25 Prif Adnodau o’r Beibl Ynghylch Cerdded Gyda Duw (Peidiwch â Rhoi’r Ffynnu)

25 Prif Adnodau o’r Beibl Ynghylch Cerdded Gyda Duw (Peidiwch â Rhoi’r Ffynnu)
Melvin Allen

Adnodau o’r Beibl am gerdded gyda Duw

Pan fyddwch chi’n cerdded gyda rhywun mae’n amlwg na fyddwch chi’n mynd i gyfeiriadau gwahanol. Os cerddwch i gyfeiriad gwahanol ni allwch wrando arnynt, ni allwch eu mwynhau, ni allwch rannu pethau gyda nhw, ac ni fyddwch yn gallu eu deall. Pan fyddwch chi'n cerdded gyda'r Arglwydd, bydd eich ewyllys yn cyd-fynd â'i ewyllys Ef. Gan eich bod yn cerdded ochr yn ochr ag Ef bydd eich ffocws arno Ef.

Pan fyddwch chi’n cerdded yn gyson gyda rhywun rydych chi’n mynd i’w deall yn well nag y gwnaethoch chi erioed. Rydych chi'n mynd i adnabod eu calon. Nid dim ond amser yn y cwpwrdd gweddi yw cerdded gyda Duw, mae'n ffordd o fyw y gallwn ei chael trwy Iesu Grist yn unig.

Mae'n daith. Llun eich bod chi'n mynd ar daith gyda'ch ffrind gorau sy'n casáu eich aligator anifail anwes. Rydych chi'n gwybod nad yw'n ei blesio felly oherwydd eich bod chi'n ei garu cymaint, nid ydych chi'n mynd i ddod ag ef ar y daith.

Yn yr un modd dydych chi ddim yn mynd i ddod â phechod, a phethau fydd yn eich dal yn ôl. Pan fyddwch chi'n cerdded gyda Duw rydych chi'n dewis ei efelychu a'i ogoneddu ym mhob ffordd.

Gweld hefyd: 10 Adnod Pwysig o’r Beibl Am Y Llwybr Cul

Yn y genhedlaeth ddrwg hon nid yw’n anodd sylwi ar ŵr neu wraig i Dduw y mae ei galon wedi’i halinio â chalon Duw oherwydd bod eu golau’n disgleirio mor llachar a’u bod wedi’u gosod ar wahân i’r byd.

Dyfyniadau

“Y rhai sy'n rhodio gyda Duw, cyrhaeddant ben eu taith bob amser.” ― Henry Ford

“Os cerddaf gyda'r byd, ni allaf gerdded gyda Duw.” Dwight L. Moody

“Mae nerth Duw yn dod pan fydd pobl Dduw yn dysgu cerdded gyda Duw.” Jack Hyles

"Rydw i yma, gadewch i ni gerdded gyda'n gilydd." – Duw

“Nid yw cerdded gyda Duw yn arwain at ffafr Duw; Mae ffafr Duw yn arwain at gerdded gyda Duw.” — Tullian Tchividjian

“Peidiwch â phoeni bod Duw wedi mynd o'ch blaen chi i baratoi'r ffordd. Daliwch ati i gerdded.”

“Yr ydym ni eisiau mwy o wŷr a gwragedd sy’n rhodio gyda Duw ac o flaen Duw, fel Enoch ac Abraham.” J. C. Ryle

“Yr oedd dynion call yn rhodio ar y lleuad, dynion beiddgar yn rhodio ar lawr y cefnfor, ond doethion yn rhodio gyda Duw.” Leonard Ravenhill

“Po fwyaf y cerddwch gyda Duw, anoddaf yw crafu eich pen-glin.”

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud?

1. Micha 6:8 “Mae wedi gwneud yn glir i ti, ddyn meidrol, beth sy'n dda a'r hyn y mae'r ARGLWYDD yn ei ofyn gennyt— gweithredu mewn cyfiawnder, trysori cariad graslon yr ARGLWYDD, a rhodio'n ostyngedig yng nghwmni pobl eraill. eich Duw."

2. Colosiaid 1:10-1 1 “Er mwyn ichwi fyw mewn modd teilwng i'r Arglwydd a bod yn gwbl bleserus iddo wrth ddwyn ffrwyth wrth wneud pob math o bethau da a thyfu yn llawn. gwybodaeth o Dduw. Yr ydych yn cael eich cryfhau â phob nerth yn ôl ei nerth gogoneddus ef, er mwyn ichwi ddioddef pob peth yn amyneddgar â llawenydd.”

