25 Annog Adnodau o’r Beibl Am Fod yn llonydd (O flaen Duw)

25 Annog Adnodau o’r Beibl Am Fod yn llonydd (O flaen Duw)
Melvin Allen

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud am fod yn llonydd?

Mae yna ormod o sŵn! Mae yna ormod o symud! Ydych chi erioed wedi meddwl sut y gall rhai Cristnogion fod yn mynd trwy'r boen a'r dioddefaint gwaethaf a chael llawenydd o hyd? Mae hyn oherwydd eu bod yn llonydd. Maen nhw'n rhoi eu holl ofidiau yn nwylo Duw.

Yn lle gwrando ar sŵn eich gofidiau, gwrandewch ar lais yr Arglwydd. Nid ydym i adael i'n llawenydd ddeillio o'n hamgylchiadau, oblegid y mae amgylchiadau yn newid.

Erys yr Arglwydd yr un peth. Erys yr Arglwydd yn ffyddlon, hollalluog, a chariadus. Gadewch i'ch llawenydd ddod oddi wrth Grist. Byddwch yn llonydd, peidiwch â rhoi sylw i'r storm.

Mae eisoes wedi profi y gall dawelu unrhyw storm. Weithiau mae Duw yn caniatáu treialon er mwyn i chi ddysgu bod yn fwy dibynnol arno. Mae Duw yn dweud, “Fi sy'n rheoli.

Gallaf wneud pob peth. Stopiwch ofni ac ymddiried ynof yn lle hynny.” Pan fydd eich meddyliau'n rhedeg yn rhemp, peidiwch â cheisio cymorth dros dro trwy wylio'r teledu, mynd ar y rhyngrwyd , ac ati.

Ewch i chwilio am le unig. Lle heb sŵn. Pan fyddwch chi'n stopio ac yn canolbwyntio ar harddwch Crist, byddwch chi'n derbyn yr heddwch y mae wedi'i addo i chi. Pan fyddwch chi'n gweiddi arno mewn gweddi byddwch chi'n teimlo ei gysur.

Ymlonyddwch ac ymlaciwch yn yr Arglwydd. Ef sy'n rheoli. Cofiwch yr amseroedd y mae Ef wedi eich helpu chi, gredinwyr eraill, a phobl yn yr Ysgrythur. Mae Duw yn addo eich helpu chi a bythgadael chi. Siaradwch ag Ef, ymddiriedwch ynddo, llonyddwch, a byddwch yn clywed ei lais tawelu ac yn gorffwys ar ei nerth.

Dyfyniadau Cristnogol am fod yn llonydd

“Yng nghanol rhuthr a sŵn bywyd, fel y mae gennych ysbeidiau, camwch adref o fewn eich hunain a byddwch lonydd. Aros ar Dduw, a theimlo Ei bresenoldeb da; bydd hyn yn eich cario'n gyfartal trwy fusnes eich diwrnod." William Penn

“Po dawelaf y byddwch chi, y mwyaf y gallwch chi ei glywed.” ― Ram Dass

Gweld hefyd: 25 Adnodau Pwysig o’r Beibl Ynghylch Gwawdio Duw

“Os ydy Duw yn gwario gwaith ar Gristion, gadewch iddo fod yn llonydd a gwybod mai Duw ydyw. Ac os yw eisiau gwaith, bydd yn dod o hyd iddo yno - yn y llonyddwch.” — Henry Drummond

“Pan oeda Crist i gynnorthwyo Ei saint yn awr, yr ydych yn meddwl fod hwn yn ddirgelwch mawr, ni ellwch ei egluro; ond y mae yr Iesu yn gweled y diwedd o'r dechreuad. Ymlonyddwch, a gwybyddwch mai Crist yw Duw.” – Robert Murray McCheyne

Ymarfer bod yn llonydd ac yn dawel gerbron Duw

1. Sechareia 2:13 Byddwch yn llonydd gerbron yr ARGLWYDD , holl ddynolryw , oherwydd ei fod wedi deffro o ei drigfan sanctaidd.

