25 o Gyfrifon Instagram Cristnogol Ysbrydoledig I'w Dilyn

25 o Gyfrifon Instagram Cristnogol Ysbrydoledig I'w Dilyn
Melvin Allen

Ydych chi'n bwriadu dilyn cyfrifon Instagram Cristnogol i helpu'ch ffydd? Rwyf wrth fy modd â gweinidogaethau cyfryngau cymdeithasol. Yn ddiweddar fe wnaethon ni ysgrifennu am youtubers Cristnogol y dylech chi fod yn eu gwylio, ond beth am Instagram? Ers ei ryddhau mae'r ap hwn wedi ffrwydro ar yr olygfa.

Mae gweinidogaethau Instagram yn helpu miliynau o Gristnogion bob dydd. Pan oeddwn i'n anghredadun, un o'r ffyrdd y daeth Duw â mi i edifeirwch oedd o gyfrif Instagram bach ar hap.

Gall Duw ddefnyddio cymaint o ddulliau i ddod â rhywun at Grist. Yr unig gŵyn sydd gennyf am weinidogaethau Instagram yw bod y mwyafrif ohonynt yn siarad am anogaeth, cariad, ac ati yn unig.

Nid wyf yn curo hynny mewn unrhyw ffordd. Mae angen inni gael ein hannog yn ddyddiol ac mae angen inni glywed am gariad Duw bob dydd.

Y broblem yw nad yw'r rhan fwyaf o bobl yn pregethu am edifeirwch, pechod, Uffern, Digofaint Duw, Sancteiddrwydd Duw, Ufudd-dod, ac ati.

Os ydych chi'n ystyried cychwyn eich gweinidogaeth Instagram eich hun cofiwch hynny bob amser ni ddylem byth fod yn unochrog wrth bregethu Efengyl Iesu Grist.

Edrychwch ar rai cyfrifon Instagram anhygoel isod. Rwy'n gweddïo eu bod yn eich helpu i dyfu yng Nghrist.

Dyfyniadau

  • “Yn aml mae ein dylanwad yn ein cymunedau yn ymestyn i raglenni eglwysig, sioeau cerdd, neu wasanaethau wythnosol. Er y gall y pethau hynny helpu i gyflwyno’r Efengyl, mae Duw yn dymuno inni’n bersonol fod yn ddylanwadau ar y byd o’n cwmpas. Lledaenu yr Efengylnid gwaith yr eglwys yn unig ydyw; gwaith pob Cristion ydyw.” – Paul Chappell
  • “Mae Duw yn dymuno ichi fod yn rhan o dynnu pobl at Ei Air trwy fywyd ymroddedig iddo ac yn dyst gweithredol drosto.” Paul Chappell
  • “Os ydym yn deall beth sydd o’n blaenau i’r rhai nad ydynt yn adnabod Crist, bydd ymdeimlad o frys yn ein tystiolaeth.” David Jeremeia

Cyfrifon Cristnogol i adeiladu eich ffydd yng Nghrist, annog, ysbrydoli, a chymell.

1. @biblereasons   Llawer o'r pethau rydyn ni'n postio arnyn nhw Mae Instagram yn dudalennau o'n gwefan. Wrth ddilyn ein cyfrif Instagram fe welwch bostiadau am bob pwnc beiblaidd megis troi cefn ar bechod, cariad Duw, edifeirwch, ffydd, brwydro gyda phechod, treialon, gweddi, ac ati.

2.  @biblelockscreens  – Mwyaf ap papur wal Cristnogol poblogaidd.

3.  @diarhebion dyddiol  – 193K o ddilynwyr! Dyfyniadau dyddiol ac Ysgrythurau ysbrydoledig.

4.  @instagramforbelievers – Peidiwch â drysu rhwng eich llwybr a'ch cyrchfan.

5.  @instapray – Ymunwch â’r gymuned mewn gweddi, cariad, a chefnogaeth.

6.  @repentedsoljah – Un o’r ychydig gyfrifon Instagram sydd mewn gwirionedd yn sôn am edifeirwch.

7.  @churchmemes – Memes sy'n ymwneud â Christnogion.

8. @jesuschristfamily – Trwy Iesu Grist rydyn ni i gyd yn deulu.

9.  @christian_quottes  – Un dyn yn rhannu Iesu i'r Byd.

10.  @godcaresbro  – Mae Duw eisiau caelperthynas gyda chi.

Gweld hefyd: Duw Yw Ein Lloches A'n Cryfder (Adnodau o'r Beibl, Ystyr, Help)

11. @godsholyscriptures – 17 oed yn ceisio pasio Gair Duw.

12. @trustgodbro – Ynot ti, Arglwydd fy Nuw, yr wyf yn ymddiried.

13.  @freshfaith_ –  Llifogwch y we gyda'r Newyddion Da bob dydd.

14.  @christianmagazine – Geiriau ysbrydoledig i helpu eich taith ffydd.

15. @faithreeel – Helpu i ysbrydoli eraill i rannu’r hyn sy’n wirioneddol bwysig.

16. @christianreposts – Darganfyddwch y gorau o'r gymuned Instagram Gristnogol.

17. @daily_bibleverses – Dim ond rhannu lluniau gwych.

Gweld hefyd: 50 Prif Adnod y Beibl Am Gydraddoldeb (Hil, Rhyw, Hawliau)

18.  @goodnewsfeed – Yma i’ch annog, eich ysbrydoli, a’ch herio â Gair Duw ac i rannu Newyddion Da Iesu Grist.

19. @praynfaith – Mynnwch eich dos dyddiol o anogaeth.

20. @daily_bible_devotional –  Darllenaf y Beibl cyfan yn flynyddol & postiwch bennill ystyrlon bob dydd rwy'n myfyrio arno.

Gwragedd, gwragedd a mamau Cristnogol.

21.  @shereadstruth – Cymuned ar-lein o wragedd sy’n astudio Gair Duw gyda’i gilydd bob dydd.

22.  @godlyladytalk – Dilyn ni i gael ein calonogi a’n cryfhau mewn cymuned â Christ.

Perthnasoedd a phriodasau Cristnogol.

23.  @christiansoulmates – Ysbrydoliaeth a chymorth ar gyfer perthnasau duwiol.

24.   @christian_couples – Annog cyplau tuag at Iesu Grist.

25.   @godlydating101 –  Chifalry, gwyleidd-dra, purdeb. safon Duw,nid disgwyliadau cymdeithas.
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.