Heresi yw Perffeithrwydd Di-bechod: (7 Rheswm Beiblaidd Pam)

Heresi yw Perffeithrwydd Di-bechod: (7 Rheswm Beiblaidd Pam)
Melvin Allen

Yn yr erthygl hon, byddwn yn trafod heresi perffeithrwydd dibechod. Mae'n amhosibl bod yn ddibechod ar unrhyw adeg ar ein taith ffydd Gristnogol. Pwy allai honni ei fod yn berffaith pan edrychwn ar yr hyn y mae Duw yn ei alw'n berffeithrwydd? Cawn ein caethiwo mewn cnawd anadferadwy a phan gymharwn ein hunain â'r Crist perffaith syrthiwn yn wastad ar ein hwyneb.

Pan edrychwn ar sancteiddrwydd Duw a’r hyn sy’n ofynnol ohonom, yr ydym heb obaith. Fodd bynnag, diolch i Dduw nad oddi wrthym ni y daw gobaith. Yng Nghrist yn unig y mae ein gobaith.

Dysgodd Iesu ni i gyffesu ein pechodau bob dydd.

Mathew 6:9-12 “ Gweddïwch, felly, fel hyn : ‘Ein Tad yr hwn sydd yn y nefoedd, sancteiddier dy enw. ‘Deled dy deyrnas. Gwneler dy ewyllys, Ar y ddaear fel y mae yn y nef. ‘Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol. ‘ A maddau i ni ein dyledion , fel y maddeuasom ninnau i’n dyledwyr.”

Pan ddywedwn nad oes gennym bechod yr ydym yn gwneud Duw yn gelwyddog.

1 Y mae Ioan yn bennod sydd wedi ei hysgrifennu yn eglur i gredinwyr. Pan ddarllenwn 1 Ioan yn ei gyd-destun, gwelwn mai un o’r agweddau ar gerdded yn y goleuni yw cyffesu ein pechod. Pan glywaf bobl yn dweud nad ydyn nhw’n cofio’r tro diwethaf iddyn nhw bechu a’u bod nhw’n byw’n berffaith ar hyn o bryd, celwydd yw hynny. Rydym yn twyllo ein hunain pan fyddwn yn gwneud honiadau o'r fath. Mae cyffesu eich pechodau yn un o'r tystiolaethau eich bod yn gadwedig. Allwch chi byth guddio pechod yn ei oleuni.

Person ag ai orchfygu pechod. Tystiolaeth o'ch ffydd yng Nghrist yw y byddwch yn newydd. Bydd eich bywyd yn datgelu newid. Byddwch yn rhoi'r gorau i'r hen fywyd, ond unwaith eto rydym yn dal yn gaeth yn ein dynoliaeth. Mae yna frwydr yn mynd i fod. Mae brwydr yn mynd i fod.

Pan welwn ddarnau megis 1 Ioan 3:8-10; 1 Ioan 3:6; ac 1 Ioan 5:18 sy’n dweud na fydd pobl sydd wedi eu geni o Dduw yn parhau i bechu, nid yw’n dweud na fyddwch chi byth yn pechu sy’n gwrth-ddweud dechreuad Ioan. Mae'n cyfeirio at ffordd o fyw. Mae'n cyfeirio at y rhai sy'n defnyddio gras fel esgus i bechu. Mae'n cyfeirio at erlid ac ymarfer pechod yn barhaus. Dim ond Cristnogion ffug sy'n byw mewn pechod bwriadol a bydolrwydd. Nid yw Cristnogion ffug eisiau newid ac nid ydynt yn greadigaethau newydd. Mae'n debyg y byddan nhw'n crio oherwydd iddyn nhw gael eu dal, ond dyna ni. Y mae ganddynt ofid bydol ac nid tristwch duwiol. Nid ydynt yn ceisio cymorth.

