15 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am Addoli Mair

15 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am Addoli Mair
Melvin Allen

Adnodau o’r Beibl am addoli Mair

Mae ymgrymu a gweddïo yn fath o addoliad. Mae Catholigion yn plygu i lawr ac yn gweddïo i gerfluniau a delweddau o Fair y mae'r Ysgrythur yn amlwg yn eu gwahardd. Maent yn addoli Mair yn fwy nag y maent yn ei wneud Iesu Grist. Nid yw'n dweud y bydd Mair yn gyfryngwr yn unman yn yr Ysgrythur.

Nid oes unman yn yr Ysgrythur yn dweud gweddïo a diolch ac anrhydedd i gerfiad o waith dyn neu ddarlun o waith dyn. Nid yw unman yn yr Ysgrythur yn dweud wrthych am ofyn i Mair weddïo drosoch.

Pe bawn i'n tynnu dynes ar ddarn o bapur a'i alw'n Mary, a fyddech chi'n mynd o flaen y papur hwnnw, yn plygu i lawr, ac yn dechrau gweddïo arno? Ni allwch addoli Duw trwy bethau creedig. Mae Iesu Grist yn dragwyddol ac nid Mair yw mam Duw oherwydd nid oes gan Dduw fam.

“Yn y dechreuad yr oedd y Gair, a'r Gair oedd gyda Duw, a Duw oedd y Gair.” Nid oedd Mair yn y dechreuad, ond y mae Pabyddiaeth yn ei throi yn dduwies. Yr oedd Mair yn bechadur yn union fel yr wyf fi yn bechadur, yn union fel yr ydych yn bechadur, yn union fel yr oedd Paul yn bechadur, yn union fel Joseff yn bechadur, ayb.

Daeth Iesu Grist i farw dros bechodau y byd gan gynnwys Mair a phawb gan gynnwys Mair yn gorfod derbyn Iesu Grist fel eu Harglwydd a'u Gwaredwr i fynd i'r Nefoedd.

Mae'r holl addoliad, yr holl fawl, yr holl anrhydedd yn eiddo i Dduw ac ni adawa i neb dynnu oddi wrth y gogoniant sy'n gyfiawn iddo. Ni bydd Duwgwatwar. Mae'r Eglwys Gatholig yn anfon llawer o bobl i uffern. Ni fydd unrhyw bechod cyfiawnhau ac yn glir yn eich wyneb dysgeidiaeth feiblaidd pan o flaen Duw.

Mae’r Pab Ioan Paul II yn gweddïo’n glir ar Mair

“Gyda’n gilydd rydyn ni’n codi ein deiseb hyderus a thrist atoch chi.”

“Clywch gri poen dioddefwyr rhyfel a chymaint o fathau o drais sy'n gwaedu'r ddaear.”

“Dileu tywyllwch gofid a gofid, casineb a dialedd.”

“Agorwch ein meddyliau a'n calonnau i ffydd a maddeuant!”

Mae Catholigion yn amlwg yn addoli delwau a delwau Mair.

1. Exodus 20:4-5  Na wna i ti dy hun ddelw ar ffurf dim yn y nefoedd uchod neu ar y ddaear oddi tano neu yn y dyfroedd isod. Paid ag ymgrymu iddynt na'u haddoli; canys myfi, yr Arglwydd dy Dduw, ydwyf Dduw eiddigus, yn cosbi plant am bechod y rhieni hyd y drydedd a'r bedwaredd genhedlaeth o'r rhai a'm casânt.

2. Eseia 42:8 Myfi yw yr Arglwydd: dyna yw fy enw: a'm gogoniant ni roddaf i arall, na'm mawl i ddelwau cerfiedig.

Un cyfryngwr a hwnnw yw Crist.

3. 1 Timotheus 2:5  Oherwydd, Un Duw sydd ac un Cyfryngwr sy'n gallu cymodi Duw a dynolryw—y dyn lesu Grist.

4. Hebreaid 7:25 O ganlyniad, mae'n gallu achub hyd yr eithaf y rhai sy'n nesáu at Dduw trwyddo ef, gan ei fod bob amser yn byw i wneud.eiriol drostynt.

