22 Annog Adnodau o’r Beibl Ynghylch Poen A Dioddefaint (Iechyd)

22 Annog Adnodau o’r Beibl Ynghylch Poen A Dioddefaint (Iechyd)
Melvin Allen

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud am boen?

Mae pawb yn casáu dioddefaint, ond mae poen yn newid pobl. Nid yw i fod i'n gwneud ni'n wan ond i'n gwneud ni'n gryfach. Pan fydd Cristnogion yn mynd trwy boen mewn bywyd mae'n ein helpu ni i fynd yn ôl ar lwybr cyfiawnder. Rydym yn colli pob hunanddibyniaeth ac yn troi at yr unig un a all ein helpu.

Meddyliwch am boen wrth godi pwysau . Efallai y bydd yn brifo, ond rydych chi'n dod yn gryfach yn y broses. Mae mwy o bwysau yn cyfateb i fwy o boen. Mae mwy o boen yn cyfateb i fwy o gryfder.

Mae Duw yn iachau trwy'r broses a dydych chi ddim hyd yn oed yn ei wybod. Gallai fod yn anodd, ond rhaid inni ddod o hyd i lawenydd mewn poen. Sut ydym ni'n gwneud hynny? Rhaid i ni geisio Crist.

Sut gall y sefyllfa hon helpu i'm gwneud yn debycach i Grist? Sut y gellir defnyddio'r sefyllfa hon i helpu eraill? Dyma'r pethau y mae'n rhaid i ni eu gofyn i ni'n hunain.

Pa un ai a ydych mewn poen corfforol neu emosiynol, ceisiwch gymorth a chysur gan Dduw , yr hwn yw ein Iachawdwr Hollalluog. Dewch o hyd i anogaeth o'i Air a chadwch eich meddwl arno.

Mae'n gwybod beth rydych chi'n mynd drwyddo a bydd yn eich helpu chi. Nid yw'r storm yn para am byth.

Dyfyniadau Cristnogol ysbrydoledig am boen

“Mae poen yn rhoi’r gorau iddi dros dro yn para am byth.”

“Nid dim ond yn ein bywydau y mae poen yn dod i’r amlwg heb unrhyw reswm. Mae’n arwydd bod angen i rywbeth newid.”

“Y boen a deimlwch heddiw fydd y cryfder a deimlwch yfory.”

“Un o'r prifffyrdd rydyn ni’n symud o wybodaeth haniaethol am Dduw i gyfarfyddiad personol ag ef fel realiti byw yw trwy ffwrnais cystudd.” Tim Keller

“Yn aml, rydyn ni'n dioddef treialon yn ceisio ymwared Duw oddi wrthynt. Mae dioddefaint yn boenus i ni ei ddioddef neu i weld y rhai rydyn ni'n eu caru yn dioddef. Tra mai ffoi rhag treialon yw ein greddf, cofiwch fod ewyllys Duw yn cael ei chyflawni hyd yn oed yng nghanol dioddefaint.” Paul Chappell

“Nid yw Duw byth yn caniatáu poen heb ddiben.” - Jerry Bridges

“Mae'n debyg y daw eich gweinidogaeth fwyaf allan o'ch poen mwyaf.” Rick Warren

“Un o’r prif ffyrdd rydyn ni’n symud o wybodaeth haniaethol am Dduw i gyfarfyddiad personol ag ef fel realiti byw yw trwy ffwrnais cystudd.” Tim Keller

“Hyd yn oed yn y gorthrymderau mwyaf, dylem dystio i Dduw, ein bod, wrth eu derbyn o'i law ef, yn teimlo pleser yng nghanol y boen, o gael ein cystuddio gan yr hwn sydd yn ein caru ni, a'r hwn rydyn ni'n ei garu.” John Wesley

Gweld hefyd: 15 Adnodau Pwysig o’r Beibl Ynghylch Anrhegion

“Mae dioddefaint yn annioddefol os nad ydych yn sicr fod Duw ar eich cyfer chi ac gyda chi.”

“Pan fyddwch wedi eich niweidio'n fawr, ni all unrhyw un ar y ddaear hon gau'r. ofnau mwyaf mewnol a gofidiau dyfnaf. Ni all y ffrindiau gorau wir ddeall y frwydr rydych chi'n mynd drwyddi na'r clwyfau a achoswyd arnoch chi. Dim ond Duw all gau'r tonnau o iselder a'r teimladau o unigrwydd a methiant sy'n dod drosoch chi. Ffydd yn Nuwcariad yn unig all achub y meddwl brifo. Dim ond trwy waith goruwchnaturiol yr Ysbryd Glân y gall y galon gleision a thoredig sy’n dioddef mewn distawrwydd gael ei gwella, ac nid oes dim llai nag ymyrraeth ddwyfol yn gweithio mewn gwirionedd.” David Wilkerson

“Mae Duw, yr hwn a ragwelodd eich gorthrymder, wedi eich arfogi yn arbennig i fyned trwyddo, nid heb boen, ond heb ystaen.” C. S. Lewis

“Pan fyddwch yn dioddef ac yn colli, nid yw hynny'n golygu eich bod yn anufudd i Dduw. Mewn gwirionedd, gallai olygu eich bod yn iawn yng nghanol Ei ewyllys. Mae llwybr ufudd-dod yn aml yn cael ei nodi gan amseroedd o ddioddefaint a cholled.” – Chuck Swindoll

“Rwy’n sicr na wnes i erioed dyfu mewn gras hanner cymaint yn unman ag sydd gennyf ar wely poen.” – Charles Spurgeon

“Mae deigryn ar y ddaear yn gwysio Brenin nefoedd.” Chuck Swindoll

Beth mae Duw yn ei ddweud am boen?

