35 Adnod Epig o’r Beibl Am Edifeirwch a Maddeuant (Pechod)

35 Adnod Epig o’r Beibl Am Edifeirwch a Maddeuant (Pechod)
Melvin Allen

Beth yw edifeirwch yn y Beibl?

Newid meddwl a chalon am bechod yw edifeirwch Beiblaidd. Mae'n newid meddwl ynglŷn â phwy yw Iesu Grist a beth mae wedi'i wneud i chi ac mae'n arwain at droi cefn ar bechod. Ai gwaith yw edifeirwch? Na, a yw edifeirwch yn eich achub? Na, ond ni allwch osod eich ffydd yng Nghrist am iachawdwriaeth heb yn gyntaf gael newid meddwl. Rhaid inni fod yn hynod ofalus nad ydym byth yn deall edifeirwch fel gwaith.

Trwy ffydd yng Nghrist yn unig y cawn ein hachub, ar wahân i’n gweithredoedd. Duw sy'n rhoi i ni edifeirwch. Ni allwch ddod at yr Arglwydd oni bai iddo ddod â chi ato'i hun.

Canlyniad gwir iachawdwriaeth yng Nghrist yw edifeirwch. Bydd gwir ffydd yn eich gwneud chi'n newydd. Mae Duw yn gorchymyn i bob dyn edifarhau a chredu efengyl Iesu Grist.

Bydd gwir edifeirwch yn arwain at berthynas ac agwedd wahanol tuag at bechod. Nid yw gau edifeirwch byth yn arwain at droi oddi wrth bechod.

Mae rhywun nad yw'n adfywio yn dweud bod Iesu wedi marw dros fy mhechodau sy'n poeni y byddaf yn gwrthryfela nawr ac yn edifarhau'n ddiweddarach.

Nid yw edifeirwch yn golygu na all Cristion frwydro yn erbyn pechod mewn gwirionedd. Ond mae gwahaniaeth rhwng brwydro a phlymio’n gyntaf i bechod, sy’n dangos bod rhywun yn dröedigaeth ffug. Mae'r adnodau hyn o'r Beibl edifeirwch isod yn cynnwys cyfieithiadau KJV, ESV, NIV, NASB, NLT, a NKJV.

Dyfyniadau Cristnogol am edifeirwch

“Oherwyddanfoesoldeb rhywiol a bwyta bwyd wedi'i aberthu i eilunod. 21 Dw i wedi rhoi amser iddi edifarhau am ei hanfoesoldeb, ond mae hi'n anfodlon.”

29. Actau 5:31 Dyrchafodd Duw ef i'w ddeheulaw yn Dywysog ac yn Waredwr i ddwyn Israel i edifeirwch a maddau eu pechodau.

30. Actau 19:4-5 “Dywedodd Paul, “Bedydd edifeirwch oedd bedydd Ioan. Dywedodd wrth y bobl am gredu yn yr un oedd yn dod ar ei ôl, hynny yw, yn Iesu.” 5 Wedi clywed hyn, fe'u bedyddiwyd yn enw'r Arglwydd Iesu.”

31. Datguddiad 9:20-21 “Nid oedd gweddill y ddynolryw na laddwyd gan y plâu hyn eto yn edifarhau am waith eu dwylo; ni pheidiasant ag addoli cythreuliaid, ac eilunod o aur, arian, efydd, carreg a phren, eilunod na fedrant weld na chlywed na cherdded. 21 Ac nid edifarhaent ychwaith am eu llofruddiaethau, eu hud a lledrith, eu hanfoesoldeb rhywiol na'u lladradau.”

32. Datguddiad 16:11 “A dyma nhw'n melltithio Duw'r nefoedd am eu poenau a'u doluriau. Ond nid oeddent yn edifarhau am eu gweithredoedd drwg ac yn troi at Dduw.”

33. Marc 1:4 “Ac felly yr ymddangosodd Ioan Fedyddiwr yn yr anialwch, yn pregethu bedydd edifeirwch er maddeuant pechodau.”

