25 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am Tatŵs (Adnodau y Mae’n Rhaid eu Darllen)

25 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am Tatŵs (Adnodau y Mae’n Rhaid eu Darllen)
Melvin Allen

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud am datŵs?

Mae llawer o Gristnogion yn meddwl tybed a yw tatŵs yn bechod ac a ddylen nhw gael un? Rwy'n credu bod tatŵs yn bechadurus ac y dylai credinwyr gadw draw oddi wrthynt. Mae tatŵs wedi cael eu hadnabod fel pechod mewn Cristnogaeth ers canrifoedd, ond nawr mae pethau'n newid. Y mae y pethau a ystyrid unwaith yn bechadurus yn awr yn gymeradwy.

Rwyf am atgoffa pobl nad ydych chi'n mynd i Uffern am gael tatŵ. Rydych chi'n mynd i Uffern am beidio ag edifarhau am eich pechodau ac yn ymddiried yn Iesu Grist yn unig er eich iachawdwriaeth.

Mae gennyf ychydig o gwestiynau yr wyf am eu gofyn i'r rhai sy'n dymuno cael tatŵ. Sut mae Duw yn teimlo amdano ac a ydych chi'n malio?

Ydych chi eisiau tatŵ ar gyfer hunan-hyrwyddo? Ai er gogoniant Duw mewn gwirionedd? A fydd yn tramgwyddo'r rhai gwan yn y ffydd? Beth ddywedodd eich rhieni?

Sut fydd yn edrych yn y dyfodol? Sut bydd yn effeithio ar eich tystiolaeth? Ydych chi'n bwriadu ei wneud ar fyrbwyll? Gadewch i ni ddechrau.

Na tatŵs eich hunain: adnodau o’r Beibl yn erbyn tatŵs

Yn Lefiticus 19:28 nid yw’n dweud unrhyw datŵs. Rwy’n gwybod bod rhywun yn mynd i ddweud, “mae yn yr Hen Destament,” ond dylai’r ffaith ei fod yn dweud “dim tatŵs” achosi i rywun feddwl ddwywaith am gael tatŵ.

Fel arfer yn y Testament Newydd mae Duw yn dangos bod rhai pethau'n ganiataol, fel bwyta porc. Nid oes unrhyw beth hyd yn oed yn awgrymu y gallwn gael tatŵ yn y Testament Newydd.

Hefyd, mae ynarhai pethau nad ydynt ond yn cael eu dwyn i fynu yn yr Hen Destament, ond yr ydym yn dal i'w hystyried yn bechod fel Bestiality er engrhaifft.

1. Lefiticus 19:28 Na wnei unrhyw doriadau yn eich corff i'r meirw, ac na wnewch unrhyw olion tatŵ arnoch eich hunain: myfi yw'r Arglwydd.

Tatŵs yn y Beibl: Anrhydedda Dduw â’th gorff.

Corff Duw yw hwn nid ein corff ni. Bydd yn rhaid i chi ei roi yn ôl. Peidiwch â meddwl ei fod yn mynd i fod yn falch o datŵs adnod o'r Beibl. Dychmygwch pe bawn i'n gadael i chi fenthyg fy nghar a'ch bod chi wedi dod ag e'n ôl gyda chrafiadau drosto oherwydd roeddech chi'n meddwl y byddwn i'n iawn ag ef. Byddaf yn flin.

A ydym i newid delw Duw? Mae rhai pobl yn mynd i ddweud, “Roedd 1 Corinthiaid 6 yn cyfeirio at anfoesoldeb rhywiol,” ond mae’r egwyddor yn dal i fod yn berthnasol. Gogonedda Dduw â'th gorff. Peidiwch â halogi teml Duw â thatŵs. Roedd y disgyblion a’r Cristnogion cynnar yn gwybod sut i anrhydeddu Duw. Ni chlywsom erioed am un ohonynt yn cael tatŵ.

