25 Adnodau Rhyfeddol o’r Beibl Am Bobl Gyfoethog

25 Adnodau Rhyfeddol o’r Beibl Am Bobl Gyfoethog
Melvin Allen

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud am bobl gyfoethog?

Mae Bill Gates, Mark Zuckerberg, Warren Buffett, a Jeff Bezos i gyd yn biliwnyddion. Gallant brynu'r holl bethau bydol yn y byd, ond ni allant brynu iachawdwriaeth. Ni allant brynu eu ffordd i mewn i Deyrnas Dduw, ac ni all eu gweithredoedd da eu cael i'r Nefoedd ychwaith. Ai pechod yw bod yn gyfoethog? Na, does dim byd o'i le ar fod yn gyfoethog ac yn gyfoethog, ond mae'n rhaid i'r cyfoethog fod yn ofalus a gwneud yn siŵr eu bod yn byw i Dduw ac nid arian. Er bod gennym ni i gyd ddyletswydd i helpu eraill sydd mewn angen pan fydd llawer yn cael ei roi i chi mae angen llawer mwy. Nid yw'n ddrwg cael rhywfaint o eiddo, ond ni ddylech fyth fod ag obsesiwn yn troi'n fydol a'i wneud yn nod.

Ni allwch gael llawer o bethau materol ac eto rydych chi'n gweld rhywun mewn angen ac rydych chi'n cau eich clustiau at eu cri. Mae'n anodd i'r cyfoethog fynd i mewn i'r Nefoedd. Y rheswm yw, nid yw llawer o bobl gyfoethocaf y byd yn storio trysorau yn y Nefoedd ond ar y Ddaear. Mae pobl feirw werdd ac eiddo yn golygu mwy iddynt hwy na Christ. Maen nhw'n celcio $250 miliwn yn eu cyfrifon banc ac yn rhoi $250,000 i'r tlawd. Maent yn cael eu llenwi â hunanoldeb, balchder, a thrachwant. Y rhan fwyaf o'r amser mae bod yn gyfoethog yn felltith. A ydych chi'n mynd i ymddiried mewn arian heddiw neu a ydych chi'n mynd i ymddiried yng Nghrist heddiw?

Dyletswydd

1. 1 Timotheus 6:17-19 Gorchymyn i'r rhai sy'n gyfoethog o bethauiddo, “am ei fod yntau yn fab i Abraham. Oherwydd y mae Mab y Dyn wedi dod i geisio ac i achub y colledig.”

y byd hwn i beidio â bod yn falch. Dywedwch wrthynt am obeithio yn Nuw, nid yn eu cyfoeth ansicr. Mae Duw yn gyfoethog yn rhoi popeth i ni ei fwynhau. Dywedwch wrth y bobl gyfoethog am wneud daioni, bod yn gyfoethog wrth wneud gweithredoedd da, am fod yn hael ac yn barod i rannu. Trwy wneud hynny, fe fyddan nhw’n achub trysor iddyn nhw eu hunain fel sylfaen gref i’r dyfodol. Yna byddant yn gallu cael y bywyd sy'n wir fywyd.

2. Luc 12:33 Gwerthwch eich eiddo, a rhoddwch i'r anghenus. Rhoddwch i chwi eich hunain fagiau arian nad ydynt yn heneiddio, a thrysor yn y nefoedd nad yw'n methu, lle nad oes lleidr yn nesáu ac nad oes gwyfyn yn difa.

3. 1 Ioan 3:17-20 Nawr, tybiwch fod gan rywun ddigon i fyw arno ac yn sylwi ar gredwr arall mewn angen. Sut gall cariad Duw fod yn y person hwnnw os nad yw’n trafferthu helpu’r credadun arall? Annwyl blant, rhaid inni ddangos cariad trwy weithredoedd sy'n ddiffuant, nid trwy eiriau gwag. Dyma sut byddwn ni'n gwybod ein bod ni'n perthyn i'r gwirionedd a sut byddwn ni'n cael ein cysuro yn ei bresenoldeb. Pryd bynnag y bydd ein cydwybod yn ein condemnio, byddwn yn cael ein cysuro bod Duw yn fwy na'n cydwybod ac yn gwybod popeth.

