30 Adnod Epig o’r Beibl Am Adnewyddu’r Meddwl (Sut i Feunyddiol)

30 Adnod Epig o’r Beibl Am Adnewyddu’r Meddwl (Sut i Feunyddiol)
Melvin Allen

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud am adnewyddu’r meddwl?

Sut mae adnewyddu eich meddwl? A ydych yn meddwl daearol neu yn nefol meddwl? Gadewch i ni ddisodli ffordd y byd o feddwl am wirioneddau Gair Duw. Bydd yr hyn yr ydym yn aros arno a'r pethau sy'n cymryd ein hamser yn siapio ein bywydau. Fel credinwyr, rydyn ni'n adnewyddu ein meddyliau yn feiblaidd trwy dreulio amser di-dor gyda Duw mewn gweddi a'i Air. Byddwch yn ofalus beth rydych chi'n bwydo'ch meddwl oherwydd bydd yr hyn rydyn ni'n ei fwynhau yn effeithio arnom ni. Gosodwch amser bob dydd i ddarllen y Beibl, gweddïo, ac addoli’r Arglwydd.

Dyfyniadau Cristnogol am adnewyddu’r meddwl

“Heb y meddwl newydd, byddwn yn ystumio’r Ysgrythurau er mwyn osgoi eu gorchmynion radical ar gyfer hunanymwadiad, a chariad, a phurdeb , a bodlonrwydd goruchaf yng Nghrist yn unig.” — John Piper

“Mae sancteiddiad yn dechrau gydag adnewyddu’r meddwl yn ysbrydol, hynny yw, newid y ffordd rydyn ni’n meddwl.” John MacArthur

Mae adnewyddu'r meddwl ychydig fel adnewyddu dodrefn. Mae’n broses dau gam. Mae'n golygu tynnu'r hen a rhoi'r newydd yn ei le. Yr hen yw'r celwyddau yr ydych wedi dysgu eu hadrodd neu a ddysgwyd gan y rhai o'ch cwmpas; yr agweddau a'r syniadau sydd wedi dod yn rhan o'ch ffordd o feddwl ond nad ydynt yn adlewyrchu realiti. Y newydd yw'r gwir. Mae adnewyddu eich meddwl yn golygu cynnwys eich hun yn y broses o ganiatáu i Dduw ddod â'r celwyddau rydych chi wedi'u derbyn ar gam i'r wyneb.eu disodli â gwirionedd. I'r graddau y gwnewch hyn, bydd eich ymddygiad yn cael ei drawsnewid.

“Os gwnewch eich rhan, bydd Duw yn cyflawni Ei. Ac ar ôl i chi oedi'n benodol, dylech chi'r un mor drylwyr gredu y bydd Duw yn adnewyddu eich meddwl, er na wyddoch sut." Gwyliwr Nee

“Yn bennaf oll, bydded i Air Duw eich llenwi ac adnewyddu eich meddwl bob dydd. Pan fydd ein meddyliau ar Grist, nid oes gan Satan lawer o le i symud.” — Billy Graham

“Targed Satan yw eich meddwl, a chelwydd yw ei arfau. Felly llanwch eich meddwl â Gair Duw.”

Gweld hefyd: 25 Adnod Epig o’r Beibl Am Ddysgu A Thyfu (Profiad)

“Gorchmynnir i chwi roi o'r neilltu arferion pechadurus eich hen hunan, i'ch newid trwy adnewyddiad meddwl, ac i wisgo eich arferion Crist-gyffelyb. hunan newydd. Mae cofio Gair Duw yn sylfaen i’r broses honno.” John Broger John Broger

Mae’r Beibl yn ein galw i adnewyddu ein meddyliau

1. Rhufeiniaid 12:1-2 “Yr wyf yn apelio atoch felly, frodyr, trwy drugareddau Duw, i gyflwyno eich cyrff yn aberth byw, sanctaidd a chymeradwy gan Dduw, sef eich addoliad ysbrydol. Peidiwch â chydymffurfio â'r byd hwn, ond trawsnewidiwch trwy adnewyddiad eich meddwl, er mwyn i chi trwy brofi beth yw ewyllys Duw, beth sy'n dda, yn gymeradwy ac yn berffaith.”

2. Effesiaid 4:22-24 “i ddileu eich hen hunan, sy'n perthyn i'ch hen ffordd o fyw ac yn llygredig trwy chwantau twyllodrus, ac i gael eich adnewyddu yn yysbryd eich meddyliau, ac i wisgo yr hunan newydd, wedi ei greu yn ol cyffelybiaeth Duw mewn gwir gyfiawnder a sancteiddrwydd.”

