25 Adnod Ysbrydoledig o’r Beibl Am Fwynhau Bywyd (Pwerus)

25 Adnod Ysbrydoledig o’r Beibl Am Fwynhau Bywyd (Pwerus)
Melvin Allen

Adnodau o’r Beibl am fwynhau bywyd

Mae’r Beibl yn dysgu Cristnogion yn enwedig pobl ifanc i fwynhau bywyd. Mae Duw yn rhoi'r gallu i ni fwynhau ein heiddo. A yw hyn yn golygu na fyddwch chi'n cael unrhyw broblemau mewn bywyd? Na, a yw hyn yn golygu eich bod yn mynd i fod yn gyfoethog? Na, ond nid oes a wnelo mwynhau bywyd ddim â bod yn gyfoethog.

Nid ydym byth i fod yn faterol a dod yn obsesiwn ag eiddo.

Ni fyddwch byth yn hapus am unrhyw beth os nad ydych yn fodlon ar yr hyn sydd gennych.

Byddwch yn ofalus, nid yw Cristnogion i fod yn rhan o'r byd a'i chwantau twyllodrus. Nid ydym i fyw bywyd o wrthryfel.

Rhaid inni sicrhau bod Duw yn cymeradwyo ein gweithgareddau ac nad ydyn nhw’n mynd yn groes i Air Duw. Bydd hyn yn ein helpu i wneud penderfyniadau da yn lle rhai drwg mewn bywyd.

Byddwch yn hapus a diolchwch i Dduw bob dydd am iddo eich creu i bwrpas. Chwerthin, cael hwyl, gwenu, a chofiwch fwynhau. Dysgwch i drysori'r pethau bach. Cyfrwch eich bendithion bob dydd.

Dyfyniadau

“Rwy’n ceisio mwynhau bywyd yn fawr a chael llawenydd gyda’r hyn rwy’n ei wneud.” Tim Tebow

“Mwynhewch y pethau bach mewn bywyd, am un diwrnod byddwch yn edrych yn ôl ac yn sylweddoli eu bod yn bethau mawr.”

Beth mae'r Beibl yn ei ddweud?

1. Y Pregethwr 11:9 Chwychwi sy'n ifanc, byddwch hapus tra'n ifanc, a bydded i'ch calon lawenhau. dyddiau dy ieuenctid. Dilynwch ffyrdd eich calon a beth bynnag eichllygaid yn gweld, ond yn gwybod y bydd Duw am y pethau hyn i gyd yn dod â chi i farn.

2. Pregethwr 3:12-13 Felly deuthum i'r casgliad nad oes dim byd gwell na bod yn hapus a mwynhau ein hunain cyhyd ag y gallwn. A dylai pobl fwyta ac yfed, a mwynhau ffrwyth eu llafur, oherwydd rhoddion gan Dduw yw'r rhain.

3. Pregethwr 2:24-25 Felly penderfynais nad oes dim byd gwell na mwynhau bwyd a diod a chael boddhad yn y gwaith. Yna sylweddolais fod y pleserau hyn o law Duw. Oherwydd pwy all fwyta neu fwynhau unrhyw beth heblaw amdano?

4. Pregethwr 9:9 Mwynha fywyd gyda'th wraig, yr wyt yn ei charu, holl ddyddiau'r bywyd diystyr hwn a roddodd Duw i ti dan haul – dy holl ddyddiau diystyr. Oherwydd hyn yw eich rhan mewn bywyd ac yn eich llafur llafurus dan yr haul.

5. Pregethwr 5:18 Er hynny, rwyf wedi sylwi ar un peth, o leiaf, sy'n dda. Da yw i bobl fwyta, yfed, a mwynhau eu gwaith dan haul yn ystod y bywyd byr y mae Duw wedi ei roi iddynt, a derbyn eu coelbren mewn bywyd.

6. Pregethwr 8:15  Felly dw i'n argymell cael hwyl, oherwydd does dim byd gwell i bobl yn y byd hwn na bwyta, yfed a mwynhau bywyd. Y ffordd honno byddant yn profi rhywfaint o hapusrwydd ynghyd â'r holl waith caled y mae Duw yn ei roi iddynt dan haul.

7. Pregethwr 5:19  A pheth da yw derbyn cyfoeth gan Dduw, a’r iechyd da i’w fwynhau. Imwynhewch eich gwaith a derbyniwch eich rhan mewn bywyd – rhodd gan Dduw yn wir yw hyn.

Byddwch yn fodlon ar yr hyn sydd gennych.

8. Y Pregethwr 6:9 Mwynhewch yr hyn sydd gennych yn hytrach na dymuno'r hyn nad oes gennych. Mae breuddwydio am bethau neis yn ddiystyr - fel mynd ar drywydd y gwynt.