34. Job 42:6 “Felly yr wyf yn dirmygu fy hun ac yn edifarhau mewn llwch a lludw.”

35. Actau 26:20 “Yn gyntaf wrth y rhai yn Damascus, yna i'r rhai yn Jerwsalem a holl Jwdea, ac yna i'r Cenhedloedd, fe bregethais y dylent edifarhau a throi atDduw a dangos eu hedifeirwch trwy eu gweithredoedd.”

mae wedi bod mor unedig â’r diafol fel ei bod yn hanfodol i ddyn dderbyn gan Dduw newid meddwl cyn y gall dderbyn calon newydd.” Gwyliwr Nee

“Mae llawer yn galaru am eu pechodau nad ydyn nhw'n wir edifarhau amdanyn nhw, yn wylo'n chwerw drostynt, ac eto'n parhau mewn cariad a chynghrair gyda nhw.” Matthew Henry

“Mae gwir edifeirwch yn dechrau gyda GWYBODAETH o bechod. Mae'n mynd ymlaen i weithio SORROW am bechod. Mae'n arwain at CONFESSION o bechod gerbron Duw. Mae'n dangos ei hun gerbron person trwy doriad trylwyr oddi wrth bechod. Mae’n arwain at gynhyrchu CASINEB DDAWR i bob pechod.” J. C. Ryle

“Y mae edifeirwch yn gymmaint nod Cristion, ag ydyw ffydd. Y mae pechod bychan iawn, fel y geilw’r byd, yn bechod mawr iawn i wir Gristion.” Charles Spurgeon

“Pedwar marc gwir edifeirwch yw: cydnabod camwedd, parodrwydd i’w gyffesu, parodrwydd i gefnu arno, a pharodrwydd i wneud iawn.” Corrie Ten Boom

“Nid mater ysgafn yw gwir edifeirwch. Cyfnewidiad calon trwyadl ydyw am bechod, cyfnewidiad yn ym- ddangos ei hun mewn tristwch a darostyngiad duwiol — mewn cyffesiad calonog o flaen gorsedd-faingc y gras — mewn toriad llwyr oddiwrth arferion pechadurus, a chasineb parhaus at bob pechod. Y fath edifeirwch yw cydymaith anwahanadwy ffydd achubol yng Nghrist.” J. C. Ryle

“Mae Duw wedi addo maddeuant i'ch edifeirwch, ond nid yw wedi addo yfory i'ch oedi.”Awstin

“Nid oes gan y bobl sy’n cuddio eu beiau ac yn esgusodi eu hunain ysbryd edifeiriol.” Gwyliwr Nee

“Ni allaf weddïo, oni bai imi bechu. Ni allaf bregethu, ond yr wyf yn pechu. Ni allaf weinyddu, na derbyn y sacrament sanctaidd, ond yr wyf yn pechu. Mae angen edifarhau am fy union edifeirwch ac mae angen golchi’r dagrau a gollais yng ngwaed Crist.” William Beveridge

“Yn union fel y datganodd cyhoeddiad yr angel i Joseff mai prif ddiben Iesu oedd achub Ei bobl rhag eu pechodau (Mth. 1:21), felly hefyd y cyhoeddiad cyntaf am y deyrnas (a gyflwynwyd gan Ioan y Fedyddiwr) yn gysylltiedig ag edifeirwch a chyffes pechod (Mth. 3:6). Mae D.A. Carson

“Ni all pechadur edifarhau a chredu mwy heb gymorth yr Ysbryd Glân nag y gall efe greu byd.” Charles Spurgeon

“Mae’r Cristion sydd wedi rhoi’r gorau i edifarhau wedi peidio â thyfu.” Mae A.W. Pinc

“Mae gennym rith rhith rhyfedd bod amser yn unig yn canslo pechod. Ond nid yw amser yn gwneud dim i ffaith nac i euogrwydd pechod.” CS Lewis

“Mae edifeirwch yn newid parodrwydd, teimlad a bywoliaeth, mewn perthynas â Duw.” Charles G. Finney

“Bydd gwir edifeirwch yn eich newid yn llwyr; bydd tuedd eich eneidiau yn cael ei newid, yna byddwch yn ymhyfrydu yn Nuw, yng Nghrist, yn ei Gyfraith, ac yn ei bobl.” George Whitefield

Gweld hefyd: 25 Prif Adnodau o’r Beibl Am Fwlio Eraill (Cael eu Bwlio)

“Ni fydd unrhyw boen yn para am byth. Nid yw'n hawdd, ond nid oedd bywyd i fod i fod yn hawdd nac yn deg. Edifeirwch a'r parhaolbydd gobaith a ddaw yn sgil maddeuant bob amser yn werth yr ymdrech.” Boyd K. Packer