3. Colosiaid 3:10 “ac wedi gwisgo’r hunan newydd, sy’n cael ei adnewyddu mewn gwybodaeth ar ddelw ei Greawdwr.”

4. Philipiaid 4:8 Yn olaf, frodyr, beth bynnag sy’n wir, beth bynnag sy’n anrhydeddus, beth bynnag sy’n gyfiawn, beth bynnag sy’n bur, beth bynnag sy’n hyfryd, beth bynnag sy’n gymeradwy, os oes rhagoriaeth, os oes unrhyw beth sy’n haeddu canmoliaeth, meddyliwch am y rhain. pethau.”

5. Colosiaid 3:2-3 “Rhowch eich meddyliau ar y pethau uchod, nid ar bethau daearol. 3 Canys buoch farw, ac y mae eich bywyd yn awr yn guddiedig gyda Christ yn Nuw.”

6. 2 Corinthiaid 4:16-18 “Felly dydyn ni ddim yn colli calon. Er bod ein hunan allanol yn gwastraffu, mae ein hunan fewnol yn cael ei adnewyddu o ddydd i ddydd. Canys y cystudd ennyd ysgafn hwn sydd yn parotoi i ni bwys tragywyddol o ogoniant tu hwnt i bob cymhariaeth, fel yr edrychwn nid at y pethau a welir ond at y pethau anweledig. Canys y pethau a welir sydd dros dro, ond y pethau anweledig sydd dragwyddol.”

7. Rhufeiniaid 7:25 “Diolch i Dduw trwy Iesu Grist ein Harglwydd! Felly gan hynny, yr wyf fi fy hun yn gwasanaethu cyfraith Duw â’m meddwl, ond â’m cnawd yr wyf yn gwasanaethu cyfraith pechod.”

Meddu meddwl Crist

8 . Philipiaid 2:5 “Byddwch â’r meddwl hwn yn eich plith eich hunain, yr hwn sydd eiddot ti yng Nghrist Iesu.”

9. 1 Corinthiaid 2:16 (KJV) “O achos pwya wybu feddwl yr Arglwydd, fel y cyfarwyddo efe ef? Ond y mae genym feddwl Crist.

10. 1 Pedr 1:13 “Felly, gyda meddyliau sy’n effro ac yn gwbl sobr, gosodwch eich gobaith yn y gras sydd i’w ddwyn atoch pan fydd Iesu Grist yn cael ei ddatguddio ar ei ddyfodiad.”

11. 1 Ioan 2:6 “Dylai’r sawl sy’n dweud ei fod yn aros ynddo ef ei hun rodio yn union fel y rhodiodd.”

12. Ioan 13:15 “Dw i wedi gosod esiampl i chi er mwyn i chi wneud fel dw i wedi gwneud i chi.”

Bydd Duw yn gweithio yn eich bywyd i'ch gwneud chi'n debycach i Iesu.

Bydd buddugoliaeth ar eich meddwl yn dod o dreulio amser gyda’r Arglwydd, dibynnu ar yr Ysbryd, ac adnewyddu eich meddwl â Gair Duw. Mae Duw yn eich caru chi mor ddwfn a'i nod mawr yw eich cydymffurfio â delw Crist. Mae Duw yn gweithio’n gyson i’n haeddfedu ni yng Nghrist ac adnewyddu ein meddwl. Am fraint ogoneddus. Cymerwch eiliad i feddwl am waith gwerthfawr y Duw byw yn eich bywyd.

Gweld hefyd: 25 Prif Adnod y Beibl Ynghylch Rheoli Eich Syniadau (Meddwl)

13. Philipiaid 1:6 “Gan fod yn ffyddiog o hyn, y bydd yr hwn a ddechreuodd waith da ynoch yn ei gyflawni hyd ddydd Crist Iesu.”

14. Philipiaid 2:13 (KJV) “Oherwydd Duw sy’n gweithio ynoch chi, yn ewyllysio ac yn gweithio er ei bleser.”

Bod yn greadigaeth newydd yng Nghrist

15. 2 Corinthiaid 5:17 “Felly, os oes unrhyw un yng Nghrist, mae'r greadigaeth newydd wedi dod: Mae'r hen wedi mynd, mae'r newydd yma!”

16. Galatiaid 2:19-20 “O blaid trwoddy ddeddf y bu farw i'r ddeddf, fel y byddwn fyw i Dduw. Rwyf wedi fy nghroeshoelio gyda Christ. Nid myfi sy'n byw mwyach, ond Crist sy'n byw ynof fi. A'r bywyd yr wyf yn awr yn ei fyw yn y cnawd, yr wyf yn ei fyw trwy ffydd ym Mab Duw, yr hwn a'm carodd ac a'i rhoddes ei hun drosof.”

