25 Annog Adnodau o’r Beibl Ynghylch Bod Yn Ddigynnwrf Yn Y Storm

25 Annog Adnodau o’r Beibl Ynghylch Bod Yn Ddigynnwrf Yn Y Storm
Melvin Allen

Adnodau o’r Beibl am fod yn ddigynnwrf

Mewn bywyd fe fydd adegau pan fydd hi’n anodd peidio â chynhyrfu, ond yn lle poeni a thrigo ar y broblem rhaid inni geisio’r Arglwydd . Mae’n hollbwysig ein bod yn dianc oddi wrth yr holl sŵn o’n cwmpas a’r holl sŵn yn ein calon a dod o hyd i le tawel i fod gyda Duw. Nid oes dim tebyg i fod yn unig ym mhresenoldeb yr Arglwydd. Mae yna adegau yn fy mywyd pan mae meddyliau pryderus wedi llenwi fy meddwl.

Gweld hefyd: 15 Adnodau Pwysig o'r Beibl Ynghylch Ymddangos

Y driniaeth sydd bob amser yn fy helpu yw mynd allan lle mae heddwch a thawelwch a siarad â'r Arglwydd.

Bydd Duw yn rhoi heddwch a chysur i'w blant yn wahanol i unrhyw un arall pan fyddwn yn dod ato. Y broblem yw pan rydyn ni mor bryderus am bethau rydyn ni'n gwrthod dod ato er bod ganddo'r pŵer i'n helpu ni.

Ymddiriedwch yn yr Arglwydd. A wnaethoch chi anghofio ei fod yn hollalluog? Bydd yr Ysbryd Glân yn eich helpu i beidio â chynhyrfu mewn sefyllfaoedd anodd.

Gadewch i Dduw weithio yn eich bywyd a defnyddio treialon er daioni. Am fwy o help dwi’n eich annog chi i ddarllen Gair Duw yn ddyddiol er anogaeth.

Dyfyniadau

  • “Tawelwch yw’r ffordd rydyn ni’n dangos ein bod ni’n ymddiried yn Nuw.”
  • “Mae aros yn dawel yn y storm yn gwneud gwahaniaeth.”
  • “Weithiau mae Duw yn tawelu’r storm. Weithiau mae'n gadael i'r storm gynddeiriog ac yn tawelu Ei blentyn.”

Mae Duw eisiau i’w blant dawelu.

1. Eseia 7:4 “Dywedwch wrtho, ‘Byddwchofalus, peidiwch â bod yn ofnus. Paid â digalonni oherwydd y ddau fonyn yma o goed tân sy'n mudlosgi, oherwydd dicter ffyrnig Resin ac Aram a mab Remaleia.”

2. Barnwyr 6:23 “Galwch! Peidiwch â bod ofn. ” atebodd yr ARGLWYDD. “Dydych chi ddim yn mynd i farw!”

3. Exodus 14:14 “Bydd yr ARGLWYDD ei hun yn ymladd drosoch chi. Peidiwch â chynhyrfu.”

Gall Duw dawelu’r storm yn eich bywyd ac yn eich calon.

4. Marc 4:39-40 Cododd yntau a cheryddodd y gwynt, a dweud wrth y môr, “Distaw, llonyddwch.” A bu farw'r gwynt a daeth yn berffaith dawelwch. Ac meddai wrthynt, “Pam yr ydych yn ofni? A oes gennyt ti ddim ffydd o hyd?”

5. Salm 107:29-30 “ Tawelodd y storm a thawelodd ei thonnau. Felly dyma nhw'n llawenhau bod y tonnau'n tawelu, ac fe'u harweiniodd i'r hafan dymunol.”

6. Salm 89:8-9 “O ARGLWYDD Dduw y Lluoedd, pwy sydd mor nerthol â thi, O ARGLWYDD? Mae dy ffyddlondeb yn dy amgylchynu. Ti sy'n llywodraethu dros y môr mawreddog; pan fydd ei donnau'n ymchwyddo, rydych chi'n eu tawelu.”

7. Sechareia 10:11 “Bydd yr ARGLWYDD yn croesi'r môr o stormydd ac yn tawelu ei gynnwrf. Bydd dyfnder y Nîl yn sychu, bydd balchder Asyria yn cael ei ddarostwng, ac ni fydd goruchafiaeth yr Aifft mwyach.”

8. Salm 65:5-7 “Gyda gweithredoedd ofnadwy cyfiawnder yr atebi ni, Dduw ein Gwaredwr; ti yw'r hyder i bawb ar eithafoedd y ddaear, hyd yn oed i'r rhai pelldramor. Y mae'r hwn a sefydlodd y mynyddoedd trwy ei nerth wedi ei wisgo â hollalluogrwydd. Tawelodd rhuo'r moroedd, rhuo'r tonnau, a chynnwrf y bobloedd.”

Bydd Duw yn dy helpu di.

9. Seffaneia 3:17 “Oherwydd y mae'r ARGLWYDD eich Duw yn byw yn eich plith. Gwaredwr nerthol ydyw. Bydd yn ymhyfrydu ynoch â llawenydd. Gyda'i gariad, bydd yn tawelu'ch holl ofnau. Bydd yn llawenhau drosoch â chaneuon llawen.”

