25 Adnod Cymhellol o’r Beibl Ar Gyfer Athletwyr (Y Gwir Ysbrydoledig)

25 Adnod Cymhellol o’r Beibl Ar Gyfer Athletwyr (Y Gwir Ysbrydoledig)
Melvin Allen

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud am athletwyr?

Ni waeth pa athletwr chwaraeon ydych chi, boed yn rhedwr Olympaidd, nofiwr, neu siwmper hir neu’n chwarae pêl fas , pêl-droed, pêl-fasged, pêl-droed, golff, tennis, ac ati mae gan y Beibl lawer o adnodau i'ch helpu ym mhob sefyllfa. Dyma lawer o benillion i'ch helpu gyda sbortsmonaeth, paratoi, a mwy.

Dyfyniadau Cristnogol ysbrydoledig ar gyfer athletwyr

“Y weddi a offrymir i Dduw yn y bore yn ystod eich amser tawel yw'r allwedd sy'n datgloi drws y dydd. Mae unrhyw athletwr yn gwybod mai’r dechrau sy’n sicrhau diweddglo da.” Adrian Rogers

“Nid p'un a ydych chi'n cael eich taro i lawr; boed i chi godi.” Vince Lombardi

“Mae un dyn yn ymarfer sbortsmonaeth yn llawer gwell na 50 yn ei bregethu.” – Knute Rockne

“Nid yw perffeithrwydd yn gyraeddadwy, ond os awn ar drywydd perffeithrwydd gallwn ddal rhagoriaeth.” – Vince Lombardi

“Nid oes rhaid i rwystrau eich rhwystro. Os ydych chi'n rhedeg i mewn i wal, peidiwch â throi o gwmpas a rhoi'r gorau iddi. Darganfyddwch sut i'w ddringo, mynd drwyddo, neu weithio o'i gwmpas." – Michael Jordan

“Dim ond llwybr yw golff i Iesu ei ddefnyddio i gyrraedd cymaint o bobl ag y gallaf.” Bubba Watson

“Mae gen i gymaint o bethau i weithio arnyn nhw, a chymaint o ffyrdd rydw i'n methu. Ond dyna hanfod gras. Ac rwy'n deffro'n gyson bob bore yn ceisio gwella, ceisio gwella, ceisio cerdded yn agosachi Dduw.” Tim Tebow

“Mae bod yn Gristion yn golygu derbyn Crist fel eich gwaredwr, eich Duw. Dyna pam y’ch gelwir yn ‘Gristnogion’. Os ydych chi’n dileu Crist, dim ond ‘ian’ sydd ac mae hynny’n golygu ‘Dwi’n ddim byd.” Manny Pacquiao

“Mae Duw yn ein galw i ddefnyddio ein galluoedd i’n potensial mwyaf ar gyfer Ei ogoniant, ac mae hynny’n cynnwys pryd bynnag y byddwn yn camu ar y cae,” meddai Keenum. “Nid curo’r boi nesaf atoch chi; ei gydnabod fel cyfle gan Dduw i ddatguddio Ei ogoniant.” Achos Keenum

“Dydw i ddim yn berffaith. Dydw i byth yn mynd i fod. A dyna'r peth gwych am fyw'r bywyd Cristnogol a cheisio byw trwy ffydd, a ydych chi'n ceisio gwella bob dydd. Rydych chi'n ceisio gwella." Tim Tebow

Chwarae mabolgampau er gogoniant Duw

O ran chwaraeon, os ydym yn onest, efallai bod rhan fach o bawb sydd eisiau gogoniant iddyn nhw eu hunain.<5

Er efallai nad ydych chi'n ei ddweud, mae pawb wedi breuddwydio am wneud y gêm fuddugol, tacl arbed gêm, pas cyffwrdd buddugol, gorffen yn gyntaf tra bod tyrfa fawr yn gwylio, ac ati. Chwaraeon yw un o'r eilunod mwyaf. Mae mor hawdd cael eich ysgubo i mewn iddo.

Fel athletwr, rhaid i chi bregethu i chi'ch hun. Mae'r cyfan er gogoniant Duw ac nid fy un i. “Anrhydeddaf yr Arglwydd ac nid fi fy hun. Rwy'n gallu cymryd rhan yn y digwyddiad hwn oherwydd yr Arglwydd. Mae Duw wedi fy mendithio â thalent er gogoniant iddo.”

1. 1 Corinthiaid 10:31 Fellypa un bynnag a fwytewch neu a yfwch, neu beth bynnag a wnewch, gwnewch y cyfan er gogoniant Duw.

