25 Adnod Epig o’r Beibl Am Drygioni a Gwneuthurwyr Drygioni (Pobl Drygioni)

25 Adnod Epig o’r Beibl Am Drygioni a Gwneuthurwyr Drygioni (Pobl Drygioni)
Melvin Allen

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud am ddrygioni?

Beth sy’n ddrwg yn y Beibl? Mae drwg yn unrhyw beth sy'n groes i gymeriad sanctaidd Duw. Mae unrhyw beth sy'n groes i ewyllys Duw yn ddrwg. Nid oes gwadu bod drygioni yn bodoli yn y byd. Mae amheuwyr yn defnyddio drwg i wrthbrofi Duw.

Fodd bynnag, un o’r ffyrdd rydyn ni’n gwybod bod Duw yn real yw bod yna ddrygioni. Mae’n fater moesol.

Mae gan bob un ohonom ymdeimlad o dda a drwg. Os oes safon foesol, yna mae yna roddwr gwirionedd moesol trosgynnol.

dyfyniadau Cristionogol am ddrygioni

“Ni ellwch chwi wneuthur daioni i ddynion yn ol y gyfraith.” C.S. Lewis

“Pan mae dyn yn gwella mae'n deall yn fwy ac yn gliriach y drwg sy'n dal ar ôl ynddo. Pan mae dyn yn gwaethygu mae'n deall ei ddrwg ei hun yn llai ac yn llai." C.S. Lewis

“Cyffes gweithredoedd drwg yw dechreuad cyntaf gweithredoedd da.” Awstin

“Gall da fodoli heb ddrwg, tra ni all drygioni fodoli heb dda.”

“Y mae Satan yn wastad yn ceisio chwistrellu y gwenwyn hwnnw i’n calonnau i ddrwgdybio daioni Duw – yn enwedig mewn cysylltiad â’i ddaioni. gorchymynion. Dyna sydd y tu ôl i bob drwg, chwant ac anufudd-dod. Anniddigrwydd i'n safle a'n rhan, chwant oddi wrth rywbeth a ddaliodd Duw yn ddoeth oddi wrthym. Gwrthod unrhyw awgrym bod Duw yn rhy llym gyda chi. Ymwrthedd gyda'r ffieidd-dra mwyaf unrhyw beth sy'n achosi i chi amauefengyl. A yw pechod yn eich beichio yn awr?

Yn wir, gall Cristnogion frwydro â phechod, ond mae Cristnogion sy'n ei chael hi'n anodd eisiau bod yn fwy a gweddïwn am help. Rydym yn glynu wrth Grist gan wybod mai Ef yw'r cyfan sydd gennym. Mae ein gobaith yn gorwedd ynddo Ef yn unig. Y broblem yw bod llawer o bobl yn defnyddio Crist fel esgus i fyw mewn pechod. Mae gan lawer o bobl yr olwg allanol dduwiol heb y cyfnewidiad mewnol. Gallwch dwyllo dyn, ond ni allwch dwyllo Duw. Dywedodd Iesu, “Rhaid dy eni di eto.”

Gweld hefyd: 25 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am Dduwiau Eraill

24. Mathew 7:21-23 “Nid pawb sy’n dweud wrthyf, ‘Arglwydd, Arglwydd,’ a ddaw i mewn i deyrnas nefoedd, ond dim ond yr hwn sy’n gwneud ewyllys fy Nhad yr hwn sydd yn y nefoedd. . Bydd llawer yn dweud wrthyf y diwrnod hwnnw, ‘Arglwydd, Arglwydd, oni wnaethom ni broffwydo yn dy enw di, ac yn dy enw di fwrw allan gythreuliaid, a gwneud llawer o wyrthiau yn dy enw di?’ Yna dywedaf yn glir wrthynt, ‘Nid oeddwn yn dy adnabod. I ffwrdd oddi wrthyf, y drwgweithredwyr!”

25. Luc 13:27 “A bydd yn ateb, ‘Rwy'n dweud wrthych, ni wn o ble yr ydych yn dod. Ciliwch oddi wrthyf, holl rai drygionus.”

Cariad Duw a'i garedigrwydd tuag atoch chi. Peidiwch â gadael i ddim gwneud ichi amau ​​cariad y Tad at ei blentyn.”

