22 Adnodau Pwysig o’r Beibl Amdani Dewch Fel Yr Oeddech

22 Adnodau Pwysig o’r Beibl Amdani Dewch Fel Yr Oeddech
Melvin Allen

Adnodau o’r Beibl am ddod fel yr ydych

Mae llawer o bobl yn meddwl tybed a yw’r Beibl yn dweud yn dod fel yr ydych? Yr ateb yw na. Mae eglwysi bydol yn caru yr ymadrodd hwn i adeiladu aelodau. Pryd bynnag y byddaf yn gweld neu'n clywed yr ymadrodd hwn yn cael ei ddefnyddio fel arfer mae pobl yn golygu dod i aros fel yr ydych chi. Maen nhw'n dweud peidiwch â phoeni, does dim ots gan Dduw eich bod chi'n byw mewn anfoesoldeb rhywiol fel yr ydych chi.

Does dim ots gan Dduw eich bod chi’n hopiwr clwb dewch fel yr ydych chi. Mae'r eglwys heddiw yn briod â'r byd. Nid ydym yn pregethu yr efengyl gyfan mwyach.

Nid ydym yn pregethu ar edifeirwch na phechod mwyach. Nid ydym yn pregethu ar ddigofaint Duw mwyach. Mae trosi ffug yn tyfu'n gyflymach na gwir drawsnewidiad.

Nid yw gair Duw yn golygu dim i lawer o bobl. Nid wyf yn dweud mewn unrhyw ffordd na ddylai’r eglwys fod yn groesawgar na bod yn rhaid inni lanhau’r holl bethau drwg yn ein bywydau cyn y gallwn gael ein hachub.

Rwy’n dweud na ddylem ganiatáu i bobl feddwl ei bod yn iawn aros mewn gwrthryfel . Rwy'n dweud y bydd gwir ffydd yng Nghrist yn unig yn newid eich bywyd. Gwaith goruwchnaturiol gan Dduw yw iachawdwriaeth. Dewch fel yr ydych, ond ni fyddwch yn aros fel yr ydych oherwydd bod Duw yn gweithio mewn gwir gredinwyr.

Dyfyniad

  • “Nid yw Duw eisiau rhywbeth gennym ni, yn syml mae eisiau inni.” -C.S. Lewis

Mae'r ysgrythur yn dweud i ddod. Ymddiriedwch yng Nghrist.

1. Mathew 11:28 “Dewch ataf fi, bawb sy'n flinedig ac yn feichus., a byddaf yn rhoi gorffwys i chi.”

2. Ioan 6:37 “Bydd pob un y mae'r Tad yn ei roi i mi yn dod ataf fi, a'r un sy'n dod ataf fi nid wyf byth yn ei anfon i ffwrdd.”

3. Eseia 1:18 “Dewch yn awr, gadewch i ni setlo hyn,” medd yr ARGLWYDD. “Er bod dy bechodau fel ysgarlad, gwnaf hwy cyn wynned â'r eira. Er eu bod yn goch fel rhuddgoch, gwnaf hwy cyn wynned â gwlân.”

4. Datguddiad 22:17 “Mae’r Ysbryd a’r briodferch yn dweud, “Tyrd.” Gadewch i unrhyw un sy'n clywed hyn ddweud, "Tyrd." Dewch i unrhyw un sy'n sychedig ddod. Bydded i'r sawl sy'n dymuno yfed yn rhydd o ddŵr y bywyd.”

5. Joel 2:32 “Ond bydd pawb sy'n galw ar enw'r ARGLWYDD yn cael eu hachub, oherwydd bydd rhai o Fynydd Seion yn Jerwsalem yn dianc, yn union fel mae'r ARGLWYDD wedi dweud. Bydd y rhain ymhlith y goroeswyr y mae'r ARGLWYDD wedi'u galw.”

Bydd gwir ffydd yng Nghrist yn newid eich bywyd. Nid yw edifeirwch yn eich arbed, ond mae edifeirwch, sef newid meddwl sy'n arwain at droi oddi wrth bechod yn ganlyniad gwir iachawdwriaeth yng Nghrist.

