25 Adnodau Pwysig o’r Beibl Ynghylch Cymryd Enw Duw Yn Ofer

25 Adnodau Pwysig o’r Beibl Ynghylch Cymryd Enw Duw Yn Ofer
Melvin Allen

Adnodau o’r Beibl am gymryd enw Duw yn ofer

Byddwch yn ofalus beth sy’n dod allan o’ch genau oherwydd mae defnyddio enw’r Arglwydd yn ofer yn wir yn bechod. Yr ydym i ufuddhau bob amser i'r trydydd gorchymyn. Pan fyddwn yn camddefnyddio Ei enw rydym yn ei ddilorni ac yn dangos diffyg parch. Ni chaiff Duw ei watwar. Mae Duw yn ddig iawn yn America. Mae pobl yn defnyddio Ei enw fel gair melltith. Maen nhw'n dweud pethau fel Iesu (gair melltith) Crist neu Sanctaidd (gair melltith).

Mae llawer o bobl hyd yn oed yn ceisio newid gair. Yn lle dweud O fy Nuw maen nhw'n dweud rhywbeth arall. Mae enw Duw yn sanctaidd a rhaid ei ddefnyddio gyda pharch. Nid rhegi yw’r unig ffordd i ddefnyddio enw Duw yn ofer. Gallwch chi hefyd wneud hyn trwy honni eich bod yn Gristnogol, ond yn byw mewn ffordd barhaus o fyw o bechod.

Mae llawer o gau bregethwyr yn ceisio cyfiawnhau pechod i ogleisio clustiau pobl a dweud pethau fel cariad yw Duw. Y drydedd ffordd yw trwy dorri addunedau. Mae torri llwon i Dduw neu eraill yn bechadurus ac mae’n well nad ydyn ni’n gwneud addewidion yn y lle cyntaf. Ffordd arall yw trwy ledaenu proffwydoliaethau ffug fel Benny Hinn a gau broffwydi eraill.

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud am gymryd enw Duw yn ofer?

1. Deuteronomium 5:10-11 “Ond dw i’n caru cariad di-ffael am fil o genedlaethau ar y rheini sy'n fy ngharu ac yn ufuddhau i'm gorchmynion. “Peidiwch â chamddefnyddio enw'r ARGLWYDD eich Duw. Fydd yr ARGLWYDD ddim yn gadael i chi fynd heb gosb os byddwch chi'n cam-drinei enw."

2. Exodus 20:7 “Peidiwch â chymryd enw'r ARGLWYDD eich Duw yn ofer, oherwydd ni fydd yr ARGLWYDD yn dal neb euog sy'n cymryd ei enw yn ofer.”

3. Lefiticus 19:12 “Paid â dod â chywilydd ar enw dy Dduw trwy ei ddefnyddio i dyngu anwiredd. Fi ydy'r ARGLWYDD.”

Gweld hefyd: 35 Adnod Bwerus o’r Beibl Am Eryrod (Yn Esgyn Ar Adenydd)

4. Deuteronomium 6:12-13 “Gofalwch nad ydych yn anghofio'r ARGLWYDD, a ddaeth â chi allan o'r Aifft, allan o wlad caethwasiaeth. Ofnwch yr ARGLWYDD eich Duw, gwasanaethwch ef yn unig a chymerwch eich llw yn ei enw. Ofnwch yr ARGLWYDD eich Duw, gwasanaethwch ef yn unig a chymer eich llwon yn ei enw.”

5. Salm 139:20-21 “O Dduw, petaech chi ond yn dinistrio'r drygionus! Ewch allan o fy mywyd, chi llofruddion! Y maent yn dy gablu; mae dy elynion yn camddefnyddio dy enw.”