3. Deuteronomium 8:6 “Cadwch orchmynion yr ARGLWYDD eich Duw trwy rodio yn ei ffyrdd a thrwyyn ei ofni.”

4. Rhufeiniaid 13:1 3 “Gadewch inni gerdded gyda gwedduster, fel yng ngolau dydd : nid mewn cynddeiriog a meddwdod; nid mewn amhuredd rhywiol ac anlladrwydd; nid mewn ffraeo a chenfigen.”

5. Effesiaid 2:10 “Oherwydd ei greadigaeth Ef ydym ni, wedi ein creu yng Nghrist Iesu i weithredoedd da, a baratôdd Duw o flaen amser er mwyn inni rodio ynddynt.”

7. 2 Cronicl 7:17-18 “Amdanat ti, os dilyni fi yn ffyddlon fel y gwnaeth Dafydd dy dad, gan ufuddhau i’m holl orchmynion, gorchmynion, a rheolau, yna fe sefydlaf orsedd dy linach. . Oherwydd gwnes y cyfamod hwn â'th dad, Dafydd, pan ddywedais, ‘Bydd un o'th ddisgynyddion yn llywodraethu ar Israel bob amser.”

Nid oedd Iesu erioed yn wag oherwydd ei fod bob amser yn cerdded gyda Duw yn gwneud ei ewyllys.

8. Ioan 4:32-34 “Ond dywedodd wrth yr m, “Y mae gennyf fi fwyd i'w fwyta na wyddoch ddim amdano. Yna dywedodd ei ddisgyblion wrth ei gilydd, “A all rhywun fod wedi dod â bwyd iddo?” “Fy mwyd,” meddai Iesu, “yw gwneud ewyllys yr hwn a'm hanfonodd i, a gorffen ei waith.”

9. 1 Ioan 2:6 “Dylai’r sawl sy’n dweud ei fod yn byw yn Nuw ei hun rodio yn union fel y rhodiodd Iesu.”

Pan rodio gyda'r Arglwydd yr ydym yn nesau at yr Arglwydd â'n holl galon. Mae'n dod yn ffocws i ni. Mae ein calonnau yn hiraethu amdano. Mae ein calon yn ceisio ei bresenoldeb. Bydd ein dymuniad i gael cymdeithas â Christ a bod yn debyg iddo yn tyfu tra bydd ein chwantau bydol yn lleihau.

10.Hebreaid 10:22 “Gadewch inni barhau i ddod yn agos â chalon ddidwyll yn y sicrwydd llawn y mae ffydd yn ei ddarparu, oherwydd mae ein calonnau wedi eu taenellu'n lân oddi wrth gydwybod euog, a'n cyrff wedi eu golchi â dŵr pur.”

11. Hebreaid 12:2 “Gan edrych at Iesu, awdur a gorffenwr ein ffydd; yr hwn am y llawenydd a osodwyd o'i flaen ef a oddefodd y groes , gan ddirmygu y gwarth, ac a osodwyd i lawr ar ddeheulaw gorsedd-faingc Duw."

12. Luc 10:27 “Ac efe a atebodd a ddywedodd, Câr yr Arglwydd dy Dduw â’th holl galon, ac â’th holl enaid, ac â’th holl nerth, ac â’th holl feddwl; a'th gymydog fel ti dy hun."

Wrth gerdded gyda Duw dymunwn blesio Duw a chaniatawn i'r Arglwydd weithio yn ein bywydau i'n gwneud ni ar ddelw ei Fab.

13. Rhufeiniaid 8:29 "Am fod y rhai yr oedd efe yn eu rhag-ddweud, efe hefyd wedi eu rhagordeinio i fod yn gydffurfiol â delw ei Fab , fel y byddai ei Fab ef yn gyntaf-anedig ymysg brodyr a chwiorydd lawer."

14. Philipiaid 1:6 “Gan fod yn hyderus am yr union beth hwn, y bydd yr hwn a ddechreuodd waith da ynoch yn ei gyflawni hyd ddydd Iesu Grist.”

Wrth gerdded gyda'r Arglwydd fe dyf yn eich ymwybyddiaeth o bechod yn eich bywyd a'ch angen am Waredwr. Mwy a mwy byddwn yn tyfu mewn casineb tuag at ein pechodau ac yn awyddus i gael gwared ar ein bywydau ohonynt. Yn fwy a mwy byddwn yn cyffesu ac yn cefnu ar ein pechodau.