Gweld hefyd: 100 Dyfyniadau Ysbrydoledig Am Gariad Duw I Ni (Cristnogol)

5. Ioan 14:13 A pha beth bynnag a ofynnwch yn fy enw i, hynny a wnaf, er mwyn i'r Tad gael ei ogoneddu yn y Mab.

Mae'r angylion yn ein hatgoffa i addoli Duw a neb arall.

6. Datguddiad 19:10 Yna syrthiais wrth ei draed i'w addoli, ond dywedodd i mi, “Rhaid i chi beidio â gwneud hynny! Yr wyf yn gyd-was gyda thi a'th frodyr sy'n dal tystiolaeth Iesu. Addola Dduw.” Canys ysbryd proffwydoliaeth yw tystiolaeth Iesu. (Grym y dystiolaeth adnodau o'r Beibl)

Pechadur oedd Mair.

7. Pregethwr 7:20 Diau nad oes dyn cyfiawn ar ddaear sy'n gwneud daioni a byth yn pechu.

Y dyddiau diwethaf: Bydd llawer yn gwneud popeth a allant i gyfiawnhau gwrthryfel a dysgeidiaeth feiblaidd glir.

8. 2 Timotheus 4:3-4 Oherwydd y mae'r amser yn dod pan na fydd pobl yn dioddef dysgeidiaeth gadarn, ond â chlustiau cosi byddant yn cronni iddynt eu hunain athrawon i weddu i'w nwydau eu hunain , ac yn troi cefn ar wrando ar y gwir ac yn crwydro i chwedlau.

9. 1 Timotheus 4:1 Nawr mae'r Ysbryd yn dweud yn bendant y bydd rhai yn y dyfodol yn cilio oddi wrth y ffydd trwy ymroddi i ysbrydion twyllodrus a dysgeidiaeth gythreuliaid.

Idolatreg

10. Salm 115:1-8 Nid i ni, O Arglwydd, nid i ni, ond i'th enw rho ogoniant, er mwyn dy cariad diysgog a'th ffyddlondeb! Pam y dylai'r cenhedloedd ddweud, “Ble maeeu Duw?” Ein Duw ni sydd yn y nefoedd; mae'n gwneud popeth y mae'n ei hoffi. Arian ac aur yw eu delwau, gwaith dwylo dynol. Y mae ganddynt enau, ond nid ydynt yn siarad; llygaid, ond nid ydynt yn gweld. Y mae clustiau ganddynt, ond nid ydynt yn clywed; trwynau, ond peidiwch ag arogli. Mae ganddynt ddwylo, ond nid ydynt yn teimlo; traed, ond peidiwch â cherdded; ac ni wnant swn yn eu gwddf. Mae'r rhai sy'n eu gwneud yn dod yn debyg iddynt; felly hefyd pawb a ymddiriedant ynddynt.

11. Jeremeia 7:18 Y plant sydd yn casglu coed, a'r tadau yn cynnau tân, a'r gwragedd yn tylino eu toes, i wneuthur teisennau i frenhines y nefoedd, ac i dywallt diodoffrymau i dduwiau dieithr, fel y'm cynhyrfai i.

12. 1 Ioan 5:21 Blant, cadwch eich hunain rhag eilunod.

Atgofion

13. Rhufeiniaid 1:25  Yr hwn a newidiodd wirionedd Duw yn gelwydd, ac a addolodd ac a wasanaethodd y creadur yn fwy na'r Creawdwr, yr hwn sydd fendigedig am byth. Amen.

14. 1 Ioan 4:1 Anwylyd, na chredwch bob ysbryd, eithr profwch yr ysbrydion a ydynt o Dduw: oherwydd y mae gau broffwydi lawer wedi mynd allan i'r byd.

15. Diarhebion 14:12 Mae yna ffordd sy'n ymddangos yn iawn, ond yn y diwedd mae'n arwain at farwolaeth.

Gweld hefyd: 30 Adnod Pwysig o’r Beibl Ynghylch Dyddio A Pherthnasoedd (Pwerus)

Bonws

2 Thesaloniaid 1:8 mewn tân fflamllyd, yn peri dial ar y rhai nad ydynt yn adnabod Duw ac ar y rhai nad ydynt yn ufuddhau i efengyl ein Harglwydd Iesu .
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.