25 Annog Adnodau o'r Beibl Ynghylch Tystio I Eraill

25 Annog Adnodau o'r Beibl Ynghylch Tystio I Eraill
Melvin Allen

Adnodau o’r Beibl am dystiolaethu i eraill

Boed i anghredinwyr, Mormoniaid, Catholigion, Mwslemiaid, Tystion Jehofa, ac ati fel Cristnogion, ein gwaith ni yw dyrchafu’r deyrnas o Dduw. Gofynnwch i Dduw agor drysau i dystiolaethu. Peidiwch â bod ofn a phregethwch y gwir mewn cariad bob amser. Mae angen i bobl wybod am Grist. Mae yna rywun yn y gwaith nad yw'n adnabod Crist. Mae yna rywun yn eich teulu ac mae gennych chi ffrindiau nad ydyn nhw'n adnabod Crist. Mae yna rywun yn yr eglwys nad yw'n adnabod Crist. Rhaid i chi beidio ag ofni rhannu eich ffydd â rhywun nad yw'n credu. Ymddarostyngwch eich hun, byddwch garedig, amyneddgar, cariadus, gonest a phregethwch y gwir. Mae eneidiau tragwyddol y rhan fwyaf o bobl mewn perygl. Nid yw'r rhan fwyaf o bobl yn gwybod pam eu bod ar y ddaear. Rhannwch eich tystiolaeth. Dywedwch wrth eraill beth mae Crist wedi ei wneud i chi. Gweddïwch am fwy o amlygiadau o’r Ysbryd Glân a darllenwch Air Duw yn feunyddiol er mwyn i chi gael eich arfogi’n well.

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud?

1. Mathew 4:19 Galwodd Iesu arnyn nhw, “Dewch, dilynwch fi, a dangosaf i chwi sut i bysgota am bobl!” - (Cenhadaeth adnodau o'r Beibl)

2. Eseia 55:11  felly y mae fy ngair sy'n mynd allan o'm genau: Ni ddychwel ataf yn wag, ond bydd yn cyflawni'r hyn a ddymunaf ac a ddymunaf. cyflawni'r pwrpas yr anfonais ef ato.

Gweld hefyd: Beth Yw Diwinyddiaeth Arminiaeth? (Y 5 Pwynt A Chred)

3. Mathew 24:14 A bydd yr efengyl hon am y deyrnas yn cael ei chyhoeddi trwy'r holl fyd yn dystiolaeth i'r holl genhedloedd,ac yna y daw y diwedd.

4. 1 Pedr 3:15 Yn hytrach, rhaid i chi addoli Crist yn Arglwydd eich bywyd. Ac os bydd rhywun yn gofyn am eich gobaith Cristnogol, byddwch bob amser yn barod i'w esbonio.

5. Marc 16:15-16 Ac efe a ddywedodd wrthynt, Ewch i'r holl fyd, a phregethwch yr efengyl i bob creadur. Y neb a gredo ac a fedyddir, a achubir; ond y neb ni chredo, a gaiff ei ddamnio. (Bedydd yn y Beibl)

6. Rhufeiniaid 10:15 A sut gall unrhyw un bregethu oni bai ei fod yn cael ei anfon? Fel y mae'n ysgrifenedig: “Mor hardd yw traed y rhai sy'n dod â newyddion da!” – (Cariad yw Duw’r Beibl)

7. Mathew 9:37-38 Yna dywedodd wrth ei ddisgyblion, “Y mae’r cynhaeaf yn helaeth, ond y mae’r gweithwyr yn brin. Gofynnwch felly i Arglwydd y cynhaeaf anfon gweithwyr allan i'w faes cynhaeaf.”

8. Mathew 5:16 Yn yr un modd, bydded i'ch goleuni lewyrchu gerbron eraill, fel y gwelont eich gweithredoedd da chwi ac y gogoneddont eich Tad yn y nefoedd.

Paid â chywilyddio

9. Rhufeiniaid 1:16  Oherwydd nid oes arnaf gywilydd o'r Newyddion Da hwn am Grist. Gallu Duw ar waith, gan achub pawb sy’n credu – yr Iddew yn gyntaf a hefyd y Cenhedloedd

10. 2 Timotheus 1:8 Felly peidiwch â bod â chywilydd o’r dystiolaeth am ein Harglwydd neu ohonof fi ei garcharor. . Yn hytrach, ymunwch â mi i ddioddef dros yr efengyl, trwy allu Duw.

Bydd yr Ysbryd Glân yn helpu

Gweld hefyd: 25 Prif Adnodau'r Beibl Am Dduw Sy'n Gweithio Y Tu ôl i'r Llenni

11. Luc 12:12 Oherwydd bydd yr Ysbryd Glân yn helpu.dysgwch i chwi yn yr un awr yr hyn a ddylech ei ddywedyd.

12. Mathew 10:20 oherwydd nid chwi fydd yn llefaru, ond Ysbryd eich Tad yn llefaru trwoch.

13. Rhufeiniaid 8:26 Yn yr un modd mae'r Ysbryd yn ein helpu ni yn ein gwendid. Canys ni wyddom beth i weddïo amdano fel y dylem, ond y mae'r Ysbryd ei hun yn eiriol drosom â griddfanau rhy ddwfn i eiriau.