6. Mathew 5:33-37 “Clywsoch fel y dywedwyd wrth ein pobl ers talwm, ‘Peidiwch â thorri eich addewidion, ond cadwch eich addewidion i'r Arglwydd.’ Ond rwy'n dweud chi, byth yn tyngu llw. Peidiwch â thyngu llw gan ddefnyddio enw'r nefoedd, oherwydd mae'r nefoedd yn orsedd Duw. Peidiwch â thyngu llw gan ddefnyddio enw'r ddaear, oherwydd mae'r ddaear yn eiddo i Dduw. Paid â thyngu llw gan ddefnyddio'r enw Jerwsalem, oherwydd dyna ddinas y Brenin mawr. Peidiwch â rhegi ar eich pen eich hun, oherwydd ni allwch wneud i un gwallt ar eich pen ddod yn wyn neu'n ddu. Dywedwch ie dim ond os ydych yn golygu ie, a na os ydych yn golygu na. Os dywedwch fwy nag ie neu na, oddi wrth yr Un Drygionus y daw.”

Duwsanctaidd yw'r enw.

7. Salm 111:7-9 “Y mae gweithredoedd ei ddwylo yn ffyddlon a chyfiawn; y mae ei holl orchymynion yn ddibynadwy. Y maent wedi eu sefydlu yn oes oesoedd, wedi eu deddfu mewn ffyddlondeb ac uniondeb. Efe a ddarparodd brynedigaeth i'w bobl ; ordeiniodd ei gyfamod am byth, sanctaidd ac ofnadwy yw ei enw. Dechreuad doethineb yw ofn yr ARGLWYDD; y mae dealltwriaeth dda gan bawb sy'n dilyn ei orchmynion. Iddo ef y perthyn mawl tragwyddol.”

8. Salm 99:1-3 “Yr ARGLWYDD sy'n teyrnasu, bydded i'r cenhedloedd grynu; y mae'n eistedd rhwng y cerwbiaid, ac ysgwyd y ddaear. Mawr yw'r ARGLWYDD yn Seion; efe a ddyrchafwyd dros yr holl genhedloedd. Bydded iddynt foli dy enw mawr ac ofnadwy – sanctaidd yw.”

9. Luc 1:46-47 “Ymatebodd Mair, “O, sut mae fy enaid yn canmol yr Arglwydd. Fel y mae fy ysbryd yn llawenhau yn Nuw fy Ngwaredwr! Canys efe a sylwodd ar ei was gostyngedig, ac o hyn allan bydd pob cenhedlaeth yn fy ngalw i yn fendigedig. Oherwydd y mae'r Hollalluog yn sanctaidd, ac y mae wedi gwneud pethau mawr i mi.”

10. Mathew 6:9 “Gweddïwch gan hynny fel hyn: “Ein Tad yn y nefoedd, sancteiddier dy enw.”

Gweld hefyd: 25 Annog Adnodau o’r Beibl Ynghylch Bod Yn Ddigynnwrf Yn Y Storm

Gwyliwch eich ceg

11. Effesiaid 4:29-30 “Peidiwch gadael i unrhyw siarad afiach ddod allan o'ch genau , ond dim ond yr hyn sy'n ddefnyddiol i adeiladu eraill i fyny yn ol eu hanghenion, fel y byddo o les i'r rhai sydd yn gwrando. A pheidiwch â galaru Ysbryd Glân Duw, yr hwn y'ch seliwyd ag ef ar gyfer dydd y prynedigaeth.”

12.Mathew 12:36-37 “Y mae person da yn cynhyrchu pethau da o drysorfa calon dda, a'r drwg yn cynhyrchu pethau drwg o drysorfa calon ddrwg. Ac yr wyf yn dywedyd hyn wrthych, rhaid i chwi roddi cyfrif ar ddydd y farn am bob gair segur a lefarwch. Bydd y geiriau a ddywedwch naill ai'n eich rhyddhau neu'n eich condemnio.”

13. Pregethwr 10:12 “Geiriau doeth a gymeradwyir, ond ffyliaid a ddinistrir gan eu geiriau eu hunain.”

14. Diarhebion 18:21 “ Gall y tafod ddwyn marwolaeth neu fywyd; bydd y rhai sydd wrth eu bodd yn siarad yn cael y canlyniadau.”