“Y diffiniad mwyaf cywir o ddrygioni yw’r hyn sy’n ei gynrychioli fel rhywbeth sy’n groes i natur. Y mae drygioni yn ddrwg am ei fod yn annaturiol. Byddai gwinwydden a ddylai ddwyn aeron olewydd - llygad y mae glas yn ymddangos yn felyn iddi, yn afiach. Mam annaturiol, mab annaturiol, gweithred annaturiol, yw telerau cryfaf y condemniad.” Frederick W. Robertson

“Y mae cant o ddynion yn hacio canghennau drygioni i bob un sy’n taro gwreiddiau drygioni.” Henry Ward Beecher Henry Ward Beecher

“Gallaf wybod a ydw i wir yn ofni Duw trwy benderfynu a oes gen i wir gasineb at ddrygioni ac awydd da i ufuddhau i'w orchmynion.” Jerry Bridges

Pam mae drygioni yn y byd yn ôl y Beibl?

Pam mae Duw yn caniatáu drygioni? Y mae gan ddyn ewyllys rhydd i wneud yr hyn a fynno, ond ni wna dyn ond yr hyn y mae natur ei galon yn caniatau iddo ei wneuthur. Un peth na allwn ei wadu yw bod dyn yn ddrwg. Mae Duw wedi dewis peidio â rhaglennu ni fel robotiaid. Mae Duw eisiau inni ei garu â chariad gwirioneddol. Fodd bynnag, y broblem yw bod dyn yn casáu Duw ac yn tueddu i wneud drwg. Mae pobl yn hoffi marijuana er bod ysmygu chwyn yn bechod. Mae pobl yn ymarfer voodoo er bod voodoo yn ddrwg. Mae'r byd yn caru pornograffi er bod porn yn bechod. Mae twyllo mewn perthynas yn fathodyn anrhydedd idynion.

Pam fod drwg? Y mae drwg am eich bod chwi a minnau yn y byd hwn. Mae Duw yn ei ganiatáu allan o'i amynedd a'i ras, gan aros i ni edifarhau. 2 Pedr 3:9 “Nid yw'r Arglwydd yn araf yn cadw ei addewid, fel y mae rhai yn deall arafwch. Yn hytrach y mae yn amyneddgar gyda chwi, heb ddymuno i neb farw, ond pawb i ddyfod i edifeirwch.”

Ni fydd y rhan fwyaf ohonom yn meddwl amdanom ein hunain fel drwg oherwydd ein bod wedi bod yn cymharu ein hunain ag eraill. Mae angen i ni gymharu ein hunain â Duw a'i safon sanctaidd ac yna byddwch chi'n dechrau sylwi ar eich angen am Waredwr. Yr ydym yn meddwl pethau drwg yn erbyn ein cyfeillion agosaf. Mae gennym ni gymhellion drwg y tu ôl i'n gweithredoedd mwyaf. Rydyn ni wedi gwneud pethau na fydden ni'n dweud wrth ein ffrindiau agosaf. Yna, mae Duw yn dweud, “Byddwch sanctaidd. Rwy'n mynnu perffeithrwydd!"

1. Genesis 6:5 “A gwelodd DUW fod drygioni dyn yn fawr ar y ddaear, ac nad oedd pob dychymyg o feddyliau ei galon ond drwg yn wastadol.”

2. Mathew 15:19 “Oherwydd o'r galon y daw meddyliau drwg, llofruddiaeth, godineb, pob anfoesoldeb rhywiol, lladrad, celwydd, ac athrod.”

3. Ioan 3:19 “Dyma’r farn, fod y Goleuni wedi dod i’r byd, a dynion yn caru’r tywyllwch yn hytrach na’r Goleuni, oherwydd drwg oedd eu gweithredoedd.”

4. Galatiaid 5:19-21 “Pan fyddwch chi'n dilyn dymuniadau eich natur bechadurus, mae'r canlyniadau'n amlwg iawn : anfoesoldeb rhywiol, amhuredd, pleserau chwantus,eilunaddoliaeth a dewiniaeth; casineb, anghytgord, cenfigen, ffitiau o gynddaredd, uchelgais hunanol, anghytundebau, carfannau a chenfigen; meddwdod, orgies, a'r cyffelyb. Yr wyf yn eich rhybuddio, fel y gwneuthum o'r blaen, na chaiff y rhai sy'n byw fel hyn etifeddu teyrnas Dduw.”