15. Luc 18:13 “Ond safodd y casglwr trethi o bell ac ni fyddai hyd yn oed yn edrych i fyny i'r nefoedd. Yn hytrach, parhaodd i guro ei frest a dweud, ‘O Dduw, bydd drugarog wrthyf, y pechadur wyf i!”

16. 1 Ioan 1:9 “Os cyffeswn ein pechodau, ffyddlon a chyfiawn yw efe, a bydd yn maddau inni ein pechodau ac yn ein puro oddi wrth bob anghyfiawnder.”

Pan fyddwch chi'n cerdded gyda Duw, dydych chi ddim yn gadael i bethau eraill dynnu eich sylw oddi wrth Grist.

17. Luc 10:40-42 “Ond roedd Martha wedi tynnu sylw Martha. trwy ei gorchwylion lu, a daeth i fyny a gofyn, “Arglwydd, onid oes ots gennych fod fy chwaer wedi fy ngadael i wasanaethu ar fy mhen fy hun? Felly dywedwch wrthi am roi llaw i mi.” Atebodd yr Arglwydd hi, “Martha, Martha, yr wyt yn poeni ac yn gofidio am lawer o bethau, ond y mae un peth yn angenrheidiol. Mae Mary wedi gwneud y dewis iawn, ac ni fydd yn cael ei gymryd oddi wrthi.”

Byddwn yn cerdded trwy ffydd.

18. 2 Corinthiaid 5:7 “Yn wir, ffydd sy'n llywio ein bywydau ni, nid gan olwg.”

19. Rhufeiniaid 1:17 “Oherwydd yn yr efengyl y datguddir cyfiawnder Duw—cyfiawnder sydd trwy ffydd o'r cyntaf i'r diwedd, yn union fel y mae'n ysgrifenedig: “Trwy ffydd y bydd byw y cyfiawn.”

Ni allwn gerdded gyda'r Arglwydd os ydym yn byw mewn tywyllwch. Ni ellwch chwi gael Duw a drygioni.

20. 1 Ioan 1:6-7 “ Os dywedwn fod gennym gymdeithas ag ef ac eto dal ati i gerdded yn y tywyllwch , celwydd ydym, ac nid ydym ymarfer y gwir. Ond os rhodiwn yn y goleunifel y mae ef ei hun yn y goleuni, y mae gennym gymdeithas â'n gilydd, ac y mae gwaed Iesu ei Fab ef yn ein glanhau ni oddi wrth bob pechod.”

21. Galatiaid 5:16 “Felly rwy'n dweud, rhodiwch yn yr Ysbryd ac ni fyddwch yn cyflawni dymuniad y cnawd.”

Rhaid i’th ewyllys fod wedi ei halinio ag ewyllys Duw.

22. Amos 3:3 “A fydd dau yn cydgerdded oni bai eu bod wedi cytuno i wneud hynny?”

Enoch

23. Genesis 5:21-24 “Roedd Enoch yn 65 oed pan gafodd Methwsela. Ac wedi geni Methwsela, y rhodiodd Enoch gyda Duw 300 mlynedd, a bu iddo feibion ​​a merched eraill. Felly bu bywyd Enoch am 365 o flynyddoedd. Cerddodd Enoch gyda Duw; yna nid oedd yno oherwydd cymerodd Duw ef.”

Noa

24. Genesis 6:8-9 “Fodd bynnag, cafodd Noa ffafr yng ngolwg yr ARGLWYDD. Dyma gofnodion teulu Noa. Yr oedd Noa yn ddyn cyfiawn, di-fai ymhlith ei gyfoeswyr; Cerddodd Noa gyda Duw.”

Abraham

Gweld hefyd: 60 Adnod Bwerus o'r Beibl Ynghylch Angerdd Dros (Duw, Gwaith, Bywyd)

25. Genesis 24:40 “Dywedodd wrthyf, “Bydd yr ARGLWYDD yr wyf wedi cerdded o'i flaen yn anfon ei angel gyda thi, ac yn gwneud dy daith yn un. llwyddiant , a byddwch yn cymryd gwraig i'm mab o'm teulu ac o deulu fy nhad.”

Bonws

Ioan 8:12 “Siaradodd Iesu eto wrth y bobl a dweud, “Myfi yw goleuni'r byd. Os dilynwch fi, ni fydd yn rhaid ichi gerdded yn y tywyllwch, oherwydd bydd gennych y golau sy'n arwain i fywyd.”
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.