25 Adnodau Pwysig o'r Beibl Am y Dyn Cyfoethog yn Mynd i Mewn i'r Nefoedd

25 Adnodau Pwysig o'r Beibl Am y Dyn Cyfoethog yn Mynd i Mewn i'r Nefoedd
Melvin Allen

Adnodau o'r Beibl am y cyfoethog yn dod i mewn i'r Nefoedd

Mae rhai pobl yn meddwl bod y Beibl yn dweud na all y cyfoethog fynd i mewn i'r Nefoedd, sy'n ffug. Mae'n anodd iddynt fynd i mewn i'r Nefoedd. Efallai y bydd y cyfoethog a'r cyfoethog yn meddwl nad oes angen Iesu arnaf Mae gennyf arian. Gallent gael eu llenwi â balchder, trachwant, hunanoldeb, a mwy a fydd yn eu hatal rhag mynd i mewn. Gall Cristnogion yn wir fod yn gyfoethog a mynd i'r Nefoedd, ond ni ddylech fyth ymddiried mewn cyfoeth. Mae gan bob Cristion yn enwedig y cyfoethog ddyletswydd i helpu i ddarparu ar gyfer y tlawd a bod yn barod i rannu ag eraill.

Iago 2:26 Yn union fel y mae'r corff yn farw heb anadl, felly hefyd y mae ffydd yn farw heb weithredoedd da. Rwyf am ychwanegu hefyd bod llawer ohonom yn America yn cael eu hystyried yn gyfoethog. Efallai eich bod yn ddosbarth canol yn America , ond mewn gwlad fel Haiti neu Zimbabwe fe fyddech chi'n gyfoethog. Rhowch y gorau i geisio prynu'r pethau mwyaf newydd ac yn lle hynny ail-addaswch eich rhodd. Gosodwch eich llygaid ar Grist. Mae'r anghredadun cyfoethog yn dweud nad oes angen i mi weddïo mewn treialon mae gen i gyfrif cynilo. Mae Cristion yn dweud nad oes gennyf ddim, ond Crist a gwyddom nad oes digon o arian yn y byd i'n helpu.

Mae'r rhan fwyaf o bobl gyfoethog yn caru arian yn fwy na Christ . Mae arian yn eu dal yn ôl.

1.  Mathew 19:16-22 Yna daeth dyn at Iesu a dweud, “Athro, pa weithred dda ddylwn i ei gwneud i ennill bywyd tragwyddol?” Meddai Iesu wrtho, “Pam yr wyt yn gofyn imi beth sy'n dda? Nid oes ond un sy'n dda.Os ydych am fynd i mewn i fywyd, ufuddhewch i'r gorchmynion.” “Pa orchmynion?” gofynnodd y dyn. Dywedodd Iesu, “Peidiwch byth â llofruddio. Peidiwch byth â godineb. Peidiwch byth â dwyn. Peidiwch byth â rhoi tystiolaeth ffug. Anrhydedda dy dad a'th fam. Carwch eich cymydog fel yr ydych yn caru eich hun." Atebodd y llanc, “Yr wyf wedi ufuddhau i'r holl orchmynion hyn. Beth arall sydd angen i mi ei wneud?" Dywedodd Iesu wrtho, “Os mynni fod yn berffaith, gwertha'r hyn sy'n eiddo i ti. Rhowch yr arian i'r tlodion, a chewch drysor yn y nef. Yna dilynwch fi!” Pan glywodd y dyn ifanc hyn, aeth i ffwrdd yn drist oherwydd ei fod yn berchen ar lawer o eiddo.

2. Mathew 19:24-28 Gallaf warantu eto ei bod yn haws i gamel fynd trwy lygad nodwydd nag i berson cyfoethog fynd i mewn i deyrnas Dduw.” Rhyfeddodd ei ddisgyblion yn fwy nag erioed pan glywsant hyn. “Pwy wedyn all gael ei achub?” gofynasant. Edrychodd Iesu arnyn nhw a dweud, “Mae'n amhosib i bobl achub eu hunain, ond mae popeth yn bosibl i Dduw.” Yna dyma Pedr yn ateb, “Edrych, rydyn ni wedi rhoi'r gorau i bopeth er mwyn dy ddilyn di. Beth gawn ni ohono?” Dywedodd Iesu wrthynt, “Gallaf warantu'r gwirionedd hwn: Pan fydd Mab y Dyn yn eistedd ar ei orsedd ogoneddus yn y byd a ddaw, byddwch chwithau, fy nilynwyr, hefyd yn eistedd ar ddeuddeg gorsedd, yn barnu deuddeg llwyth Israel.