Gweld hefyd: NLT Vs NIV Cyfieithiad Beiblaidd (11 Gwahaniaeth Mawr i'w Gwybod)

5. Effesiaid 2:2 “Roeddech chi'n arfer byw mewn pechod, yn union fel gweddill y byd, gan ufuddhau i'r diafol – cadlywydd pwerau'r byd anweledig. Ef yw’r ysbryd sydd ar waith yng nghalonnau’r rhai sy’n gwrthod ufuddhau i Dduw.”

6. Jeremeia 17:9 “Y galon ddynol yw'r mwyaf twyllodrus o bob peth, ac yn enbyd o ddrwg. Pwy a ŵyr pa mor ddrwg ydyw?”

Drwg a chyfiawnder Duw

Mae Duw yn casau drygioni a drwgweithredwyr. Salm 5:5 “Yr wyt yn casáu pob drwgweithredwr.” Os yw dyn yn wirioneddol ddrwg yn union fel y mae'r Ysgrythur yn ei ddweud a'r hyn y mae ein calonnau yn ei ddysgu inni, sut mae Duw i ymateb? Ydyn ni'n haeddu gwobr neu gosb? Nefoedd neu uffern? Pan fydd rhywun yn cyflawni trosedd, mae'r gyfraith yn dweud bod yn rhaid iddo gael ei gosbi. Rydym am i'r troseddwr gael ei gosbi. Rydym hyd yn oed yn bloeddio i'r troseddwyr gael eu cosbi. Rydyn ni'n dweud pethau fel, “peidiwch â gwneud y drosedd os na allwch chi wneud yr amser.” Wel beth os mai ni yw'r troseddwyr?

Rydyn ni wedi pechu yn erbyn Duw sanctaidd y bydysawd ac rydyn ni'n haeddu ei ddigofaint Ef. Mae’r Beibl yn galw Duw yn farnwr. Yn union fel mae gennym ni farnwyr daearol mae gennym ni Farnwr nefol. Rydyn ni'n sgrechian pethau fel, “Duw sy'n maddau yw Duw” ond ble mae'r cyfiawnder? Rydym yn gweithredufel pe bai Duw o dan ein barnwyr daearol. Cabledd! Mae'r cyfan amdano Ef!

Mae Duw yn fwy ac mae'n sanctaidd sy'n golygu cosb lawer mwy. Bydd barnwr da yn dedfrydu troseddwr ac ni fydd barnwr drwg yn gwneud hynny. Pan rydyn ni'n dechrau dweud wrth ein hunain bod yn rhaid i Dduw faddau ac nad yw'n anfon pobl i uffern, yna rydyn ni'n dweud bod Duw yn ddrwg ac nad yw'n gwybod cyfiawnder.

Dywedodd Martin Luther King unwaith, “Y mae anwybyddu drygioni yn dod yn gymwynaswr iddo.” Sut gall Duw anwybyddu ein drygioni a pheidio â bod yn ddrwg ei Hun? Mae'n rhaid iddo ein cosbi ac ni all faddau i chi. Mae'n rhaid bodloni ei gyfiawnder oherwydd mae'n Farnwr sanctaidd da. Duw yw'r safon ac mae ei safon yn berffeithrwydd ac nid yr hyn rydyn ni fel bodau dynol pechadurus yn meddwl y dylai'r safon fod. Rhaid cosbi pobl ddrwg, felly ble mae hynny'n ein gadael ni?

7. Salm 92:9 “Yn wir, fe ddifethir dy elynion, O ARGLWYDD; bydd pob drwgweithredwr ar wasgar.”

8. Diarhebion 17:15 “Y sawl sy'n cyfiawnhau'r drygionus, a'r un sy'n condemnio'r cyfiawn, ffiaidd gan yr ARGLWYDD yw'r ddau ohonynt.”

9. Salm 9:8 “Ac efe a farn y byd mewn cyfiawnder; Bydd yn rhoi cyfiawnder i'r bobloedd.”

10. Diarhebion 6:16-19 “Y mae chwe pheth y mae'r Arglwydd yn eu casáu, saith sy'n atgas ganddo: llygaid uchel, tafod celwyddog, dwylo sy'n tywallt gwaed dieuog, calon yn dyfeisio cynlluniau drygionus, traed sy'n gyflymi ruthro i ddrygioni , tyst ffug sy'n tywallt celwyddau a pherson sy'n ysgogi gwrthdaro yn y gymuned.”

