25 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am Ffyddlondeb I Dduw (Pwerus)

25 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am Ffyddlondeb I Dduw (Pwerus)
Melvin Allen

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud am ffyddlondeb?

Pan fyddwch chi’n ffyddlon rydych chi’n ffyddlon, yn ddiwyro, ac yn ddibynadwy beth bynnag fo’ch amgylchiadau. Ar wahân i Dduw ni fyddem yn gwybod beth yw ffyddlondeb oherwydd bod ffyddlondeb yn dod oddi wrth yr Arglwydd. Cymerwch eiliad i archwilio eich bywyd a gofynnwch i chi'ch hun, a ydych yn bod yn ffyddlon i Dduw?

Dyfyniadau Cristnogol am ffyddlondeb

“Gallwn gerdded heb ofn, yn llawn gobaith a dewrder a nerth i wneud Ei ewyllys, gan ddisgwyl am y daioni diddiwedd sydd Mae bob amser yn rhoi mor gyflym ag y gall ein cael ni i'w gymryd i mewn.” – George Macdonald

“Nid cred heb brawf yw ffydd, ond ymddiried heb amheuon.” – Elton Trueblood

“Peidiwch byth ag ildio ar Dduw oherwydd nid yw byth yn ildio arnoch chi.” – Woodrow Kroll

“Nid yw gweision ffyddlon byth yn ymddeol. Gallwch chi ymddeol o'ch gyrfa, ond fyddwch chi byth yn ymddeol o wasanaethu Duw.”

“Nid oes rhaid i Gristnogion fyw; yn unig y mae'n rhaid iddynt fod yn ffyddlon i Iesu Grist, nid yn unig hyd farwolaeth, ond hyd at farwolaeth os bydd angen.” – Vance Havner

“Mae pobl ffyddlon bob amser wedi bod mewn lleiafrif amlwg.” A. W. Pinc

“Mae Duw eisiau inni fod yn ddibynadwy hyd yn oed pan fydd yn costio i ni. Dyma sy’n gwahaniaethu rhwng ffyddlondeb duwiol a dibynadwyedd cyffredin cymdeithas seciwlar.” Jerry Bridges

“Rhoddwyd y swydd hon i mi ei gwneud. Felly, rhodd ydyw. Felly, mae’n fraint. Felly, mae'n andylai ein harwain i fod yn ffyddlon iddo.

19. Galarnad 3:22-23 “Nid yw cariad diysgog yr Arglwydd byth yn darfod; ni ddaw ei drugareddau byth i ben; maent yn newydd bob bore; mawr yw eich ffyddlondeb.”

20. Hebreaid 10:23 “Gadewch inni ddal yn dynn heb wyro at y gobaith rydyn ni’n ei gadarnhau, oherwydd gellir ymddiried yn Nuw i gadw ei addewid.”

21. Numeri 23:19 “Nid dynol yw Duw, i ddweud celwydd, nid bod dynol, iddo newid ei feddwl. Ydy e'n siarad ac yna ddim yn gweithredu? A yw ef yn addo ac nid yn cyflawni?”

Gweld hefyd: 25 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am Y Dydd Saboth (Pwerus)

22. 2 Timotheus 2:13 “Os ydym yn ddi-ffydd, y mae ef yn aros yn ffyddlon, oherwydd ni all efe ei ddiarddel ei hun.”

23. Diarhebion 20:6 “Mae llawer yn honni bod ganddyn nhw gariad di-ffael, ond rhywun ffyddlon sy'n gallu dod o hyd i ?”

24. Genesis 24:26-27 “Yna dyma'r dyn yn ymgrymu ac yn addoli'r ARGLWYDD, 27 gan ddweud, “Bendigedig yw'r Arglwydd, Duw fy meistr Abraham, sydd heb gefnu ar ei garedigrwydd a'i ffyddlondeb i'm meistr. Amdanaf fi, yr Arglwydd sydd wedi fy arwain ar y daith i dŷ perthnasau fy meistr.”