Credinwyr yn brwydro! Mae yna adegau pan fyddwn ni'n wylo dros ein pechodau. Rydyn ni eisiau bod yn fwy dros Grist. Mae hyn yn arwydd o gredwr dilys. Mathew 5:4-6 “Gwyn eu byd y rhai sy'n galaru, oherwydd fe'u cysurir. Gwyn eu byd y rhai addfwyn, oherwydd hwy a etifeddant y ddaear. Gwyn eu byd y rhai sy'n newynu ac yn sychedu am gyfiawnder, oherwydd cânt hwy eu llenwi.”

Fodd bynnag, ar y cyfan gall credinwyr gymryd cysur bod gennym Waredwr, mae gennym Frenin atgyfodedig, mae gennym Iesu a gwbl fodlonodd ddigofaint Duw ar y groes.Yn lle edrych arnat dy hun edrych at Grist. Mae'n fraint ac yn fendith gwybod nad yw fy iachawdwriaeth yn dibynnu arnaf.

Rwy’n ymddiried yn haeddiant perffaith Iesu Grist ac mae hynny’n ddigon. Bob dydd pan gyffesaf fy mhechodau Rwy'n fwy diolchgar o'i waed. Wrth i mi dyfu yng Nghrist mae gras yr Arglwydd a'i waed yn dod yn fwyfwy real. Rhufeiniaid 7:25 NLT Diolch i Dduw! Yn Iesu Grist ein Harglwydd y mae’r ateb.”

1 Ioan 2:1 “Fy mhlant annwyl, yr wyf yn ysgrifennu hyn atoch fel na fyddwch yn pechu. (Ond) os bydd unrhyw un yn pechu, mae gennym eiriolwr gyda'r Tad – Iesu Grist, yr Un Cyfiawn.”

mae perthynas wirioneddol gyda'u tad yn mynd i gyfaddef eu beiau. Mae’r Ysbryd Glân yn mynd i’n collfarnu o bechod ac os nad ydyw, mae hynny’n dystiolaeth o dröedigaeth ffug. Os nad yw Duw yn eich trin fel Ei blentyn, yna mae hynny'n dystiolaeth nad ydych yn eiddo iddo. Mae bod â phechod heb ei gyffesu yn rhwystro Duw rhag gwrando arnoch chi. Mae'n beryglus honni bod heb bechod.

Mae Salm 19:12 yn ein dysgu i gyffesu hyd yn oed ein pechodau anhysbys. Un eiliad o feddwl annuwiol amhur yw pechod. Gofid mewn pechod. Pechod yw peidio â gweithio 100% yn llawn i'r Arglwydd yn eich swydd. Mae pechod yn colli'r marc. Ni all neb wneud yr hyn sy'n ofynnol. Rwy'n gwybod na allaf! Rwy'n syrthio'n fyr bob dydd, ond nid wyf yn byw mewn condemniad. Edrychaf at Grist ac mae'n rhoi llawenydd i mi. Y cyfan sydd gennyf yw Iesu. Rwy'n ymddiried yn Ei berffeithrwydd ar fy rhan. Mae ein pechadurusrwydd yn gwneud gwaed Crist ar y groes gymaint yn fwy ystyrlon a gwerthfawr.

1 Ioan 1:7-10 “Ond os rhodiwn yn y Goleuni fel y mae Ef ei Hun yn y Goleuni, y mae i ni gymdeithas â'n gilydd, a gwaed Iesu ei Fab ef sydd yn ein glanhau ni oddi wrth bob pechod. 8 Os dywedwn nad oes gennym bechod, yr ydym yn ein twyllo ein hunain, a'r gwirionedd nid yw ynom. 9 Os cyffeswn ein pechodau, ffyddlon a chyfiawn yw efe i faddau i ni ein pechodau, ac i'n glanhau oddi wrth bob anghyfiawnder. 10 Os dywedwn nad ydym wedi pechu, yr ydym yn ei wneud yn gelwyddog, ac nid yw ei air ynom.”

Salm 66:18 “Pe na bawn i wedi cyfaddef y pechod yn fy nghalon,ni fyddai'r Arglwydd wedi gwrando.”