Nodyn

15. Galatiaid 6:7-8 “Peidiwch â chael eich twyllo: Ni allwch dwyllo Duw . Mae pobl yn cynaeafu'r hyn maen nhw'n ei blannu yn unig. Os plannant i fodloni eu hunain pechadurus, bydd eu hunain pechadurus yn dod ag adfail iddynt. Ond os ydyn nhw'n plannu i ryngu'r Ysbryd, byddan nhw'n derbyn bywyd tragwyddol gan yr Ysbryd.”

Peidiwch â gweithredu fel y byd.

16. Rhufeiniaid 12:2 “Peidiwch â chydymffurfio â'r byd hwn, ond cael eich gweddnewid trwy adnewyddiad eich meddwl, er mwyn i chwi, trwy brofi, ddirnad beth yw ewyllys Duw, beth sy'n dda, yn gymeradwy ac yn berffaith.”

17. 1 Pedr 1:14-16 “Fel plant ufudd, peidiwch â chydymffurfio â'r chwantau drwg oedd gennych chi pan oeddech chi'n byw mewn anwybodaeth. Ond yn union fel y mae'r hwn a'ch galwodd yn sanctaidd, byddwch sanctaidd ym mhopeth a wnewch oherwydd y mae'n ysgrifenedig: “Byddwch sanctaidd, oherwydd sanctaidd ydwyf fi.”

18. Effesiaid 4:18 “Y maent wedi tywyllu eu deall,wedi eu dieithrio oddi wrth fywyd Duw oherwydd yr anwybodaeth sydd ynddynt, oherwydd eu caledwch calon.”

Proffwydo yn ei enw Ef. gau broffwydi fel Benny Hinn.

19. Jeremeia 29:8-9 “Ie, dyma mae'r ARGLWYDD hollbwerus, Duw Israel, yn ei ddweud: “Peidiwch gadael i'r proffwydi a'r dewiniaid yn eich plith twyllo chi. Peidiwch â gwrando ar y breuddwydion rydych chi'n eu hannog i'w cael. Maen nhw'n proffwydo celwydd i chi yn fy enw i. Dw i ddim wedi eu hanfon nhw,” medd yr ARGLWYDD.”

20. Jeremeia 27:13-17 “Pam wyt ti’n mynnu marw – ti a’th bobl? Paham y dewiswch ryfel, newyn, ac afiechyd, y rhai a ddyg yr ARGLWYDD yn erbyn pob cenedl a wrthodo ymostwng i frenin Babilon? Paid â gwrando ar y gau broffwydi sy'n dweud wrthyt, ‘Ni fydd brenin Babilon yn dy orchfygu.’ Maen nhw'n gelwyddog. Dyma mae'r ARGLWYDD yn ei ddweud: ‘Dw i ddim wedi anfon y proffwydi hyn! Maen nhw'n dweud celwydd wrthoch chi yn fy enw i, felly fe'ch gyrraf o'r wlad hon. Byddwch chi i gyd yn marw – chi a'r holl broffwydi hyn, hefyd.” Yna llefarais â'r offeiriaid a'r bobl, a dweud, “Dyma mae'r ARGLWYDD yn ei ddweud: ‘Peidiwch â gwrando ar eich proffwydi sy'n honni bod yn fuan y pethau aur a gymerwyd o'm Teml a ddychwelir o Babilon. Mae'r cyfan yn gelwydd! Peidiwch â gwrando arnynt. Ildiwch i frenin Babilon, a byddwch fyw. Pam ddylai'r ddinas gyfan hon gael ei dinistrio?"

21. Jeremeia 29:31-32 “Anfonwch neges at yr holl alltudion:‘Dyma mae'r ARGLWYDD yn ei ddweud am Semaia oddi wrth Nehelam: “Am fod Semaia wedi proffwydo i chi, er na wnes i ei anfon, a gwneud i chi ymddiried yn gelwydd,” felly, dyma mae'r ARGLWYDD yn ei ddweud: “Fi' ar fin barnu Semaia o Nehelam ynghyd â'i ddisgynyddion. Ni fydd ganddo neb perthynol iddo yn byw yn mysg y bobl hyn. Ni wêl ychwaith y daioni a wnaf i'm pobl,” medd yr ARGLWYDD, “am iddo wrthryfela yn erbyn yr ARGLWYDD. Daeth y neges hon oddi wrth yr ARGLWYDD at Jeremeia.”