17. Eseia 43:18 “Peidiwch â galw i gof y pethau blaenorol; paid talu sylw i'r hen bethau.”

18. Rhufeiniaid 6:4 “Claddwyd ni felly gydag ef trwy fedydd i farwolaeth, er mwyn i ninnau, yn union fel y cyfodwyd Crist oddi wrth y meirw trwy ogoniant y Tad, rodio mewn newydd-deb buchedd.”

<1. Adnewyddu eich meddwl â Gair Duw

19. Josua 1:8-9 “Ni fydd y Llyfr hwn o'r Gyfraith yn mynd o'ch genau, ond yr ydych i fyfyrio arno ddydd a nos, er mwyn gofalu gwneud yr hyn sydd wedi ei ysgrifennu ynddo. Canys yna byddwch yn gwneud eich ffordd yn ffyniannus, ac yna byddwch yn cael llwyddiant da. Onid wyf fi wedi gorchymyn i chwi? Byddwch yn gryf ac yn ddewr. Peidiwch â dychryn, a pheidiwch â dychryn, oherwydd y mae'r Arglwydd eich Duw gyda chwi ble bynnag yr ewch.”

20. Mathew 4:4 Atebodd yntau, “Y mae'n ysgrifenedig: “Nid trwy fara yn unig y bydd byw dyn, ond trwy bob gair a ddaw o enau Duw.”

21. 2 Timotheus 3:16 “Y mae’r holl Ysgrythur wedi ei hanadlu allan gan Dduw ac yn fuddiol er dysgeidiaeth, er cerydd, i gywiro, ac i hyfforddi mewn cyfiawnder.”

22. Salm 119:11 “Dw i wedi cadw dy air yn fy mywgalon, rhag i mi bechu yn dy erbyn.”

Nid caethweision i bechu ydym ni mwyach

23. Rhufeiniaid 6:1-6 “Beth ddywedwn ni felly? A ydym i barhau mewn pechod fel y bydd gras yn lluosogi? Dim o bell ffordd! Sut gallwn ni a fu farw i bechod ddal i fyw ynddo? Oni wyddoch fod pob un ohonom sydd wedi ein bedyddio i Grist Iesu wedi ein bedyddio i’w farwolaeth ef? Claddwyd ni felly gydag ef trwy fedydd i farwolaeth, er mwyn i ninnau, yn union fel y cyfodwyd Crist oddi wrth y meirw trwy ogoniant y Tad, rodio mewn newydd-deb buchedd. Canys os ydym wedi ein huno ag ef mewn marwolaeth fel ei un ef, byddwn yn sicr yn unedig ag ef mewn atgyfodiad tebyg iddo ef. Gwyddom i'n hen hunan gael ei groeshoelio gydag ef er mwyn dwyn corff pechod i'r dim, fel na fyddem mwyach yn gaeth i bechod.”

Cadwch eich meddwl ar Grist

24. Philipiaid 4:6-7 “Peidiwch â bod yn bryderus am unrhyw beth, ond ym mhopeth trwy weddi ac ymbil ynghyd â diolchgarwch bydded eich deisyfiadau yn hysbys i Dduw. A bydd tangnefedd Duw, yr hwn sydd yn rhagori ar bob deall, yn gwarchod eich calonnau a'ch meddyliau yng Nghrist Iesu.”

25. Eseia 26:3 “Yr ydych yn ei gadw mewn heddwch perffaith y mae ei feddwl wedi ei gadw ynoch, oherwydd y mae'n ymddiried ynoch.”

Atgofion

26. Galatiaid 5:22-23 “Ond ffrwyth yr Ysbryd yw cariad, llawenydd, tangnefedd, amynedd, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, addfwynder, hunanreolaeth; yn erbyn pethau o'r fathnid oes deddf.”

27. 1 Corinthiaid 10:31 “Felly, os ydych chi'n bwyta neu'n yfed, neu beth bynnag rydych chi'n ei wneud, gwnewch bopeth er gogoniant Duw.”

28. Rhufeiniaid 8:27 “A’r hwn sy’n chwilio calonnau, a ŵyr beth yw meddwl yr Ysbryd, oherwydd y mae’r Ysbryd yn eiriol dros y saint yn ôl ewyllys Duw.”

29. Rhufeiniaid 8:6 “Canys gosod y meddwl ar y cnawd yw marwolaeth, ond gosod y meddwl ar yr Ysbryd yw bywyd a thangnefedd.”

Esiampl ddrwg o adnewyddu’r meddwl yn y Beibl <3

30. Mathew 16:23 “Trodd Iesu a dweud wrth Pedr, “Dos ar fy ôl i, Satan! Yr wyt yn faen tramgwydd i mi; nid pryderon Duw sydd gennych mewn cof, ond pryderon dynol yn unig.”
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.