25. Salm 26:1-3 “Cyfiawnha fi, Arglwydd, oherwydd cefais fywyd di-fai; Yr wyf wedi ymddiried yn yr Arglwydd ac nid wyf wedi petruso. 2 Prof fi, Arglwydd, a phrofa fi, archwilia fy nghalon a'm meddwl ; 3 oherwydd yr wyf bob amser wedi bod yn ymwybodol o'th gariad di-ffael, ac wedi byw gan ddibynnu ar dy ffyddlondeb.”

26. Salm 91:4 “Bydd yn eich gorchuddio â'i blu. Bydd yn lloches i chi gyda'iadenydd. Ei addewidion ffyddlon ef yw eich arfogaeth a'ch amddiffyniad.”

27. Deuteronomium 7:9 Gwybydd gan hynny mai’r Arglwydd dy Dduw, efe sydd Dduw, y Duw ffyddlon, yr hwn sydd yn cadw cyfamod a thrugaredd â’r rhai sy’n ei garu ac yn cadw ei orchmynion hyd fil o genedlaethau.”

28. 1 Thesaloniaid 5:24 (ESV) “Y mae'r sawl sy'n eich galw yn ffyddlon; bydd yn sicr o'i wneud.”

29. Salm 36:5 “Dy drugaredd, O Arglwydd, sydd yn y nefoedd; ac y mae dy ffyddlondeb yn cyrraedd y cymylau.”

30. Salm 136:1 “Diolchwch i’r Arglwydd, oherwydd da yw, oherwydd tragwyddol yw ei ffyddlondeb.”

31. Eseia 25:1 “Ti yw fy Nuw; Dyrchafaf di, diolchaf i'th enw; Oherwydd gwnaethost ryfeddodau, Cynlluniau a luniwyd ers talwm, gyda ffyddlondeb perffaith.”

A ydych yn pendroni sut i fod yn ffyddlon?

Unwaith y bydd rhywun yn ymddiried yng Nghrist a yn dod yn gadwedig yr Ysbryd Glân yn trigo ar unwaith yn y person hwnnw. Yn wahanol i grefyddau eraill, Cristnogaeth yw Duw ynom ni. Gadewch i'r Ysbryd arwain eich bywyd. Ildiwch eich hunain i'r Ysbryd. Unwaith y bydd hyn yn digwydd nid yw bod yn ffyddlon yn rhywbeth sy'n cael ei orfodi. Nid yw bod yn ffyddlon bellach yn cael ei gyflawni'n gyfreithiol. Mae'r Ysbryd yn cynhyrchu ffydd felly mae bod yn ffyddlon yn dod yn ddilys.

Mae mor hawdd gwneud rhywbeth allan o ddyletswydd yn hytrach na chariad. Pan rydyn ni'n ildio i'r Ysbryd mae dymuniadau Duw yn dod yn ddymuniadau i ni. Salm 37:4 - “Ymhyfrydwch yn yr ARGLWYDD, ac fe rydd itidymuniadau dy galon.” Un o'r agweddau pwysicaf ar fod yn gadwedig yw dod i adnabod a mwynhau Crist.

Trwy Grist yr ydych wedi eich achub rhag digofaint Duw. Fodd bynnag, nawr gallwch chi ddechrau ei adnabod, ei fwynhau, cerdded gydag Ef, cael cymdeithas gydag Ef, ac ati Unwaith y byddwch chi'n dechrau dod yn fwy agos at Grist mewn gweddi ac ar ôl i chi ddod i adnabod Ei bresenoldeb, bydd eich ffyddlondeb iddo yn tyfu ar hyd. gyda'ch awydd i'w foddhau Ef.

