25 Annog Adnodau o’r Beibl Am Ofn Marwolaeth (Gorchfygu)

25 Annog Adnodau o’r Beibl Am Ofn Marwolaeth (Gorchfygu)
Melvin Allen

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud am ofn marwolaeth?

Pan oeddwn i’n iau roeddwn i bob amser yn ofni marw. Mae gennych chi gymaint o bethau yn eich pen. Ble wyt ti'n mynd i fynd? Sut beth fydd e? Nawr fy mod i'n hŷn ac yn cael fy achub gan waed Crist fe wnes i roi'r gorau i ofni marwolaeth. Ond yr hyn rydw i wedi cael trafferth ag ef ar adegau yw sydynrwydd marwolaeth.

Y ffactor anhysbys. Pe bai Iesu'n gofyn i mi a ydych chi am fynd i'r Nefoedd nawr byddwn i'n dweud ie mewn curiad calon. Ond, am ychydig roedd marwolaeth sydyn yn ymddangos yn frawychus i mi.

Fe ddois i â'r broblem hon at Dduw ac fe wnaeth Efe roi cawod i mi â chariad. Fe'm cyfiawnheir trwy ras trwy ffydd yng Nghrist. Mae marw yn ennill. Rwyf am Grist! Rwyf am fod gyda Christ! Dwi wedi blino ar bechod!

Fel Cristnogion dydyn ni ddim yn gafael yn y Nefoedd fel y dylen ni. Nid ydym yn amgyffred Crist fel y dylem, a all arwain at ofn. Ffydd yw credu fod Crist wedi marw dros ein pechodau.

Talodd y pris yn llawn ac rydym yn gobeithio y byddwn gydag Ef. Cysur mawr yw bod Duw yn byw y tu mewn i gredinwyr. Meddyliwch am y peth! Mae Duw yn byw y tu mewn i chi ar hyn o bryd.

Dychmygwch y lle gorau mwyaf cysurus i chi fod ynddo erioed. Os rhowch Nefoedd a'r lle hwnnw ar raddfa nid yw'n gymhariaeth hyd yn oed. Edrych ymlaen at fod yn Nheyrnas Dduw gyda’th dad.

Ni fyddwch byth yn drist, mewn poen, ofn, na theimlo'n ddiflas eto. Ni all dim ddwyn ymaith ogoniant credinwyr yn y Nefoedd. Crist wedi gosod credinwyryn rhydd o farwolaeth. Bu farw felly ni fyddai'n rhaid i chi. Mae'r bobl a ddylai ofni marwolaeth yn anghredinwyr ac yn bobl sy'n defnyddio gwaed Crist fel trwydded i fyw bywydau gwrthryfelgar pechadurus.

Oherwydd mae credinwyr bob amser yn cofio na all unrhyw beth ddileu cariad Duw tuag atoch chi. Nid oes dim o'i le ar weddïo am ymdeimlad dyfnach o gariad Duw tuag atoch.

Dyfyniadau Cristnogol am ofn marwolaeth

“Pan fyddwch yn erydu ofn marwolaeth gan wybod eich bod eisoes wedi marw [yng Nghrist], byddwch yn symud tuag at ufudd-dod syml, beiddgar.” Edward T. Welch

“Nid yw myned yn ol ond angau : myned ymlaen y mae ofn angau, a bywyd tragwyddol y tu hwnt iddo. Fe af ymlaen eto.” John Bunyan

“Os ydych am ogoneddu Crist yn eich marw, rhaid i chwi brofi marwolaeth yn elw. Sy'n golygu mae'n rhaid mai Crist yw eich gwobr, eich trysor, eich llawenydd. Mae'n rhaid iddo fod yn foddhad mor ddwfn, pan fydd marwolaeth yn cribo popeth rydych chi'n ei garu - ond yn rhoi mwy o Grist i chi - rydych chi'n ei gyfrif yn ennill. Pan fyddwch chi'n fodlon â Christ wrth farw, fe'i gogoneddir yn eich marw.” John Piper

“Gadewch i'ch gobaith yn y nefoedd feistroli eich ofn o farwolaeth.” William Gurnall

“Nid oes angen i’r sawl sydd â’i ben yn y nefoedd ofni rhoi ei draed i’r bedd.” Matthew Henry

Gweld hefyd: 90 Dyfyniadau Ysbrydoledig Am Dduw (Dyfyniadau Pwy Ydy Duw)