2. 1 Corinthiaid 6:19-20 Neu oni wyddoch fod eich corff yn deml i'r Ysbryd Glân sydd ynoch, yr hwn sydd gennych oddi wrth Dduw, ac nad ydych yn eiddo i chwi? Canys â phris y prynwyd chwi: gan hynny gogoneddwch Dduw yn eich corph.

3. Rhufeiniaid 12:1 Felly, gyfeillion, trwy drugareddau Duw, yr wyf yn eich annog i gyflwyno eich cyrff yn aberth bywiol, yn sanctaidd ac yn rhyngu bodd Duw; dyma eich addoliad ysbrydol.

4. 1 Corinthiaid 3:16 Peidiwchyn gwybod mai teml Duw ydych chwithau, a bod Ysbryd Duw yn trigo yn eich plith?

A ddylai Cristnogion gael tatŵs?

Rwy’n credu’n gryf mai ‘na’ yw’r ateb.

Mae gan datŵs wreiddiau mewn dewiniaeth, paganiaeth, demoniaeth , cyfriniaeth, a mwy. Ni chafodd tatŵs erioed ei gysylltu â phlant Duw tan yr 21ain ganrif wrth gwrs. Gadewch i ni fod yn onest. Wrth i'r byd a gweithgaredd demonig ddechrau mynd i mewn i'r eglwys, felly hefyd tatŵs.

5. 1 Brenhinoedd 18:28 A hwy a lefasant yn uchel, ac a'u torrasant eu hunain yn ôl eu defod â chleddyfau a ffontiau, nes i'r gwaed guro arnynt.

6. 1 Corinthiaid 10:21 Ni ellwch chwi yfed cwpan yr Arglwydd, a chwpan y cythreuliaid: ni ellwch fod yn gyfrannog o fwrdd yr Arglwydd, ac o fwrdd cythreuliaid.

Mae llawer o bobl yn cael tatŵ i anrhydeddu Duw.

Beth mae Duw yn ei ddweud? Dywed nad yw am gael ei anrhydeddu yn yr un modd ag y mae'r byd yn anrhydeddu eu delwau. Nid yw am gael ei addoli yn yr un modd. Nid yw Duw yn debyg i ni. Nid yw’r ffaith bod y byd yn newid a’r diwylliant yn wahanol yn golygu bod ffyrdd a dymuniadau Duw yn newid.

7. Deuteronomium 12:4 “Paid ag addoli'r ARGLWYDD dy Dduw yn y ffordd mae'r bobloedd baganaidd hyn yn addoli eu duwiau nhw.”

8. Lefiticus 20:23 “Peidiwch â byw yn ôl arferion y cenhedloedd dw i'n mynd i'w gyrru allan o'ch blaen chi. Am iddyn nhw wneud y pethau hyn i gyd, dw i'n eu ffieiddio nhw.”

A yw eich cymhellion dros gael tatŵ yn wirioneddol bur?

Siaradais â phobl a ddywedodd eu bod eisiau tatŵ oherwydd ei fod yn golygu rhywbeth, gallant ei ddefnyddio i rannu eu tatŵ. ffydd, ac ati. Nid wyf yn gwadu nad yw eu cymhellion yn ddilys. Fodd bynnag, credaf yn gryf y bydd pobl yn twyllo eu hunain i guddio'r gwir reswm pam eu bod am gael tatŵ. Mae'r galon yn dwyllodrus. Rwyf wedi siarad â phobl a ddywedodd eu bod am gael tatŵ enw aelod o'u teulu. Siaradais â nhw a daethom at wraidd y rheswm o'r diwedd.

Fe ddywedon nhw o'r diwedd ei fod oherwydd ei fod yn edrych yn cŵl. Rwy'n credu i lawer o gredinwyr y gwir reswm yw ei fod yn edrych yn cŵl ac mae gan bawb arall un ac rydw i'n mynd i'w gyfiawnhau trwy ddweud hyn. Mae pobl yn dweud, “Dw i eisiau llawes lawn i ddangos i Dduw, ond yn hytrach maen nhw'n dangos eu hunain.” Maen nhw'n mynd allan o'u ffordd i chi weld bod ganddyn nhw datŵ. Yn anaml mae pobl hyd yn oed yn codi pwnc ffydd gyda thatŵs.

