25 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am Weini Dau Feistr

25 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am Weini Dau Feistr
Melvin Allen

Adnodau o’r Beibl am wasanaethu dau feistr

Os ceisiwch wasanaethu Duw ac arian, arian yn unig y byddwch yn ei wasanaethu. Enghraifft dda o hyn yw proffesu actorion Cristnogol sydd mewn golygfeydd rhyw ac yn chwarae rolau annuwiol mewn ffilmiau. Rydych chi'n dweud eich bod chi'n caru Duw, ond mae'r arian yn gwneud ichi gyfaddawdu a gyda Duw nid oes unrhyw gyfaddawd. Mae'n anodd i ddyn cyfoethog fynd i mewn i'r Nefoedd. Mae perchnogion busnes Cristnogol yn gwneud arferion anghyfreithlon oherwydd eu cariad at arian. Mae yna reswm bod America yn llawn noethni, gamblo, cenfigen, a drygioni ym mhobman. Mae setiau teledu, cylchgronau, ffilmiau, gwefannau, hysbysebion, i gyd yn llawn llygredd oherwydd bod America yn gwasanaethu arian, nid Duw. Pan fyddwch chi'n gweini arian rydych chi'n gwasanaethu'r diafol oherwydd byddwch chi'n gwneud unrhyw beth ar ei gyfer. Mae cymaint o ladradau arfog , delio cyffuriau , a thwyll yn digwydd heddiw .

Mae llawer o fugeiliaid yn dyfrio’r Efengyl ac yn troelli geiriau’r Beibl i wneud pobl yn hapus oherwydd eu trachwant. Oes gennych chi eilun yn eich bywyd? Efallai ei fod yn bechod, chwaraeon, hobïau, ac ati Ni fydd Duw yn rhannu ei ogoniant gyda neb neu unrhyw beth. Heb Grist nid oes gennych ddim. Ef yw'r rheswm dros eich anadl nesaf. Ni bydd y pethau yn y byd hwn yn eich bodloni. Bydd popeth yn y byd hwn yn diflannu, ond ni fydd Duw byth. Bydd yn darparu ar eich cyfer, ond ymddiried ynddo ef yn unig. Stopiwch gyfaddawdu oherwydd nid yw'n rhannu.

Beth mae’r Beibl yn ei wneuddweud?

1. Mathew 6:22-24 “Os bydd dy lygad yn bur, bydd heulwen yn dy enaid. Ond os yw dy lygad wedi ei gymylu gan feddyliau a chwantau drwg, yr wyt mewn tywyllwch ysbrydol dwfn. Ac o, pa mor ddwfn y gall y tywyllwch hwnnw fod! “Ni allwch wasanaethu dau feistr: Duw ac arian. Oherwydd byddwch chi'n casáu'r naill ac yn caru'r llall , neu'r llall y ffordd arall.

2. Luc 16:13-15  “Ni allwch wasanaethu dau feistr ar yr un pryd. Byddwch yn casáu un meistr ac yn caru'r llall. Neu byddwch yn ffyddlon i'r naill a heb fod yn poeni am y llall. Ni allwch wasanaethu Duw ac Arian ar yr un pryd.” Yr oedd y Phariseaid yn gwrando ar y pethau hyn oll. Roedden nhw'n beirniadu Iesu am eu bod nhw i gyd yn caru arian. Dywedodd Iesu wrthynt, “Yr ydych yn gwneud i chwi eich hunain edrych yn dda o flaen pobl. Ond mae Duw yn gwybod beth sydd yn eich calonnau mewn gwirionedd. Nid yw'r hyn y mae pobl yn ei feddwl sy'n bwysig yn werth dim i Dduw.

3. 1 Timotheus 6:9-12 Ond buan iawn y mae pobl sy'n dyheu am fod yn gyfoethog yn dechrau gwneud pob math o bethau drwg i gael arian , pethau sy'n eu niweidio a'u gwneud yn ddrwg eu meddwl ac yn olaf yn eu hanfon at uffern ei hun. Oherwydd cariad at arian yw'r cam cyntaf tuag at bob math o bechod. Mae rhai pobl hyd yn oed wedi troi cefn ar Dduw oherwydd eu cariad tuag ato , ac o ganlyniad wedi trywanu eu hunain â llawer o ofidiau. O Timotheus, dyn Duw wyt ti. Rhedeg oddi wrth yr holl bethau drwg hyn, a gweithio yn lle hynny ar yr hyn sy'n iawn a da, gan ddysgu ymddiried ynddo a charu eraill ai fod yn amyneddgar ac yn addfwyn. Ymladd ymlaen dros Dduw. Daliwch yn dynn at y bywyd tragwyddol y mae Duw wedi'i roi i chi ac a gyffesoch â'r fath gyffes ganu gerbron llawer o dystion.

4. Hebreaid 13:5-6 Cadw dy einioes yn rhydd oddi wrth gariad at arian, a bydd fodlon ar yr hyn sydd gennyt, oherwydd y mae wedi dweud, “Ni'th adawaf ac ni'th adawaf.” Felly gallwn ddweud yn hyderus, “Yr Arglwydd yw fy nghymorth; nid ofnaf; beth all dyn ei wneud i mi?"