4. Deuteronomium 15:7-9 Os oes tlodion yn eich plith, yn un o drefi'r wlad y mae'r ARGLWYDD eich Duw yn ei rhoi i chi, peidiwch â bod yn hunanol nac yn farus tuag atynt. Ond rhoddwch yn rhydd iddynt, a rhoddwch fenthyg iddynt beth bynnag sydd ei angen arnynt. Gwyliwch rhag meddyliau drwg. Peidiwch â meddwl, “Y seithfedmae’r flwyddyn yn agos, y flwyddyn i ganslo’r hyn sy’n ddyledus gan bobl.” Efallai eich bod yn gas i'r anghenus a pheidio â rhoi dim byd iddynt. Yna byddan nhw'n cwyno wrth yr Arglwydd amdanoch chi, a bydd yn eich cael chi'n euog o bechod.

5. Luc 3:11 Atebodd yntau hwy, “Pwy bynnag sydd ganddo ddwy diwnig, i'w rannu â'r hwn sydd heb fwyd, a phwy bynnag sydd ganddo, sydd i wneud yr un peth.”

6. Actau 2:42-45 Treuliasant eu hamser yn dysgu dysgeidiaeth yr apostolion, yn rhannu, yn torri bara, ac yn gweddïo gyda’i gilydd. Roedd yr apostolion yn gwneud llawer o wyrthiau ac arwyddion, ac roedd pawb yn teimlo parch mawr at Dduw. Roedd y credinwyr i gyd gyda'i gilydd ac yn rhannu popeth. Byddent yn gwerthu eu tir a'r pethau yr oeddent yn berchen arnynt ac yna'n rhannu'r arian a'i roi i unrhyw un oedd ei angen.

Rhaid i Gristnogion cyfoethog fyw i Dduw ac nid i arian.

7. Mathew 6:24-26 Ni all neb wasanaethu dau feistr. Bydd y person yn casáu un meistr ac yn caru'r llall, neu'n dilyn un meistr ac yn gwrthod dilyn y llall. Ni allwch wasanaethu Duw a chyfoeth bydol. Felly dwi'n dweud wrthych chi, peidiwch â phoeni am y bwyd neu'r ddiod sydd eu hangen arnoch chi i fyw, nac am y dillad sydd eu hangen arnoch chi ar gyfer eich corff. Mae bywyd yn fwy na bwyd, ac mae'r corff yn fwy na dillad. Edrychwch ar yr adar yn yr awyr. Nid ydynt yn plannu nac yn cynaeafu nac yn storio bwyd mewn ysguboriau, ond mae eich Tad nefol yn eu bwydo. Ac rydych chi'n gwybod eich bod chi'n werth llawer mwy na'r adar.

8. Galatiaid 2:19-20 Y gyfraith a osododdfi i farwolaeth, a bu farw i'r gyfraith fel y gallaf yn awr fyw i Dduw. Cefais fy rhoi i farwolaeth ar y groes gyda Christ, ac nid wyf yn byw mwyach - Crist sy'n byw ynof fi. Rwy'n dal i fyw yn fy nghorff, ond rwy'n byw trwy ffydd ym Mab Duw a'm carodd ac a'i rhoddodd ei hun i'm hachub.

9. Salm 40:7-9 Yna dywedais, “Edrych, dw i wedi dod. Mae wedi'i ysgrifennu amdanaf yn y llyfr. Fy Nuw, rydw i eisiau gwneud yr hyn rydych chi ei eisiau. Mae dy ddysgeidiaeth yn fy nghalon.” Dywedaf am dy ddaioni yng nghyfarfod mawr dy bobl. Arglwydd, ti'n gwybod nad yw fy ngwefusau'n dawel.