Ydych chi am dynnu sylw atoch chi'ch hun? A fyddai hynny'n rhywbeth y byddech chi'n ei gyfaddef? Gallwn ddweud celwydd i ni ein hunain pan fyddwn wir eisiau rhywbeth. Yn ddwfn i lawr beth yw'r gwir reswm? A yw'n wir i ddod â gogoniant i Dduw neu a yw er mwyn i chi ddangos, ffitio i mewn, edrych yn cŵl, etc.

9. Diarhebion 16:2 Mae holl ffyrdd dyn yn lân yn ei olwg ei hun; ond yr ARGLWYDD sy'n pwyso'r ysbrydion.

10. 1 Corinthiaid 10:31 Felly pa un ai bwyta ai yfed aibeth bynnag a wnewch, gwnewch y cyfan er gogoniant Duw.

Gweld hefyd: 60 Adnod Bwerus o'r Beibl Am Satan (Satan Yn Y Beibl)

11. 1 Timotheus 2:9 Yr un modd hefyd, fod gwragedd yn addurno eu hunain mewn gwisg wylaidd, yn wylaidd ac yn sobrwydd; nid â gwallt plethedig, neu aur, neu berlau, neu arae costus.

Mae tatŵs yn cydymffurfio â'r byd.

Rwy'n credu bod tatŵs yn cydymffurfio â'r byd. Rwyf hefyd yn credu bod yna Gristnogion duwiol â thatŵs, ond a yw tatŵs yn dangos calon i Dduw mewn gwirionedd?

Rydw i wedi blino ar eglwysi yn meddwl bod yn rhaid i ni gydymffurfio â’r diwylliant. Nid ydym yn mynd i ennill y byd trwy fod fel y byd. Paham yr ydych yn meddwl fod Cristionogaeth yn myned i waered, yn myned yn fwy pechadurus, a bydol ? Nid yw'n gweithio!

Nid ydym i gael yr eglwys i gydymffurfio â'r byd, yr ydym i gydymffurfio â'r byd â'r eglwys. Trwy'r Hen Destament a'r Newydd dywedir wrthym am beidio â chydymffurfio â ffyrdd y byd.

Yn y Rhufeiniaid dywedir wrthym am adnewyddu ein meddwl fel y gallwn brofi beth yw ewyllys Duw. Beth mae Duw eisiau? Rydw i yma i ddweud wrthych nad yw crysau-t Cristnogol a thatŵs Cristnogol yn gwneud dyn i Dduw. Nid ydynt yn eich gwneud yn radical. Pan na fyddwch chi'n adnewyddu'ch meddwl rydych chi'n mynd i fod yn sownd yn ymladd â hyn. Rydych chi'n mynd i feddwl fy mod i eisiau gwneud hyn mor ddrwg ac efallai y byddwch chi hyd yn oed yn gwneud esgusodion i gyfiawnhau'ch hun. Efallai y byddwch hyd yn oed yn dechrau edrych ar wefannau a fydd yn cyfiawnhau'r hyn rydych chi ei eisiau.

Pan fyddo dy feddwl wedi ei osod ar Dduw, tiawydd llai o'r hyn y mae'r byd yn ei ddymuno. Mae yna rai eglwysi heddiw gyda pharlyrau tatŵ ynddynt. Mae yna hyd yn oed siopau tatŵ Cristnogol. Ni allwch ychwanegu'r gair Cristion at rywbeth sy'n baganaidd. Nid yw Duw yn fodlon ar yr hyn sy'n digwydd. Mae mwy a mwy o bobl eisiau Duw a'u ffyrdd eu hunain.