I fod yn ffyddlon i Dduw mae'n rhaid i chi sylweddoli cymaint y mae'n eich caru chi. Cofiwch sut mae Ef wedi bod yn ffyddlon yn y gorffennol. Mae'n rhaid i chi ymddiried ynddo a'i gredu. Er mwyn tyfu yn y pethau hyn, mae'n rhaid i chi dreulio amser gydag Ef a chaniatáu iddo siarad â chi.

32. Galatiaid 5:22-23 “Ond ffrwyth yr Ysbryd yw cariad, llawenydd, heddwch, amynedd, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, addfwynder, hunanreolaeth; nid oes cyfraith yn erbyn y cyfryw bethau.”

33. 1 Samuel 2:35 “Codaf i mi fy hun offeiriad ffyddlon, a fydd yn gwneud yr hyn sydd yn fy nghalon a'm meddwl. Byddaf yn sefydlu ei dŷ offeiriadol yn gadarn, a byddant yn gwasanaethu o flaen fy un eneiniog bob amser.”

34. Salm 112:7 “Nid yw'n ofni newyddion drwg; y mae ei galon yn gadarn, yn ymddiried yn yr ARGLWYDD.”

35. Diarhebion 3:5-6 “Ymddiried yn yr Arglwydd â’th holl galon, a phaid â phwyso ar dy ddeall dy hun; 6 Yn dy holl ffyrdd ymostwng iddo, ac efe a wna dy lwybrau yn union.”

36. Salm 37:3 “Ymddiriedyn yr ARGLWYDD, a gwna dda; trigo yn y wlad a chyfeillio ffyddlondeb.”

Atgofion

37. 1 Samuel 2:9 “Bydd yn gwarchod traed ei weision ffyddlon, ond bydd y drygionus yn cael ei dawelu yn lle tywyllwch. “ Nid trwy nerth y mae gorchfygu.”

38. 1 Samuel 26:23 “A bydd yr ARGLWYDD yn talu pob un yn ôl am ei gyfiawnder a'i ffyddlondeb; canys yr Arglwydd a'th drosglwyddodd i mi heddiw, ond gwrthodais estyn fy llaw yn erbyn eneiniog yr Arglwydd.”

39. Salm 18:25 “Gyda'r ffyddlon yr wyt yn dangos Dy Hun yn ffyddlon; Gyda'r di-fai yr ydych yn profi eich Hun yn ddi-fai.”

40. Salm 31:23 “Carwch yr Arglwydd, ei holl rai duwiol! Mae'r Arglwydd yn gofalu am y ffyddloniaid ond yn talu'n iawn i'r un sy'n gweithredu'n drahaus.”

41. Galarnad 3:23 “Y maent yn newydd bob bore; Mawr yw dy ffyddlondeb.”

Enghreifftiau o ffyddlondeb yn y Beibl

42. Hebreaid 11:7 “Trwy ffydd, pan gafodd Noa ei rybuddio am bethau nas gwelwyd eto, mewn ofn sanctaidd adeiladodd arch i achub ei deulu. Trwy ei ffydd fe gondemniodd y byd a daeth yn etifedd y cyfiawnder sy'n cyd-fynd â ffydd.”

43. Hebreaid 11:11 “A thrwy ffydd y galluogwyd hyd yn oed Sarah, yr hwn oedd wedi cyrraedd oedran geni plant, i esgor ar blant am ei bod yn ei hystyried yn ffyddlon yr hwn a wnaeth yr addewid.”

44. Hebreaid 3:2 “Oherwydd yr oedd yn ffyddlon i Dduw, yr hwn a'i penododd, yn union fel y gwasanaethodd Moses yn ffyddlon pan ymddiriedwyd iddo.holl dŷ Duw.”

45. Nehemeia 7:2 “Rhoddais i’m brawd Hanani, a Hananeia rheolwr y palas, ofal Jerwsalem: oherwydd yr oedd efe yn ŵr ffyddlon, ac yn ofni Duw uwchlaw llawer.”

