oleuni ac oddi wrth allu Satan at Dduw. Yna byddant yn derbyn maddeuant am eu pechodau ac yn cael lle ymhlith pobl Dduw, sy'n cael eu neilltuo trwy ffydd ynof fi.

24. Mathew 10:32-33 Felly pob un sy'n fy nghydnabod i gerbron dynion, byddaf finnau hefyd yn cydnabod gerbron fy Nhad yr hwn sydd yn y nefoedd, ond pwy bynnag sy'n fy ngwadu i gerbron dynion, myfi hefyd a wadaf gerbron fy Nhad yr hwn sydd yn y nef.

25. Marc 1:15 a dweud, “Cyflawnwyd yr amser, a theyrnas Dduw sydd yn agos; edifarhewch a chredwch yn yr efengyl.”
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.