10. Salm 94:18-19 “Pan ddywedais, “Y mae fy nhroed yn llithro,” cefnogodd dy gariad di-ffael, ARGLWYDD fi. Pan oedd pryder yn fawr ynof, daeth eich diddanwch â llawenydd i mi.”

11. Salm 121:1-2 “Dw i'n edrych i fyny'r mynyddoedd – ydy fy nghymorth yn dod oddi yno? Daw fy nghymorth oddi wrth yr ARGLWYDD, a wnaeth nefoedd a daear!”

12. Salm 33:20-22 “ Disgwyliwn wrth yr ARGLWYDD; ef yw ein cymorth a'n tarian. Yn wir, bydd ein calon yn llawenhau ynddo, oherwydd inni ymddiried yn ei enw sanctaidd. O ARGLWYDD, bydded dy gariad grasol atom ni, fel y gobeithiwn ynot.”

13. Mathew 11:28-29 “Dewch ataf fi, bawb sy'n llafurio ac yn llwythog, a rhoddaf orffwystra i chwi. Cymer fy iau arnat, a dysg gennyf; canys addfwyn ydwyf fi a gostyngedig o galon: a chwi a gewch orffwystra i'ch eneidiau.”

Arhoswch yn dawel mewn sefyllfaoedd o ddicter.

14. Salm 37:8 “ Tawelwch eich dicter a chefnwch ar ddigofaint. Peidiwch â gwylltio - dim ond at ddrygioni y mae'n arwain. ”

15. Diarhebion 15:18 “Trymder poethy mae dyn yn cynnen, ond y mae'r araf i ddicter yn tawelu anghydfod.”

Duw yw ein craig dragwyddol.

16. Salm 18:2 “Yr ARGLWYDD yw fy nghraig, a’m caer, a’m gwaredwr; fy Nuw, fy nerth, yn yr hwn yr ymddiriedaf; fy buckler, a chorn fy iachawdwriaeth, a'm tŵr uchel.”

17. Diarhebion 18:10 “Tŵr cadarn yw enw'r ARGLWYDD. Mae person cyfiawn yn rhedeg ato ac yn ddiogel.”

Arhoswch yn dawel mewn amseroedd caled.

18. Iago 1:12 “ Bendigedig yw dyn sy'n dioddef treialon, oherwydd pan fydd yn pasio'r prawf bydd yn derbyn y goron bywyd y mae Duw wedi ei addo i’r rhai sy’n ei garu.”

19. Ioan 16:33 “Dw i wedi dweud hyn wrthych chi er mwyn i chi gael heddwch trwof fi. Yn y byd fe gewch chi drafferth, ond byddwch yn ddewr - rydw i wedi goresgyn y byd!”

Ymddiried yn yr Arglwydd.

20. Eseia 12:2 “Edrychwch! Duw—ie Duw—yw fy iachawdwriaeth; Byddaf yn ymddiried ac nid ofnaf. Oherwydd yr ARGLWYDD yw fy nerth a'm cân, a daeth yn iachawdwriaeth i mi.”

Gweld hefyd: 15 Adnod Ysbrydoledig o’r Beibl Am Goginio

21. Salm 37:3-7 “ Ymddiriedwch yn yr Arglwydd a gwnewch ddaioni. Trigo yn y wlad ac ymborthi ar ffyddlondeb. Ymhyfryda yn yr Arglwydd, ac efe a rydd i ti ddeisyfiadau dy galon. Rho dy ffordd i'r Arglwydd; Ymddiried ynddo, a bydd yn gweithredu. Efe a ddwg allan dy gyfiawnder fel goleuni, a'th gyfiawnder fel haul canol dydd. Byddwch yn dawel yng ngŵydd yr Arglwydd a disgwyliwch yn amyneddgar amdano. Peidiwch â bod yn ddig oherwydd yr un y mae eiffordd yn ffynnu neu'r un sy'n gweithredu cynlluniau drwg.”

Pethau i feddwl amdanynt er mwyn ymdawelu.

22. Eseia 26:3 “ Yr wyt yn cadw mewn heddwch perffaith y mae ei feddwl yn aros arnat, oherwydd y mae'n ymddiried ynddo. ti.”

23. Colosiaid 3:1 “Ers, felly, yr ydych wedi eich cyfodi gyda Christ, gosodwch eich calonnau ar y pethau sydd uchod, lle y mae Crist, yn eistedd ar ddeheulaw Duw.”

Y mae Duw yn agos.

24. Galarnad 3:57 “Daethost yn nes ar y dydd y gelwais arnat; dywedaist, "Paid ag ofni!"

Atgof

25. 2 Timotheus 1:7 “Oherwydd nid ysbryd ofnus a roddodd Duw inni, ond un o allu, cariad, a barn gadarn.”

Bonws

Deuteronomium 31:6 “ Byddwch gryf a dewr; peidiwch â dychryn na'u hofni. Canys yr A RGLWYDD eich Duw sydd yn myned gyda chwi; Ni fydd yn eich gadael nac yn eich gadael.”
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.