2. Salm 46:10-11 “Byddwch yn llonydd, a gwybyddwch mai myfi yw Duw! Fe'm hanrhydeddir gan bob cenedl. Byddaf yn cael fy anrhydeddu ledled y byd.” Mae ARGLWYDD Lluoedd y Nefoedd yma yn ein plith; Duw Israel yw ein caer. Anterliwt

3. Exodus 14:14 “Bydd yr ARGLWYDD yn ymladd drosoch tra byddwch yn llonydd.”

4. Habacuc 2:20 “Mae'r ARGLWYDD yn ei Deml sanctaidd. Yr holl ddaear— bydd dawel yn eipresenoldeb.”

Gall Iesu dawelu’r storm o’ch mewn ac o’ch cwmpas.

5. Marc 4:39-41 Cododd a cheryddodd y gwynt, a dywedodd wrth y bobl. tonnau, “Tawel! Byddwch llonydd!” Yna bu farw'r gwynt ac roedd yn gwbl dawel. Meddai wrth ei ddisgyblion, “Pam yr ydych mor ofnus? A oes gennych chi ddim ffydd o hyd?” Daeth braw a gofyn i'w gilydd, “Pwy yw hwn? Mae hyd yn oed y gwynt a’r tonnau yn ufuddhau iddo!”

6. Salm 107:28-29 Yna gwaeddasant ar yr ARGLWYDD yn eu cyfyngder, a daeth â hwy allan o'u cyfyngder. Daliodd yr ystorm i sibrwd; tawelodd tonnau'r môr.

7. Salm 46:1-7 Duw yw ein noddfa a'n nerth, yn gymorth mawr ar adegau trallodus. Am hynny ni ddychrynir pan fyddo’r ddaear yn rhuo, pan fyddo’r mynyddoedd yn crynu yn nyfnder y moroedd, pan fydd ei dyfroedd yn rhuo ac yn cynddaredd, pan fydd y mynyddoedd yn crynu er eu balchder. Edrych! Y mae afon y mae ei ffrydiau yn peri i ddinas Duw lawenhau, sef Lle Sanctaidd y Goruchaf. Gan fod Duw yn ei chanol hi, ni chaiff ei hysgwyd. Bydd Duw yn ei helpu ar doriad y wawr. Rhuodd y cenhedloedd; ysgydwyd y teyrnasoedd. Yr oedd ei lais yn chwyddo ; y ddaear yn toddi. Mae Arglwydd byddinoedd nefol gyda ni; ein nodded ni yw Duw Jacob.

Weithiau mae angen inni roi’r gorau i bopeth a rhoi ein ffocws ar yr Arglwydd.

8. 1 Samuel 12:16 Yn awr, safwch i weld y peth mawr hwn y mae'r ARGLWYDD ar fin ei wneud.gwnewch o flaen eich llygaid!

9. Exodus 14:13 Ond dywedodd Moses wrth y bobl, “Peidiwch ag ofni. Sefwch yn llonydd a gwyliwch yr ARGLWYDD yn eich achub heddiw. Fydd yr Eifftiaid a welwch heddiw byth yn cael eu gweld eto.”

Rhaid inni roi’r gorau i boeni a pheidio â thynnu ein sylw gan y byd, a gwrando ar yr Arglwydd.

10. Luc 10:38-42 Wrth iddynt deithio ar hyd, aeth Iesu i mewn i bentref. Croesawodd gwraig o'r enw Martha ef i'w chartref. Roedd ganddi chwaer o'r enw Mair, a eisteddodd wrth draed yr Arglwydd a gwrando'n barhaus ar yr hyn yr oedd yn ei ddweud. Ond roedd Martha yn poeni am yr holl bethau roedd yn rhaid iddi eu gwneud, felly dyma hi'n dod ato a gofyn, “Arglwydd, mae'n siŵr bod fy chwaer wedi fy ngadael i wneud y gwaith i gyd ar fy mhen fy hun, onid wyt ti? Yna dywedwch wrthi am fy helpu.” Atebodd yr Arglwydd hi, "Martha, Martha! Rydych chi'n poeni ac yn ffwdanu am lawer o bethau. Ond dim ond un peth sydd ei angen arnoch chi. Mae Mair wedi dewis yr hyn sy’n well , ac nid yw i’w gymryd oddi wrthi.”

Aros yn amyneddgar ac ymddiried yn yr Arglwydd.