Gorchymyn i'r cyfoethog

3. 1 Timotheus 6:16-19 Ef yw'r unig un sy'n methu marw. Mae'n byw mewn golau nad oes nebyn gallu dod yn agos. Nid oes neb wedi ei weld, ac ni allant ei weld. Mae anrhydedd a gallu yn eiddo iddo am byth! Amen. Dywedwch wrth y rhai sydd â chyfoeth y byd hwn am beidio â bod yn drahaus a pheidio â rhoi eu hyder mewn unrhyw beth mor ansicr â chyfoeth. Yn lle hynny, dylen nhw roi eu hyder yn Nuw sy'n rhoi popeth i ni ei fwynhau yn gyfoethog. Dywedwch wrthyn nhw am wneud daioni, gwneud llawer o bethau da, bod yn hael, a rhannu . Trwy wneud hyn maent yn storio trysor iddynt eu hunain sy'n sylfaen dda ar gyfer y dyfodol. Fel hyn maen nhw'n gafael yn beth yw bywyd mewn gwirionedd.

Gall arian wneud pobl yn stingy a hunanol .

4.  Actau 20:32-35 “Yr wyf yn awr yn eich ymddiried i Dduw ac i’w neges sy’n dweud pa mor garedig ydyw. Gall y neges honno dy helpu i dyfu a rhoi i ti’r etifeddiaeth sy’n cael ei rhannu gan holl bobl sanctaidd Duw. “Doeddwn i erioed eisiau arian, aur na dillad neb. Rydych chi'n gwybod fy mod wedi gweithio i gynnal fy hun a'r rhai a oedd gyda mi. Rwyf wedi rhoi enghraifft ichi y dylem, drwy weithio'n galed fel hyn, helpu'r gwan. Dylem gofio’r geiriau a ddywedodd yr Arglwydd Iesu, ‘Y mae rhoi rhoddion yn fwy boddhaol na’u derbyn.

5. Diarhebion 11:23-26 Mae dyhead pobl gyfiawn yn gorffen mewn daioni, ond dim ond mewn cynddaredd y mae gobaith y drygionus yn gorffen. Mae un person yn gwario'n rhydd ac eto'n dod yn gyfoethocach, tra bod un arall yn dal yr hyn sydd arno yn ôl ac eto'n mynd yn dlotach . A haelbydd person yn cael ei gyfoethogi, a phwy bynnag sy'n bodloni eraill, bydd yn fodlon ei hun. Bydd pobl yn melltithio'r un sy'n celcio grawn, ond bydd bendith ar ben y sawl sy'n ei werthu.

6. Rhufeiniaid 2:8 Ond i'r rhai sy'n hunan-geisiol ac yn gwrthod y gwirionedd ac yn dilyn drygioni, bydd digofaint a dicter.

Mae'n hawdd iawn i'r cyfoethog wneud arian yn anonest.

7. Salm 62:10-11 Peidiwch ag ymddiried mewn trais; peidiwch â gosod gobeithion ffug mewn lladrad. Pan fydd cyfoeth yn dwyn ffrwyth, peidiwch â gosod eich calon arno. Mae Duw wedi llefaru un peth  gwnewch yn ddau beth   yr wyf fi fy hun wedi’u clywed: fod cryfder yn eiddo i Dduw,

8.  1 Timotheus 6:9-10 Ond mae pobl sy’n ceisio dod yn gyfoethog yn syrthio i demtasiwn . Cânt eu caethiwo gan lawer o nwydau gwirion a niweidiol sy'n plymio pobl i ddistryw a dinistr. Cariad at arian yw gwraidd pob math o ddrygioni. Mae rhai wedi crwydro i ffwrdd oddi wrth y ffydd ac wedi impaled eu hunain gyda llawer o boen oherwydd eu bod yn gwneud arian eu nod.

Pechod yw trachwant.

9. Luc 12:15-18 Yna dywedodd Iesu wrthynt, “Gwyliwch! Gwarchodwch eich hun rhag pob math o drachwant. Wedi’r cyfan, nid eiddo rhywun sy’n pennu bywyd rhywun, hyd yn oed pan fo rhywun yn gyfoethog iawn.” Yna dyma fe'n dweud wrthyn nhw mewn dameg: “Roedd tir rhyw ddyn cyfoethog yn cynhyrchu cnwd helaeth. Efe a ddywedodd wrtho ei hun, Beth a wnaf ? Does gen i ddim lle i storio fy nghynhaeaf! Yna efemeddwl, Dyma beth a wnaf. Byddaf yn rhwygo fy ysguboriau i lawr ac yn adeiladu rhai mwy. Dyna lle byddaf yn storio fy holl rawn a nwyddau.

