25 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am Gymedroldeb

25 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am Gymedroldeb
Melvin Allen

Adnodau o’r Beibl am gymedroli

A glywsoch chi erioed rywun yn dweud cymedroldeb ym mhob peth? Os oes gennych chi rydw i eisiau i chi wybod ei fod yn ffug. Wrth sôn am gymedroldeb rhaid cofio hefyd y gair ymatal. Mae yna rai pethau na allwch chi eu gwneud. Ni ellir yfed dan oed yn gymedrol.

Ni allwch gamblo, ysmygu, gwylio porn, mynd i'r clwb, cael rhyw cyn priodi, na gwneud pethau pechadurus eraill yn gymedrol. Peidiwch â cheisio twyllo eich hun i wneud eich diffiniad eich hun o gymedroli. Er enghraifft, mae gennych chi becyn chwech o gwrw ac rydych chi'n yfed tri ohonyn nhw gefn wrth gefn. Rydych chi'n dweud wrthych chi'ch hun yn dda na wnes i yfed y cyfan. Mae gennych chi ddau focs mawr o Domino’s Pizza ac rydych chi’n bwyta un bocs cyfan ac yn gadael y llall ac rydych chi’n meddwl bod hynny’n gymedrol. Peidiwch â dweud celwydd i chi'ch hun.

Rhaid i chi gael hunanreolaeth gyda phopeth a bydd yr Ysbryd Glân, sy'n byw mewn Cristnogion, yn eich helpu chi. Diolch i Dduw fod gennym ni’r gallu i wneud pethau na all rhai eu gwneud, ond byddwch yn wyliadwrus wrth siopa, gwylio’r teledu, syrffio’r rhyngrwyd , yfed caffein ac ati Peidiwch ag obsesiwn ag unrhyw beth yn eich bywyd, heblaw am yr Arglwydd. Peidiwch â rhoi maen tramgwydd o flaen credinwyr eraill. Heb gymedroldeb gallwch yn hawdd syrthio i bechod. Byddwch yn ofalus oherwydd mae Satan yn gwneud popeth o fewn ei allu i geisio ein temtio. Gwna bob peth er gogoniant Duw.

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud?

1. Philipiaid4:4-8 Llawenhewch yn yr Arglwydd bob amser: a thrachefn meddaf, Llawenhewch. Bydded eich cymedroldeb yn hysbys i bob dyn. Yr Arglwydd sydd wrth law. Byddwch yn ofalus am ddim; eithr ym mhob peth trwy weddi ac ymbil ynghyd â diolchgarwch bydded eich deisyfiadau yn hysbys i Dduw. A thangnefedd Duw, yr hwn sydd dros bob deall, a geidw eich calonnau a'ch meddyliau trwy Grist Iesu. Yn olaf, gyfeillion, pa bethau bynnag sydd wir, pa bethau bynnag sydd onest, pa bethau bynnag sydd gyfiawn, pa bethau bynnag sydd bur, pa bethau bynnag sydd hyfryd, pa bethau bynnag sydd o adroddiad da; os bydd unrhyw rinwedd, ac os bydd dim clod, meddyliwch am y pethau hyn.

2. 1 Corinthiaid 9:25 Mae pawb sy'n cystadlu yn y gemau yn mynd i hyfforddiant llym. Maen nhw'n ei wneud i gael coron na fydd yn para, ond rydyn ni'n ei wneud i gael coron a fydd yn para am byth.

3. Dababau 25:26-28 Fel ffynnon fwdlyd neu ffynnon lygredig  y mae'r cyfiawn sy'n ildio i'r drygionus. Nid yw yn dda bwyta gormod o fêl, ac nid yw ychwaith yn anrhydeddus i chwilio am faterion sy'n rhy ddwfn. Fel dinas y mae ei muriau wedi torri trwodd  y mae rhywun sydd heb hunanreolaeth.