46. Nehemeia 9:8 “Cawsoch ei galon yn ffyddlon i chwi, a gwnaethoch gyfamod ag ef i roi i'w ddisgynyddion wlad y Canaaneaid, Hethiaid, Amoriaid, Peresiaid, Jebusiaid a Girgasiaid. Yr ydych wedi cadw at eich addewid oherwydd eich bod yn gyfiawn.”

47. Genesis 5:24 “Yr oedd Enoch yn rhodio yn ffyddlon gyda Duw; yna nid oedd mwyach, oherwydd cymerodd Duw ef ymaith.”

48. Genesis 6:9 “Dyma hanes Noa a'i deulu. Yr oedd Noa yn ddyn cyfiawn, di-fai ymhlith pobl ei oes, a rhodiodd yn ffyddlon gyda Duw.”

49. Genesis 48:15 “Yna bendithiodd Joseff a dweud, “Bydded i'r Duw y rhodiodd fy nhadau Abraham ac Isaac o'i flaen yn ffyddlon, y Duw sydd wedi bod yn fugail i mi ar hyd fy oes hyd heddiw.”

50. 2 Cronicl 32:1 “Ar ôl y ffyddlondeb hyn y daeth Senacherib brenin Asyria i oresgyn Jwda, ac a warchaeodd ar y dinasoedd caerog, ac a fwriadodd dorri i mewn iddynt ei hun.”

51. 2 Cronicl 34:12 “Gwnaeth y gwŷr y gwaith yn ffyddlon gyda blaenoriaid drostynt i oruchwylio: Jahath ac Obadeia, y Lefiaid o feibion ​​Merari, Sechareia a Mesulam o feibion ​​y Cohathiaid, a'r Lefiaid, pawb oedd yn fedrus gyda cerddorolofferynnau.”

offrwm a wnaf i Dduw. Gan hyny, y mae i'w wneuthur yn llawen, os gwneir erddo Ef. Yma, nid yn rhywle arall, efallai y byddaf yn dysgu ffordd Duw. Yn y swydd hon, nid mewn rhyw swydd arall, mae Duw yn edrych am ffyddlondeb.” Elisabeth Elliot

“Nid nod ffyddlondeb yw y gwnawn ni waith i Dduw, ond y bydd yn rhydd i wneud Ei waith trwom ni. Mae Duw yn ein galw i'w wasanaeth ac yn gosod cyfrifoldebau aruthrol arnom. Nid yw'n disgwyl unrhyw gwyno o'n rhan ni ac nid yw'n cynnig unrhyw esboniad o'i ran Ef. Mae Duw eisiau ein defnyddio ni wrth iddo ddefnyddio Ei Fab ei hun.” Siambrau Oswald

“O! y mae yn arbelydru ein holl ddyddiau â phrydferthwch aruchel, ac y mae yn eu gwneyd oll yn gysegredig a dwyfol, pan y teimlwn nad y mawredd ymddangosiadol, nid yr amlygrwydd na'r swn y gwneir ef, na'r canlyniadau allanol sydd yn dylifo o hono, ond y cymhelliad. o ba un y dylifai, sydd yn penderfynu gwerth ein gweithred yn ngolwg Duw. Ffyddlondeb yw ffyddlondeb, ar ba raddfa bynnag y’i gosodir allan.” Alexander MacLaren

“Yn y Beibl, mae ffydd a ffyddlondeb yn sefyll i’w gilydd fel gwreiddyn a ffrwyth.” J. Hampton Keathley

Bod yn ffyddlon yn y pethau bychain.