Gweld hefyd: 25 Annog Adnodau o’r Beibl Am Ofn Marwolaeth (Gorchfygu)

10. Marc 8:35 Canys pwy bynnag a ewyllysio achub ei einioes, a’i cyll, ond pwy bynnag a gollo ei einioes er fy mwyn i ac ewyllys yr efengyl a’i hachub.

11. Hebreaid 13:5 Cadw dy einioes yn rhydd oddi wrth gariad at arian, a bydd fodlon ar yr hyn sydd gennyt, oherwydd y mae wedi dweud, “Ni'th adawaf ac ni'th gadawaf.”

Yn dymuno cyfoeth.

11. 1 Timotheus 6:8-12 Ond, os bydd gennym fwyd a dillad, byddwn yn fodlon ar hynny. Mae'r rhai sydd am ddod yn gyfoethog yn dod â themtasiwn iddynt eu hunain ac yn cael eu dal mewn trap. Maen nhw eisiau llawer o bethau ffôl a niweidiol sy'n difetha ac yn dinistrio pobl. Mae cariad at arian yn achosi pob math o ddrygioni. Mae rhai pobl wedi gadael y ffydd, oherwydd roedden nhw eisiau cael mwy o arian, ond maen nhw wedi achosi llawer o dristwch iddyn nhw eu hunain. Ond yr wyt ti, ŵr Duw, yn rhedeg i ffwrdd oddi wrth yr holl bethau hynny. Yn lle hynny, byw yn y ffordd iawn, gwasanaethu Duw, bod â ffydd,cariad, amynedd, ac addfwynder. Ymladd brwydr dda ffydd, gan gydio yn y bywyd sy'n parhau am byth. Fe'ch galwyd i gael y bywyd hwnnw pan wnaethoch chi gyfaddef y gyffes dda gerbron llawer o dystion.

12. Diarhebion 23:4-5 Paid â dihysbyddu dy hun i gaffael cyfoeth; byddwch yn ddigon craff i stopio. Pan fyddwch chi'n trwsio'ch syllu arno, mae wedi mynd, oherwydd mae'n blaguro adenydd iddo'i hun ac yn hedfan i'r awyr fel eryr.

13. Diarhebion 28:20-22 Bydd llawer o fendithion gan berson gwir, ond bydd y rhai sy'n awyddus i gyfoethogi yn cael eu cosbi. Nid yw'n dda i farnwr gymryd ochr, ond bydd rhai yn pechu am ddim ond darn o fara. Mae pobl hunanol ar frys i ddod yn gyfoethog ac nid ydynt yn sylweddoli y byddant yn dlawd yn fuan.

14. Diarhebion 15:27 Y ​​mae'r trachwantus yn difetha eu teuluoedd, ond bydd y sawl sy'n casáu llwgrwobrwyon yn byw.

Cyngor

15. Colosiaid 3:1-6 Ers i chwi gael eich cyfodi oddi wrth y meirw gyda Christ, anelwch at yr hyn sydd yn y nefoedd, lle y mae Crist yn eistedd deheulaw Duw. Meddyliwch am y pethau yn y nefoedd yn unig, nid y pethau ar y ddaear. Y mae dy hen hunan pechadurus wedi marw, a'th fywyd newydd yn cael ei gadw gyda Christ yn Nuw. Crist yw eich bywyd, a phan ddaw eto, byddwch yn rhannu yn ei ogoniant. Felly rhowch bob peth drwg allan o'ch bywyd: pechu'n rhywiol, gwneud drwg, gadael i feddyliau drwg eich rheoli, eisiau pethau sy'n ddrwg, a thrachwant. Mae hyn yn wir yn gwasanaethu duw ffug. Rhainpethau yn gwneud Duw yn ddig.

Y cyfoethog a'r tlawd Lasarus. Tybed pwy aeth i'r Nefoedd a dyfalu pwy aeth i Uffern!