Dydyn ni ddim yn berffaith

Mae’r Beibl yn dweud “byddwch yn berffaith fel y mae eich Tad nefol yn berffaith.” Os oes unrhyw wirionedd ynoch chi, yna rydych chi'n mynd i gyfaddef nad ydych chi a minnau yn berffaith. “Mae llawer yn mynd i ddweud, “pam byddai Duw yn gorchymyn i ni wneud rhywbeth na allwn ni ei wneud?” Mae'n syml, Duw yw'r safon ac nid dyn. Pan ddechreuwch chi gyda dyn mae gennych chi broblemau ond pan ddechreuwch gyda Duw, yna rydych chi'n dechrau gweld pa mor sanctaidd yw Ef a pha mor dirfawr angen Gwaredwr.

Mae popeth yn y bywyd hwn yn eiddo iddo. Ni ddaw un diferyn o anmherffeithrwydd i'w bresenoldeb Ef. Y cyfan sydd gennym yw perffeithrwydd Crist. Hyd yn oed fel credadun dwi erioed wedi bod yn berffaith. Ydw i'n greadigaeth newydd? Oes! A oes gennyf chwantau newydd am Grist a'i Air? Oes! Ydw i'n casáu pechod? Oes! A wyf yn ymdrechu am berffeithrwydd? Oes! Ydw i'n byw mewn pechod? Na, ond bob dydd rwy'n cwympo mor fyr yn union fel y mae pob crediniwr yn ei wneud.

Gallaf fod yn hunanol, nid wyf yn gwneud pob peth er gogoniant Duw, nid wyf yn gweddïo'n ddi-baid, rwy'n tynnu fy sylw mewn addoliad, nid wyf erioed wedi caru Duw â phopeth ynof, rwy'n poeni weithiau, gallaf fod yn gybyddlyd yn fy meddwl. Dim ond heddiw yr wyf yn ddamweiniol rhedeg arwydd stop. Mae hyn yn bechod oherwydd doeddwn i ddim yn ufuddhau i'r gyfraith. Bydd rhywbeth i'w gyffesu mewn gweddi bob amser. Onid ydych yn deall sancteiddrwydd Duw? Dydw i ddim yn credu bod perffeithwyr dibechod yn gwneud hynny.

Gweld hefyd: 25 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am Necromancy

Rhufeiniaid3:10-12 Fel y mae'n ysgrifenedig: “Nid oes neb cyfiawn, na hyd yn oed un; nid oes neb yn deall ; nid oes neb yn ceisio Duw. Pawb wedi troi i ffwrdd, maent gyda'i gilydd wedi mynd yn ddiwerth; Nid oes neb sy'n gwneud daioni, dim hyd yn oed un.”

Salm 143:2 “Paid â dod â'th was i farn, oherwydd nid oes neb byw yn gyfiawn o'th flaen di.”

Pregethwr 7:20 “Yn wir, nid oes dyn cyfiawn ar y ddaear sy'n gwneud daioni yn barhaus ac nad yw byth yn pechu.”

Diarhebion 20:9  “Pwy a all ddweud, “Cadw fy nghalon yn lân; Yr wyf yn lân a heb bechod?”

Salm 51:5 “Yn sicr roeddwn i'n bechadurus ar enedigaeth , yn bechadurus o'r amser y beichiogodd fy mam fi.”

Mae Cristnogion duwiol yn gwybod eu pechadurusrwydd.

Yr oedd gan y dynion duwiolaf yn yr Ysgrythur oll un peth yn gyffredin. Gwyddent eu mawr angen am Waredwr. Roedd Paul a Pedr yn agos at oleuni Crist a phan fyddwch chi'n dod yn nes at olau Crist fe welwch fwy o bechod. Nid yw llawer o gredinwyr yn dod yn nes at oleuni Crist felly nid ydynt yn gweld eu pechadurusrwydd eu hunain. Galwodd Paul ei hun yn “bennaeth pechaduriaid.” Ni ddywedodd fy mod yn bennaeth pechaduriaid. Pwysleisiodd ei bechadurusrwydd oherwydd ei fod yn deall ei bechadurusrwydd yng ngoleuni Crist .