Wrth i ni gloi diwedd y flwyddyn, yn ddiweddar mae Duw wedi bod yn fy arwain i weddïo am fwy o ffyddlondeb. yn y pethau bychain. Mae hyn yn rhywbeth y gallwn ni i gyd gael trafferth ag ef, ond nid ydym byth yn sylwi ein bod yn cael trafferth ag ef. Peidiwch â sylweddoli bod Duw yn ei sofraniaeth wedi gosodpobl ac adnoddau yn eich bywyd? Y mae wedi rhoddi i chwi gyfeillion, priod, cymmydogion, cyd-weithwyr anghrediniol, ac ati na wrendy Crist ond trwoch chwi. Mae wedi rhoi cyllid i chi i'w ddefnyddio ar gyfer Ei ogoniant. Mae wedi ein bendithio â gwahanol ddoniau i fendithio eraill. A fuost ti yn ffyddlon yn y pethau hyn? Ydych chi wedi bod yn ddiog yn eich cariad tuag at eraill?

Rydyn ni i gyd eisiau cael dyrchafiad heb symud bys. Rydyn ni eisiau mynd i wlad wahanol ar gyfer teithiau, ond ydyn ni'n cymryd rhan mewn cenadaethau yn ein gwlad ein hunain? Os nad wyt ti’n ffyddlon mewn ychydig, yna beth sy’n gwneud i ti feddwl dy fod yn mynd i fod yn ffyddlon mewn pethau mawr? Gallwn fod yn rhagrithwyr o'r fath ar adegau, gan gynnwys fy hun. Gweddïwn am gyfleoedd i rannu cariad Duw a rhoi i eraill. Fodd bynnag, gwelwn berson digartref, gwnawn esgusodion, barnwn ef, ac yna cerddwn yn union heibio iddo. Mae'n rhaid i mi ofyn i mi fy hun yn barhaus, a ydw i'n ffyddlon gyda'r hyn y mae Duw wedi'i roi o'm blaen? Archwiliwch y pethau rydych chi'n gweddïo amdanyn nhw. A ydych yn bod yn ffyddlon gyda'r pethau sydd gennych eisoes?

1. Luc 16:10-12 “Pwy bynnag y gellir ymddiried ynddo ychydig iawn, gellir ymddiried llawer hefyd, a phwy bynnag sy'n anonest heb fawr ddim, bydd yn anonest hefyd. Felly os nad ydych wedi bod yn ddibynadwy wrth drin cyfoeth bydol, pwy fydd yn ymddiried ynoch â gwir gyfoeth? Ac os nad ydych wedi bod yn ddibynadwy gydag eiddo rhywun arall, pwy fydd yn rhoieich eiddo eich hun?"

2. Mathew 24:45-46 “Pwy gan hynny yw’r gwas ffyddlon a doeth, y mae’r meistr wedi ei roi yng ngofal y gweision yn ei dŷ i roi eu bwyd iddynt ar yr amser priodol? Bydd yn dda i'r gwas hwnnw y mae ei feistr yn ei ddarganfod yn gwneud hynny pan fydd yn dychwelyd.”

Byddwch ffyddlon mewn ychydig, a gadewch i Dduw eich paratoi ar gyfer pethau mwy.

Weithiau cyn i Dduw ateb rhyw weddi benodol, neu cyn iddo gael mwy o gyfle i ni, Efe yn gorfod mowldio ein cymeriad. Mae'n rhaid iddo feithrin profiad ynom ni. Mae'n rhaid iddo ein paratoi ar gyfer pethau a allai ddigwydd yn y dyfodol. Bu Moses yn gweithio fel bugail am 40 mlynedd. Pam y bu'n fugail cyhyd? Bu’n fugail cyhyd oherwydd roedd Duw yn ei baratoi ar gyfer tasg fwy. Roedd Duw yn ei baratoi i un diwrnod arwain Ei bobl i Wlad yr Addewid. Roedd Moses yn ffyddlon mewn ychydig a chynyddodd Duw ei ddoniau.