6. 2 Corinthiaid 5:17 “Felly, os oes unrhyw un yng Nghrist, y mae yn greadur newydd: hen bethau a aeth heibio; wele, y mae pob peth wedi dyfod yn newydd."

7. Galatiaid 2:20 “Rwyf wedi cael fy nghroeshoelio gyda Christ, ac nid myfi sy'n byw mwyach, ond Crist sy'n byw ynof fi. Felly'r bywyd yr wyf yn awr yn ei fyw yn y corff, yr wyf yn ei fyw oherwydd ffyddlondeb Mab Duw, yr hwn a'm carodd ac a'i rhoddodd ei hun drosof.”

Ni pharhaodd pobl Corinth i fyw mewn pechod ar ôl iddynt gael eu hachub. Fe'u gwnaed yn newydd.

Gweld hefyd: Sut i Ddod yn Gristion (Sut i Fod Yn Waredig ac Adnabod Duw)

8. 1 Corinthiaid 6:9-10 “Neu oni wyddoch na chaiff drwgweithredwyr etifeddu teyrnas Dduw? Peidiwch â chael eich twyllo: ni chaiff y rhywiol anfoesol, na eilunaddolwyr, na godinebwyr, na dynion sy'n cael rhyw â dynion na lladron, na'r barus, na meddwon, na'r rhai sy'n llewyrchu etifeddu teyrnas Dduw.”

9. 1 Corinthiaid 6:11 “A dyna beth oedd rhai ohonoch chi. Ond fe'ch golchwyd, fe'ch sancteiddiwyd, fe'ch cyfiawnhawyd yn enw'r Arglwydd Iesu Grist a thrwy Ysbryd ein Duw.”

Y mae’r ysgrythur yn ein dysgu i adnewyddu ein meddyliau.

10. Rhufeiniaid 12:1-2 “Yr wyf yn atolwg i chwi gan hynny, frodyr, trwy drugareddau Duw, ar eich bod cyflwynwch eich cyrff yn aberth bywiol, sanctaidd, cymeradwy gan Dduw, sef eich gwasanaeth rhesymol. Ac na chydffurfiwch â'r byd hwn: eithr trawsnewidier chwi trwy adnewyddiad eich meddwl, fel y profoch beth yw ewyllys da, a chymeradwy, a pherffaith Duw.”

11. Colosiaid 3:9-10 “Peidiwch â dweud celwydd wrth eich gilydd oherwydd i chi ddileu'r hen ŵr â'i arferion, a'ch gwisgo â'r dyn newydd sy'n cael ei adnewyddu mewn gwybodaeth yn ôl y ddelw. o'r un a'i creodd.”

Bydd Duw yn gweithio ym mywyd credinwyr i'w cydffurfio â delw Crist. Mae rhai Cristnogion yn tyfu'n arafach nag eraill, ondbydd gwir gredwr yn dwyn ffrwyth.

12. Rhufeiniaid 8:29 “I'r rhai y rhagwelodd Duw ei fod hefyd wedi rhagordeinio i fod yn gydnaws â delw ei Fab, er mwyn iddo fod yn gyntafanedig ymhlith llawer o frodyr a chwiorydd.”

13. Philipiaid 1:6 “Byddwch yn hyderus am yr union beth hwn, y bydd i'r hwn a ddechreuodd waith da ynoch ei gyflawni hyd ddydd Iesu Grist.”

14. Colosiaid 1:9-10 “Am hynny, ers y dydd y clywsom am hyn, nid ydym wedi peidio â gweddïo drosoch a gofyn am i chwi gael eich llenwi â gwybodaeth lawn o ewyllys Duw â pharch. i bob doethineb a deall ysbrydol, er mwyn ichwi fyw mewn modd teilwng o'r Arglwydd a bod yn llawn rhyngddo ef, wrth ddwyn ffrwyth wrth wneuthur pob math o bethau da a chynydd yng ngwybodaeth Duw.”