10. 1 Corinthiaid 6:9-10 Oni wyddoch na fydd yr anghyfiawn a'r drwgweithredwyr yn etifeddu teyrnas Dduw nac yn cael unrhyw gyfran ohoni? Peidiwch â chael eich twyllo: na'r amhur ac anfoesol, nac eilunaddolwyr, na godinebwyr, na'r rhai sy'n cymryd rhan mewn cyfunrywioldeb, na thwyllwyr (swindlers a lladron), na chrafancwyr barus, na meddwon, na dialyddion cas ac athrod, na chribddeilwyr. a bydd lladron yn etifeddu neu yn cael cyfran o deyrnas Dduw.

Byth yn derbyn Iesu: Maent yn ymddiried yn eu cyfoeth

11.  Diarhebion 11:27-28 Pwy bynnag sy'n awyddus i chwilio am ewyllys da, ond pwy bynnag sy'n chwilio am ddrwg sy'n darganfod mae'n. Bydd pwy bynnag sy'n ymddiried yn ei gyfoeth yn cwympo, ond bydd pobl gyfiawn yn ffynnu fel deilen werdd.

12.  Salm 49:5-8 Pam ddylwn i fod yn ofnus ar adegau o helbul, pan fydd athrodwyr yn fy amgylchynu â drygioni? Maent yn ymddiried yn eu cyfoeth ac yn brolio am eu cyfoeth toreithiog. Ni all neb byth brynu rhywun arall yn ôl na thalu pridwerth i Dduw am ei fywyd. Mae'r pris i'w dalu am ei enaid yn rhy gostus. Rhaid iddo bob amser ildio

13. Marc 8:36 Canys pa les sydd i ddyn ennill yr holl fyd a fforffedu ei enaid?

14. Hebreaid 11:6 Ac heb ffydd y mae'n amhosibl ei foddhau ef, oherwydd pwy bynnag a fynnai dynnu llun.yn agos at Dduw rhaid credu ei fod yn bod a'i fod yn gwobrwyo'r rhai sy'n ei geisio.

15. Mathew 19:26 Ond edrychodd Iesu arnyn nhw a dweud, “Gyda dyn mae hyn yn amhosib, ond gyda Duw mae pob peth yn bosibl.”

Eilun-addoliaeth: Cyfoeth yw eu Duw hwynt

16. Marc 4:19 ond y mae gofalon y byd, a thwyll o gyfoeth a chwantau am bethau eraill yn myned i mewn ac tagu y gair, ac y mae yn profi yn anffrwythlawn.

17. Mathew 6:24-25 “Ni all neb wasanaethu dau feistr, oherwydd bydd naill ai’n casáu’r naill ac yn caru’r llall, neu’n ffyddlon i’r naill ac yn dirmygu’r llall. Ni allwch wasanaethu Duw a chyfoeth s! “Dyna pam rydw i'n dweud wrthych chi am roi'r gorau i boeni am eich bywyd - beth fyddwch chi'n ei fwyta neu beth fyddwch chi'n ei yfed - neu am eich corff - beth fyddwch chi'n ei wisgo. Mae bywyd yn fwy na bwyd, ynte, a'r corff yn fwy na dillad?

Maen nhw o'r byd: Byw i bethau bydol

Gweld hefyd: 25 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am Gymedroldeb

18. 1 Ioan 2:15-17  Stopiwch garu'r byd a'r pethau sydd yn y byd . Os bydd rhywun yn parhau i garu'r byd, nid yw cariad y Tad ynddo ef. Oherwydd nid oddi wrth y Tad y mae pob peth sydd yn y byd—y dymuniad am foddhad cnawdol, awydd am eiddo, a thrahausder bydol — oddi wrth y Tad ond oddi wrth y byd. Ac y mae'r byd a'i chwantau yn diflannu, ond y mae'r sawl sy'n gwneud ewyllys Duw yn aros am byth.

19. Rhufeiniaid 12:2 A pheidiwch â chydymffurfio â'r oes hon, ond cael eich gweddnewid gan yr adnewyddiado'ch meddwl, fel y byddo i chwi gymmeradwyo yr hyn yw ewyllys da, da, a pherffaith Dduw.

