25 Annog Adnodau o'r Beibl Am Sefyll Gadarn

25 Annog Adnodau o'r Beibl Am Sefyll Gadarn
Melvin Allen

Adnodau o’r Beibl am sefyll yn gadarn

Ym mywyd pob Cristion bydd treialon, siomedigaethau, erledigaeth, a themtasiynau, ond trwy hyn oll rhaid inni sefyll yn gadarn yng Nghrist. Mae'n rhaid i ni fod yn wyliadwrus. Nid yn unig y mae'n rhaid inni sefyll yn gadarn i'r pethau hyn, ond rhaid inni sefyll yn gadarn i wirioneddau Beiblaidd.

Mae llawer o bobl sy'n proffesu adnabod Crist yn cyfaddawdu â'r byd ac yn troelli'r Ysgrythur i weddu i'w ffordd o fyw.

Rhaid inni ddod i adnabod yr Ysgrythur i wylio rhag gau athrawon i sefyll yn gadarn yng ngair Duw. Bydd y diafol yn ceisio eich temtio yn barhaus, ond rhaid i chi wisgo holl arfogaeth Duw.

Bydd eich bywyd Cristnogol yn frwydr barhaus yn erbyn pechod. Rhaid inni beidio â digalonni. Rhaid inni adnewyddu ein meddyliau yn barhaus.

Rhaid inni dreulio amser yng ngŵydd yr Arglwydd yn barhaus. Rhaid inni weddïo am ddewrder a hyfdra i wneud ewyllys Duw. Mae'n beryglus gyrru a pheidio â thalu sylw i'r hyn sydd o'ch blaen.

Rhaid inni gadw ein llygaid o'n blaenau ar Grist ac nid ar y traffig o'n cwmpas. Peidiwch â bod yn hyderus ynoch chi'ch hun. Byddwch yn hyderus yng Nghrist. Mae'n rhaid i chi gofio ymladd y frwydr dda. Parhewch hyd y diwedd. Bendigedig yw'r dyn sy'n sefyll yn gadarn yn yr Arglwydd yn ystod treialon.

Dyfyniadau

  • “Dysgu ffydd gref yw dioddef treialon mawr. Rwyf wedi dysgu fy ffydd trwy sefyll yn gadarn yng nghanol profion difrifol. ” George Mueller
  • “Safwch yn gadarn yn yr Arglwydd. Sefwch yn gadarn a gadewch iddo ymladd eich brwydr. Peidiwch â cheisio ymladd ar eich pen eich hun. ” Francine Rivers

Gair Duw yn sefyll yn gadarn a’i holl addewidion i chwi.

1. Salm 93:5 Saif dy ddeddfau, ARGLWYDD, yn gadarn; sancteiddrwydd sydd yn addurno dy dŷ am ddyddiau diddiwedd.

2. Salm 119:89-91 Y mae dy air, O ARGLWYDD, yn dragwyddol; saif yn gadarn yn y nefoedd. Mae dy ffyddlondeb yn parhau trwy'r holl genhedlaethau; sefydlaist y ddaear, ac y mae yn parhau. Y mae dy ddeddfau hyd y dydd hwn, oherwydd y mae pob peth yn dy wasanaethu di.

Parhewch i sefyll yn gadarn yn y ffydd.

3. 1 Corinthiaid 15:58 Felly, frodyr a chwiorydd annwyl, byddwch gadarn. Peidiwch â chael eich symud! Byddwch ragorol bob amser yng ngwaith yr Arglwydd, gan wybod nad yw eich llafur yn ofer yn yr Arglwydd.

4. Philipiaid 4:1-2 Felly, fy mrodyr annwyl yr wyf yn hiraethu amdanynt, fy llawenydd a choron fy buddugolwr, fel hyn y dylech sefyll yn gadarn yn yr Arglwydd, gyfeillion annwyl. Yr wyf yn annog Euodia a Syntyche i gael yr un agwedd yn yr Arglwydd.

5. Galatiaid 5:1 Mae Crist wedi ein rhyddhau ni i fod yn rhydd. Sefwch yn gadarn felly a pheidiwch ag ymostwng eto i iau caethwasiaeth.

6. 1 Corinthiaid 16:13 Byddwch yn effro. Byddwch gadarn yn y ffydd Gristnogol. Byddwch yn ddewr ac yn gryf.

7. 1 Timotheus 6:12 Ymladd yn erbyn ymladd da ffydd, ymafl yn y bywyd tragwyddol, i'r hwn hefyd y'th elwir, ac y proffesaist broffes dda gerbron llawer o dystion.

8.Mathew 24:13 Ond yr hwn a barhao hyd y diwedd, hwnnw a fydd cadwedig.

9. Luc 21:19 Sefwch yn gadarn, a chewch fywyd.

10. Iago 5:8 Byddwch chwithau hefyd yn amyneddgar, a safwch yn gadarn, oherwydd y mae dyfodiad yr Arglwydd yn agos.

11. 2 Corinthiaid 1:24 Nid ein bod yn arglwyddiaethu dros eich ffydd chwi, ond ein bod yn gweithio gyda chwi er llawenydd, oherwydd yr ydych yn sefyll yn gadarn yn eich ffydd.

Y cyfiawn.