14. 2 Timotheus 1:7 oherwydd rhoddodd Duw inni ysbryd nid ofn ond o nerth a chariad a hunanreolaeth.

Pregethwch yr Efengyl

15. 1 Corinthiaid 15:1-4 Yn awr, frodyr a chwiorydd, yr wyf am eich atgoffa o'r efengyl a bregethais i chwi, yr hon derbyniaist ac ar ba un y cymeraist dy safiad. Trwy yr efengyl hon yr ydych yn gadwedig, os glynwch yn gadarn wrth y gair a bregethais i chwi. Fel arall, yr ydych wedi credu yn ofer. Oherwydd yr hyn a dderbyniais, fe'i trosglwyddais i chwi fel peth o'r pwys mwyaf fod Crist wedi marw dros ein pechodau ni yn ôl yr Ysgrythurau, iddo gael ei gladdu, iddo gael ei gyfodi y trydydd dydd yn ôl yr Ysgrythurau.

16. Rhufeiniaid 3:23-28 oherwydd y mae pawb wedi pechu ac wedi methu â chyflawni gogoniant Duw, a phawb yn cael eu cyfiawnhau yn rhydd trwy ei ras trwy'r prynedigaeth a ddaeth trwy Grist Iesu. Cyflwynodd Duw Grist yn aberth cymod, trwy dywalltiad ei waed i'w dderbyn trwy ffydd. Gwnaeth hyn i ddangos ei gyfiawnder, oherwydd iddo adael y pechodau a gyflawnwyd ymlaen llaw yn ddigosb yn ei ymataliad.i ddangos ei gyfiawnder ar hyn o bryd, er mwyn bod yn gyfiawn a'r un sy'n cyfiawnhau'r rhai sydd â ffydd yn Iesu. Ble, felly, mae ymffrost? Mae'n cael ei eithrio. Oherwydd pa gyfraith? Y gyfraith sy'n gofyn am weithredoedd? Na, oherwydd y gyfraith sy'n gofyn am ffydd. Oherwydd yr ydym yn dal bod person yn cael ei gyfiawnhau trwy ffydd ar wahân i weithredoedd y gyfraith.

17. Ioan 3:3 Yr Iesu a atebodd ac a ddywedodd wrtho, Yn wir, yn wir, meddaf i ti, Oni aileni dyn, ni ddichon efe weled teyrnas Dduw.

Atgofion

18. 2 Timotheus 3:16 Mae'r holl Ysgrythur wedi ei hanadlu gan Dduw ac yn ddefnyddiol ar gyfer dysgu, ceryddu, cywiro a hyfforddi mewn cyfiawnder,

19. Effesiaid 4:15 Yn hytrach , gan lefaru'r gwirionedd mewn cariad , yr ydym i dyfu i fyny ym mhob ffordd i'r hwn sy'n ben, i Grist,

20. 2 Pedr 3:9 Yr Arglwydd yw nid araf yn cadw ei addewid, fel y mae rhai yn deall arafwch. Yn hytrach y mae yn amyneddgar gyda chwi, heb ddymuno i neb farw, ond pawb i ddyfod i edifeirwch.

21. Effesiaid 5:15-17 Byddwch yn ofalus, felly, sut yr ydych yn byw - nid mor annoeth ond mor ddoeth, gan wneud y gorau o bob cyfle, oherwydd y mae'r dyddiau'n ddrwg. Am hynny paid â bod yn ffôl, ond deall beth yw ewyllys yr Arglwydd.

Enghreifftiau Beiblaidd

22. Actau 1:8 ond byddwch yn derbyn nerth pan fydd yr Ysbryd Glân wedi dod arnoch; a byddwch dystion i mi yn Jerwsalem, ac yn holl Jwdea acSamaria, a hyd yn oed i’r rhan fwyaf anghysbell o’r ddaear.”

23. Marc 16:20 A’r disgyblion a aethant i bob man, ac a bregethasant, a’r Arglwydd a weithiodd trwyddynt, gan gadarnhau yr hyn a ddywedasant trwy lawer o arwyddion gwyrthiol.

24. Jeremeia 1:7-9 Ond dywedodd yr Arglwydd wrthyf, “Paid â dweud, ‘Rwy'n rhy ifanc.’ Rhaid i chi fynd at bawb yr wyf yn anfon atoch a dweud beth bynnag a orchmynnaf ichi. Peidiwch â'u hofni, oherwydd yr wyf fi gyda chwi, ac fe'ch gwaredaf,” medd yr Arglwydd. Yna estynnodd yr ARGLWYDD ei law a chyffwrdd â'm genau a dweud, “Rwyf wedi rhoi fy ngeiriau yn dy enau.

25. Actau 5:42 A beunydd yn y deml, ac ym mhob tŷ, ni pheidiasant â dysgu a phregethu Iesu Grist.
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.