A ydych yn cadw trysorau yn y Nefoedd?

5.  Mathew 6:19-21 “Peidiwch â storio trysorau yma ar y ddaear lle gallant erydu neu gael eu dwyn. Storiwch nhw yn y nefoedd lle na fyddant byth yn colli eu gwerth ac yn ddiogel rhag lladron. Os bydd eich elw yn y nefoedd, bydd eich calon yno hefyd.

6. Luc 12:20 Ond dywedodd Duw wrtho, ‘Ti ynfyd! Byddwch yn marw y noson hon. Yna pwy fydd yn cael popeth roeddech chi’n gweithio iddo?’ “Ie, mae person yn ffwlbri i storio cyfoeth daearol ond heb fod â pherthynas gyfoethog â Duw.”

7. Luc 12:33 Gwerthwch eich eiddo a rhowch i'r tlodion. Gwna i chwi eich hunain fagiau arian na heneiddiant, yn drysor dihysbydd yn y nefoedd, lle na ddaw lleidr yn agos ac na ddifetha gwyfyn.

Mae Duw yn Dduw eiddigus iawn. Nid yw'n rhannu gyda neb na dim.

8. Exodus 20:3-6 Na fydded gennyt dduwiau eraill ger fy mron i. Na wna i ti ddelw gerfiedig , na delw o ddimy peth sydd yn y nefoedd uchod, neu yn y ddaear oddi tano, neu sydd yn y dwfr o dan y ddaear. Nac ymgryma iddynt, ac nac ymgryma iddynt: canys Duw eiddigus ydwyf fi yr Arglwydd dy Dduw, yn ymweled ag anwiredd y tadau ar y plant hyd y drydedd a’r bedwaredd genhedlaeth o’r rhai a’m casânt; Ac yn trugaredd i filoedd o'r rhai sy'n fy ngharu i, ac yn cadw fy ngorchmynion.

9.  Exodus 34:14-16  Oherwydd nid addolwch unrhyw dduw arall, oherwydd y mae'r Arglwydd, y mae ei enw yn Genfigennus, yn Dduw eiddigus, fel arall fe allech wneud cyfamod â thrigolion y wlad a hwythau. chwarae'r butain â'u duwiau ac aberthu i'w duwiau, a gallai rhywun dy wahodd di i fwyta o'i aberth ef, a thi i gymryd rhai o'i ferched ef yn feibion ​​i ti, a'i ferched ef yn puteinio â'u duwiau ac yn peri i'ch meibion hefyd i chwareu y butain â'u duwiau.

10. Deuteronomium 6:14-16 Peidiwch â dilyn duwiau eraill, duwiau'r bobloedd o'ch cwmpas; canys yr Arglwydd dy Dduw, yr hwn sydd yn dy fysg, sydd Dduw eiddigus, a'i ddig a losga i'th erbyn, ac efe a'th ddifetha oddi ar wyneb y wlad. Paid â rhoi'r Arglwydd dy Dduw ar brawf fel y gwnaethost yn Massa.

11. Eseia 42:8 “ Myfi yw'r ARGLWYDD, dyna fy enw; Ni roddaf Fy ngogoniant i arall, Na'm mawl i ddelwau cerfiedig.

Byddwch ar wahân i'r byd

12. 1 Ioan 2:15-16 D oncaru y byd drwg hwn neu y pethau sydd ynddo. Os ydych yn caru'r byd, nid oes gennych gariad y Tad ynoch. Dyma'r cyfan sydd yn y byd: eisiau rhyngu bodd ein hunain yn bechadurus, eisiau y pethau pechadurus a welwn, a bod yn rhy falch o'r hyn sydd gennym. Ond nid yw'r un o'r rhain yn dod oddi wrth y Tad. Maen nhw'n dod o'r byd.

Gweld hefyd: 15 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am Addoli Mair

13. Rhufeiniaid 12:2 Peidiwch â chydymffurfio â'r byd hwn, ond byddwch yn cael eich trawsnewid trwy adnewyddiad eich meddwl, er mwyn i chi trwy brofi beth yw ewyllys Duw, beth sy'n dda, yn dderbyniol ac yn berffaith. .

Gweld hefyd: 22 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am Atgofion (Ydych Chi’n Cofio?)

14. Colosiaid 3:4-7 Pan fydd Crist, yr hwn yw eich bywyd chi, yn ymddangos, yna byddwch chwithau hefyd yn ymddangos gydag ef mewn gogoniant. Rho i farwolaeth, felly, beth bynnag a berthyn i dy natur ddaearol: anfoesoldeb rhywiol, amhuredd, chwantau, chwantau drwg a thrachwant, sef eilunaddoliaeth. O herwydd y rhai hyn, y mae digofaint Duw yn dyfod. Roeddech chi'n arfer cerdded yn y ffyrdd hyn, yn y bywyd roeddech chi'n ei fyw ar un adeg.

