NLT Vs NIV Cyfieithiad Beiblaidd (11 Gwahaniaeth Mawr i'w Gwybod)

NLT Vs NIV Cyfieithiad Beiblaidd (11 Gwahaniaeth Mawr i'w Gwybod)
Melvin Allen

Mae llawer o bobl yn dweud nad oes llawer o wahaniaeth yn y cyfieithiadau Beiblaidd, ac nad oes ots pa un rydych chi'n ei ddefnyddio cyn belled â'ch bod chi'n credu yng Nghrist.

Gwirionedd y mater yw, gall yr hyn sy'n ymddangos ar y dechrau yn wahaniaethau bach iawn fod yn faterion mawr iawn i lawer o gredinwyr. Pa gyfieithiad a ddefnyddiwch sydd o bwys.

Tarddiad

NLT

Cyfieithiad o'r Beibl Hebraeg yw'r Cyfieithiad Byw Newydd i mewn i'r iaith Saesneg fodern. Fe'i cyflwynwyd gyntaf ym 1996.

NIV

Cyflwynwyd y Fersiwn Ryngwladol Newydd yn wreiddiol ym 1973.

Darllenadwyedd

NLT

Mae'r Cyfieithiad Byw Newydd yn hynod o hawdd i'w ddarllen. Mae'n un o'r rhai hawsaf i'w ddarllen ar draws y byd i bobl sy'n siarad Saesneg.

NIV

Adeg ei greu, roedd llawer o ysgolheigion yn teimlo fel y cyfieithiad KJV ddim yn atseinio'n llwyr â siaradwyr Saesneg modern. Felly ceisiasant greu cyfieithiad hawdd ei ddeall.

Gwahaniaethau cyfieithu Beiblaidd

NLT

Yr athroniaeth mewn cyfieithiad a ddefnyddir canys 'meddwl i feddwl' yn hytrach na gair am air yw'r Cyfieithiad Byw Newydd. Bydd llawer o ysgolheigion Beiblaidd yn mynd mor bell â dweud nad yw hwn hyd yn oed yn gyfieithiad ond yn fwy o aralleiriad o'r testun gwreiddiol i'w wneud yn haws i'w ddeall.

NIV

Mae'r NIV yn ceisio cydbwyso rhwng meddwl ammeddwl a gair am air. Eu nod oedd cael “enaid yn ogystal â strwythur” y testunau gwreiddiol. Mae'r NIV yn gyfieithiad gwreiddiol, sy'n golygu bod yr ysgolheigion wedi dechrau o'r dechrau gyda'r testunau Hebraeg, Aramaeg a Groeg gwreiddiol.

Cymharu Adnod Beiblaidd

NLT

Rhufeiniaid 8:9 “Ond dydych chi ddim yn cael eich rheoli gan eich natur bechadurus. Rydych chi'n cael eich rheoli gan yr Ysbryd os oes gennych chi Ysbryd Duw yn byw ynoch chi. (A chofiwch nad yw’r rhai sydd heb Ysbryd Crist yn byw ynddynt yn perthyn iddo o gwbl.)” ( Pechod adnodau o’r Beibl)

2 Samuel 4:10 “Rhywun Dywedodd wrthyf unwaith, 'Y mae Saul wedi marw,' gan feddwl ei fod yn dod â newyddion da i mi. Ond dyma fi'n ei ddal a'i ladd yn Siclag. Dyna'r wobr a roddais iddo am ei newyddion!”

Ioan 1:3 “Trwyddo ef y creodd Duw bopeth, ac ni chrewyd dim ond trwyddo ef.”

1 Thesaloniaid 3:6 “Ond yn awr y mae Timotheus newydd ddychwelyd, gan ddwyn i ni newyddion da am dy ffydd a'th gariad. Mae’n adrodd eich bod bob amser yn cofio ein hymweliad â llawenydd a’ch bod am ein gweld cymaint ag y dymunwn eich gweld.”

Colosiaid 4:2 “Ymrwymwch eich hunain i weddi gyda meddwl effro a chalon ddiolchgar.

Deuteronomium 7:9 “Gwybydd gan hynny mai’r Arglwydd dy Dduw, Ef yw Duw, y Duw ffyddlon, sy’n cadw Ei gyfamod a’i gariad hyd filfed genhedlaeth gyda’r rhai sy’n ei garu ac yn cadw Ei orchmynion. ” (Mae Duw yn dyfynnu ymlaenbywyd)

Salm 56:3 “Ond pan fydd arnaf ofn, fe ymddiriedaf ynot.”

1 Corinthiaid 13:4-5 “Mae cariad yn amyneddgar ac yn garedig. Nid yw cariad yn genfigennus nac yn ymffrostgar nac yn falch 5 nac yn anghwrtais. Nid yw'n mynnu ei ffordd ei hun. Nid yw’n bigog, ac nid yw’n cadw unrhyw gofnod o gael eich camwedd.”

Diarhebion 18:24 “Y mae “cyfeillion” yn difetha ei gilydd,

ond mae ffrind go iawn yn aros yn nes nag un. brawd.” ( Dyfyniadau am ffrindiau ffug )

NIV

Rhufeiniaid 8:9 “Fodd bynnag, nid ydych chi ym myd y cnawd ond yn hytrach ym myd yr Ysbryd, os yn wir y mae Ysbryd Duw yn trigo ynoch. Ac os oes gan neb Ysbryd Crist, nid yw yn perthyn i Grist.”