“Y mae'r gwir edifeiriol yn edifarhau am bechod yn erbyn Duw, a byddai'n gwneud hynny hyd yn oed pe na bai cosb. Pan y mae yn cael maddeuant, y mae yn edifarhau am bechod yn fwy nag erioed ; canys y mae yn gweled yn eglurach nag erioed y drygioni o droseddu Duw mor drugarog.” Charles Spurgeon

“Gorchmynnir i Gristnogion rybuddio cenhedloedd y byd fod yn rhaid iddynt edifarhau a throi at Dduw tra bo amser eto.” Billy Graham

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud am edifeirwch?

1. Luc 15:4-7 “Os oes gan ddyn gant o ddefaid a bod un ohonyn nhw’n mynd ar goll , beth fydd e'n ei wneud? Oni fydd yn gadael y naw deg naw arall yn yr anialwch a mynd i chwilio am yr un a gollwyd nes iddo ddod o hyd iddo? Ac wedi iddo ddod o hyd iddo, bydd yn ei gario adref yn llawen ar ei ysgwyddau. Pan fydd yn cyrraedd, bydd yn galw ei ffrindiau a'i gymdogion ynghyd, gan ddweud, ‘Llawenhewch gyda mi oherwydd fy mod wedi dod o hyd i'm defaid coll. Yn yr un modd, mae mwy o lawenydd yn y nefoedd dros un pechadur colledig sy’n edifarhau ac yn dychwelyd at Dduw na thros naw deg naw o rai eraill sy’n gyfiawn ac sydd heb grwydro!”

2. Luc 5:32 “Ni ddeuthum i alw pobl gyfiawn, ond pechaduriaid, i edifeirwch.”

Gwir edifeirwch adnodau o’r Beibl

Mae gwir edifeirwch yn arwain at edifeirwch, tristwch duwiol, a throi oddi wrth bechod. Mae ffug yn arwain at hunan-dosturi a thristwch bydol.

3. 2 Corinthiaid7:8-10 “Oherwydd pe bawn yn eich galaru â'm llythyr, nid wyf yn difaru—er i mi edifar gennyf er pan welais fod y llythyr yn eich galaru, eto dim ond am ychydig. Yn awr yr wyf yn llawenhau, nid oherwydd eich bod yn drist, ond oherwydd bod eich galar wedi arwain at edifeirwch. Oherwydd yr oeddech yn drist fel y mynnai Duw, fel na phrofasoch unrhyw golled oddi wrthym. Oherwydd y mae galar duwiol yn cynhyrchu edifeirwch na ellir ei ddifaru ac yn arwain at iachawdwriaeth, ond mae galar bydol yn cynhyrchu marwolaeth.”

4. Gwir – Salm 51:4 “Yn dy erbyn di, a thithau yn unig, y pechais; Gwneuthum yr hyn sydd ddrwg yn dy olwg. Fe'ch profir yn gywir yn yr hyn a ddywedwch, a chyfiawn yw eich barn yn fy erbyn.”

5. Anghywir – “Mathew 27:3-5 Pan sylweddolodd Jwdas, a oedd wedi ei fradychu ef, fod Iesu wedi ei gondemnio i farw, llanwyd ef ag edifeirwch. Felly cymerodd y deg ar hugain darn arian yn ôl i'r prif offeiriaid a'r henuriaid. “Pechais,” meddai, “oherwydd bradychu dyn dieuog yr wyf. “Beth ydyn ni'n malio?” retorted a wnaethant. “Dyna dy broblem di.” Yna taflodd Jwdas y darnau arian i lawr yn y deml a mynd allan a'i grogi ei hun.”

Duw yn rhoi edifeirwch

O ras Duw, mae'n rhoi edifeirwch inni.

6. Actau 11:18 “Pan glywsant y pethau hyn, hwy a ddaliasant eu heddwch, ac a ogoneddasant Dduw, gan ddywedyd, Yna y rhoddodd Duw hefyd i'r Cenhedloedd edifeirwch i fywyd.”

7. Ioan 6:44 “Oherwydd ni all neb ddod ataf fi oni baiy mae'r Tad a'm hanfonodd i yn eu tynnu ataf fi , ac yn y dydd olaf fe'u cyfodaf.”

