25 Adnodau Pwysig o’r Beibl Ynghylch Twpdra (Peidiwch â Bod yn Ddwp)

25 Adnodau Pwysig o’r Beibl Ynghylch Twpdra (Peidiwch â Bod yn Ddwp)
Melvin Allen

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud am wiriondeb?

Mae yna lawer o bobl sydd heb wybodaeth, ond yn hytrach na cheisio dod o hyd iddi, dydyn nhw ddim. Mae ffyliaid yn aros mewn gwiriondeb a byddai'n well ganddynt fyw mewn drygioni na dysgu ffordd cyfiawnder.

Dywed yr Ysgrythur fod pobl wirion yn bobl sy'n ymddwyn yn frech, yn ddiog, yn gyflym eu tymer, yn erlid drygioni, yn gwawdio wrth gerydd, yn gwrthod Crist fel eu Gwaredwr, ac yn gwadu hyd yn oed Duw. gyda thystiolaethau eglur yn y byd.

Nid ydym byth i ymddiried yn ein meddyliau ein hunain, ond i ymddiried yn llawn yn yr Arglwydd.

Osgowch fod yn ddwl trwy fyfyrio ar Air Duw, yr hwn sydd dda ar gyfer dysgu, ceryddu, cywiro, a hyfforddi mewn cyfiawnder. Dysgwch oddi wrth eich camgymeriadau , peidiwch â pharhau i ailadrodd yr un ffolineb.

Gweld hefyd: 105 o ddyfyniadau ysbrydoledig am fleiddiaid a chryfder (gorau)

Dyfyniadau Cristnogol am wiriondeb

“Dywediad a glywais flynyddoedd yn ôl: ‘Does dim ots beth ydych chi’n ei wneud. Gwnewch rywbeth, hyd yn oed os yw’n anghywir!’ Dyna’r cyngor mwyaf twp a glywais erioed. Peidiwch byth â gwneud beth sydd o'i le! Gwneud dim nes ei fod yn iawn. Yna gwnewch hynny â'ch holl allu. Dyna gyngor doeth.” Chuck Swindoll

Gweld hefyd: 25 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am Grefyddau Eraill (Pwerus)

“Roeddwn i'n bod yn ffôl. Ni all anffyddiwr sefyll y tu ôl i'w honiad nad yw Duw yn bodoli. Y peth twpaf y gallwn i erioed fod wedi ei wneud oedd gwrthod ei Wirionedd.” Kirk Cameron

“Does dim byd yn y byd i gyd yn fwy peryglus nag anwybodaeth diffuant a dwpdra cydwybodol.” MartinLuther King Jr.

Gadewch i ni ddysgu beth mae'r Ysgrythur yn ei ddysgu am fod yn wirion

1. Diarhebion 9:13 Gwraig afreolus yw ffolineb; mae hi'n syml ac yn gwybod dim.

2. Pregethwr 7:25 Chwiliais ym mhobman, yn benderfynol o ddod o hyd i ddoethineb a deall y rheswm dros bethau. Roeddwn yn benderfynol o brofi i mi fy hun mai dwp yw drygioni ac mai gwallgofrwydd yw ffolineb.

3. 2 Timotheus 3:7 Yn dysgu bob amser a byth yn gallu dod i wybodaeth o'r gwirionedd.

4. Diarhebion 27:12 Mae'r call yn gweld perygl ac yn ei guddio ei hun, ond mae'r syml yn mynd ymlaen ac yn dioddef o'i herwydd.

5. Pregethwr 10:1-3 Fel y mae pryfed marw yn rhoi arogl drwg i bersawr, felly y mae ychydig ffolineb yn drech na doethineb ac anrhydedd. Gogwydda calon y doeth i'r dde, ond calon y ffôl i'r chwith. Hyd yn oed wrth i ffyliaid gerdded ar hyd y ffordd, maen nhw'n brin o synnwyr ac yn dangos i bawb pa mor dwp ydyn nhw.

6. Diarhebion 14:23-24 Mewn gwaith caled mae elw bob amser, ond mae gormod o glebran yn arwain at dlodi. Coron y doethion yw eu cyfoeth, ond gwiriondeb ffyliaid yw hynny - gwiriondeb!

7. Salm 10:4 Mae'r drygionus yn rhy falch i geisio Duw. Ymddengys eu bod yn meddwl fod Duw wedi marw.

Mae ffyliaid yn casáu cael eu cywiro.

8. Diarhebion 12:1 Y mae'r sawl sy'n caru cywiriad yn caru gwybodaeth, ond y mae'r sawl sy'n casáu cerydd yn wirion.

Eilun yn addoli

9. Jeremeia 10:8-9 Pobl sy'n addoli eilunodyn wirion ac ynfyd. Mae'r pethau maen nhw'n eu haddoli wedi'u gwneud o bren! Y maent yn dod â dalennau curedig o arian o Tarsis ac aur o Uffas, a rhoddant y defnyddiau hyn i grefftwyr medrus sy'n gwneud eu delwau. Yna maen nhw'n gwisgo'r duwiau hyn mewn gwisgoedd brenhinol glas a phorffor wedi'u gwneud gan deilwriaid arbenigol.