12. Salm 112:6 Yn ddiau nid ysgydwir y cyfiawn byth; byddant yn cael eu cofio am byth.

Gweld hefyd: 15 Adnod Anhygoel o'r Beibl Am Gathod

13. Diarhebion 10:25 Wedi i'r storm ysgubo heibio, y mae'r drygionus wedi mynd, ond saif y cyfiawn am byth.

14. Diarhebion 12:3 Ni ellir diogelu dyn trwy ddrygioni, ond y mae gwreiddyn y cyfiawn yn ansymudol.

Atgofion

15. Philipiaid 4:13 Gallaf wneud pob peth trwy'r hwn sy'n fy nerthu.

16. Mathew 10:22 Bydd pawb yn eich casáu o'm hachos i, ond bydd y sawl sy'n sefyll yn gadarn hyd y diwedd yn cael ei achub.

Mewn treialon rhaid i ni aros yn ddiysgog. Rhaid inni fod yn debycach i Job, po fwyaf y collwn y mwyaf y byddwn yn addoli'r Arglwydd.

17. Iago 1:2-4 Fy mrodyr a chwiorydd, peidiwch â'i ystyried yn ddim byd ond llawenydd pan fyddwch yn syrthio i bob math o dreialon, oherwydd fe wyddoch fod profi eich ffydd yn cynhyrchu dygnwch. A bydded i ddygnwch gael ei effaith berffaith, fel y byddwch berffaith a chyflawn, heb fod yn ddiffygiol mewn dim.

18. Iago 1:12 Gŵr sy'n dyfalbarhauMae treialon yn cael eu bendithio , oherwydd pan fydd yn pasio'r prawf bydd yn derbyn coron y bywyd a addawodd Duw i'r rhai sy'n ei garu.

Cariad Duw yn sefyll yn gadarn.

19. Salm 89:1-2  Canaf am byth am gariad yr Arglwydd. Canaf am ei ffyddlondeb byth bythoedd! Fe ddywedaf, “Bydd dy gariad ffyddlon yn para am byth. Mae dy deyrngarwch fel yr awyr - does dim diwedd iddo!”

20. Salm 33:11-12  Saif cynllun yr Arglwydd yn gadarn am byth. Mae ei feddyliau yn gadarn ym mhob cenhedlaeth. Bendigedig yw'r genedl y mae'r Arglwydd yn Dduw iddi. Gwyn eu byd y bobl a ddewisodd yn eiddo iddo ei hun.

Rhaid inni sefyll yn gadarn pan fydd y diafol yn ceisio ein temtio.

21. 1 Pedr 5:9 Gwrthsafwch ef a byddwch gadarn yn y ffydd, oherwydd gwyddoch fod eich brodyr trwy'r byd i gyd yn dioddef yr un mathau o ddioddefaint.

22. Iago 4:7 Felly rhowch eich hunain i Dduw. Sefwch yn erbyn y diafol, a bydd yn rhedeg i ffwrdd oddi wrthych.

23. Effesiaid 6:10-14 Yn olaf, ymnerthwch yn yr Arglwydd ac yn nerth ei allu. Gwisgwch eich hunain â holl arfogaeth Duw er mwyn i chi allu sefyll yn erbyn cynlluniau'r diafol. Canys nid yn erbyn cnawd a gwaed y mae ein hymrafael ni, ond yn erbyn y llywodraethwyr, yn erbyn y galluoedd, yn erbyn llywodraethwyr byd y tywyllwch hwn, yn erbyn lluoedd ysbrydol drygioni yn y nefoedd. Am hyny, cymmer i fyny lawn arfogaeth Duw fel y byddochyn gallu sefyll dy dir ar y dydd drwg, ac wedi gwneud pob peth, i sefyll. Sefwch yn gadarn gan hynny, trwy glymu gwregys y gwirionedd o amgylch dy ganol, trwy wisgo dwyfronneg cyfiawnder,

Enghreifftiau

24. Exodus 14:13-14 Moses meddai wrth y bobl, “Peidiwch ag ofni! Sefwch yn gadarn a gwelwch iachawdwriaeth yr ARGLWYDD y bydd yn ei darparu i chi heddiw; oherwydd yr Eifftiaid a welwch heddiw ni fyddwch byth, byth mwyach. Bydd yr ARGLWYDD yn ymladd drosoch chi, a gallwch chi fod yn llonydd.”

Gweld hefyd: 15 Annog Adnodau o’r Beibl Ar Gyfer Cardiau Gwella’n Iach

25. 2 Cronicl 20:17 Ni fydd yn rhaid i chi ymladd y frwydr hon. Cymryd eich swyddi; Sefwch yn gadarn a gwelwch y waredigaeth y bydd yr ARGLWYDD yn ei rhoi i chi, Jwda a Jerwsalem. Paid ag ofni; peidiwch â digalonni. Dos allan i'w hwynebu nhw yfory, a bydd yr ARGLWYDD gyda thi.”

Bonws: Y rheswm y gallwn ni sefyll yn gadarn.

2 Corinthiaid 1:20- 22 Oherwydd faint o addewidion mae Duw wedi'u gwneud, “Ie” ydyn nhw yng Nghrist. Ac felly trwyddo ef y mae’r “Amen” yn cael ei lefaru gennym ni er gogoniant Duw. Nawr Duw sy'n gwneud i ni a thithau sefyll yn gadarn yng Nghrist. Efe a'n heneiniodd, gosododd ei sel perchnogaeth arnom, a gosododd ei Ysbryd yn ein calonnau fel ernes, gan warantu yr hyn sydd i ddod.
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.