Gweld hefyd: 105 o ddyfyniadau ysbrydoledig am fleiddiaid a chryfder (gorau)

16. Luc 16:19-28 Yr oedd rhyw ddyn cyfoethog wedi ei wisgo â phorffor a lliain main, ac yn gwneuthur yn foethus bob dydd; ac yr oedd rhyw gardotyn o'r enw Lasarus, yr hwn a ddodwyd wrth ei borth ef, yn llawn o ddoluriau, ac yn ewyllysio ymborthi â'r briwsion oedd yn disgyn oddi ar fwrdd y cyfoethog: hefyd y cŵn a ddaethant ac a lyfu ei ddoluriau ef. A bu farw y cardotyn, a chael ei gludo gan yr angylion i fynwes Abraham; y gwr goludog hefyd a fu farw ac a gladdwyd; ac yn Hades efe a ddyrchafodd ei lygaid, mewn poenedigaethau, ac a ganfu Abraham o hirbell a Lasarus yn ei fynwes. Ac efe a lefodd ac a ddywedodd, O Dad Abraham, trugarha wrthyf, ac anfon Lasarus iddo drochi blaen ei fys mewn dŵr ac oeri fy nhafod; canys poenydir fi yn y fflam hon. Ond dywedodd Abraham, "Fab, cofia i ti yn dy oes dderbyn dy bethau da, a'r un modd Lasarus bethau drwg; ond yn awr y mae efe yn cael ei gysuro yma, a thi a boenydir. Ac heblaw hyn oll, rhyngom ni a thithau y mae gagendor mawr wedi ei osod, fel na all y rhai a fynnent fyned heibio oddi yma atoch chwi; ni allant ychwaith basio oddi yno i ni. Yna y dywedodd efe, Gan hynny, atolwg, yr anfonech ef i dŷ fy nhad, canys y mae gennyf bump o frodyr; fel y tystiolaetho efe iddynt, rhag iddynt hwythau ddyfod i mewn i hynman poenydio.

Atgofion

17. Y Pregethwr 5:10-13 Ni chaiff y rhai sy'n caru arian byth ddigon. Mor ddiystyr i feddwl fod cyfoeth yn dwyn gwir ddedwyddwch ! Po fwyaf sydd gennych, y mwyaf o bobl sy'n dod i'ch helpu i'w wario. Felly pa les yw cyfoeth - ac eithrio efallai ei wylio'n llithro trwy'ch bysedd! Mae pobl sy'n gweithio'n galed yn cysgu'n dda, p'un a ydynt yn bwyta ychydig neu lawer. Ond anaml y mae'r cyfoethog yn cael noson dda o gwsg. Mae problem ddifrifol arall yr wyf wedi’i gweld o dan yr haul. Mae celcio cyfoeth yn niweidio'r arbedwr.

18. 1 Samuel 2:7-8 Mae'r Arglwydd yn gwneud rhai pobl yn dlawd, ac eraill yn cyfoethogi. Mae'n gwneud rhai pobl yn ostyngedig, ac eraill mae'n gwneud yn wych. Y mae'r Arglwydd yn codi'r tlawd o'r llwch, ac yn codi'r anghenus o'r lludw. Mae'n gadael i'r tlawd eistedd gyda thywysogion a derbyn gorsedd anrhydedd. “Mae sylfeini'r ddaear yn eiddo i'r Arglwydd, a'r Arglwydd a osododd y byd arnynt.

19. Luc 16:11-12 Os na ellir ymddiried ynot â chyfoeth bydol, yna pwy a ymddiried ynot â gwir gyfoeth? Ac os na ellir ymddiried ynot â phethau sy'n perthyn i rywun arall, pwy a rydd i ti bethau dy hun?

20. 2 Corinthiaid 8:9 Canys chwi a wyddoch ras ein Harglwydd Iesu Grist, er ei fod ef yn gyfoethog, iddo yntau ddod yn dlawd er eich mwyn chwi, er mwyn i chwi ddod yn gyfoethog trwy ei dlodi ef.