Tueddwn i anghofio Rhufeiniaid 8:28 “A gwyddom i'r rhai sy'n caru Duw fod pob peth yn cydweithio er daioni, i'r rhai sy'n cael eu galw yn ôl ei fwriad.” Nid yw'r ffaith nad yw rhywbeth yn cyd-fynd â'ch agenda yn golygu nad yw oddi wrth Dduw. Mae'n ffôl a pheryglus meddwl nad yw aseiniad bach gan yr Arglwydd. Mae'n rhaid i Dduw ddatblygu eich cymeriad yn gyntaf i gyd-fynd â'r aseiniad. Nid yw ein cnawd ni eisiau aros. Rydyn ni am iddo fod yn hawdd ac rydyn ni eisiau'r dasg fwy nawr, ond peidiwch ag esgeuluso'r dasggwaith nerthol sydd ganddo Ef i'w wneuthur.

Mae rhai pobl yn rhoi eu hunain mewn sefyllfa na chawsant erioed eu galw iddi ac nid yw’n gorffen yn dda iddynt. Yn y pen draw, gallwch chi frifo'ch hun a brifo enw Duw os nad ydych chi'n caniatáu iddo Ef eich paratoi chi gyntaf. Trwy ffydd, dylai hyn roi cymaint o gysur inni wybod ein bod yn cael ein paratoi ar gyfer rhywbeth mwy. Dydw i ddim yn gwybod amdanoch chi, ond mae hyn yn rhoi goosebumps i mi! Rwyf wedi sylwi yn fy mywyd fy hun bod yna batrwm/sefyllfa sy'n codi dro ar ôl tro yr wyf yn ei roi i mewn i'm helpu gyda'r pethau rwy'n gwybod bod angen i mi wella ynddynt. Rwy'n gwybod nad cyd-ddigwyddiad yw hyn. Dyma Dduw ar waith.

Chwiliwch am y patrwm hwnnw yn eich bywyd eich hun i weld beth mae Duw yn ei newid amdanoch chi. Chwiliwch am sefyllfaoedd tebyg y byddwch chi'n sylwi arnyn nhw sydd bob amser yn codi. Hefyd, gadewch i ni beidio â mynd dros ben llestri. Dydw i ddim yn cyfeirio at bechod oherwydd nid yw Duw yn ein temtio i bechu. Fodd bynnag, efallai y bydd Duw yn gofyn ichi fynd allan o'ch parth cysur i dyfu mewn ardal benodol ac i hyrwyddo Ei Deyrnas yn well.

Gweld hefyd: 35 Prif Bennod o’r Beibl Am Garu Eich Gelynion (2022 Cariad)

Er enghraifft, roeddwn i'n arfer cael trafferth gyda gweddïo mewn grwpiau. Sylwais fod patrwm o gyfleoedd a ddechreuodd godi yn fy mywyd lle bu’n rhaid i mi arwain gweddïau grŵp. Fe wnaeth Duw fy helpu yn fy frwydr trwy fynd â fi allan o fy nghysur. Arhoswch yn ffyddlon bob amser a gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ymuno'n gyflym â gweithgaredd Duw.

3. Mathew 25:21 “Roedd y meistr yn llawn moliant. ‘Da iawn, fy ngwas da a ffyddlon. Tiwedi bod yn ffyddlon wrth drin y swm bach hwn, felly nawr byddaf yn rhoi llawer mwy o gyfrifoldebau i chi. Dewch i ni ddathlu gyda'n gilydd!”

4. 1 Corinthiaid 4:2 “Yn awr mae'n ofynnol i'r rhai y rhoddwyd ymddiried iddynt fod yn ffyddlon.”

5. Diarhebion 28:20 “Bydd dyn ffyddlon yn gyforiog o fendithion, ond nid yw'r un sy'n prysuro i fod yn gyfoethog yn mynd heb gosb.”

6. Genesis 12:1-2 Dywedodd yr Arglwydd wrth Abram, “Dos o'th wlad, a'th deulu, a thŷ dy dad i'r wlad a ddangosaf i ti. A gwnaf di yn genedl fawr, a bendithiaf di a gwneud dy enw yn fawr, fel y byddi'n fendith.”

