21 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am Ddelweddau Bedd (Pwerus)

21 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am Ddelweddau Bedd (Pwerus)
Melvin Allen

Adnodau o'r Beibl am ddelwau cerfiedig

Yr Ail Orchymyn yw na wnewch unrhyw ddelw gerfiedig. Eilun-addoliaeth yw addoli gau dduwiau neu'r gwir Dduw trwy gerfluniau neu luniau. Yn gyntaf, does neb yn gwybod sut olwg sydd ar Iesu, felly sut gallwch chi wneud delwedd ohono? Mae delweddau cerfiedig mewn Eglwysi Catholig. Ar unwaith fe welwch chi pan fydd Catholigion yn ymgrymu ac yn gweddïo ar ddelweddau o Mair, eilun-addoliaeth yw hi. Nid pren, carreg, na metel mo Duw ac ni chaiff ei addoli fel pe bai'n eitem o waith dyn.

Mae Duw yn hynod o ddifrifol pan ddaw i eilunod. Fe fydd yna ddiwrnod pan fydd llawer o bobl sy’n honni eu bod yn Gristnogion yn cael eu dal yn ddiffygiol ac yn cael eu taflu i uffern am eu heilunaddoliaeth amlwg yn erbyn Duw. Peidiwch â bod y person hwnnw sy'n ceisio troelli Ysgrythur a dod o hyd i unrhyw ffordd bosibl i wneud rhywbeth nad yw i fod i gael ei wneud. Does neb eisiau gwrando ar y gwir bellach, ond cofiwch na chaiff Duw ei watwar bob amser.

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud?

1. Exodus 20:4-6 “ Paid â gwneud i ti dy hun eilun o unrhyw fath neu ddelw o unrhyw beth yn y nefoedd nac ar y ddaear nac yn y môr. Peidiwch ag ymgrymu iddynt na'u haddoli, oherwydd yr wyf fi, yr Arglwydd eich Duw, yn Dduw eiddigus na oddef eich serch at unrhyw dduwiau eraill. Yr wyf yn gosod pechodau'r rhieni ar eu plant; yr effeithir ar y teulu cyfan—hyd yn oed plant yn y drydedd a'r bedwaredd genhedlaeth oy rhai sy'n fy ngwrthod i. Ond yr wyf yn rhoi cariad di-ffael am fil o genedlaethau ar y rhai sy'n fy ngharu ac yn ufuddhau i'm gorchmynion.

Gweld hefyd: 25 Adnod Pwysig o’r Beibl Am Karma (2023 Gwirionedd Syfrdanol)

2. Deuteronomium 4:23-24 Byddwch yn ofalus rhag anghofio cyfamod yr ARGLWYDD eich Duw a wnaeth â chwi; peidiwch â gwneud i chi eich hunain eilun ar ffurf dim byd a waharddodd yr ARGLWYDD eich Duw. Oherwydd y mae'r ARGLWYDD eich Duw yn dân yn ysu, yn Dduw eiddigus.

3. Exodus 34:14 Paid ag addoli unrhyw dduw arall, oherwydd y mae'r ARGLWYDD, y mae ei enw yn Genfigennus, yn Dduw cenfigennus.

4. Colosiaid 3:5 Am hynny ystyriwch aelodau eich corff daearol yn farw i anfoesoldeb, amhuredd, angerdd, chwant drwg, a thrachwant, sy'n gyfystyr ag eilunaddoliaeth.

5. Deuteronomium 4:16-18 rhag ymddwyn yn llygredig a gwneud delw gerfiedig i chi eich hunain ar ffurf unrhyw ffigwr , tebygrwydd gwryw neu fenyw, tebygrwydd unrhyw anifail sydd arno y ddaear, cyffelybiaeth unrhyw aderyn asgellog sy'n hedfan yn yr awyr, cyffelybiaeth unrhyw beth sy'n ymlusgo ar y ddaear, cyffelybiaeth unrhyw bysgod sydd yn y dŵr o dan y ddaear.

6. Lefiticus 26:1 “Paid â gwneud eilunod, na gosod delwau cerfiedig, na phileri cysegredig, na cherrig cerfiedig yn dy wlad er mwyn iti allu eu haddoli. Fi ydy'r ARGLWYDD eich Duw chi.

7. Salm 97:7 Cywilyddir pawb sy'n addoli delwau, y rhai sy'n ymffrostio mewn eilunod – addolwch ef, yr holl dduwiau!

Addolwch Dduw mewn ysbryd a gwirionedd

8. Ioan 4:23-24Ac eto y mae amser yn dyfod, ac y mae yn awr wedi dyfod pryd y bydd y gwir addolwyr yn addoli y Tad yn yr Ysbryd ac mewn gwirionedd, canys hwynt-hwy yw y math o addolwyr y mae y Tad yn eu ceisio. Ysbryd yw Duw, a rhaid i’w addolwyr addoli yn yr Ysbryd a’r gwirionedd.”