Camddefnyddio arian

21. Luc 6:24-25 Ond gwae chwi y rhai ydychcyfoethog! canys derbyniasoch eich diddanwch. Gwae chwi sy'n llawn! canys chwi a newyn. Gwae chwi sy'n chwerthin yn awr! canys chwi a alarwch ac a wylwch.

22. Iago 5:1-3 Dewch yn awr, O chwi gyfoethog, wylwch ac udwch am eich trallodion a ddaw arnoch. Y mae dy gyfoeth wedi pydru, a'th ddillad wedi eu britho. Y mae dy aur a'th arian wedi eu llygru â rhwd; a rhwd y rhai sydd yn dyst yn eich erbyn ac yn llwyr fwyta eich cnawd, fel tân. Yr ydych wedi casglu trysor ynghyd dros y dyddiau diwethaf.

23. Diarhebion 15:6-7 Y mae trysor yn nhŷ'r duwiol, ond y mae enillion y drygionus yn peri gofid. Mae gwefusau'r doeth yn rhoi cyngor da; nid oes gan galon ffôl i'w rhoi.

Enghreifftiau o’r Beibl

24. Y Brenin Solomon – 1 Brenhinoedd 3:8-15 Y mae dy was yma ymhlith y bobl a ddewisoch, a pobl fawr, rhy luosog i'w cyfrif na'u rhifo. Felly rho galon graff i'th was i lywodraethu dy bobl ac i wahaniaethu rhwng da a drwg. Canys pwy a all lywodraethu dy bobl fawr hon?” Roedd yr Arglwydd yn falch bod Solomon wedi gofyn am hyn. Felly dywedodd Duw wrtho, “Gan i ti ofyn am hyn ac nid am hir oes na chyfoeth i ti dy hun, na gofyn am farwolaeth dy elynion ond am ddirnadaeth wrth weinyddu cyfiawnder, fe wnaf yr hyn a ofynnodd. Rhoddaf i chwi galon ddoeth a chraff, fel na bu erioedneb fel ti, ac ni bydd byth. At hynny, rhoddaf ichi'r hyn na ofynnoch amdano—cyfoeth ac anrhydedd—fel na fyddoch yn gyfartal ymhlith brenhinoedd yn eich oes. Ac os rhodi di mewn ufudd-dod i mi, a chadw fy neddfau a'm gorchmynion fel y gwnaeth Dafydd dy dad, mi a roddaf i ti oes hir.” Yna deffrodd Solomon, a sylweddolodd mai breuddwyd oedd hi. Dychwelodd i Jerwsalem, a safodd o flaen arch cyfamod yr ARGLWYDD, ac aberthu poethoffrymau a chymdeithion. Yna rhoddodd wledd i'w holl lys.

25. Sacheus - Luc 19:1-10 Aeth i mewn i Jericho ac roedd yn mynd trwodd. Yr oedd dyn o'r enw Sacheus yn brif gasglwr trethi, ac yr oedd yn gyfoethog. Roedd yn ceisio gweld pwy oedd Iesu, ond nid oedd yn gallu oherwydd y dyrfa, gan ei fod yn ddyn byr. Gan redeg yn ei flaen, dringodd i fyny sycamorwydden i weld Iesu, gan ei fod ar fin pasio'r ffordd honno. Pan ddaeth Iesu at y lle, edrychodd i fyny a dweud wrtho, "Sacheus, brysia, oherwydd mae'n rhaid i mi aros yn dy dŷ heddiw." Felly dyma fe'n dod i lawr ar frys ac yn ei groesawu'n llawen. Dechreuodd pawb a'i gwelodd gwyno, "Mae wedi mynd i letya gyda dyn pechadurus!" Ond safodd Sacheus yno a dweud wrth yr Arglwydd, “Edrych, fe roddaf hanner fy eiddo i'r tlodion, Arglwydd! Ac os ydw i wedi cribddeilio unrhyw beth gan unrhyw un, byddaf yn talu'n ôl bedair gwaith cymaint!” “Heddiw mae iachawdwriaeth wedi dod i’r tŷ hwn,” meddai Iesu
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.