7. Hebreaid 13:21 “ Boed iddo roi popeth sydd ei angen arnat ti i wneud ei ewyllys . Bydded iddo gynnyrchu ynoch chwi, trwy nerth lesu Grist, bob peth da sydd rhyngddo ef. Pob gogoniant iddo byth bythoedd! Amen.”

Bod yn ffyddlon trwy ddiolch.

Rydym yn tueddu i gymryd popeth yn ganiataol. Un ffordd i aros yn ffyddlon ac i fod yn ffyddlon mewn ychydig yw diolch yn barhaus i Dduw am yr ychydig sydd gennych. Diolch iddo am fwyd, ffrindiau, chwerthin, arian, ac ati. Hyd yn oed os nad yw'n fawr diolch iddo amdano! Cefais fy mendithio gymaint gan fy nhaith i Haiti. Gwelais bobl dlawd yn llawn llawenydd. Roeddent yn ddiolchgar am yr ychydig sydd ganddynt.

Yn yr Unol Daleithiau rydym yn cael ein hystyried yn gyfoethog iddynt, ond rydym yn dal yn anfodlon. Pam? Rydym niyn anfodlon oherwydd nid ydym yn cynyddu mewn diolchgarwch. Pan fyddwch chi'n rhoi'r gorau i ddiolch rydych chi'n dod yn anfodlon ac rydych chi'n dechrau tynnu'ch llygaid oddi ar eich bendithion ac rydych chi'n troi eich llygaid at fendithion rhywun arall. Byddwch yn ddiolchgar am yr ychydig sydd gennych chi sy'n creu heddwch a llawenydd. Ydych chi wedi colli golwg ar yr hyn y mae Duw wedi ei wneud yn eich bywyd? A ydych yn dal i edrych yn ôl ar ei ffyddlondeb yn y gorffennol i chi? Hyd yn oed os nad atebodd Duw weddi yn y ffordd yr oeddech chi ei eisiau, byddwch yn ddiolchgar am y modd yr atebodd.

8. 1 Thesaloniaid 5:18 “ Diolchwch ym mhob achos; oherwydd hyn yw ewyllys Duw yng Nghrist Iesu i chi.”

9. Colosiaid 3:17 “A pha beth bynnag a wnewch, boed ar air neu ar weithred, gwnewch y cwbl yn enw yr Arglwydd Iesu, gan ddiolch i Dduw Dad trwyddo ef.”

10. Salm 103:2 “Molwch yr ARGLWYDD, fy enaid, ac nac anghofia ei holl fuddion.”

11. Philipiaid 4:11-13 “Nid fy mod yn sôn am fod mewn angen, oherwydd yr wyf wedi dysgu ym mha bynnag sefyllfa yr wyf i fod yn fodlon. Rwy'n gwybod sut i gael fy ngostwng, a gwn sut i amlhau. Mewn unrhyw a phob amgylchiad, rwyf wedi dysgu'r gyfrinach o wynebu digonedd a newyn, digonedd ac angen. Gallaf wneud pob peth trwy'r hwn sy'n fy nghryfhau.”

12. Salm 30:4 “Canwch foliant yr ARGLWYDD , ei bobl ffyddlon; molwch ei enw sanctaidd.”

Efelychwch Grist a gwnewch ewyllys Duw beth bynnag.

Pan edrychwn ar ybywyd Crist sylwn nad oedd Ef erioed yn wag. Pam? Nid oedd erioed yn wag oherwydd ei fwyd oedd gwneud ewyllys y Tad ac roedd bob amser yn gwneud ewyllys y Tad. Roedd Iesu yn ffyddlon bob amser ym mhob sefyllfa. Ufuddhaodd mewn dioddefaint. Ufuddhaodd mewn darostyngiad. Ufuddhaodd pan oedd yn teimlo'n unig.