20. Marc 8:35 Oherwydd bydd pwy bynnag sydd am achub ei fywyd yn ei golli, ond bydd pwy bynnag sy'n colli ei fywyd i mi ac i'r efengyl yn ei achub.

21.  Salm 73:11-14 Maen nhw’n dweud, “Sut byddai Duw yn gwybod? Ydy'r Goruchaf yn gwybod unrhyw beth?” Dyma sut le yw'r drygionus - bob amser yn rhydd o ofal, maen nhw'n parhau i gronni cyfoeth. Yn wir, yn ofer yr wyf wedi cadw fy nghalon yn lân, a golchi fy nwylo mewn diniweidrwydd. Trwy'r dydd rydw i wedi cael fy nghystuddio, ac mae pob bore yn dod â chosbau newydd.

Gweld hefyd: 25 Adnod Brawychus o’r Beibl Am America (2023 Baner America)

Cau dy lygaid at y tlawd

22. Diarhebion 21:13-15  Os atali dy glustiau at waedd y tlodion, ni chlywir eich cri, heb ei ateb. Mae anrheg dawel yn tawelu person anniddig; mae anrheg galonog yn oeri tymer boeth. Mae pobl dda yn dathlu pan fydd cyfiawnder yn fuddugol, ond i weithwyr drygioni mae’n ddiwrnod gwael.

23. 1 Ioan 3:17-18  Pwy bynnag sydd ag eiddo daearol ac yn sylwi ar frawd mewn angen ac eto yn atal ei dosturi oddi wrtho, sut y gall cariad Duw fod yn bresennol ynddo? Blant bach, rhaid inni roi'r gorau i fynegi cariad trwy ein geiriau a'n hymadrodd yn unig; rhaid i ni garu hefyd mewn gweithred a gwirionedd.

Atgofion

24. Diarhebion 16:16-18  Gwell o lawer yw cael doethineb na chael aur . I gael dealltwriaeth dylid dewis yn lle arian. Mae'rffordd y ffyddloniaid yn troi oddi wrth bechod. Mae'r sawl sy'n gwylio ei ffordd yn cadw ei fywyd. Daw balchder cyn cael ei ddinistrio a daw ysbryd balch cyn cwymp.

25. Diarhebion 23:4-5 Peidiwch â gwisgo eich hun allan yn ceisio dod yn gyfoethog; atal dy hun! Mae cyfoeth yn diflannu mewn amrantiad llygad; mae cyfoeth yn blaguro adenydd ac yn hedfan i'r glas gwyllt draw.

Esiampl o’r Beibl: Y dyn cyfoethog a Lasarus

Luc 16:19-26 “Roedd yna ddyn cyfoethog yn gwisgo dillad lliain porffor bob dydd. Roedd yn byw fel y byddai brenin yn byw gyda'r gorau o fwyd. Yr oedd dyn tlawd o'r enw Lasarus a chanddo lawer o ddoluriau. Rhoddwyd ef wrth ddrws y gwr goludog. Roedd eisiau'r darnau o fwyd a ddisgynnodd oddi ar fwrdd y dyn cyfoethog. Daeth hyd yn oed cŵn a llyfu ei ddoluriau. “Bu farw’r dyn tlawd a ofynnodd am fwyd. Cymerwyd ef gan yr angylion i freichiau Abraham. Bu farw'r cyfoethog hefyd, a chladdwyd ef. Yn uffern roedd y dyn cyfoethog mewn poen mawr. Edrychodd i fyny a gwelodd Abraham ymhell i ffwrdd a Lasarus wrth ei ymyl. Gwaeddodd yntau a dweud, ‘O Dad Abraham, trugarha wrthyf. Anfon Lasarus. Gadewch iddo roi diwedd ei fys mewn dŵr ac oeri fy nhafod. Yr wyf mewn llawer o boen yn y tân hwn. ’ Dywedodd Abraham, ‘Fy mab, paid ag anghofio bod iti wedi cael dy bethau da pan oeddech chi'n fyw. Roedd pethau drwg gan Lasarus. Nawr mae'n derbyn gofal da. Rydych chi mewn poen. Ac yn fwy na hyn oll, mae lle mawr dwfn rhyngom ni. Ni all neb oddi ymamynd yno hyd yn oed os oedd am fynd. Ni all neb ddod oddi yno.
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.