1. 2 Corinthiaid 4:16-18 Dyna pam nad ydyn ni’n digalonni. Na, hyd yn oed os ydym yn gwisgo allan yn allanol, yn fewnol rydym yn cael ein hadnewyddu bob dydd. Mae natur ysgafn, dros dro ein dioddefaint yn cynhyrchu i ni bwysau tragwyddol o ogoniant, ymhell y tu hwnt i unrhyw gymhariaeth, oherwydd nid ydym yn edrych am bethau y gellir eu gweld ond am bethau na ellir eu gweld. Oherwydd dros dro y mae pethau y gellir eu gweld, ond y mae pethau na ellir eu gweld yn dragwyddol.

2. Datguddiad 21:4 Bydd yn sychu pob deigryn o'u llygaid, ac ni bydd marwolaeth na thristwch mwyach.neu grio neu boen. Mae'r pethau hyn i gyd wedi mynd am byth."

Gweld Duw trwy eich poen a’ch dioddefaint

Mae poen yn gyfle i rannu yn nioddefaint Crist.

3. Rhufeiniaid 8:17-18 A chan ein bod ni yn blant iddo ef, ni yw ei etifeddion ef. Mewn gwirionedd, ynghyd â Christ rydym yn etifeddion gogoniant Duw. Ond os ydym am rannu ei ogoniant, rhaid inni hefyd rannu ei ddioddefaint. Ac eto nid yw'r hyn rydyn ni'n ei ddioddef nawr yn ddim o'i gymharu â'r gogoniant y bydd yn ei ddatgelu i ni yn nes ymlaen.

4. 2 Corinthiaid 12:9-10 Ac efe a ddywedodd wrthyf, Fy ngras sydd ddigonol i ti: canys fy nerth sydd wedi ei berffeithio mewn gwendid. Yn llawen gan hynny y gorfoleddaf yn fy ngwendidau, fel y gorffwyso nerth Crist arnaf. Am hynny yr wyf yn ymhyfrydu mewn gwendidau, mewn gwaradwyddiadau, mewn angenrheidiau, mewn erlidiau, mewn cyfyngderau er mwyn Crist: canys pan wyf wan, yna yr wyf yn gryf.

5. 2 Corinthiaid 1:5-6 F neu po fwyaf yr ydym yn dioddef dros Grist, y mwyaf y bydd Duw yn cawod i ni â'i gysur trwy Grist. Hyd yn oed pan fyddwn yn cael ein pwyso i lawr gan helbulon, mae er eich cysur a'ch iachawdwriaeth! Oherwydd pan fyddwn ni ein hunain yn cael ein cysuro, byddwn yn sicr o'ch cysuro. Yna gallwch chi'n amyneddgar ddioddef yr un pethau rydyn ni'n eu dioddef. Rydyn ni’n hyderus, wrth i chi rannu ein dioddefiadau, y byddwch chi hefyd yn rhannu yn y cysur y mae Duw yn ei roi inni.

6. 1 Pedr 4:13 Yn lle hynny, byddwch yn llawen iawn—oherwydd y mae'r treialon hyn yn eich gwneud chi'n bartneriaid â Christ yn eidioddefaint, fel y cewch y llawenydd rhyfeddol o weld ei ogoniant pan ddatguddir ef i'r holl fyd.

Adnodau o’r Beibl am ddelio â phoen

Ni ddylai poen byth achosi i chi fynd ar gyfeiliorn a rhoi’r gorau iddi.

7. Job 6:10 O leiaf mi Gall gymryd cysur yn hyn: Er gwaethaf y boen, nid wyf wedi gwadu geiriau'r Sanctaidd Un.

8. 1 Pedr 5:9-10 Gwrthsafwch ef, yn gadarn yn eich ffydd, gan wybod fod yr un math o ddioddefaint yn cael ei brofi gan eich brawdoliaeth trwy'r byd. Ac wedi i chwi ddioddef ychydig, bydd Duw pob gras, yr hwn a'ch galwodd i'w ogoniant tragwyddol yng Nghrist, yn eich adfer, ei gadarnhau, eich cryfhau a'ch sefydlu.

Gweld hefyd: 25 Adnodau Pwysig o’r Beibl Ynghylch Modelau Rôl

Dylai poen eich arwain at edifeirwch.