2 Samuel 4:10 “Pan ddywedodd rhywun wrthyf, ‘Y mae Saul wedi marw,’ ac yn meddwl ei fod yn dod â newyddion da, gafaelais ef a'i roi i farwolaeth yn Siclag. Dyna'r wobr a roddais iddo am ei newyddion!”

Ioan 1:3 “Trwyddo ef y gwnaed pob peth; hebddo ef ni wnaethpwyd dim a wnaethpwyd."

1 Thesaloniaid 3:6 “Ond mae Timotheus newydd ddod atom ni oddi wrthych chi, ac wedi dod â newyddion da am eich ffydd a'ch cariad. Mae wedi dweud wrthym fod gennych chi bob amser atgofion dymunol ohonom, a'ch bod yn hiraethu am ein gweld, yn union fel yr ydym ninnau hefyd yn hiraethu am eich gweld.”

Colosiaid 4:2 “Ymroddwch eich hunain i weddi, gan fod yn wyliadwrus a diolchgar. .” (dyfyniadau Cristnogol am weddi)

Deuteronomium 7:9 “Gwybydd gan hynny mai yr Arglwydd dy Dduw sydd Dduw; efe yw yDduw ffyddlon, gan gadw ei gyfamod o gariad i fil o genedlaethau o’r rhai sy’n ei garu ac yn cadw ei orchmynion.”

Salm 56:3 “Pan fydd arnaf ofn, yr wyf yn ymddiried ynot.”

1 Corinthiaid 13:4-5 “Mae cariad yn amyneddgar, mae cariad yn garedig. Nid yw'n eiddigedd, nid yw'n brolio, nid yw'n falch. Nid yw’n sarhau eraill, nid yw’n hunangeisiol, nid yw’n hawdd ei ddigio, nid yw’n cadw unrhyw gofnod o gamweddau.” (Adnodau cariad ysbrydoledig)

Diarhebion 18:24 “Mae un sydd â chyfeillion annibynadwy yn dod i ddistryw yn fuan,

ond mae ffrind sy'n glynu'n agosach na brawd. ”

Diwygiadau

NLT

Diwygiad o’r Beibl Byw yw’r Cyfieithiad Byw Newydd. Cyhoeddwyd ail argraffiad o'r NLT yn 2007, gyda'r nod o ychwanegu eglurder i'r testun. Fersiwn Rhyngwladol. Hyd yn oed rhai mor ddadleuol â Fersiwn Ryngwladol Newydd Heddiw.

Gweld hefyd: 115 o Adnodau Mawr y Beibl Ynghylch Cwsg a Gorffwys (Cwsg Mewn Heddwch)

Cynulleidfa Darged

Mae gan yr NLT a'r NIV boblogaeth gyffredinol Saesneg eu hiaith fel eu cynulleidfa darged. Byddai plant yn ogystal ag oedolion yn elwa o ddarllenadwyedd y cyfieithiadau hyn.

Poblogrwydd

Mae NLT yn hynod boblogaidd mewn gwerthiant, ond nid yw'n gwerthu cymaint o gopïau â'r NIV.

Mae NIV yn gyson yn un o'r cyfieithiadau sy'n gwerthu orau yn y byd i gyd.

Manteision ac anfanteision y ddau

Mae NLT yn dod ar draws fel afersiwn hardd a symlach. Mae'n aralleiriad hawdd ei ddeall. Gall hyn fod yn ddefnyddiol wrth ddarllen i blant ifanc, ond nid yw'n gwneud astudiaeth fanwl dda o'r Beibl.

Mae NIV yn fersiwn hawdd ei ddeall sy'n dal yn driw i'r testun gwreiddiol. Efallai nad yw mor gywir â rhai o'r cyfieithiadau eraill ond mae'n ddibynadwy serch hynny. NLT

Chuck Swindoll

Joel Osteen

Timothy George

Jerry B. Jenkins

Bugeiliaid sy'n defnyddio yr NIV

Max Lucado

David Platt

Philip Yancey

Gweld hefyd: 70 Prif Adnodau o’r Beibl Ynglŷn â Chynllun Duw Ar Gyfer Ni (Ymddiried Ynddo)

John N. Oswalt

Jim Cymbala

Astudio’r Beiblau i’w Dewis

Beiblau Astudio Gorau NLT

· Beibl Cymhwysiad Bywyd NLT

· Bywyd cronolegol Beibl Astudio Cymhwysiad

Beiblau Astudio Gorau NIV

· Beibl Astudio Archaeoleg yr NIV

· Beibl Cymhwysiad Bywyd NIV

Cyfieithiadau Beiblaidd Eraill

Mae yna lawer o gyfieithiadau i ddewis ohonynt. Mewn gwirionedd, mae’r Beibl wedi’i gyfieithu i dros 3,000 o ieithoedd. Mae opsiynau cyfieithu Beiblaidd gwych eraill yn cynnwys yr ESV, NASB, a’r NKJV

Pa un ddylwn i ei ddewis?

Gweddïwch ac ymchwiliwch pa gyfieithiad sydd orau i chi. Rydych chi eisiau astudio cyfieithiad mor gywir a manwl gywir ag y gallwch chi ei drin yn ddeallusol.
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.