Duw yn rhannu ei ogoniant â neb

9. Eseia 42:8 “Myfi yw'r ARGLWYDD; dyna yw fy enw! Ni roddaf fy ngogoniant i neb arall, ac ni rannaf fy mawl ag eilunod cerfiedig.

10. Datguddiad 19:10 Yna syrthiais wrth ei draed i'w addoli, ond dywedodd, “Na, paid â'm haddoli. Yr wyf yn was i Dduw, yn union fel chi a'ch brodyr a chwiorydd sy'n tystio am eu ffydd yn Iesu. Addolwch Dduw yn unig. Oherwydd hanfod proffwydoliaeth yw rhoi tystiolaeth glir dros Iesu.”

Atgofion

11. Eseia 44:8-11 Peidiwch â chrynu, peidiwch ag ofni. Oni chyhoeddais hyn a'i ragfynegi ers talwm? Chi yw fy nhystion. A oes Duw ar wahân i mi? Na, nid oes unrhyw Graig arall; Nid wyf yn gwybod am un." Nid yw pawb sy'n gwneud delwau yn ddim, ac mae'r pethau y maent yn eu trysori yn ddiwerth. Deillion yw y rhai a fynnai lefaru drostynt; maent yn anwybodus, er cywilydd iddynt eu hunain. Pwy sy'n siapio duw ac yn bwrw eilun, a all wneud elw i ddim? Bydd pobl sy'n gwneud hynny'n cael eu cywilyddio; bodau dynol yn unig yw crefftwyr o'r fath. Deued pawb ynghyd a sefyll; fe'u dygir i lawr i arswyd a chywilydd.

12. Habacuc 2:18 “O ba wertha yw eilun wedi ei gerfio gan grefftwr? Neu ddelwedd sy'n dysgu celwydd? Oherwydd y mae'r sawl sy'n ei wneud yn ymddiried yn ei greadigaeth ei hun; gwna eilunod na fedrant lefaru.

13. Jeremeia 10:14-15 Y mae pob dyn yn wirion a heb wybodaeth; gwaradwyddir pob aurgof trwy ei eilunod, oherwydd celwydd yw ei ddelwau, ac nid oes anadl ynddynt. Maent yn ddiwerth, yn waith lledrith; ar amser eu cosb fe'u difethir.

14. Lefiticus 19:4 Peidiwch ag ymddiried mewn eilunod, na gwneud delwau metel o dduwiau i chi'ch hunain. Fi ydy'r ARGLWYDD eich Duw chi.

Teyrnas Dduw

15. Effesiaid 5:5  Oherwydd hyn gallwch chi fod yn sicr: Dim un anfoesol, amhur neu farus - eilunaddolwr yw person o'r fath - sydd ag unrhyw etifeddiaeth yn nheyrnas Crist a Duw.

16. 1 Corinthiaid 6:9-10 Neu oni wyddoch na chaiff yr anghyfiawn etifeddu teyrnas Dduw? Peidiwch â chael eich twyllo: ni chaiff y rhywiol anfoesol, nac eilunaddolwyr, na godinebwyr, na gwŷr sy'n ymddwyn yn gyfunrywiol, na lladron, na'r barus, na meddwon, na dihirwyr, na'r rhai sy'n lletchwith etifeddu teyrnas Dduw.

Amseroedd gorffen

17. 1 Timotheus 4:1 Nawr mae'r Ysbryd yn dweud yn bendant y bydd rhai yn y dyfodol yn cilio oddi wrth y ffydd trwy ymroddi i ysbrydion a dysgeidiaeth dwyllodrus. o gythreuliaid,

18. 2 Timotheus 4:3-4 Oherwydd y mae'r amser yn dod pan na fydd pobl yn dioddef dysgeidiaeth gadarn, ond â chlustiau cosibyddant yn cronni iddynt eu hunain athrawon i weddu i'w nwydau eu hunain, a byddant yn troi cefn ar wrando ar y gwirionedd ac yn crwydro i chwedlau.

Enghreifftiau o’r Beibl

19. Barnwyr 17:4 Ac eto efe a adferodd yr arian i’w fam; a’i fam a gymerth ddau can sicl o arian, ac a’u rhoddes i’r sylfaenydd, yr hwn a wnaeth ohono ddelw gerfiedig a delw dawdd: ac yr oeddynt yn nhŷ Mica.

Gweld hefyd: Heresi yw Perffeithrwydd Di-bechod: (7 Rheswm Beiblaidd Pam)

20. Nahum 1:14 A dyma mae'r ARGLWYDD yn ei ddweud am yr Asyriaid yn Ninefe: “Ni chewch fwy o blant i ddwyn dy enw. Dinistriaf yr holl eilunod yn nhemlau dy dduwiau. Rwy'n paratoi bedd i chi oherwydd eich bod yn ddirmygus!”

21. Barnwyr 18:30 A meibion ​​Dan a osodasant i fyny y ddelw gerfiedig: a Jonathan, mab Gersom, mab Manasse, efe a’i feibion ​​a fu yn offeiriaid i lwyth Dan hyd y dydd. o gaethiwed y wlad.
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.