11. Salm 37:7 Ymdawelwch yng ngŵydd yr ARGLWYDD , a disgwyliwch yn amyneddgar iddo weithredu. Peidiwch â phoeni am bobl ddrwg sy'n ffynnu neu'n poeni am eu cynlluniau drygionus.

12. Salm 62:5-6 Bydded i bob peth yr wyf yn ei ddisgwyl yn dawel gerbron Duw, oherwydd ynddo ef y mae fy ngobaith. Ef yn unig yw fy nghraig a'm hiachawdwriaeth, fy amddiffynfa lle na'm hysgydwir.

13. Eseia 40:31 Ond y rhai sy'n disgwyl wrth yr ARGLWYDD a adnewyddant.eu cryfder; codant ag adenydd fel eryrod; rhedant, ac ni flinant; a hwy a rodiant, ac ni lesgant.

14. Iago 5:7-8 Felly, frodyr, byddwch amyneddgar hyd ddyfodiad yr Arglwydd. Dewch i weld sut mae'r ffermwr yn aros am ffrwyth gwerthfawr y ddaear ac yn amyneddgar ag ef nes iddo dderbyn y glaw cynnar a'r hwyr. Rhaid i chi hefyd fod yn amyneddgar. Cryfhewch eich calonnau, oherwydd y mae dyfodiad yr Arglwydd yn agos.

Byddwch yn llonydd, caewch y teledu, a gwrandewch ar Dduw yn ei Air.

15. Josua 1:8 Rhaid i sgrôl y gyfraith hon beidio â gadael eich gwefusau! Rhaid ichi ei gofio ddydd a nos er mwyn i chi allu ufuddhau'n ofalus i bopeth sydd wedi'i ysgrifennu ynddo. Yna byddwch yn ffynnu ac yn llwyddiannus.

16. Salm 1:2 Ond y maent yn ymhyfrydu yng nghyfraith yr ARGLWYDD, gan fyfyrio arni ddydd a nos.

Gweld hefyd: 25 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am Golli Iachawdwriaeth (Y Gwir)

Dyfalbarhad mewn amseroedd caled.

17. Ioan 16:33 Yr wyf wedi dweud hyn wrthych er mwyn i chwi, trwof fi, gael heddwch. Yn y byd fe gewch chi drafferth, ond byddwch yn ddewr - rydw i wedi goresgyn y byd!

18. Salm 23:4 Hyd yn oed pan fydd yn rhaid imi gerdded trwy'r dyffryn tywyllaf, nid oes arnaf ofn unrhyw berygl, oherwydd yr wyt gyda mi; mae eich gwialen a'ch staff yn tawelu fy meddwl.

19. Rhufeiniaid 12:12 Llawenhewch mewn gobaith, byddwch amyneddgar mewn gorthrymder, byddwch wastad mewn gweddi.

Ni fyddwn byth yn dod o hyd i heddwch os ydym bob amser yn brysur yn gwneud pethau. Mae angen inni beidio a gadael i Grist roi heddwch inni na all y byd ei gynnig.

20. Colosiaid 3:15Bydded i dangnefedd y Meseia hefyd lywodraethu yn eich calonnau , i'r hwn y'ch galwyd yn un corff, a byddwch ddiolchgar.

21. Philipiaid 4:7 A bydd tangnefedd Duw, yr hwn sydd uwchlaw pob deall, yn gwarchod eich calonnau a'ch meddyliau yng Nghrist Iesu.

22. Eseia 26:3 Byddi'n cadw'n berffaith heddychlon yr un sy'n dal i ganolbwyntio arnat ti, oherwydd mae'n aros ynot ti.

Atgofion

23. 1 Pedr 5:7 Bwriwch eich holl bryder arno oherwydd ei fod yn gofalu amdanoch.

24. Job 34:29 Ond os yw'n aros yn dawel, pwy all ei gondemnio? Os yw'n cuddio ei wyneb, pwy all ei weld? Ac eto mae dros unigolyn a chenedl fel ei gilydd.

25. Rhufeiniaid 12:2 A pheidiwch â chydymffurfio â'r byd hwn, eithr cael eich trawsnewid trwy adnewyddiad eich meddwl, er mwyn i chwi brofi beth yw ewyllys Duw, yr hyn sy'n dda ac yn gymeradwy. perffaith.
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.