A ydych yn cymryd enw Duw yn ofer fel yr ydych yn byw?

Pan ddywedwch eich bod yn Gristion a'ch bod yn byw i Iesu, ond yr ydych yn byw eich bywyd fel pe na roddai i chwi ddeddfau i ufuddhau. Wrth wneud hyn yr ydych yn gwatwar Duw.

22. Mathew 15:7-9 “ Chwi ragrithwyr! Yr oedd Eseia yn iawn pan broffwydodd amdanoch: “‘Y mae'r bobl hyn yn fy anrhydeddu â'u gwefusau, ond y mae eu calonnau ymhell oddi wrthyf. Addolant fi yn ofer; rheolau dynol yn unig yw eu dysgeidiaeth.”

23. Luc 6:43-48 “Nid oes unrhyw goeden dda yn dwyn ffrwyth drwg, ac nid yw pren drwg yn dwyn ffrwyth da eto, oherwydd wrth ei ffrwyth ei hun y mae pob coeden yn cael ei hadnabod. Canys ni chesglir ffigys oddi wrth ddrain, ac ni chodir grawnwin o fieri. Y mae'r dyn da o drysorfa dda ei galon yn cynhyrchu daioni, a'r drwg o'i drysorfa ddrwg yn cynhyrchu drwg, oherwydd o'r hyn y mae ei enau yn llenwi ei galon. “Pam wyt ti'n fy ngalw i'n 'Arglwydd, Arglwydd,'a pheidiwch â gwneud yr hyn a ddywedaf wrthych? “Pob un sy'n dod ata i ac yn gwrando ar fy ngeiriau, ac yn eu rhoi nhw ar waith—dangosaf i chi sut un yw e: mae'n debyg i ddyn yn adeiladu tŷ, yn cloddio'n ddwfn, ac yn gosod y sylfaen ar y creigwely. Pan ddaeth llifogydd, rhwygodd yr afon yn erbyn y tŷ hwnnw ond ni allai ei ysgwyd, oherwydd ei fod wedi'i adeiladu'n dda.”

24. Mathew 7:21-23 “Nid pob un sy'n dweud wrthyf, Arglwydd, Arglwydd, a ddaw i mewn i deyrnas nefoedd; eithr yr hwn sydd yn gwneuthur ewyllys fy Nhad yr hwn sydd yn y nefoedd. Llawer a ddywedant wrthyf yn y dydd hwnnw, Arglwydd, Arglwydd, oni phroffwydasom yn dy enw di? ac yn dy enw di bwrw allan gythreuliaid? ac yn dy enw di lawer o weithredoedd rhyfeddol? Ac yna y proffesaf iddynt, Nid adnabum i chwi: ewch oddi wrthyf, y rhai sy'n gwneuthur anwiredd."

25. Ioan 14:22-25 “Dywedodd Jwdas (nid Jwdas Iscariot , ond y disgybl arall â'r enw hwnnw) wrtho, “Arglwydd, pam yr wyt yn mynd i'th ddatguddio dy hun i ni yn unig ac nid i'r bobl. byd yn gyffredinol?" Atebodd Iesu, “Bydd pawb sy'n fy ngharu i yn gwneud beth dw i'n ei ddweud. Bydd fy Nhad yn eu caru, a byddwn yn dod i wneud ein cartref gyda phob un ohonynt. Ni fydd unrhyw un nad yw'n fy ngharu i yn ufuddhau i mi. A chofiwch, nid fy ngeiriau fy hun yw fy ngeiriau. Mae'r hyn yr wyf yn ei ddweud wrthych gan y Tad a'm hanfonodd i. Dw i'n dweud y pethau hyn wrthych chi nawr tra dw i'n dal gyda chi.”

Bonws

Salm 5:5 “Ni saif yr ymffrostgar o flaen dy lygaid; rydych chi'n casáu'r cyfandrwgweithredwyr.”
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.