Gweld hefyd: 25 Prif Adnodau o’r Beibl Ynghylch Cerdded Gyda Duw (Peidiwch â Rhoi’r Ffynnu)

9. Hebreaid 13:5 Cadw dy einioes yn rhydd oddi wrth gariad at arian, a bydd fodlon ar yr hyn sydd gennyt, oherwydd y mae wedi dweud, “Ni'th adawaf ac ni'th gadawaf.”

10. 1 Timotheus 6:6-8 Yn awr y mae budd mawr mewn duwioldeb ynghyd â bodlonrwydd, oherwydd ni ddaethom â dim i'r byd, ac ni allwn ddwyn dim allan o'r byd. Ond os bydd gennym fwyd a dillad, byddwn yn fodlon ar y rhain.

Byddwch yn wahanol i'r byd.

11. Rhufeiniaid 12:2 Peidiwch â chydymffurfio â'r byd hwn, ond cael eich trawsffurfio trwy adnewyddiad eich meddwl, sef trwy gan brofi gellwch ddirnad beth yw ewyllys Duw, beth sydd dda a chymeradwy a pherffaith.

12. 1 Ioan 2:15  Paid â charu'r byd, na'r pethau sydd yn y byd. Os yw neb yn caru'r byd, nid yw cariad y Tad ynddo ef.

Nid yw Cristnogion yn byw mewn pechod.

13. 1 Ioan 1:6 Os ydym yn honni bod gennym gymdeithas ag ef ac eto yn rhodio yn y tywyllwch, yr ydym yn dweud celwydd. a pheidiwch â byw y gwir.

14. 1 Ioan 2:4 Y mae'r sawl sy'n dweud “Rwy'n ei adnabod” ond nad yw'n cadw ei orchmynion yn gelwyddog, a'r gwirionedd nid yw ynddo.

15. 1 Ioan 3:6 Nid oes neb yn fywynddo ef yn dal ati i bechu. Nid oes unrhyw un sy'n parhau i bechu naill ai wedi ei weld nac yn ei adnabod.

Atgofion

16. Pregethwr 12:14 Canys Duw a ddwg bob gweithred i farn, gan gynnwys pob peth cuddiedig, pa un bynnag ai da ai drwg.

17. Diarhebion 15:13 Calon lawen a wna wyneb dedwydd; y mae calon ddrylliog yn mathru yr ysbryd.

18. 1 Pedr 3:10 Oherwydd “Pwy bynnag sy'n dymuno caru bywyd a gweld dyddiau da, cadwed ei dafod rhag drwg a'i wefusau rhag siarad twyll.”

19. Diarhebion 14:30 Y mae calon heddychol yn arwain at gorff iach; mae cenfigen fel canser yn yr esgyrn.

Cyngor

20. Colosiaid 3:17 A pha beth bynnag a wnewch, ar air neu ar weithred, gwnewch bob peth yn enw yr Arglwydd Iesu, gan ddiolch i Dduw y Tad trwyddo ef.

21. Philipiaid 4:8 Yn olaf, frodyr, beth bynnag sy'n wir, beth bynnag sy'n anrhydeddus, beth bynnag sy'n gyfiawn, beth bynnag sy'n bur, beth bynnag sy'n hyfryd, beth bynnag sy'n gymeradwy, os oes rhagoriaeth, os oes rhywbeth. teilwng o ganmoliaeth, meddyliwch am y pethau hyn.

Gweld hefyd: 25 Adnodau Defnyddiol o'r Beibl Ynghylch Storio Trysorau Yn y Nefoedd

Parhewch i wneuthur daioni.

22. 1 Timotheus 6:17-19 Am y cyfoethogion yn yr oes bresennol, gorchmynnwch iddynt beidio bod yn uffernol, nac i gosod eu gobeithion ar ansicrwydd cyfoeth, ond ar Dduw, sy'n rhoi i ni yn gyfoethog bopeth i'w fwynhau. Y maent i wneud daioni , i fod yn gyfoethog mewn gweithredoedd da , i fod yn hael ac yn barod i rannu , a thrwy hynny storio trysor iddynt eu hunain felsylfaen dda i'r dyfodol, fel y gallont ymaflyd yn yr hyn sydd wir fywyd.

23. Philipiaid 2:4 Bydded i bob un ohonoch edrych nid yn unig ar ei fuddiannau ei hun, ond hefyd ar fuddiannau pobl eraill.

Ni fydd amseroedd bob amser yn bleserus, ond peidiwch byth ag ofni oherwydd bod yr Arglwydd o'ch ochr.

24. Pregethwr 7:14 Pan ddaw amseroedd da, byddwch ddedwydd; ond pan fyddo amseroedd yn ddrwg, ystyriwch hyn : gwnaeth Duw y naill yn gystal a'r llall. Felly, ni all neb ddarganfod dim am eu dyfodol.

25. Ioan 16:33 Yr wyf wedi dweud y pethau hyn wrthych, er mwyn i chwi gael heddwch ynof fi. Yn y byd byddwch yn cael gorthrymder. Ond cymer galon; Rwyf wedi goresgyn y byd.
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.