10. Jeremeia 10:14-16 Mae pawb yn dwp a heb wybodaeth. Cywilyddir pob gof aur gan ei eilunod, oherwydd celwydd yw ei ddelwau. Nid oes bywyd ynddynt. Maen nhw’n ddi-werth, yn waith gwatwar, a phan ddaw amser y gosb, byddant yn marw. Nid yw Rhan Jacob fel y rhain. Efe a wnaeth bob peth, ac Israel yw llwyth ei etifeddiaeth. ARGLWYDD y Byddinoedd Nefol yw ei enw.

Atgofion

11. 2 Timotheus 2:23-24 Peidiwch â gwneud dim byd â dadleuon ffôl a gwirion, oherwydd fe wyddoch eu bod yn achosi ffraeo. A rhaid i was yr Arglwydd beidio â bod yn gynhennus, ond rhaid iddo fod yn garedig wrth bawb, gallu dysgu, heb fod yn ddig.

12. Diarhebion 13:16 Y mae pawb sy'n ddoeth yn gweithredu â gwybodaeth, ond y mae ffyliaid yn amlygu eu ffolineb.

13. Rhufeiniaid 1:21-22 Oherwydd, pan oeddent yn adnabod Duw, nid oeddent yn ei ogoneddu fel Duw, nac yn ddiolchgar; ond aeth yn ofer yn eu dychymyg, a thywyllwyd eu calon ffôl. Gan broffesu eu hunain i fod yn ddoeth, daethant yn ffyliaid.

14. Diarhebion 17:11-12 Y mae gwrthryfelwr yn ceisio drygioni; anfonir emissary creulon igwrthwynebu ef. Mae'n well i mi gwrdd â mam arth sydd wedi colli ei chybiau na ffwl yn ei wiriondeb .

15. Diarhebion 15:21 Hyfrydwch y disynnwyr yw hurtrwydd, ond y mae'r deall yn cerdded yn uniawn.

Enill doethineb

16. Diarhebion 23:12 Cymhwyso dy galon at gyfarwyddyd, a'th glust at eiriau gwybodaeth.

17. Salm 119:130 Mae dysgeidiaeth dy air yn rhoi goleuni, fel y gall hyd yn oed y syml ddeall.

18. Diarhebion 14:16-18 Y mae'r doeth yn ofalus ac yn troi oddi wrth ddrygioni, ond y mae'r ffôl yn ddiofal a diofal. Y mae dyn o dymer gyflym yn gweithredu yn ffôl, a dyn o ddyfeisiadau drwg yn cael ei gasáu. Y mae y syml yn etifeddu ffolineb, ond y darbodus a goronir â gwybodaeth.

Paid â thwyllo dy hun

19. Diarhebion 28:26 Y mae'r un sy'n ymddiried yn ei galon ei hun yn ffôl. Bydd pwy bynnag sy'n cerdded mewn doethineb yn goroesi.

20. Diarhebion 3:7 Paid ag ystyried dy hun yn ddoeth; ofn yr ARGLWYDD a thro oddi wrth ddrygioni.

21. 1 Corinthiaid 3:18-20 Na thwylled neb ei hun. Os bydd unrhyw un yn eich plith yn meddwl ei fod yn ddoeth yn yr oes hon, gadewch iddo ddod yn ffôl, er mwyn iddo ddod yn ddoeth. Canys ffolineb yw doethineb y byd hwn gyda Duw. Oherwydd y mae'n ysgrifenedig, "Y mae'n dal y doethion yn eu crefft," a thrachefn, "Y mae'r Arglwydd yn gwybod meddyliau'r doethion, mai ofer ydynt."

Enghreifftiau o hurtrwydd yn y Beibl

22. Jeremeia 4:22 “Canys fy mhobl sydd ffôl; nid ydynt yn fy adnabod;maent yn blant gwirion; nid oes ganddynt ddealltwriaeth. Maen nhw’n ‘ddoeth’—wrth wneud drwg! Ond sut i wneud daioni ni wyddant.”

23. Eseia 44:18-19 Y fath wiriondeb ac anwybodaeth! Mae eu llygaid ar gau, ac ni allant weld. Mae eu meddyliau ar gau, ac ni allant feddwl. Nid yw'r sawl a greodd yr eilun byth yn stopio i fyfyrio, “Pam, dim ond bloc o bren ydyw! Llosgais hanner ohono ar gyfer gwres a'i ddefnyddio i bobi fy bara a rhostio fy nghig. Sut gall y gweddill ohono fod yn dduw? A ddylwn i ymgrymu i addoli darn o bren?”

24. Eseia 19:11-12 Y mae tywysogion Soan yn ffôl; y mae cynghorwyr doethaf Pharo yn rhoi cyngor gwirion. Sut gelli di ddweud wrth Pharo, “Mab y doethion ydw i, mab brenhinoedd hynafol”? Pa le felly y mae eich doethion ? Gad iddyn nhw ddweud wrthyt, iddyn nhw gael gwybod beth mae ARGLWYDD y Lluoedd wedi'i fwriadu yn erbyn yr Aifft.

25. Hosea 4:6 Fy mhobl a ddinistriwyd oherwydd diffyg gwybodaeth; am i chwi wrthod gwybodaeth, yr wyf yn eich gwrthod o fod yn offeiriad i mi. A chan i ti anghofio cyfraith dy Dduw, mi a anghofiaf dy blant hefyd.
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.