Cnawd vs Ysbryd Glân

4. Galatiaid 5:19-26 Yn awr y mae gweithredoedd y cnawd yn amlwg, sef y rhai hyn; Godineb, godineb, aflendid, anlladrwydd ,Elun-addoliaeth, dewiniaeth, casineb, amrywiant, efelychiadau, digofaint, cynnen, terfysgoedd, heresïau, cenfigen,llofruddiaethau, meddwdod, gwawd, a'r cyffelyb : am y rhai yr wyf yn dywedyd wrthych o'r blaen, fel y dywedais wrthych hefyd yn yr amser gynt, na chaiff y rhai sy'n gwneuthur y cyfryw bethau etifeddu teyrnas Dduw. Ond ffrwyth yr Ysbryd yw cariad, llawenydd, tangnefedd, hir-ymaros, addfwynder, daioni, ffydd, addfwynder, dirwest : yn erbyn y cyfryw nid oes deddf. A'r rhai sydd eiddo Crist, a groeshoeliasant y cnawd â'r serchiadau a'r chwantau. Os byw ydym yn yr Ysbryd, rhodiwn ninnau hefyd yn yr Ysbryd. Peidiwn â bod yn chwennych gogoniant ofer, gan ennyn ein gilydd, gan genfigenu wrth ein gilydd.

5. Rhufeiniaid 8:3-9 Roedd y gyfraith yn ddi-rym oherwydd iddi gael ei gwneud yn wan gennym ni ein hunain yn bechadurus. Ond gwnaeth Duw yr hyn na allai'r gyfraith ei wneud: anfonodd ei Fab ei hun i'r ddaear gyda'r un bywyd dynol y mae pawb arall yn ei ddefnyddio ar gyfer pechod. Anfonodd Duw ef i fod yn offrwm i dalu am bechod. Felly defnyddiodd Duw fywyd dynol i ddinistrio pechod. Gwnaeth hyn fel y gallem fod yn iawn yn union fel y dywedodd y gyfraith y dylem fod. Nawr nid ydym yn byw yn dilyn ein hunain pechadurus. Rydyn ni'n byw yn dilyn yr Ysbryd. Mae pobl sy'n byw yn dilyn eu hunain pechadurus yn meddwl dim ond am yr hyn y maent ei eisiau. Ond mae'r rhai sy'n byw yn dilyn yr Ysbryd yn meddwl beth mae'r Ysbryd eisiau iddyn nhw ei wneud. Os yw eich meddwl yn cael ei reoli gan eich hunan pechadurus, mae marwolaeth ysbrydol. Ond os yw eich meddwl yn cael ei reoli gan yr Ysbryd, mae bywyd a heddwch. Pam fod hyn yn wir? Gan fod unrhyw un y mae ei feddwl ynrheoli gan eu hunan pechadurus yn erbyn Duw. Maen nhw'n gwrthod ufuddhau i gyfraith Duw. Ac mewn gwirionedd ni allant ufuddhau iddo. Ni all y rhai sy'n cael eu rheoli gan eu hunain pechadurus foddhau Duw. Ond nid ydych yn cael eich rheoli gan eich hunain pechadurus. Rydych chi'n cael eich llywodraethu gan yr Ysbryd, os yw'r Ysbryd hwnnw o Dduw yn byw ynoch chi mewn gwirionedd. Ond pwy bynnag nad oes ganddo Ysbryd Crist, nid yw'n perthyn i Grist.

Gweld hefyd: 60 Prif Adnodau o'r Beibl Am Ddyfalbarhad Trwy Amserau Caled

6. Galatiaid 5:16-17 Felly rwy'n dweud wrthych: Byddwch fyw trwy ddilyn yr Ysbryd. Yna ni fyddwch yn gwneud yr hyn y mae eich hunain pechadurus eisiau. Mae ein hunain pechadurus eisiau yr hyn sydd yn erbyn yr Ysbryd, a'r Ysbryd sydd am yr hyn sydd yn erbyn ein hunain pechadurus. Mae'r ddau yn erbyn ei gilydd, felly ni allwch wneud yr hyn yr ydych yn ei ddymuno.