Yn union fel Crist mae'n rhaid i ni fod yn ffyddlon a sefyll yn gadarn mewn sefyllfaoedd anodd. Os ydych chi wedi bod yn Gristion ers amser maith, yna rydych chi wedi bod mewn sefyllfaoedd lle roedd hi'n anodd gwasanaethu Crist. Mae yna adegau wedi bod pan oeddech chi'n teimlo'n unig. Bu adegau pan oedd yn anodd ufuddhau a pheidio â chyfaddawdu oherwydd bod pechod a phobl bechadurus o'ch cwmpas.

Bu adegau pan gawsoch eich hwylio oherwydd eich ffydd. Ym mhob un o'r anawsterau y gallwn eu hwynebu mae'n rhaid i ni sefyll yn gadarn. Cariad Duw a yrrodd Crist i ddal ati ac yn yr un modd mae cariad Duw yn ein gyrru i ufuddhau’n barhaus pan ddaw hi’n anodd. Os ydych chi’n cymryd rhan mewn treial caled ar hyn o bryd, cofiwch fod Duw bob amser yn ffyddlon i’w weision ffyddlon.

13. 1 Pedr 4:19 “Felly, dylai’r rhai sy’n dioddef yn ôl ewyllys Duw ymrwymo i’w Creawdwr ffyddlon a pharhau i wneud daioni.”

14. Hebreaid 3:1-2 “Felly, frodyr a chwiorydd sanctaidd, sy'n rhannu'r alwad nefol, meddyliwch am Iesu, yr ydym ni'n ei gydnabod fel ein apostol a'n harchoffeiriad. Yr oedd yn ffyddlon i'r un apenododd ef, yn union fel y bu Moses yn ffyddlon yn holl dŷ Dduw.”

15. “Iago 1:12 Gwyn ei fyd yr hwn sy’n dyfalbarhau dan ei brawf oherwydd, wedi iddo sefyll y prawf, bydd y person hwnnw’n derbyn coron y bywyd y mae’r Arglwydd wedi ei addo i’r rhai sy’n ei garu.”

16. Salm 37:28-29 “Oherwydd y mae'r ARGLWYDD yn caru'r cyfiawn ac ni fydd yn cefnu ar ei ffyddloniaid. Bydd drwgweithredwyr yn cael eu dinistrio'n llwyr; bydd hiliogaeth y drygionus yn darfod. Bydd y cyfiawn yn etifeddu'r wlad ac yn byw ynddi am byth.”

17. Diarhebion 2:7-8 “Mae'n dal llwyddiant i'r uniawn, mae'n darian i'r rhai sy'n cerdded yn ddi-fai, oherwydd mae'n gwarchod cwrs y cyfiawn ac yn amddiffyn ffordd ei ffyddloniaid. rhai.”

18. 2 Cronicl 16:9 “Canys y mae llygaid yr ARGLWYDD yn ymestyn trwy'r ddaear i gryfhau'r rhai y mae eu calon yn llwyr ymroddedig iddo. Yr wyt wedi gwneud peth ffôl, ac o hyn allan byddwch yn rhyfela.”

Ffyddlondeb Duw: Mae Duw bob amser yn ffyddlon

Rwy'n aml yn cael fy hun yn dyfynnu Mathew 9:24. “Rwy’n credu; helpwch fy anghrediniaeth!” Weithiau gallwn ni i gyd gael trafferth ag anghrediniaeth. Pam ddylai Duw ofalu am bobl fel ni? Rydyn ni'n pechu, rydyn ni'n ei amau, rydyn ni'n amau ​​ei gariad ar adegau, ac ati.

Nid yw Duw yn debyg i ni, er y gallwn weithiau fod yn ddi-ffydd Mae Duw bob amser yn ffyddlon. Os yw Duw yn dweud ei fod ac mae wedi profi i fod yn ffyddlon, yna gallwn ymddiried ynddo. Y ffaith yn unig fod Duw yn ffyddlon
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.