9. Salm 38:15-18 Oherwydd yr wyf yn disgwyl amdanoch, O ARGLWYDD. Rhaid i ti ateb drosof, O Arglwydd fy Nuw. Gweddïais, “Peidiwch â gadael i'm gelynion ddisgleirio drosof na llawenhau ar fy nghwymp.” Rwyf ar fin cwympo, yn wynebu poen cyson. Ond yr wyf yn cyffesu fy mhechodau ; Mae’n ddrwg iawn gennyf am yr hyn yr wyf wedi’i wneud.

10. 2 Corinthiaid 7:8-11 Nid yw'n ddrwg gennyf imi anfon y llythyr llym hwnnw atoch, er bod yn ddrwg gennyf ar y dechrau, oherwydd gwn ei fod yn boenus i chwi am ychydig. Nawr rwy'n falch fy mod wedi ei anfon, nid oherwydd iddo wneud niwed i chi, ond oherwydd bod y boen wedi achosi i chi edifarhau a newid eich ffyrdd. Dyna’r math o dristwch mae Duw eisiau i’w bobl ei gael, felly ni chawsoch eich niweidio gennym ni mewn unrhyw ffordd. Ar gyfer ymath o dristwch y mae Duw am inni ei brofi yn ein harwain i ffwrdd oddi wrth bechod ac yn arwain at iachawdwriaeth. Does dim difaru am y math yna o dristwch. Ond y mae tristwch bydol, yr hwn sydd heb edifeirwch, yn arwain at farwolaeth ysbrydol. Dim ond gweld beth a gynhyrchwyd gan y tristwch duwiol hwn ynoch chi! Y fath ddifrifwch, y fath bryder i'ch clirio eich hunain, y fath ddig, y fath ddychryn, y fath hiraeth am fy ngweld, y fath sêl, a'r fath barodrwydd i gosbi cam. Fe wnaethoch chi ddangos eich bod chi wedi gwneud popeth sy'n angenrheidiol i wneud pethau'n iawn.

Duw yn gweld dy boen

Ni fydd Duw byth yn cefnu arnat. Mae Duw yn gweld ac yn gwybod eich poen.

11. Deuteronomium 31:8 Paid ag ofni na digalonni, oherwydd bydd yr ARGLWYDD yn bersonol yn mynd o dy flaen di. Bydd ef gyda chwi; ni fydd yn eich siomi nac yn cefnu arnoch.”

12. Genesis 28:15 Yn fwy na hynny, yr wyf fi gyda thi, a byddaf yn dy amddiffyn lle bynnag yr ewch. Un diwrnod fe ddof â chi yn ôl i'r wlad hon. Fydda i ddim yn dy adael nes i mi orffen rhoi popeth dw i wedi ei addo i ti.”

13. Salm 37:24-25 Er iddynt faglu, ni syrthiant byth, oherwydd y mae'r Arglwydd yn eu dal yn eu dwylo. Unwaith roeddwn i'n ifanc, a nawr rydw i'n hen. Eto ni welais erioed y duwiol wedi ei adael, na'u plant yn erfyn am fara.

14. Salm 112:6 Diau na chyffroir ef yn dragywydd: t cyfiawn a fydd mewn coffadwriaeth dragywyddol.

Gweddïo trwy'r boen

Ceisiwch yr Arglwydd am iachâd, nerth, acysur. Mae'n gwybod y frwydr a'r brifo rydych chi'n ei deimlo. Arllwyswch eich calon ato a gadewch iddo eich cysuro a rhoi gras i chi.

15. Salm 50:15 Galw ataf mewn cyfnod o gyfyngder. Fe'ch achubaf, a byddwch yn fy anrhydeddu.”

16. Nahum 1:7 Da yw'r Arglwydd, yn amddiffyn amser trallod. Mae'n gwybod pwy sy'n ymddiried ynddo.

17. Salm 147:3-5 Mae'n iacháu'r drylliedig ac yn rhwymo eu clwyfau. Mae'n cyfrif y sêr ac yn enwi pob un. Mae ein Harglwydd yn fawr ac yn bwerus iawn. Nid oes terfyn ar yr hyn a wyr.

18. Salm 6:2 Trugarha wrthyf, ARGLWYDD, oherwydd llesg wyf; iachâ fi, ARGLWYDD, oherwydd y mae fy esgyrn mewn poen.

19. Salm 68:19 Mae'r Arglwydd yn haeddu clod! Ddydd ar ôl dydd mae'n cario ein baich, y Duw sy'n ein gwaredu. Duw sy'n gwaredu yw ein Duw ni; gall yr ARGLWYDD, yr Arglwydd penarglwydd, achub rhag angau.

Atgofion

20. Rhufeiniaid 8:28 Ac ni a wyddom fod pob peth i'r rhai sy'n caru Duw yn cydweithio er daioni , i'r rhai sydd wedi eu galw yn ôl ei fwriad .

21. Salm 119:50 Dyma fy nghysur yn fy nioddefaint: Dy addewid sy'n cadw fy mywyd.

22. Rhufeiniaid 15:4 Ysgrifennwyd popeth a ysgrifennwyd yn y gorffennol i'n dysgu ni. Mae’r Ysgrythurau’n rhoi amynedd ac anogaeth inni fel y gallwn ni gael gobaith.
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.