2. Galatiaid 1:5 I Dduw y bo'r gogoniant byth bythoedd! Amen.

3. Ioan 5:41 “Nid wyf yn derbyn gogoniant gan fodau dynol,

4. Diarhebion 25:27 Nid yw'n dda bwyta gormod o fêl, ac nid yw'n anrhydeddus i bobl. i geisio eu gogoniant eu hunain.

Gweld hefyd: 25 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am Feio Duw

5. Jeremeia 9:23-24 “Paid ag ymffrostio yn eu doethineb, nac ymffrost cryf eu nerth, nac ymffrost cyfoethog eu cyfoeth, ond ymffrostied y sawl sy'n ymffrostio am hyn: eu bod bydded deall â mi, mai myfi yw yr Arglwydd, yr hwn sydd yn gwneuthur caredigrwydd, cyfiawnder, a chyfiawnder ar y ddaear, canys yn y rhai hyn yr ymhyfrydaf,” medd yr Arglwydd.

6. 1 Corinthiaid 9:25-27 Mae pob athletwr yn ddisgybledig yn ei hyfforddiant. Maen nhw'n ei wneud i ennill gwobr a fydd yn diflannu, ond rydyn ni'n ei gwneud hi am wobr dragwyddol. Felly dwi'n rhedeg yn bwrpasol ym mhob cam. Nid cysgod-bocsio yn unig ydw i. Rwy'n disgyblu fy nghorff fel athletwr, gan ei hyfforddi i wneud yr hyn y dylai. Heblaw hyny, yr wyf yn ofni, ar ol pregethu i eraill, y caf fi fy hun fy anghymhwyso.

Gwir fuddugol fel athletwr Cristnogol

Mae'r adnodau hyn i ddangos, pa un ai ennill neu golli, mai Duw sy'n cael y gogoniant. Fydd y bywyd Cristnogol ddim yn mynd dy ffordd di bob amser.

Tra roedd Iesu yn dioddef, ni ddywedodd Iesu fy ewyllys i, ond gwneler dy ewyllys. Mae rhai athletwyr chwaraeon sy'n siarad am ddaioni'r Arglwydd pan fyddantsydd ar y brig yn fuddugol, ond cyn gynted ag y maent ar y gwaelod maent yn anghofio am Ei ddaioni ac mae ganddynt agwedd wael. Rwy'n credu y gall Duw ddefnyddio colled i ostyngedig rhywun yn union fel y gallai ddefnyddio treial i'r un pwrpas.

7. Job 2:10 Ond atebodd Job, “Yr wyt yn siarad fel gwraig ffôl. A ddylem ni dderbyn dim ond pethau da o law Duw a byth dim drwg?” Felly yn hyn oll, ni ddywedodd Job ddim o'i le.

8. Rhufeiniaid 8:28 A nyni a wyddom fod Duw, ym mhob peth, yn gweithio er lles y rhai sydd yn ei garu ef, y rhai a alwyd yn ôl ei fwriad.

Hyfforddi fel athletwr

Un o'r pethau mwyaf am fod yn athletwr yw'r hyfforddiant. Rydych chi'n gofalu am y corff mae'r Arglwydd wedi'i roi i chi. Cofia bob amser y gallai fod rhai buddion i hyfforddiant corfforol, ond peidiwch byth ag anghofio am dduwiolrwydd sydd â mwy o fanteision.

9. 1 Timotheus 4:8 Oherwydd nid yw disgyblaeth gorfforol ond o ychydig elw, ond y mae duwioldeb yn fuddiol i bob peth, gan ei fod yn dal addewid am y bywyd presennol a hefyd am y bywyd i ddod.

Peidio â rhoi'r gorau iddi mewn chwaraeon

Mae cymaint o bethau sy'n ceisio'ch taro chi ar eich ffydd ac mewn chwaraeon hefyd. Nid yw Cristnogion yn rhoi'r gorau iddi. Pan syrthiwn yr ydym yn codi yn ôl ac yn symud.

10. Job 17:9 Y mae'r cyfiawn yn symud ymlaen, a'r rhai sydd â dwylo glân yn cryfhau ac yn gryfach.

11. Diarhebion 24:16Canys y cyfiawn a syrth seithwaith, ac a gyfyd drachefn: ond yr annuwiol a syrth i ddrygioni.

12. Salm 118:13-14 Fe'm gwthiwyd yn galed, fel yr oeddwn yn syrthio, ond yr ARGLWYDD a'm helpodd. Yr ARGLWYDD yw fy nerth a'm cân; daeth yn iachawdwriaeth i mi.

Peidiwch byth â gadael i'r amheuwyr eich cyrraedd fel athletwr.

Peidiwch ag edrych i lawr arnoch chi, ond byddwch yn esiampl dda i eraill.