1 Timotheus 1:15 “Dyma ddywediad ffyddlon, ac yn deilwng o bob derbyniad, fod Crist Iesu wedi dod i'r byd i achub pechaduriaid; yr wyf yn bennaeth arnynt.”

Gweld hefyd: 25 Adnod Epig o’r Beibl Ynghylch Euogrwydd A Difaru (Dim Mwy o Gywilydd)

Luc 5:8 “Pan oedd Simon PedrWedi gweld hyn, syrthiodd wrth liniau Iesu a dweud, “Dos ymaith oddi wrthyf, Arglwydd; Dw i'n ddyn pechadurus!”

Rhufeiniaid 7 yn dinistrio perffeithrwydd dibechod.

Yn Rhufeiniaid 7 rydym yn sylwi ar Paul yn sôn am ei frwydrau fel crediniwr. Mae llawer o bobl yn mynd i ddweud, “roedd yn siarad am ei fywyd yn y gorffennol,” ond mae hynny'n anghywir. Dyma pam ei fod yn anghywir. Mae'r Beibl yn dweud bod anghredinwyr yn gaethweision i bechod, yn farw mewn pechod, wedi'u dallu gan Satan, na allant ddeall pethau Duw, maent yn gasáu Duw, nid ydynt yn ceisio Duw, ac ati.

Os Mae Paul yn sôn am ei fywyd yn y gorffennol pam ei fod yn dymuno gwneud yr hyn sy'n dda? Mae adnod 19 yn dweud, “Oherwydd nid wyf yn gwneud y da a ddymunaf, ond y drwg nid wyf yn ei ddymuno yw'r hyn yr wyf yn ei wneud o hyd.” Nid yw anghredinwyr yn dymuno gwneud daioni. Nid ydynt yn ceisio am bethau Duw. Yn adnod 22 mae'n dweud, “Oherwydd yr wyf yn ymhyfrydu yng nghyfraith Duw.” Nid yw anghredinwyr yn ymhyfrydu yng nghyfraith Duw. Yn wir, pan ddarllenwn Salm 1:2; Salm 119:47; a Salm 119:16 gwelwn mai credinwyr yn unig sy’n ymhyfrydu yng nghyfraith Duw.

Yn adnod 25 mae Paul yn datgelu’r ateb i’w frwydrau. “ Diolch i Dduw trwy Iesu Grist ein Harglwydd.” Crist yw sut rydyn ni'n cyflawni buddugoliaeth dros bob pechod. Yn adnod 25 mae Paul yn mynd ymlaen i ddweud, “Yr wyf fi fy hun yn gwasanaethu cyfraith Duw â'm meddwl, ond â'm cnawd yr wyf yn gwasanaethu cyfraith pechod.” Dengys hyn ei fod yn cyfeirio at ei fywyd presennol.

Nid yw anghredinwyr yn ymrafael â phechod . Dim ond credinwyr sy'n ymladd â phechod.1 Pedr 4:12 “Peidiwch â synnu at y treialon tanllyd yr ydych yn mynd drwyddynt.” Fel credinwyr er ein bod yn greadigaeth newydd mae brwydr yn erbyn y cnawd. Rydyn ni'n gaeth yn ein dynoliaeth ac yn awr mae'r Ysbryd yn rhyfela yn erbyn y cnawd.