Gweld hefyd: 20 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am Un Duw (Ai Dim ond Un Duw sydd?)

Tröedigion ffug yn manteisio ar ras Duw ac yn ei ddefnyddio i fyw mewn gwrthryfel.

15. Rhufeiniaid 6:1-3 “ Beth ddywedwn ni felly? A ydym i aros mewn pechod er mwyn i ras gynyddu? Yn hollol ddim! Sut gallwn ni a fu farw i bechod ddal i fyw ynddo? Neu oni wyddoch fod cynifer ag a fedyddiwyd i Grist Iesu wedi eu bedyddio i'w farwolaeth ef?”

16. Jwdas 1:4 “Canys rhai dynion, a ddynodwyd i'r farn hon ers talwm, wedi dod i mewn yn llechwraidd; y maent yn annuwiol, yn troi gras ein Duw yn annoethineb ac yn gwadu Iesu Grist, ein hunig Feistr ac Arglwydd.”

Mae'r Ysgrythur yn ein dysgu i wneud hynnyymwadu â ni ein hunain.

17. Luc 14:27 “Pwy bynnag nid yw'n cario ei groes ei hun ac yn fy nilyn i, ni all fod yn ddisgybl i mi.”

Rhaid inni adael ein bywyd o dywyllwch ar ôl.

18. 1 Pedr 4:3-4  “Oherwydd treuliasoch ddigon o amser yn y gorffennol yn gwneud yr hyn y mae'r cenhedloedd yn ei hoffi gwneud, byw mewn synwyr, chwantau pechadurus, meddwdod, dathliadau gwylltion, partïon yfed, ac eilunaddoliaeth ffiaidd. Maen nhw'n eich sarhau nawr oherwydd maen nhw'n synnu nad ydych chi bellach yn ymuno â nhw yn yr un gormodedd o fywyd gwyllt.”

19. Galatiaid 5:19-21 “Yn awr y mae gweithredoedd y cnawd yn amlwg, sef y rhai hyn; Godineb, godineb, aflendid, anlladrwydd, eilunaddoliaeth, dewiniaeth, casineb, amrywiant, efelychiadau, digofaint, cynnen, terfysgoedd, heresïau, Cenfigenau, llofruddiaethau, meddwdod, gwawd, a'r cyffelyb: am y rhai yr wyf yn eu hadrodd i chwi o'r blaen, fel y dywedais innau hefyd. wedi dweud wrthych yn yr amser a fu, na chaiff y rhai sy'n gwneud y cyfryw bethau etifeddu teyrnas Dduw.”

20. Hebreaid 12:1 “Felly, gan fod gennym ninnau hefyd gwmwl mor fawr o dystion o'n cwmpas, gadewch inni roi o'r neilltu bob pwysau a'r pechod sydd mor hawdd yn ein hudo. Gad inni redeg gyda dygnwch y ras sydd o’n blaenau.”

21. 2 Timotheus 2:22 “ Ffowch rhag nwydau ieuenctid. Yn hytrach, dilynwch gyfiawnder, ffyddlondeb, cariad, a thangnefedd ynghyd â’r rhai sy’n galw ar yr Arglwydd â chalon lân.”

Nid yw gau athrawon byth yn pregethu ar bechod asancteiddrwydd. Maent yn gwneud llawer o drosiadau ffug.

22. Mathew 23:15 “Gwae chwi, athrawon y gyfraith a Phariseaid, ragrithwyr! Rydych chi'n teithio dros dir a môr i ennill un tröedigaeth, a phan fyddwch chi wedi llwyddo, rydych chi'n eu gwneud nhw ddwywaith yn blentyn uffern ag yr ydych chi."

Mae’n bryd dod yn iawn gyda Duw heddiw!

Rwy'n pledio gyda chi os nad ydych chi'n gwybod yr efengyl sy'n achub, cliciwch ar y ddolen hon i ddeall yr efengyl.
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.