8. 2 Timotheus 2:25 “yn cywiro ei wrthwynebwyr yn addfwyn. Efallai y bydd Duw yn caniatáu iddynt edifeirwch gan arwain at wybodaeth o'r gwirionedd.”

9. Actau 5:31 “Dyrchafodd Duw i'w ddeheulaw yr union ddyn hwn fel ein Harweinydd a'n Gwaredwr er mwyn estyn edifeirwch a maddeuant pechodau i Israel.”

Gorchmynnodd Duw i bob dyn edifarhau

Gorchymyn Duw i bob dyn edifarhau a rhoi eich ffydd yng Nghrist.

10. Actau 17:30 “Roedd Duw yn anwybyddu anwybodaeth pobl am y pethau hyn yn y gorffennol, ond yn awr mae'n gorchymyn i bawb ym mhobman edifarhau am eu pechodau a throi ato.”

11. Mathew 4:16-17 “Mae'r bobl oedd yn eistedd yn y tywyllwch wedi gweld golau mawr. Ac i'r rhai oedd yn byw yn y wlad lle mae angau yn taflu ei chysgod, y mae goleuni wedi disgleirio.” O hynny ymlaen dechreuodd Iesu bregethu, “Edifarhewch am eich pechodau a throwch at Dduw, oherwydd y mae Teyrnas Nefoedd yn agos.”

12. Marc 1:15 “Mae'r amser a addawyd gan Dduw wedi dod o'r diwedd!” cyhoeddodd. “Mae Teyrnas Dduw yn agos! Edifarhewch am eich pechodau a chredwch y Newyddion Da!”

Heb edifeirwch nid oes adnod maddeuant.

13. Actau 3:19 “Yn awr edifarhewch am eich pechodau a throwch at Dduw, er mwyn i'ch pechodau gael eu sychu. i ffwrdd.”

14. Luc 13:3 “Na, rwy'n dweud wrthych; Ond oni bai eich bod yn edifarhau, byddwch chi i gyd yn marw hefyd!”

15. 2 Cronicl 7:14“Yna os bydd fy mhobl sy'n cael eu galw ar fy enw yn ymostwng ac yn gweddïo ac yn ceisio fy wyneb ac yn troi oddi wrth eu ffyrdd drygionus, byddaf yn clywed o'r nefoedd ac yn maddau eu pechodau ac yn adfer eu tir.”

Edifeirwch yw canlyniad eich gwir ffydd yng Nghrist.

Y dystiolaeth eich bod yn wirioneddol gadwedig yw y bydd eich bywyd yn newid.

16 2 Corinthiaid 5:17 “Felly, os oes unrhyw un yng Nghrist, y mae yn greadur newydd: hen bethau a aeth heibio; wele, y mae pob peth wedi dyfod yn newydd."

Gweld hefyd: 25 Annog Adnodau o’r Beibl Am Ofn a Phryder (Pwerus)

17. Mathew 7:16-17 “Byddwch yn eu hadnabod wrth eu ffrwyth. A gesglir grawnwin o lwyni drain neu ffigys oddi ar ysgall? Yn yr un modd, mae pob coeden dda yn cynhyrchu ffrwyth da, ond mae coeden ddrwg yn cynhyrchu ffrwyth drwg.”

18. Luc 3:8-14 “Felly cynhyrchwch ffrwyth sy'n gyson ag edifeirwch . A pheidiwch â dechrau dweud wrthych eich hunain, ‘Y mae gennym Abraham yn dad i ni,’ oherwydd rwy'n dweud wrthych y gall Duw godi plant i Abraham o'r cerrig hyn! Hyd yn oed nawr mae'r fwyell yn barod i daro gwraidd y coed! Felly, bydd pob coeden nad yw'n cynhyrchu ffrwyth da yn cael ei thorri i lawr a'i thaflu i'r tân.” “Beth felly ddylen ni ei wneud?” yr oedd y tyrfaoedd yn ei holi. Atebodd yntau, "Rhaid i'r sawl sydd â dau grys rannu gyda'r sawl sydd heb fwyd, a rhaid i'r sawl sy'n cael bwyd wneud yr un peth." Daeth casglwyr trethi hefyd i'w bedyddio, a gofynasant iddo, "Athro, beth a wnawn ni?" Dywedodd wrthynt, “Peidiwchcasglwch fwy na’r hyn a awdurdodwyd gennych.” Roedd rhai milwyr hefyd yn ei holi: “Beth ddylen ni ei wneud?” Meddai yntau wrthynt, “Peidiwch â chymryd arian oddi wrth neb trwy rym neu gamgyhuddiad; byddwch fodlon ar eich cyflog.”