13. 1 Timotheus 4:12 Peidiwch â gadael i neb edrych i lawr arnoch oherwydd eich bod yn ifanc, ond gosodwch esiampl i'r credinwyr mewn lleferydd, ymddygiad, cariad, ffydd a phurdeb.

14. Titus 2:7 ym mhopeth. Gwna dy hun yn esiampl o weithredoedd da gydag uniondeb ac urddas yn dy ddysgeidiaeth.

Caniatáu i Iesu fod yn gymhelliant i chi ddal ati i wthio.

Yn y dioddefaint a'r darostyngiad y daliodd ati i bwyso. Cariad ei Dad a'i gyrrodd Ef.

15. Hebreaid 12:2 yn cadw ein llygaid ar Iesu , awdur a pherffeithiwr ffydd, a oddefodd y groes, oherwydd y llawenydd a osodwyd o'i flaen, gan ddirmygu'r gwarth , ac wedi eistedd ar ddeheulaw gorsedd-faingc Duw.

16. Salm 16:8 Yr wyf yn cadw'r Arglwydd mewn cof bob amser. Am ei fod ar fy neheulaw, ni'm hysgwyd.

Enillwch y gystadleuaeth y ffordd iawn.

Gwnewch yr hyn sydd ei angen a byddwch yn rheoli eich hun. Ymladd trwy'r frwydr, cadwch olwg ar y wobr dragwyddol, a daliwch ati i symud tuag at y llinell derfyn.

Gweld hefyd: 60 Prif Adnod y Beibl Ynghylch Gwaredigaeth Trwy Iesu (2023)

17. 2Timotheus 2:5 Yn yr un modd, nid yw unrhyw un sy'n cystadlu fel athletwr yn derbyn coron yr enillydd ac eithrio trwy gystadlu yn ôl y rheolau.

Ysgrythurau i helpu i'ch cymell a'ch ysbrydoli fel athletwr Cristnogol.

18. Philipiaid 4:13 Gallaf wneud popeth trwy Grist sy'n fy nerthu.

19. 1 Samuel 12:24 Ond gofalwch eich bod yn ofni'r ARGLWYDD a'i wasanaethu'n ffyddlon â'ch holl galon; ystyriwch pa bethau mawrion a wnaeth efe i chwi.

20. 2 Cronicl 15:7 Ond byddwch gryf, a pheidiwch ag ildio, oherwydd bydd eich gwaith yn cael ei wobrwyo.”

21. Eseia 41:10 Felly peidiwch ag ofni, oherwydd yr wyf fi gyda chwi; paid â digalonni, oherwydd myfi yw eich Duw. Byddaf yn eich cryfhau ac yn eich helpu; fe'th gynhaliaf â'm deheulaw gyfiawn.

Byddwch yn gyd-chwaraewr da

Mae cyd-chwaraewyr yn helpu eich gilydd mewn gwahanol ffyrdd. Maent yn helpu i gadw ei gilydd ar lwybr llwyddiannus. Meddyliwch mwy am eich cyd-chwaraewyr a llai amdanoch chi'ch hun. Gweddïwch gyda'ch gilydd ac arhoswch gyda'ch gilydd.

22. Philipiaid 2:3-4 Peidiwch â gwneud dim o wrthdaro neu ddirgelwch, ond mewn gostyngeiddrwydd ystyriwch eraill yn bwysicach na chi'ch hun. Dylai pawb edrych allan nid yn unig am ei ddiddordebau ei hun, ond hefyd am fuddiannau eraill.

23. Hebreaid 10:24 A gofalwn am ein gilydd er mwyn hyrwyddo cariad a gweithredoedd da.

Gall chwaraeon ddod â chymaint o adrenalin a chystadleurwydd allan.

Cofiwch yr adnodau hynpryd bynnag y byddwch mewn cyfweliad neu pan fyddwch yn siarad ag eraill.

24. Colosiaid 4:6 Gadewch i'ch sgwrs fod yn rasol ac yn ddeniadol fel y bydd gennych yr ymateb cywir i bawb.

25. Effesiaid 4:29 Peidiwch â gadael i unrhyw air afiach fynd o'ch genau, ond dim ond y fath air sy'n dda i adeiladaeth yn ôl angen y funud, fel y bydd yn rhoi gras i'r rhai sy'n clywed.

Bonws

1 Pedr 1:13 Felly, paratowch eich meddyliau ar gyfer gweithredu, cadwch ben clir, a gosodwch eich gobaith yn llwyr ar y gras a roddir i chwi pan fyddwch Iesu, y Meseia, yn cael ei ddatgelu.
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.