11. Diarhebion 21:15 “Pan wneir cyfiawnder, y mae'n llawenydd i'r cyfiawn ond yn arswyd i'r drwgweithredwyr.”

Duw ar ein telerau ni ein hunain y daw drwg-weithredwyr at Dduw.

Os cei di wneud iawn gyda Duw ar dy ben dy hun fe syrthia ar dy wyneb. Mae’r Beibl yn ein dysgu bod Duw ymhell oddi wrth y drygionus. Nid oes gwahaniaeth os gweddïwch, ewch i'r eglwys, rhowch, ac ati. Ni allwch lwgrwobrwyo barnwr da. Mewn gwirionedd, mae llwgrwobrwyo yn arwain at fwy o gosb yn unig. Ni fydd y barnwr da a gonest yn troi llygad dall.

12. Diarhebion 21:27 “ Y mae aberth y drwg yn ffiaidd, yn enwedig pan offrymir ef â chymhellion drwg.”

13. Diarhebion 15:29 “Pell yw'r ARGLWYDD oddi wrth y drygionus, ond mae'n gwrando ar weddi'r cyfiawn.”

14. Amos 5:22 “Er dy fod yn offrymu i mi boethoffrymau a'th offrymau bwyd, ni dderbyniaf hwynt; Ac nid edrychaf hyd yn oed ar heddoffrymau eich anifeiliaid poeth.”

Adnodau o'r Beibl am oresgyn drygioni

Sut mae pobl ddrwg yn cael eu hachub? Ff nid trwy weith- redoedd, pa fodd y cawn ein hachub ? Ydyn ni i gyd yn mynd i uffern oherwydd na allwn fodloni'r gofynion? Yr ateb gonest yw ydy. Fodd bynnag, rwyf am ichi sylweddoli cymaint y mae Duw yn eich caru chi. Byddai Duw yn dal i fod yn gariadus pe bai'n anfon y cyfanhil ddynol i uffern. Nid ydym yn deilwng ohono Ef. Roedd Duw yn eich caru chi gymaint nes iddo ddod i lawr ar ffurf dyn i fodloni Ei ofynion. Nid yw barnwr da erioed yn hanes y bydysawd wedi dweud, “Rydw i'n mynd i fynd â'ch cosb eithaf a newid lle gyda chi.” Dyna beth wnaeth Duw.

Daeth barnwr sanctaidd y bydysawd i lawr ar ffurf dyn a chymerodd dy le. Roedd Iesu yn ddyn llawn i fyw bywyd na allai dyn ac roedd yn gwbl Dduw oherwydd dim ond Duw sy'n sanctaidd. Roedd yn rhaid i'w waed gael ei dywallt. Ni allwch ad-dalu iddo. Mae ad-dalu iddo fel dweud, “Nid yw Iesu yn ddigon. Dwi angen Iesu a rhywbeth arall.” Cabledd! Yfed Iesu holl faint digofaint Duw ac nid oedd un diferyn ar ôl. Aeth Iesu ar y groes ac Efe a ddygodd dy bechodau, Fe'i claddwyd, ac ar y trydydd dydd cafodd ei atgyfodi gan drechu pechod a marwolaeth!

Yn awr y gellir cymodi pobl ddrwg â'r Tad. Nid yn unig y maent wedi eu cymodi trwy Grist, ond y maent wedi eu newid. Nid ydynt bellach yn cael eu hystyried yn ddrwg ond fe'u gwelir fel saint gerbron Duw. Pa fodd y mae yn rhaid achub un ? Edifarhewch ac ymddiriedwch yng Nghrist yn unig am iachawdwriaeth. Gofynnwch i Grist faddau i chi. Credwch fod Crist wedi cymryd eich pechodau i ffwrdd. Gallwn yn awr fynd gerbron yr Arglwydd yn gwbl hyderus. Iesu yw fy hawliad i'r Nefoedd ac Ef yw'r cyfan sydd ei angen arnaf!

15. Ioan 14:6 Dywedodd Iesu wrtho, “Myfi yw'r ffordd, a'r gwirionedd, a'r bywyd; nid oes neb yn dyfod at y Tad ond trwoddFi.”