Rhufeiniaid 7:15-25 “Oherwydd nid wyf yn deall fy ngweithredoedd fy hun. Oherwydd nid wyf yn gwneud yr hyn sydd ei eisiau arnaf, ond yr wyf yn gwneud yr union beth yr wyf yn ei gasáu. 16 Yn awr, os gwnaf yr hyn nid wyf yn ei ddymuno, yr wyf yn cytuno â'r gyfraith, ei bod yn dda. 17 Felly yn awr nid myfi sydd yn ei wneuthur mwyach, ond pechod sydd yn trigo o'm mewn. 18 Canys mi a wn nad oes dim da yn trigo ynof fi, hynny yw, yn fy nghnawd. Oherwydd y mae gennyf awydd i wneud yr hyn sy'n iawn, ond nid y gallu i'w gyflawni. 19 Canys nid wyf yn gwneuthur y daioni a ddymunaf, ond y drwg nid wyf yn ei ewyllysio yw yr hyn yr wyf yn ei wneuthur o hyd. 20 Yn awr, os gwnaf yr hyn nid wyf yn ei ddymuno, nid myfi mwyach sydd yn ei wneuthur, ond pechod sydd yn trigo o'm mewn. 21 Felly dw i'n ei chael hi'n gyfraith bod drwg wrth law pan dw i eisiau gwneud yn iawn. 22 Canys yr wyf yn ymhyfrydu yng nghyfraith Duw, yn fy mywyd mewnol, 23 ond yr wyf yn gweld yn fy aelodau gyfraith arall yn rhyfela yn erbyn cyfraith fy meddwl ac yn fy ngwneud yn gaeth i gyfraith pechod sy'n trigo yn fy aelodau. 24 Gwr druenus ydw i! Pwy a'm gwared o'r corff angau hwn? 25 Diolch i Dduw trwy Iesu Grist ein Harglwydd! Felly, felly, yr wyf fi fy hun yn gwasanaethu cyfraith Duw â'm meddwl, ond â'm cnawd yr wyf yn gwasanaethu cyfraith pechod.”

Galatiaid 5:16-17 “Ond yr wyf yn dweud, rhodiwch yn yr Ysbryd,ac ni chyflawnwch ddymuniad y cnawd. 17 Canys y cnawd sydd yn gosod ei ddeisyfiad yn erbyn yr Yspryd, a'r Yspryd yn erbyn y cnawd ; oherwydd y mae'r rhain yn erbyn ei gilydd, rhag i chwi wneud y pethau a fynnoch.”

Mae perffeithrwydd dibechod yn gwadu sancteiddhad.

Mae sancteiddhad llwyr neu berffeithrwydd Cristnogol yn heresi damnadwy. Unwaith y bydd rhywun yn cael ei gyfiawnhau trwy ffydd yng Nghrist, yna daw'r broses sancteiddiad. Mae Duw yn mynd i gydymffurfio'r credadun â delw ei Fab. Mae Duw yn mynd i weithio ym mywyd y credadun hwnnw hyd at farwolaeth.

Os yw perffeithrwydd dibechod yn wir, yna nid oes unrhyw reswm i Dduw weithio ynom ac mae'n gwrth-ddweud amrywiol Ysgrythurau. Roedd hyd yn oed Paul yn annerch credinwyr fel Cristnogion cnawdol. Nid wyf yn dweud y bydd crediniwr yn aros yn gnawdol, ac nid yw hynny'n wir. Bydd crediniwr yn tyfu, ond mae'r ffaith ei fod yn galw credinwyr yn Gristnogion cnawdol yn dinistrio'r athrawiaeth ffug hon.

1 Corinthiaid 3:1-3 “Ond ni allwn i, ( brodyr ) , eich cyfarch fel pobl ysbrydol, ond fel pobl y cnawd, fel babanod yng Nghrist. 2 Myfi a'ch porthais chwi â llaeth, nid â bwyd solet, oherwydd nid oeddech yn barod ar ei gyfer. Ac yn awr nid ydych eto yn barod, 3 oherwydd yr ydych yn dal o'r cnawd. Oherwydd tra y mae cenfigen a chynnen yn eich plith, onid ydych o'r cnawd ac yn ymddwyn mewn ffordd ddynol yn unig?”

2 Pedr 3:18 “Ond cynyddwch yng ngras a gwybodaeth ein Harglwydd aGwaredwr lesu Grist. Iddo ef y bo'r gogoniant yn awr ac hyd ddydd tragwyddoldeb. Amen.”