12. Rhufeiniaid 12:2 A pheidiwch â chydymffurfio â'r byd hwn: eithr chwi a drawsnewidir trwy adnewyddiad eich meddwl, fel y profoch beth yw ewyllys da, a chymeradwy, a pherffaith Duw.

13. Effesiaid 4:24 ac i wisgo'r hunan newydd, wedi ei greu i fod yn debyg i Dduw mewn gwir gyfiawnder a sancteiddrwydd.

14. 1 Pedr 1:14-15 Fel plant ufudd, peidiwch â chydymffurfio â nwydau eich anwybodaeth flaenorol, ond fel y mae'r hwn a'ch galwodd yn sanctaidd, byddwch hefyd yn sanctaidd yn eich holl ymddygiad.

A oedd gan Iesu datŵ ar ei glun?

Mae llawer o bobl yn meddwl bod gan Iesu datŵ, sydd ddim yn wir. Ni fyddai Iesu wedi anufuddhau i Air Duw yn Lefiticus. Ni ddywedodd unman yn y Beibl fod Iesu wedi cael tatŵ nac unrhyw ddisgyblion yn cael un.

Roedd y darn hwn yn symbolaidd. Yn yr amseroedd hynny, byddai teitl brenin wedi'i ysgythru ar ei wisg neu gallai fod wedi cael baner yn dweud, "Brenin y Brenhinoedd."

15. Datguddiad 19:16 Ac ar ei wisg ac ar ei glun y mae ganddo enw yn ysgrifenedig, “BRENIN Y Brenhinoedd, AC ARGLWYDD yr ARGLWYDD.”

16. Mathew 5:17 “Peidiwch â meddwl fy mod wedi dod ididdymu'r Gyfraith neu'r Prophwydi; Dw i ddim wedi dod i'w diddymu nhw ond i'w cyflawni nhw.”

Oes gennych chi amheuon ynghylch cael tatŵ?

Byddwch yn onest â chi'ch hun. Os oes gennych chi amheuon a'ch bod chi'n ymladd yn gyson â nhw petaech chi'n ei wneud neu os na fyddwch chi'n ei wneud, yna mae'n syniad da cadw draw oddi wrtho. Os oes gennych chi amheuon am rywbeth a'ch bod chi'n meddwl ei fod yn anghywir, ond rydych chi'n ei wneud beth bynnag, mae hynny'n bechod. A oes gennych chi gydwybod glir gerbron Duw neu a yw rhywbeth yn dweud nad yw'n ei wneud?

17. Rhufeiniaid 14:23 Ond y mae pwy bynnag sydd ganddo amau ​​yn cael ei gondemnio os bwytaant, am nad yw eu bwyta o ffydd; ac y mae pob peth nid yw yn dyfod o ffydd yn bechod.

18. Galatiaid 5:17 Canys y mae'r cnawd yn chwennych yr hyn sydd groes i'r Ysbryd, a'r Ysbryd yn chwennych yr hyn sydd groes i'r cnawd. Maent yn gwrthdaro â'i gilydd, fel nad ydych i wneud beth bynnag a fynnoch.

Ni ddylem edrych i lawr ar bobl â thatŵs.

Credaf fod tatŵs yn bechod, ond nid yw hynny'n golygu nad oes llawer o ddynion a merched duwiol â thatŵs. Mae gen i datŵs o fy ieuenctid hyd yn oed. Nid wyf yn condemnio unrhyw gredwr â thatŵs. Rwy'n caru fy holl frodyr a chwiorydd yng Nghrist waeth beth fo'u hymddangosiad. Fodd bynnag, o astudio'r Ysgrythur nid wyf yn credu'n gryf y byddai Duw eisiau tatŵau i'w blant.

Y rhan fwyaf o'r amser nid yw tatŵs yn ildio golwg duwioldeb aGwn hynny, ond mae yna lawer o gredinwyr sy'n edrych i lawr ar eraill gyda thatŵs ac mae honno'n agwedd bechadurus.

