25 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am Gadw Cyfrinachau

25 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am Gadw Cyfrinachau
Melvin Allen

Adnodau o’r Beibl am gadw cyfrinachau

Ydy cadw cyfrinachau yn bechod? Na, ond mewn rhai sefyllfaoedd gall fod. Mae rhai pethau na ddylai pobl eu gwybod ac i'r gwrthwyneb. Rhaid inni fod yn ofalus serch hynny o'r hyn yr ydym yn cadw cyfrinachau yn ei gylch. Os bydd rhywun yn dweud rhywbeth preifat wrthych, ni fyddwn yn dechrau clebran am yr hyn a ddywedodd wrthym.

Mae Cristnogion i annog ei gilydd a helpu eraill i dyfu mewn ffydd. Os yw ffrind yn mynd trwy rywbeth ac yn rhannu rhywbeth gyda chi, nid ydych i fod i'w ailadrodd i unrhyw un.

Mae Cristnogion i adeiladu ymddiriedaeth, ond mae datgelu cyfrinachau eraill yn creu drama ac yn dileu ymddiriedaeth o berthynas. Weithiau y peth duwiol i'w wneud fyddai siarad.

Gweld hefyd: 30 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am Greadigaeth A Natur (Gogoniant Duw!)

Er enghraifft, os byddwch yn colli eich swydd neu os oes gennych ryw fath o ddibyniaeth ni ddylech guddio'r pethau hyn rhag eich priod.

Os ydych yn athro a phlentyn yn dweud wrthych ei fod yn cael ei gam-drin, ei losgi, a'i newynu bob dydd gan ei rieni, dylech godi llais. Er lles y plentyn hwnnw ni fyddai'n ddoeth cadw cyfrinach.

Mae'n rhaid i ni ddefnyddio dirnadaeth pan ddaw i'r pwnc hwn. Y ffordd orau o wybod beth i'w wneud mewn sefyllfa yw astudio'r Ysgrythur, gwrando ar yr Ysbryd a chaniatáu i'r Ysbryd Glân arwain eich bywyd, a gweddïo am ddoethineb gan Dduw. Terfynaf gyda nodyn atgoffa. Nid yw byth yn iawn dweud celwydd na rhoi hanner gwirionedd.

Dyfyniadau

“Pan mae dau ffrind yn gadael dylen nhw gloi i fynycyfrinachau ei gilydd, a chyfnewid eu hallweddi.” Owen Feltham

“Os nad eich stori chi yw hi i'w hadrodd, dydych chi ddim yn ei hadrodd.” - Iyanla Vanzant.

“Cyfrinachedd yw hanfod ymddiried ynddo.”

Billy Graham”

“Os ydych yn aelod o grŵp neu ddosbarth bach, rwy’n eich annog i wneud cyfamod grŵp sy’n cynnwys naw nodwedd cymdeithas feiblaidd: Byddwn yn rhannu ein gwir deimladau (dilysrwydd), yn maddau i’n gilydd (trugaredd), yn siarad y gwir mewn cariad (gonestrwydd), yn cyfaddef ein gwendidau (gostyngeiddrwydd), yn parchu ein gwahaniaethau (cwrteisi) , nid clecs (cyfrinachedd), a gwneud grŵp yn flaenoriaeth (amlder).”

Beth mae'r Beibl yn ei ddweud?

1. Diarhebion 11:13 Mae clecs yn mynd o gwmpas yn dweud cyfrinachau, ond mae'r rhai sy'n ymddiried ynddyn nhw yn gallu bod yn hyderus.

2. Diarhebion 25:9 Wrth ddadlau â’th gymydog, paid â bradychu cyfrinach rhywun arall.

3. Diarhebion 12:23 Y mae'r call yn cadw eu gwybodaeth iddynt eu hunain, ond y mae calon ffôl yn pylu ffolineb.

4. Diarhebion 18:6-7 Mae gwefusau ffôl yn cerdded i ymladd, a'i enau yn gwahodd curiad. Genau ffôl yw ei adfail, a'i wefusau yn fagl i'w enaid.

Peidiwch ag ymuno â chlecwyr na gwrando ar glecs.

5. Diarhebion 20:19 Mae clecs yn mynd o gwmpas yn dweud cyfrinachau, felly peidiwch â hongian o gwmpas gyda clebran .

6. 2 Timotheus 2:16 Ond gochel cerwyn amharchus, oherwydd bydd yn arwain pobl i fwy.a mwy o annuwioldeb.