7. Galatiaid 6:8-9 Bydd y rhai sy'n byw yn unig i fodloni eu natur bechadurus eu hunain yn cynaeafu pydredd a marwolaeth o'r natur bechadurus honno. Ond bydd y rhai sy'n byw i foddhau'r Ysbryd yn cynaeafu bywyd tragwyddol o'r Ysbryd. Felly gadewch inni beidio â blino gwneud yr hyn sy'n dda. Ar yr amser iawn byddwn yn cael cynhaeaf o fendith os na fyddwn yn rhoi'r gorau iddi.

Mae arnom ni i gyd angen gorffwys, ond mae gormod o gwsg yn bechadurus ac yn warthus.

8. Diarhebion 6:9-11 Am ba hyd y gorweddi yno, O swrth? Pa bryd y cyfodwch o'ch cwsg ? Ychydig o gwsg, ychydig o gysgu, ychydig o blygu dwylaw i orphwyso, a thlodi a ddaw arnat fel lleidr, ac eisiau fel dyn arfog.

9. Diarhebion 19:15 Mae diogi yn dod yn ddwfncwsg, a'r di-shifft yn newynu.

Gweld hefyd: 10 Rheswm Beiblaidd Dros Ymprydio

10. Diarhebion 20:13 Peidiwch â charu cwsg, neu byddwch yn dlawd; arhoswch yn effro a bydd gennych chi fwyd i'w sbario.

Bwyta gormod

11. Diarhebion 25:16 Os ydych wedi dod o hyd i fêl, bwyta dim ond digon i chi, rhag i chi gael eich digon ohono a chwydu.

12. Diarhebion 23:2-3 Os ydych chi'r math sy'n bwyta'n rhy gyflym, gwna beth bynnag sy'n angenrheidiol i ffrwyno eich brwdfrydedd dros fwyd. Hefyd, peidiwch â llygadu danteithion y pren mesur, oherwydd efallai nad yw’r bwyd fel mae’n ymddangos.

13. Diarhebion 25:27 Nid da bwyta mêl lawer, ac nid gogoneddus ychwaith yw ceisio ei ogoniant ei hun.

Mae’n debyg ei bod yn well peidio ag yfed alcohol oherwydd temtasiwn, ond nid yw yfed yn bechod o’i wneud yn gymedrol.

14.  Effesiaid 5:15-18 Felly byddwch yn ofalus iawn sut rydych chi'n byw. Peidiwch â byw fel y rhai nad ydynt yn ddoeth, ond yn byw yn ddoeth. Defnyddiwch bob cyfle sydd gennych i wneud daioni, oherwydd mae'r rhain yn amseroedd drwg. Felly peidiwch â bod yn ffôl, ond dysgwch beth mae'r Arglwydd eisiau ichi ei wneud. Paid â meddwi â gwin, yr hwn a'th ddifetha, ond a ddigonir â'r Ysbryd.

15. Rhufeiniaid 13:12-13 Mae’r nos bron â dod i ben, mae dydd bron yma. Gadewch inni roi'r gorau i wneud y pethau sy'n perthyn i'r tywyllwch, a gadewch inni gymryd arfau i ymladd yn y golau. Gad inni ymddwyn yn iawn, fel pobl sy'n byw yng ngolau dydd - dim orgies na meddwdod, dim anfoesoldeb nac anwedduster, naymladd neu genfigen.

16.  Diarhebion 23:19-20  Gwrandewch, fy mhlentyn, bydd ddoeth a meddyliwch yn ofalus am eich ffordd o fyw. Peidiwch â chysylltu â phobl sy'n yfed gormod o win neu'n stwffio eu hunain â bwyd.

Cymedroli wrth siopa ar gyfer shopaholics.