16. Colosiaid 1:21-22 “Unwaith yr oeddech wedi eich dieithrio oddi wrth Dduw ac yn elynion yn eich meddyliau oherwydd eich ymddygiad drwg. Ond yn awr y mae wedi eich cymodi â chorff corfforol Crist trwy farwolaeth i'ch cyflwyno'n sanctaidd yn ei olwg, yn ddi-nam ac yn rhydd rhag cyhuddiad.”

17. Rhufeiniaid 5:10 “Oherwydd os, pan oeddem yn elynion i Dduw, y’n cymodasom ag Ef trwy farwolaeth ei Fab, pa faint mwy, wedi ein cymodi, y cawn ein hachub trwy ei fywyd Ef. !”

18. 2 Corinthiaid 5:17 “Felly, os oes unrhyw un yng Nghrist, y mae yn greadur newydd; aeth yr hen bethau heibio; wele pethau newydd wedi dod.”

Casau drygioni

A yw Duw wedi rhoi calon newydd i chi i gasáu drygioni? Beth sy'n rhaid i mi ei wneud i gynnal fy iachawdwriaeth? Dim byd. Mae'r rhai sydd yng Nghrist wedi eu rhyddhau. Anrheg am ddim yw iachawdwriaeth. Fodd bynnag, tystiolaeth eich bod wedi cael eich achub yw y byddwch yn casáu drygioni. Mae pechod yn ein poeni ni nawr. Mae Duw wedi rhoi calon newydd i gredinwyr fel y byddan nhw'n ofni ei frifo. Mae ein cariad at Dduw yn peri inni droi oddi wrth ddrygioni. Mae credinwyr eisiau byw bywyd sy'n plesio Duw. Mae Duw yn fwy na drwg. Dim ond am y foment y mae drygioni, ond mae Crist yn dragwyddol. Mae Cristnogion yn dewis Crist oherwydd ei fod yn well.

19. Jeremeia 32:40 “Gwnaf â hwy gyfamod tragwyddol, na throaf oddi wrth wneuthur daioni iddynt. A rhoddaf fy ofn yn eu calonnau, rhag iddynt droi oddi wrthyf.”

20. Diarhebion 8:13 “ Ofn yr ARGLWYDD sydd gas; Mae’n gas gen i falchder a haerllugrwydd, ymddygiad drwg a lleferydd gwrthnysig.”

21. Salm 97:10 “Caswch ddrygioni, y rhai sy'n caru'r Arglwydd, sy'n cadw eneidiau ei rai duwiol; Y mae'n eu gwaredu o law'r drygionus.”

22. Diarhebion 3:7 “Paid â bod yn ddoeth yn dy olwg dy hun; Ofnwch yr ARGLWYDD a thro oddi wrth ddrygioni.”

23. Eseciel 36:26 “Rhoddaf i chwi galon newydd, a rhoddaf ysbryd newydd ynoch; Bydda i'n tynnu dy galon o garreg oddi arnat ac yn rhoi calon o gnawd iti.”

Bydd dod yn Gristion yn newid eich bywyd

Os nad yw Gair Crist yn golygu dim i chi, yna mae hynny’n dystiolaeth gref nad ydych yn cael eich achub.

Dydw i ddim yn cyfeirio at berffeithrwydd dibechod nac at iachawdwriaeth sy'n seiliedig ar waith, mae'r ddau yn ffôl. Yr wyf yn cyfeirio at dystiolaeth eich bod wedi cael eich adfywio gan nerth yr Ysbryd Glân. Nid fy ngeiriau i yw'r rhain. Mae’n frawychus gwybod bod Duw yn mynd i ddweud un diwrnod wrth rai Cristnogion proffesedig, “Cilia oddi wrthyf. Doeddwn i byth yn dy adnabod.”

Mae'n mynd i ddweud hyn wrth fugeiliaid, pobl oedd yn eistedd yn yr eglwys, cenhadon, arweinwyr addoli, pobl oedd â dagrau yn eu llygaid, ac ati. Gallwch chi gael dagrau yn eich llygaid oherwydd cawsoch eich dal ond dydych chi byth yn newid ac nid ydych yn dymuno. Mae tristwch bydol yn arwain i farwolaeth. Gallwch chi gael gwybodaeth pen o'r efengyl ond a yw'r galon wedi newid? Mae hyd yn oed y cythreuliaid yn gwybod y
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.