Gwarchod dy genau

7. Diarhebion 21:23 Yr hwn a geidw ei enau a'i dafod, a geidw ei enaid rhag cyfyngderau.

8. Diarhebion 13:3 Y mae'r un sy'n gwarchod ei eiriau yn gwarchod ei fywyd, ond bydd pwy bynnag sy'n siarad yn cael ei ddifetha.

9. Salm 141:3 O ARGLWYDD, gosod wyliadwriaeth ar fy ngenau; gwyliwch y drws i'm gwefusau.

Allwch chi gadw cyfrinachau oddi wrth Dduw? Na

10. Salm 44:21 Oni fyddai Duw yn gwybod, gan ei fod yn gwybod y cyfrinachau sydd yn ein calonnau?

11. Salm 90:8 Lledaenaist ein pechodau o'th flaen ein pechodau dirgel, a gweli hwynt oll.

12. Hebreaid 4:13 Ni all unrhyw greadur guddio rhagddo, ond y mae pawb yn agored ac yn ddiymadferth o flaen llygaid yr un y mae'n rhaid inni roi gair o eglurhad iddo.

Gweld hefyd: 105 o ddyfyniadau ysbrydoledig am fleiddiaid a chryfder (gorau)

Nid oes dim yn guddiedig

13. Marc 4:22 Canys yn y diwedd fe ddaw popeth sydd guddiedig i'r awyr agored, a'i gyfrinach iawn a ddaw i'r amlwg.

14. Mathew 10:26 Nac ofna hwynt felly: canys nid oes dim cuddiedig, ni ddatguddir; ac yn guddiedig, ni wyddys.

15. Luc 12:2 Luc 8:17 Does dim byd wedi ei orchuddio na fydd yn cael ei ddinoethi. Bydd beth bynnag sy'n gyfrinach yn cael ei wneud yn hysbys.

Gwnaeth Iesu i’r disgyblion ac eraill gadw cyfrinachau.

16. Mathew 16:19-20 A rhoddaf i chwi allweddau Teyrnas nefoedd. Beth bynnag a waharddwch ar y ddaear, fe'i gwaherddir yn y nefoedd, a beth bynnag a gewchbydd caniatad ar y ddaear yn cael ei ganiatau yn y nef. ” Yna rhybuddiodd y disgyblion yn llym i beidio â dweud wrth neb mai ef oedd y Meseia.

17. Mathew 9:28-30 Wedi iddo fynd i mewn, daeth y deillion ato, a gofyn iddynt, "A ydych yn credu y gallaf wneud hyn?" “Ie, Arglwydd,” atebon nhw. Yna cyffyrddodd â'u llygaid a dweud, “Yn ôl eich ffydd bydded i chwi”; ac adferwyd eu golwg. Rhybuddiodd Iesu hwy yn groch, “Gwelwch nad oes neb yn gwybod am hyn.”

Mae gan Dduw gyfrinachau hefyd.

18. Deuteronomium 29:29 “Y mae'r dirgelion yn eiddo i'r ARGLWYDD ein Duw, ond i ni ac i'n plant y perthyn yr hyn a ddatguddiwyd am byth, er mwyn inni gadw at eiriau'r Gyfraith hon. .”

19. Diarhebion 25:2 Gogoniant Duw yw celu mater; i chwilio allan mater yw gogoniant brenhinoedd.

Weithiau mae’n rhaid i ni ddefnyddio dirnadaeth feiblaidd. Weithiau nid yw pethau i fod i fod yn gyfrinachol. Rhaid inni geisio doethineb gan yr Arglwydd mewn sefyllfaoedd anodd.

20. Pregethwr 3:7 Amser i rwygo ac amser i drwsio. Amser i fod yn dawel ac amser i siarad.

21. Diarhebion 31:8 Siaradwch dros y rhai na allant lefaru drostynt eu hunain; sicrhau cyfiawnder i'r rhai sy'n cael eu gwasgu.

22. Iago 1:5 Os bydd gan neb ohonoch ddiffyg doethineb, gofynned gan Dduw, yr hwn sydd yn rhoddi yn hael i bawb, ac nid yw yn edliw; ac a roddir iddo.

Atgofion

23. Titus2:7 yn dangos eich hun yn esiampl o weithredoedd da ym mhob ffordd. Yn dy ddysgeidiaeth dangos uniondeb ac urddas,

24. Diarhebion 18:21 Y mae gan y tafod nerth bywyd a marwolaeth, a bydd y rhai sy'n ei garu yn bwyta ei ffrwyth.

25. Mathew 7:12 Felly, beth bynnag yr ydych am i bobl ei wneud i chi, gwnewch yr un peth iddynt hwy, oherwydd mae hyn yn crynhoi'r Gyfraith a'r Proffwydi.
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.