17. Hebreaid 13:5-8 Cadwch eich bywydau yn rhydd oddi wrth gariad at arian. A byddwch yn fodlon ar yr hyn sydd gennych. Mae Duw wedi dweud, “Ni fyddaf byth yn eich gadael; Ni fyddaf byth yn rhedeg i ffwrdd oddi wrthych.” Felly gallwn deimlo'n sicr a dweud, “Yr Arglwydd yw fy nghynorthwywr; ni fydd arnaf ofn. Ni all pobl wneud dim byd i mi.” Cofiwch eich arweinwyr. Dysgon nhw neges Duw i chi. Cofiwch sut y buont fyw a marw, a chopïwch eu ffydd. Mae Iesu Grist yr un peth ddoe, heddiw, ac am byth.

18. Luc 12:14-15 Ond dywedodd Iesu wrtho, “Pwy a ddywedodd y dylwn i fod yn farnwr i ti, neu benderfynu sut i rannu pethau dy dad rhyngot ti?” Yna dywedodd Iesu wrthynt, “Byddwch yn ofalus a gochelwch rhag pob math o drachwant. Nid yw pobl yn cael bywyd o'r llawer o bethau y maent yn berchen arnynt.”

19. Philipiaid 3:7-8 Roeddwn i unwaith yn meddwl bod y pethau hyn yn werthfawr, ond yn awr rwy'n eu hystyried yn ddiwerth oherwydd yr hyn a wnaeth Crist. Ydy, mae popeth arall yn ddiwerth o'i gymharu â gwerth anfeidrol adnabod Crist Iesu fy Arglwydd. Er ei fwyn ef yr wyf wedi taflu pob peth arall, gan gyfrif y cwbl yn sothach, fel y gallwn ennill Crist

Cymedroldeb mewn cyfryngau, teledu, rhyngrwyd, ac eraillpethau'r byd.

20. 1 Ioan 2:15-17 Paid â charu'r byd na'r pethau sydd yn y byd. Os oes rhywun yn caru'r byd, nid yw cariad y Tad ynddo ef. Canys yr hyn oll sydd yn y byd, nid oddi wrth y Tad y mae dymuniadau'r cnawd a dymuniadau'r llygaid a balchder bywyd, ond oddi wrth y byd. Ac y mae'r byd yn mynd heibio gyda'i ddymuniadau, ond mae pwy bynnag sy'n gwneud ewyllys Duw yn aros am byth.

21. Colosiaid 3:1-4 Ers i chwi ddod yn fyw eto, fel petai, pan gyfododd Crist oddi wrth y meirw, gosodwch yn awr eich golygon ar drysorau cyfoethog a llawenydd y nefoedd lle mae'n eistedd wrth ymyl Duw yn y lle o anrhydedd a gallu. Boed i'r nef lenwi dy feddyliau; peidiwch â threulio'ch amser yn poeni am bethau i lawr yma. Dylai fod gennych chi gyn lleied o awydd am y byd hwn ag sydd gan berson marw. Mae eich bywyd go iawn yn y nefoedd gyda Christ a Duw. A phan ddaw Crist ein bywyd go iawn yn ôl eto, byddwch yn disgleirio gydag ef ac yn rhannu yn ei holl ogoniannau.

Atgofion

22. Mathew 4:4 Ond efe a atebodd ac a ddywedodd, Y mae yn ysgrifenedig: ‘Nid trwy fara yn unig y mae dyn yn byw, ond trwy bob gair. sy’n dod o enau Duw.”

23. 1 Corinthiaid 6:19-20 Neu oni wyddoch fod eich corff yn deml i’r Ysbryd Glân o’ch mewn, yr hwn sydd gennych oddi wrth Dduw? Nid eiddot ti yw'r eiddoch, oherwydd fe'ch prynwyd â phris. Felly gogoneddwch Dduw yn eich corff.

24. Diarhebion 15:16 Gwell yw ychydigag ofn yr ARGLWYDD na thrysor mawr a thrallod ag ef.

25. 2 Pedr 1:5-6 Am yr union reswm hwn, gwnewch bob ymdrech i ychwanegu at ragoriaeth eich ffydd, at ragoriaeth, a gwybodaeth; i wybodaeth, hunanreolaeth ; i hunanreolaeth, dyfalbarhad; i dyfalwch, duwioldeb.
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.