Philipiaid 1:6 “Ac yr wyf yn sicr o hyn, y bydd yr hwn a ddechreuodd waith da ynoch yn ei gwblhau yn nydd Iesu Grist.”

Rhufeiniaid 12:1-2 “Yr wyf yn apelio atoch felly, frodyr, trwy drugareddau Duw, i gyflwyno eich cyrff yn aberth byw, sanctaidd a chymeradwy gan Dduw, sef eich addoliad ysbrydol. Peidiwch â chydymffurfio â'r byd hwn, ond trawsnewidiwch trwy adnewyddiad eich meddwl, er mwyn i chi trwy brofi beth yw ewyllys Duw, beth sy'n dda, yn gymeradwy ac yn berffaith.”

Mae James yn dweud, “rydym i gyd yn baglu mewn sawl ffordd.”

Mae Iago 3 yn bennod dda i edrych arni. Yn adnod 2 mae’n darllen, “rydym i gyd yn baglu mewn sawl ffordd.” Nid yw'n dweud rhai, nid yw'n dweud dim ond anghredinwyr, mae'n dweud, “ni i gyd.” Mae miliwn o ffyrdd i faglu gerbron sancteiddrwydd Duw. Dw i'n pechu cyn codi o'r gwely. Rwy'n deffro ac nid wyf yn rhoi'r gogoniant priodol i Dduw sy'n gywir Ei.

Dywed Iago 3:8, “Ni all bod dynol ddofi’r tafod.” Dim ! Nid yw llawer o bobl yn sylwi ar sut maen nhw'n pechu â'u ceg. Mynd i hel clecs, siarad am bethau'r byd, cwyno, cellwair mewn ffordd annuwiol, gwneud jôc ar draul rhywun, gwneud sylw anghwrtais, dweud hanner gwirionedd, dweud gair melltith, ac ati. pethau er gogoniant Duw, yn caru Duwâ'th holl galon, enaid, meddwl, a nerth, a charu dy gymydog fel ti dy hun.

Iago 3:2 “Rydyn ni i gyd yn baglu mewn sawl ffordd . Mae unrhyw un sydd byth ar fai yn yr hyn maen nhw'n ei ddweud yn berffaith, yn gallu rheoli ei gorff cyfan.”

Iago 3:8 “ond ni all neb ddofi'r tafod . Mae'n ddrwg aflonydd, yn llawn o wenwyn marwol.”

Salm 130:3 “O ARGLWYDD, petaech chi'n cadw cofnod o'n pechodau ni, pwy, O Arglwydd, all oroesi byth?”

Y cwbl sydd gennyf yw Crist.

Y ffaith amdani yw, ni ddaeth Iesu dros y rhai cyfiawn. Daeth dros bechaduriaid Mathew 9:13 . Mae'r rhan fwyaf o berffeithwyr dibechod yn credu y gallwch chi golli'ch iachawdwriaeth. Fel y dywedodd John Macarthur, “Pe gallech chi golli eich iachawdwriaeth, byddech chi.” Rydyn ni i gyd yn methu â chyrraedd safon Duw. A all unrhyw un garu Duw yn berffaith â phopeth sydd ynddynt 24/7? Nid wyf erioed wedi gallu gwneud hyn ac os ydych yn onest, nid ydych erioed wedi gallu gwneud hyn hefyd.

Rydym bob amser yn siarad am bechodau allanol, ond beth am bechodau'r galon? Pwy sydd eisiau byw felly? “O na, ar ddamwain rhedais arwydd stop collais fy iachawdwriaeth.” Mae'n wirioneddol dwp ac mae'n dwyll gan Satan. Mae yna rai pobl sy'n mynd i ddweud, “rydych chi'n arwain pobl i bechu.” Ni ddywedais wrth rywun am bechu yn unman yn yr erthygl hon. Dywedais ein bod yn cael trafferth gyda phechod. Pan fyddwch chi'n cael eich achub nid ydych chi bellach yn gaethwas i bechod, yn farw mewn pechod, ac yn awr mae'r pŵer gennych chi
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.