Mae yna rai pobl sy'n gweld eraill â thatŵs ac yn dweud, “Nid yw'n Gristion.” Mae'n rhaid i ni frwydro yn erbyn ysbryd beirniadol. Unwaith eto, nid yw'r ffaith nad yw Duw yn edrych ar ymddangosiad yn golygu y dylid ei ddefnyddio fel esgus i gael tatŵ.

19. Ioan 7:24 “Peidiwch â barnu yn ôl gwedd, ond barn â barn gyfiawn.”

20. 1 Samuel 16:7 Ond dywedodd yr ARGLWYDD wrth Samuel, “Paid ag ystyried ei olwg na'i uchder, oherwydd yr wyf wedi ei wrthod. Nid yw'r ARGLWYDD yn edrych ar y pethau mae pobl yn edrych arnyn nhw. Y mae pobl yn edrych ar yr olwg allanol, ond y mae'r ARGLWYDD yn edrych ar y galon.”

Mae tatŵs gyda fi. Dysgwch o fy nghamgymeriadau.

Cefais fy nhatŵs i gyd pan oeddwn yn iau cyn i mi gael fy achub. Ar ôl i mi gael fy achub, roeddwn yn gallu cyfaddef y gwir reswm y tu ôl i fy awydd am datŵs. Fel arfer nid ydych chi'n clywed am Gristnogion â thatŵ yn dweud na, peidiwch â'i wneud, ond rwy'n dweud nad ydych chi'n ei wneud. Weithiau mae canlyniadau cael tatŵs.

Rwyf wedi clywed am lawer o bobl a gafodd adweithiau alergaidd ac sy'n dioddef y canlyniadau heddiw gyda chreithiau y mae'n rhaid iddynt fyw gyda nhw am oes. Arweiniodd un o'm tatŵs at graith keloid hyll y bu'n rhaid i mi ei thynnu. Nid ydym yn meddwl am y dyfodol.

Dychmygwch 40 mlynedd o nawr. Mae eich tatŵs yn mynd i fodwrinkly, byddant yn cael pylu, ac ati Rwy'n gwybod cymaint o bobl sy'n difaru y tat a gawsant yn eu hieuenctid. Er bod y nifer wedi gostwng mae yna lawer o gwmnïau o hyd na fyddant yn eich llogi os oes gennych datŵs gweladwy. Nid yw'n werth chweil.

21. Diarhebion 12:15 Ffordd y ffôl sydd uniawn yn ei olwg ei hun, ond y mae'r doeth yn gwrando ar gyngor.

22. Luc 14:28 Canys pa un ohonoch, gan fwriadu adeiladu tŵr, nid eistedd i lawr yn gyntaf, ac nid yw'n cyfrif y gost, a oes ganddo ddigon i'w orffen?

23. Diarhebion 27:12 Mae'r call yn gweld perygl ac yn llochesu, ond dal ati a thalu'r gosb.

Gweld hefyd: 22 Adnodau Defnyddiol o'r Beibl Ynghylch Ymddiheuro I Rywun & Dduw

Dych chi ddim eisiau achosi i'ch brawd faglu.

Mae yna lawer o bobl sy'n credu bod tatŵs yn bechadurus a thrwy gael un fe all arwain y rhai gwan yn y byd. ffydd i gael un er bod eu calonnau yn cael eu condemnio. Gall hefyd dramgwyddo eraill. Meddyliwch am y ieuenctid. Mae cariad yn meddwl am eraill. Mae cariad yn gwneud aberth.

24. Rhufeiniaid 14:21 Da yw na bwyta cnawd, nac yfed gwin, na dim a'r hwn y mae dy frawd yn baglu, neu yn tramgwyddo, neu yn wan.

25. 1 Corinthiaid 8:9 Ond gofalwch rhag i'ch rhyddid hwn fynd yn faen tramgwydd i'r gwan.
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.