Mae caredigrwydd Duw yn arwain i edifeirwch

19. Rhufeiniaid 2:4 “Neu a ydych yn dirmygu cyfoeth ei garedigrwydd, ei amynedd a'i amynedd, heb sylweddoli mai eiddo Duw mae caredigrwydd wedi ei fwriadu i'ch arwain i edifeirwch?

20. 2 Pedr 3:9 Nid yw'r Arglwydd yn araf yn ei addewid, fel rhai yn ystyried arafwch, ond yn amyneddgar tuag atoch chwi, oherwydd nid yw'n dymuno i neb farw ond i bawb ddod i edifeirwch. .”

Yr angen am edifeirwch beunyddiol

Yr ydym yn rhyfela yn barhaus yn erbyn pechod. Nid yw edifeirwch yn golygu na allwn frwydro. Weithiau rydyn ni'n teimlo ein bod wedi torri dros bechod ac rydyn ni'n ei gasáu ag angerdd, ond rydyn ni'n dal i allu methu â gwneud hynny. Gall credinwyr orffwys ar deilyngdod perffaith Crist a rhedeg at yr Arglwydd am faddeuant.

21. Rhufeiniaid 7:15-17 “Dydw i ddim yn deall beth dw i'n ei wneud. Am yr hyn yr wyf am ei wneud nid wyf yn ei wneud, ond yr hyn yr wyf yn ei gasáu, yr wyf yn ei wneud. Ac os gwnaf yr hyn nad wyf am ei wneud, cytunaf fod y gyfraith yn dda. Fel y mae, nid myfi fy hun bellach sy'n ei wneud, ond pechod sy'n byw ynof fi.”

22. Rhufeiniaid 7:24 “Am ddyn truenus ydw i! Pwy a'm hachub o'r corff hwn sy'n destun marwolaeth?”

23. Mathew 3:8 “Cynhyrchwch ffrwythau yn unol âedifeirwch.”

A all Cristnogion wrthgiliwr?

Gall Cristion hyd yn oed wrthgiliwr, ond os yw’n wirioneddol Gristnogol, ni fydd yn aros yn y cyflwr hwnnw. Bydd Duw yn dod â'i blant i edifeirwch a hyd yn oed yn eu disgyblu os bydd yn rhaid.

24. Datguddiad 3:19 “Cynnifer ag yr wyf yn eu caru, yr wyf yn ceryddu ac yn ceryddu : byddwch yn selog gan hynny, ac edifarhewch.”

25. Hebreaid 12:5-7 “Ac yr ydych wedi anghofio'r anogaeth sy'n eich annerch fel meibion ​​: Fy mab, paid â chymryd disgyblaeth yr Arglwydd yn ysgafn ac yn llewygu pan y'ch ceryddir ganddo, oherwydd y mae'r Arglwydd yn disgyblu. yr un Mae'n ei garu ac yn cosbi pob mab y mae'n ei dderbyn. Parhewch i ddioddef fel disgyblaeth: mae Duw yn delio â chi fel meibion. Dd neu pa fab sydd yna nad yw tad yn ei ddisgyblu?”

Mae Duw yn ffyddlon i faddau

Mae Duw bob amser yn ffyddlon ac yn ein glanhau ni. Da yw cyffesu ein pechodau beunydd.

26. 1 Ioan 1:9 “ Ond os cyffeswn ein pechodau iddo ef, y mae efe yn ffyddlon a chyfiawn i faddau i ni ein pechodau ac i'n glanhau oddi wrth bob drygioni. ”

Enghreifftiau o edifeirwch yn y Beibl

27. Datguddiad 2:5 “Ystyriwch pa mor bell yr ydych wedi syrthio! Edifarhewch a gwnewch y pethau a wnaethoch ar y dechrau. Os nad edifarha, fe ddof atat, a symud dy ganhwyllbren o'i le.”

28. Datguddiad 2:20-21 “Er hynny, mae hyn gennyf yn eich erbyn: Yr ydych yn goddef y wraig honno Jesebel, sy'n galw ei hun yn broffwyd. Trwy ei dysgeidiaeth hi y mae yn camarwain fy ngweision i
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.