“Gŵyr Cristion mai angau fydd angladd ei holl bechodau, ei ofidiau, ei gystuddiau, ei demtasiynau, ei flinderau, ei orthrymderau,ei erlidiau. Mae'n gwybod mai angau fydd atgyfodiad ei holl obeithion, ei lawenydd, ei hyfrydwch, ei gysuron, ei foddion.” Thomas Brooks

“Marw i’r Cristion yw angladd ei holl ofidiau a’i ddrygioni, ac atgyfodiad, ei holl lawenydd.” James H. Aughey

Gadewch inni ddysgu beth mae’r Ysgrythur yn ei ddysgu inni am ofni angau

1. 1 Ioan 4:17-18 Fel hyn y mae cariad wedi ei berffeithio yn ein plith ni: bydd gennym hyder ar ddydd y farn oherwydd, yn ystod ein hamser yn y byd hwn, yr ydym yn union fel ef. Nid oes ofn lle mae cariad yn bodoli. Yn hytrach, mae cariad perffaith yn dileu ofn, oherwydd mae ofn yn golygu cosb, ac nid yw'r sawl sy'n byw mewn ofn wedi'i berffeithio mewn cariad.

2. Hebreaid 2:14-15 Gan mai bodau dynol yw plant Duw – wedi eu gwneud o gnawd a gwaed – daeth y Mab hefyd yn gnawd a gwaed. Oherwydd fel bod dynol yn unig y gallai farw, a dim ond trwy farw y gallai dorri nerth y diafol, yr hwn oedd â gallu marwolaeth. Dim ond fel hyn y gallai ryddhau pawb sydd wedi byw eu bywydau fel caethweision i ofn marw.

3. Philipiaid 1:21 Oherwydd i mi, mae byw yn golygu byw i Grist, ac mae marw yn well byth.

4. Salm 116:15 Mae gofal mawr gan yr ARGLWYDD pan fydd ei anwyliaid yn marw.

5. 2 Corinthiaid 5:6-8 Am hynny yr ydym bob amser yn hyderus, gan wybod, tra fyddom gartref yn y corff, ein bod yn absennol oddi wrth yr Arglwydd: (Canys trwy ffydd yr ydym yn rhodio, nid trwy olwg :) Niyn hyderus, meddaf, ac yn ewyllysgar yn hytrach i fod yn absennol o'r corff, ac i fod yn bresennol gyda'r Arglwydd.

Y gogoniant sydd yn disgwyl credinwyr.

6. 1 Corinthiaid 2:9 Dyna ystyr yr Ysgrythurau pan ddywedant, “Ni welodd llygad, ni welodd glust, wedi clywed, ac nid oes meddwl wedi dychmygu yr hyn a baratowyd gan Dduw i'r rhai sy'n ei garu.

7. Datguddiad 21:4 Efe a sych ymaith bob deigryn o'u llygaid hwynt, ac ni bydd angau mwyach, ac ni bydd alar, na llefain, na phoen mwyach, oherwydd aeth y pethau blaenorol heibio. ”

8. Ioan 14:1-6 “Peidiwch â gadael i'ch calonnau boeni. Ymddiried yn Nuw, ac ymddiried hefyd ynof fi. Mae mwy na digon o le yng nghartref fy Nhad. Pe na bai hyn felly, a fyddwn i wedi dweud wrthych fy mod yn mynd i baratoi lle i chi? Pan fydd popeth yn barod, fe ddof i'ch cael chi, fel y byddwch chi gyda mi bob amser lle rydw i. Ac rydych chi'n gwybod y ffordd i ble rydw i'n mynd. ” “Na, nid ydym yn gwybod, Arglwydd,” meddai Thomas. “Does gennym ni ddim syniad i ble rydych chi'n mynd, felly sut allwn ni wybod y ffordd?” Dywedodd Iesu wrtho, “Fi yw'r ffordd, y gwirionedd, a'r bywyd. Ni all neb ddod at y Tad ond trwof fi.

Ysbryd Glân

9. Rhufeiniaid 8:15-17 Oherwydd nid yw'r Ysbryd a roddodd Duw i chwi yn eich gwneud yn gaethweision ac yn peri i chwi ofni; yn lle hynny, mae'r Ysbryd yn eich gwneud chi'n blant i Dduw, a thrwy nerth yr Ysbryd rydyn ni'n gweiddi ar Dduw, “O Dad! fy nhad!" Ysbryd Duw yn ymunoei hun i'n hysbrydoedd i ddatgan ein bod ni yn blant i Dduw. Gan ein bod ni yn blant iddo ef, ni a feddiannwn y bendithion y mae efe yn eu cadw i'w bobl, a meddiannwn hefyd gyda Christ yr hyn a gadwodd Duw iddo; oherwydd os byddwn yn rhannu dioddefaint Crist, byddwn ninnau hefyd yn rhannu ei ogoniant ef.