15. Marc 4:19 Ond y mae gofalon y byd, a thwyllwch cyfoeth, a chwantau am bethau eraill yn mynd i mewn ac yn tagu'r gair, ac y mae'n ddiffrwyth.

Amseroedd gorffen

16. 2 Timotheus 3:1-5 Ond deallwch hyn, y daw adegau o anhawsder yn y dyddiau diwethaf. Oherwydd bydd pobl yn hoff o hunan, yn hoff o arian, yn falch, yn drahaus, yn brysur, yn anufudd i'w rhieni, yn anniolchgar, yn ddigalon, yn ddigalon, yn annymunol, yn athrodus, heb hunanreolaeth, yn greulon, heb fod yn gariadus.da, bradwrus, di-hid, chwyddedig gan ddychryn, cariadon pleser yn hytrach na chariadon Duw, ag ymddangosiad duwioldeb, ond yn gwadu ei nerth. Osgoi pobl o'r fath.

Ymddiried yn yr Arglwydd yn unig

17. Diarhebion 3:5-8 Ymddiried yn yr Arglwydd â’ch holl galon, a pheidiwch â dibynnu ar eich dealltwriaeth eich hun. Cofiwch yr Arglwydd ym mhopeth a wnewch, a bydd yn rhoi llwyddiant i chi. Peidiwch â dibynnu ar eich doethineb eich hun. Parchwch yr Arglwydd a gwrthod gwneud drwg. Yna bydd eich corff yn iach, a bydd eich esgyrn yn gryf.

18. Rhufeiniaid 12:11 Peidiwch â bod yn ddiog mewn sêl, yn frwd eich ysbryd, gwasanaethwch yr Arglwydd.

19. Mathew 6:31-34  Felly peidiwch â phoeni, gan ddweud, ‘Beth a fwytawn?’ neu ‘Beth a yfwn?’ neu ‘Beth a wisgwn?’ Oherwydd y mae eilunaddolwyr yn awyddus i geisio yr holl bethau hyn, a gŵyr eich Tad nefol fod arnoch eu hangen. Eithr ceisiwch yn gyntaf deyrnas Dduw a'i gyfiawnder Ef, a'r pethau hyn oll a ddarperir i chwi. Felly peidiwch â phoeni am yfory, oherwydd bydd yfory yn poeni amdano'i hun. Mae gan bob diwrnod ddigon o drafferth ei hun.

Nid yw Duw eisiau arian anonest

20. Deuteronomium 23:18 Peidiwch â dod ag enillion putain benywaidd neu wryw butain i mewn i dŷ y A RGLWYDD dy Dduw i dalu unrhyw adduned, oherwydd y mae'r ARGLWYDD eich Duw yn eu casáu ill dau.

21. 1 Samuel 8:3 Ond ni ddilynodd ei feibion ​​ei ffyrdd ef. Troesant o'r neilltu ar ôlennill anonest a derbyn llwgrwobrwyon a chyfiawnder gwyrdroëdig.

22. 1 Timotheus 3:2-3 Yna rhaid i esgob fod yn ddi-fai, yn ŵr un wraig, yn wyliadwrus, yn sobr, yn ymddwyn yn dda, yn lletygar, yn gymwys i ddysgu; Heb ei roi i win, dim ymosodwr, Nid barus o lucres budron; ond yn amyneddgar, nid yn ffrwgwd, nid yn gybyddlyd;

Pwy ydych chi'n ei wasanaethu?

23. Josua 24:14 -15 “Nawr ofnwch yr ARGLWYDD a gwasanaethwch ef â phob ffyddlondeb. Taflwch ymaith y duwiau y bu eich hynafiaid yn eu haddoli y tu hwnt i afon Ewffrates ac yn yr Aifft, a gwasanaethwch yr ARGLWYDD. Ond os yw gwasanaethu'r ARGLWYDD yn ymddangos yn annymunol i chi, yna dewiswch i chi'ch hunain heddiw pwy fyddwch chi'n ei wasanaethu, ai'r duwiau a wasanaethodd eich hynafiaid y tu hwnt i'r Ewffrates, neu dduwiau'r Amoriaid, yr ydych chi'n byw yn eu gwlad. Ond o'm rhan i a'm teulu, byddwn ni'n gwasanaethu'r ARGLWYDD.”

Atgofion

24. Rhufeiniaid 14:11-12 oherwydd y mae'n ysgrifenedig, “Cyn wired â'm bod yn fyw, medd yr Arglwydd, pob glin a ymgrymma i mi, a phob tafod a gyffesant i Dduw.” Felly bydd pob un ohonom yn rhoi cyfrif ohono'i hun i Dduw.

25. Ioan 14:23-24 Atebodd Iesu ef, “Os yw rhywun yn fy ngharu i, bydd yn cadw fy ngair i, a bydd fy Nhad yn ei garu, a byddwn yn dod ato ac yn gwneud ein cartref gydag ef. Nid yw'r sawl nad yw'n fy ngharu i yn cadw fy ngeiriau. A'r gair yr ydych yn ei glywed, nid eiddof fi, ond y Tad a'm hanfonodd i.
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.