10. 2 Timotheus 1:7 Canys ni roddodd Duw inni ysbryd ofn; ond o allu, a chariad, a meddwl cadarn.

Gweddïwch ar Dduw am eich cynorthwyo i oresgyn eich ofn o farw

11. Salm 34:4 Ceisiais yr ARGLWYDD, ac atebodd fi, a gwared fi rhag pawb. fy ofnau.

12. Philipiaid 4:6-7 Byddwch yn ofalus am ddim; eithr ym mhob peth trwy weddi ac ymbil ynghyd â diolchgarwch bydded eich deisyfiadau yn hysbys i Dduw. A thangnefedd Duw, yr hwn sydd dros bob deall, a geidw eich calonnau a'ch meddyliau trwy Grist Iesu.

Tangnefedd

13. Eseia 26:3 Ti a geid mewn heddwch perffaith, yr hwn y mae ei feddwl yn aros arnat: oherwydd y mae efe yn ymddiried ynot.

14. Ioan 14:27 Tangnefedd yr wyf yn ei adael i chwi, fy nhangnefedd yr wyf yn ei roddi i chwi: nid fel y mae'r byd yn ei roddi, yr wyf yn ei roddi i chwi. Paid â gofidio dy galon, ac nac ofna.

15. Diarhebion 14:30 Bywyd y cnawd yw calon gadarn: ond cenfigen at bydredd yr esgyrn.

Gweld hefyd: 25 Adnod Ysbrydoledig o’r Beibl Ar Gyfer Athrawon (Dysgu Eraill)

Byddwn gyda Christ yn y Nefoedd

16. Philipiaid 3:20-21 Ond y mae ein mamwlad yn y nefoedd, ac yr ydym yn disgwyl am ein Gwaredwr, yr Arglwydd IesuCrist, i ddyfod o'r nef. Trwy ei allu i lywodraethu pob peth, efe a newidia ein cyrff gostyngedig, ac a'u gwnelo yn gyffelyb i'w gorff gogoneddus ei hun.

17. Rhufeiniaid 6:5 Canys os ydym wedi ein huno ag ef mewn marwolaeth debyg iddo ef, yn ddiau y byddwn ninnau hefyd yn unedig ag ef mewn atgyfodiad tebyg iddo ef.

Atgofion

18. Rhufeiniaid 8:37-39 Na, yn y pethau hyn oll yr ydym yn fwy na choncwerwyr trwy'r hwn a'n carodd ni. Canys yr wyf wedi fy argyhoeddi, na all nac angau, nac einioes, nac angylion, na thywysogaethau, na galluoedd, na phethau presennol, na phethau i ddyfod, nac uchder, na dyfnder, nac unrhyw greadur arall, ein gwahanu ni oddi wrth y cariad. o Dduw, yr hwn sydd yng Nghrist Iesu ein Harglwydd.

19. 1 Ioan 5:12 Y person sydd â'r Mab sydd â'r bywyd hwn. Nid oes gan y person nad oes ganddo Fab Duw y bywyd hwn.

20. Mathew 10:28 Ac nac ofnwch y rhai sydd yn lladd y corph, ond ni allant ladd yr enaid: eithr ofnwch yn hytrach yr hwn a all ddinystrio yr enaid a'r corph yn uffern.

21. Ioan 6:37 Bydd pob un y mae'r Tad yn ei roi i mi yn dod ataf fi, a'r sawl sy'n dod ataf fi nid wyf byth yn ei fwrw allan.

22. Rhufeiniaid 10:9-10 Os dywedi â'th enau mai Iesu yw'r Arglwydd, a chredu yn dy galon fod Duw wedi ei gyfodi ef oddi wrth y meirw, fe'th achubir. Canys y mae un yn credu â'i galon, ac yn cael ei gyfiawnhau, ac yn mynegi â'i enau, ac yn gadwedig.

Ymddiriedwch yn Nuw

23. Salm 56:3 Pan fydd arnaf ofn, yr wyf yn ymddiried ynot.

24. Salm 94:14 Canys ni wrthoda yr ARGLWYDD ei bobl; ni thry efe byth mo'i etifeddiaeth.

Enghreifftiau o ofn angau

25. Salm 55:4 Y mae fy nghalon mewn ing ynof; y mae dychrynfeydd angau wedi disgyn arnaf.
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.